Hoe is de loondoorbetaling bij ziekte geregeld?

Als u ziek bent, wordt uw loon doorbetaald. Het is belangrijk om te weten wie uw loon moet doorbetalen. Uw werkgever moet u doorbetalen, als u een contract bij uw werkgever heeft lopen. Eindigt uw contract tijdens de ziekte, dan komt u in de Ziektewet terecht. Dit kan ook gelden als u via een uitzendbureau werkt. Het UWV betaalt dan uw Ziektewet-uitkering tijdens uw ziekte.

Kies uw situatie:

Ons advies:

Hoogte van het  loon
Uw werkgever moet uw loon doorbetalen als u ziek bent. Bijvoorbeeld als u griep heeft. U heeft in ieder geval recht op doorbetaling van 70% van uw laatste salaris. Ook alle vaste extra’s, zoals vakantiegeld, horen daarbij.

Als uw loon bij ziekte door het minimum van 70% minder wordt dan het  voor u geldende wettelijk minimumloon, dan moet uw werkgever u in ieder geval  het minimumloon uitbetalen. De werkgever moet dit de eerste 52 weken tijdens uw ziekte  doen. Bent u daarna nog ziek? Dan kunt u bij het UWV een toeslag aanvragen op grond van de Toeslagenwet.

Uw werkgever moet in ieder geval 70% betalen. Meestal staat er in de cao of de arbeidsovereenkomst dat u een hoger percentage van uw loon krijgt doorbetaald. Dit is vaak voor een bepaalde tijd, bijvoorbeeld een jaar. Bekijk daarom de voor u geldende cao en uw arbeidsovereenkomst goed.

Duur van de loondoorbetaling
De werkgever moet u minstens 104 weken (2 jaar) tijdens ziekte het loon doorbetalen. Vanwege een loonsanctie van UWV kan dit langer zijn. Dit is het geval als de werkgever onvoldoende aan re-integratie heeft gedaan.

Ons advies:

Hoogte van het loon
Uw werkgever moet uw loon doorbetalen bij ziekte, zolang uw arbeidscontract voor bepaalde tijd nog loopt. Bijvoorbeeld als u griep heeft. U heeft in ieder geval recht op doorbetaling van 70% van uw laatste salaris. Ook alle vaste extra’s, zoals vakantiegeld, horen daarbij.

Als uw loon bij ziekte door het minimum van 70% minder wordt, dan het  voor u geldende wettelijk minimumloon, dan moet uw werkgever u in ieder geval  het minimumloon uitbetalen. De werkgever moet dit de eerste 52 weken tijdens uw ziekte doen. Bent u daarna nog ziek? Dan kunt u bij het UWV een toeslag aanvragen op grond van de Toeslagenwet.

Uw werkgever moet in ieder geval 70% betalen. Meestal staat er in de cao of de arbeidsovereenkomst dat u een hoger percentage van uw loon krijgt doorbetaald. Dit is vaak voor een bepaalde tijd, bijvoorbeeld een jaar. Bekijk daarom de voor u geldende cao en uw arbeidsovereenkomst goed.

Ziektwet-uitkering
Als uw contract voor bepaalde tijd afloopt tijdens uw ziekteperiode, kunt u een Ziektewet-uitkering krijgen tot maximaal 2 jaar na de dag van uw ziekmelding. Het UWV gaat u dan een uitkering van de Ziektewet uitbetalen.

De hoogte van een ZW-uitkering is meestal 70% van uw laatstverdiende loon. Met de rekenhulp Ziektewet van UWV kunt u uw inkomen met een ziektewet-uitkering per dag berekenen.

Ons advies:

Of u recht heeft op doorbetaling van 70% van uw laatste loon, hangt af van de fase waarin u zit als werknemer van uw uitzendbureau. Ook hangt het af van de cao waar u onder valt. Is het uitzendbureau niet tot loondoorbetaling verplicht? Dan heeft u recht op een Ziektewet-uitkering van het UWV. Als u zich ziek meldt, moet u dit doen bij zowel uw uitzendbureau als bij het inlenende bedrijf.

Meer informatie over ziek zijn als uitzendkracht vindt u op de website van de Rijksoverheid.

 

Ons advies:

Werkt u minder dan 4 dagen per week en verricht u daarbij bijna uitsluitend huishoudelijke of persoonlijke diensten? Bijvoorbeeld als alfahulp of zorgverlener? Dan heeft u recht op 6 weken doorbetaling van loon tijdens ziekte. Uw werkgever moet u in ieder geval 70% van het loon uitbetalen. U dient in ieder geval het voor u geldende wettelijk minimumloon te ontvangen. In het arbeidscontract of de cao kan staan dat uw werkgever nog meer dan 70% moet betalen.

Bent u na deze 6 weken nog ziek? Dan heeft u geen recht op een ziektewet-uitkering van het UWV. U kunt dan alleen nog een bijstandsuitkering aanvragen bij de sociale dienst van uw gemeente.

Ik heb een min- maxcontract Ik heb een nul-uren contract Oproepcontract met voor- overeenkomst

Ons advies:

U heeft een min-maxcontract als u voor minimaal een bepaald aantal uren en maximaal een hoger aantal uren in dienst bent. In dat geval krijgt u tijdens ziekte in ieder geval over het minimaal aantal overeengekomen uren uw loon doorbetaald. Dit is minimaal 70% van uw loon. Mocht uw contract eindigen, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een ZW-uitkering.

