Overslaan en naar de inhoud gaan
Informatie over ons privacybeleid
 • Verwerkingen van persoonsgegevens binnen het Juridisch Loket

  Het Juridisch Loket geeft u gratis juridisch advies en informatie op alle rechtsterreinen. Bij de werkzaamheden in het kader van onze dienstverlening, en de ondersteuning daarvan legt het Juridisch Loket persoonsgegevens vast. Die gegevens worden ook gebruikt voor de interne bedrijfsvoering van het Juridisch Loket, zoals het financieel beheer, management en beleidsdoeleinden. Daarnaast kunnen de gegevens worden gebruikt voor het verrichten van onderzoek ten behoeve van de dienstverlening, het voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen, en de verantwoording aan derden.

  Afhankelijk van de relatie die u met het Juridisch Loket heeft, worden uw gegevens in afzonderlijke persoonsgegevensverwerkingen opgenomen. De verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwerkingen is:

  Stichting het Juridisch Loket
  Postbus 487
  3500 AL Utrecht
  Telefoon 030 232 64 10

 • De klant van het Juridisch Loket

  Als u zich tot het Juridisch Loket wendt voor informatie en advies als u met een juridische vraag of probleem zit, zullen wij in eerste instantie zo min mogelijk gegevens over u vastleggen. De door u meegenomen (achtergrond)informatie met betrekking tot uw vraag of probleem en uw mondelinge toelichtingen leggen wij in beginsel niet vast. U houdt deze informatie zelf bij u en neemt deze zelf weer mee naar huis afloop van het bezoek.

  Het Juridisch Loket legt bij de uitvoering van haar taken en in het kader van de overige werkzaamheden wel enkele andere gegevens over u vast, met name:

  • uw personalia, kenmerken en contactgegevens;
  • het soort vraag waarmee u bij ons komt;
  • hoe en waar u met ons in contact bent gekomen;
  • het resultaat;
  • gegevens over een eventuele doorverwijzing.

  Wij delen uw persoonsgegevens in geval van doorverwijzing met de advocaat of andere partij naar wie wordt doorverwezen. Daarnaast verstrekken wij gegevens aan de Raad voor de Rechtsbijstand in het kader van de verantwoording van onze werkzaamheden.

 • Wat doen wij met uw persoonsgegevens als u ons belt?

  Het intakegesprek wordt opgenomen

  Als u ons belt, krijgt u een belmedewerker aan de telefoon voor een kort intakegesprek. Wij nemen het intakegesprek op. Zo kunnen wij onze dienstverlening verbeteren. Wij bewaren het gesprek 6 weken. Daarna worden de opnamen vernietigd.

  Uw gesprek met de juridisch adviseur wordt niet opgenomen

  Tijdens het intakegesprek maakt de belmedewerker een afspraak voor u bij een vestiging in de buurt. Of een juridisch adviseur belt u binnen 5 werkdagen terug met telefonisch advies. Uw gesprek met de juridisch adviseur wordt niet opgenomen. Ook niet als de belmedewerker u na het intakegesprek met spoed doorverbindt met een juridisch adviseur.

  Wij kunnen u ook helpen als u anoniem wilt blijven.

 • Wilt u dat uw persoonsgegevens niet worden opgeslagen?

  Wij kunnen u ook helpen als u anoniem wilt blijven. Als u niet wil dat wij uw gegevens opslaan, kunt zonder afspraak langskomen in een van onze vestigingen. Zeg dat u niet wil dat uw gegevens worden opgeslagen.

  Als u wil dat wij u doorverwijzen naar een advocaat of mediator, hebben wij uw persoonsgegevens nodig.

 • Vastleggen van gegevens bij klachten en incidenten

  Ook in geval van klachten of bij geweldsincidenten, zoals intimidatie, agressie en geweld richting medewerkers, kunnen door ons gegevens worden vastgelegd. In geval van geweldsincidenten is dit vooral ook ter bewaking van de goede orde en veiligheid van de medewerkers en de klanten. Belangen die voor het Juridisch Loket zwaar wegen. Het kan  in dat geval voor het Juridisch Loket noodzakelijk zijn gegevens over het incident vast te leggen, zoals de naam van de persoon die op zodanige wijze de veiligheid of goede orde heeft verstoord dat maatregelen in de vorm van een bezoekersverbod nodig zijn. De betreffende personen worden hierover geïnformeerd.