In sommige gevallen heeft u recht op doorbetaling van een hoger aantal uren in plaats van alleen het minimaal met u overeengekomen aantal uren. Dit kan het geval zijn als u minimaal de laatste drie maanden structureel meer uren dan de minimum uren heeft gewerkt voor de werkgever. De wet geeft een vermoeden aan dat er dan sprake is van een contract voor een hoger aantal uren. Ook wel het rechtsvermoeden van arbeidsomvang genoemd.

Als u vervolgens ziek wordt, heeft u mogelijk recht op doorbetaling van een hoger salaris. Dus niet alleen over de minimaal overeen gekomen uren maar over de uren die u in de laatste drie maanden gemiddeld structureel heeft gewerkt. Om uw werkgever hierom te vragen kunt u gebruik maken van onze voorbeeldbrief.

Ons advies:

 • Als u ziek wordt tijdens een oproep, heeft u recht op loon voor in ieder geval 70% van uw loon over de afgesproken periode die u zou gaan werken.
 • Als u na afloop van de oproepperiode nog steeds ziek bent, krijgt u alleen loon over de uren die u heeft gewerkt. Als de arbeidsovereenkomst doorloopt, heeft u na de ziektemelding nog geen recht op een ZW-uitkering van het UWV. Pas als uw arbeidsovereenkomst afloopt heeft u daar recht op.
 • Als u ziek wordt buiten een oproep om, dan krijgt u ook geen loon tijdens ziekte. Eveneens komt u ook dan niet in aanmerking voor een ZW-uitkering, zolang uw contract nog loopt.

In sommige gevallen heeft u bij een nulurencontract rechten opgebouwd voor het aantal uren dat u werkt. Dit kan het geval zijn als u de afgelopen drie maanden structureel een bepaald aantal uren gemiddeld werkzaam bent geweest.  Als u in zo’n situatie ziek wordt, moet uw werkgever mogelijk wel deze uren doorbetalen. Van belang is of u een werkgarantie en verschijningsplicht heeft. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket. Ook kunt u gebruik maken van onze voorbeeldbrief.

Ons advies:

 • Als u ziek wordt tijdens een oproep, heeft u recht op loon voor in ieder geval 70% van uw loon over de afgesproken periode die u zou moeten werken.
 • Bent u na afloop van de oproep nog steeds ziek? Dan moet uw werkgever alleen loon aan u betalen over de periode dat u een oproep had. Uw tijdelijke arbeidscontract is immers weer komen te vervallen, dus heeft u geen recht meer op loon. U kunt mogelijk een aanspraak maken op een ZW-uitkering.
 • Als u buiten een oproep om ziek wordt, heeft u geen recht op loon. U heeft geen tijdelijk contract, dus uw werkgever hoeft u geen loon uit te betalen. U komt alleen in bepaalde gevallen in aanmerking voor een ZW-uitkering. Dit is als u binnen 4 weken na het laatste dienstverband ziek wordt. U moet dus uiterlijk 4 weken geleden nog verzekerd zijn geweest voor de Ziektewet middels een dienstverband. U krijgt echter geen ZW-uitkering: - als u 65 jaar wordt - of als u recht heeft op een ziekte-uitkering vanuit het buitenland - als u recht heeft op IOW of IOAW - of als u zwanger bent en de bevalling plaatsvindt binnen een periode van 10 weken na einde dienstverband

Veelgestelde vragen

 • Wanneer hoeft mijn werkgever mij niet door te betalen bij ziekte?

  In een aantal gevallen hoeft uw werkgever uw loon niet door te betalen nadat u zich ziek heeft gemeld:

  • Als de bedrijfsarts vindt dat u wél kunt werken. Weigert u dat, dan heeft u geen recht op loondoorbetaling. Bent u van mening dat u wel degelijk arbeidsongeschikt bent? Dan kunt u een onafhankelijk oordeel (second opinion of deskundigenoordeel) vragen aan een arts van het UWV. Zo'n deskundigenoordeel van het UWV kost € 100 die u zelf moet betalen.
  • Als uw arbeidsongeschiktheid met opzet door uzelf is veroorzaakt. Dit geldt meestal niet voor sportblessures: ook bij risicovolle sporten is een blessure meestal niet de opzet.
  • Als u zonder goede reden uw genezing belemmert of vertraagt, bijvoorbeeld door het weigeren of onderbreken van een noodzakelijke medische behandeling. Onder deze regel valt ook het niet of onvoldoende meewerken aan uw re-integratietraject of het weigeren van passende werkzaamheden waarvoor de bedrijfsarts u wél geschikt vindt.
 • Wat zijn de regels als ik binnen een korte periode vaker ziek ben?

  Als u zich binnen 4 weken na beëindiging van een vorige ziekteperiode weer ziek meldt, geldt dit als één ziekteperiode. De periode van 104 weken (2 jaar) loondoorbetaling wordt dan gerekend vanaf uw eerste ziekmelding.

  Zit er méér dan 4 weken tussen 2 ziekteperiodes, dan begint de telling van 104 weken opnieuw met ingang van de tweede ziektemelding.

 • Inhouding eerste twee ziektedagen, mag mijn werkgever dit doen?

  Sommige bedrijven keren bij ziekte de eerste dag of de eerste 2 dagen nog geen loon uit. Het inhouden van dergelijke 'wachtdagen' mag alleen als dat schriftelijk is  vastgelegd in uw CAO of arbeidsovereenkomst.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Ziekte & werk
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.