  Betrokkenen kunnen schriftelijk om kennisneming dan wel verbetering van de gegevens verzoeken. Neemt u hiervoor contact op met de Privacy Coördinator:

  Het Juridisch Loket
  T.a.v. Privacy coördinator 
  Postbus 487 
  3500 AL Utrecht

  Indien u vragen of opmerkingen heeft over hoe het Juridisch Loket omgaat met uw privacy of het verwerken van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming, Sjoera Nas.

 • Gegevens over advocaten

  Naast gegevens van klanten worden door ons enkele gegevens bijgehouden van advocaten naar wie wordt doorverwezen. Het gaat daarbij om de contactgegevens van de advocaat en het kantoor.

 • Vastleggen van gegevens van online bezoekers

  De website van het Juridisch Loket kunt u anoniem raadplegen. Het Juridisch Loket is niet geïnteresseerd in namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van de website. Statistische gegevens, die iets zeggen over het gebruik van deze website en die van belang zijn voor verbetering van de website, worden wel verzameld. Deze informatie kan worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan het Juridisch Loket haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Daarbij worden geen persoonsgegevens vastgelegd.

  Het Juridisch Loket maakt daarbij gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. IP-adressen worden niet gekoppeld aan identificeerbare informatie van bezoekers en worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt.

  Wanneer u buiten kantooruren via deze website per-email reageert, worden de door u verstrekte gegevens gebruikt om te reageren op uw vraag of informatieverzoek.

  Meer informatie over het gebruik van cookies op juridischloket.nl leest u in het cookiebeleid.

 • Uw privacyrechten

  U heeft het recht ons te verzoeken om:

  • inzage te geven in uw persoonsgegevens;
  • uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist zijn of verwijderen;
  • bezwaar te maken tegen een verwerking van uw persoonsgegevens;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken;
  • uw persoonsgegevens door te geven aan u of aan een derde; en/of
  • eventueel eerder gegeven toestemming in te trekken.

  Deze rechten zijn in veel gevallen aan voorwaarden gebonden, en daarom niet absoluut. Bij een verzoek zullen wij u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen naar aanleiding van uw verzoek. Deze termijn kunnen wij met twee maanden verlengen als uw verzoek complex is. We zullen u in dat geval informeren.

  U kunt uw verzoek, zoals een verzoek om kennisneming of verbetering van de gegevens, schriftelijk indienen. Om aan uw verzoek te kunnen voldoen moeten wij uw identiteit kunnen vaststellen. U dient daarom bij uw verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs of paspoort te voegen. Wij vragen u daarbij het BSN-nummer en uw foto af te schermen of zwart te maken. U kunt daarbij ook gebruikmaken van een speciaal daarvoor bedoelde app van de Rijksoverheid.

  Voor het indienen van een verzoek kunt u contact opnemen met de Privacy Coördinator:

  Het Juridisch Loket
  T.a.v. Privacy Coördinator
  Postbus 487
  3500 AL Utrecht

  Op dit adres kunt u ook terecht indien u vragen of klachten heeft over de manier waarop het Juridisch Loket met uw gegevens omgaat, of als u informatie zoekt over de regeling met betrekking tot agressie en geweld in verband met het afhandelen van incidenten bij het Juridisch Loket.

  Indien u vragen of opmerkingen heeft over hoe het Juridisch Loket omgaat met uw privacyverzoek kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming, Sjoera Nas.

  U heeft daarnaast altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor de contactgegevens de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 • Wijzigingen

  Het Juridisch Loket behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Check daarom regelmatig deze pagina voor eventuele updates.

  De privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 11 juli 2023.

 • Een klacht over de dienstverlening van het Juridisch Loket

  Het Juridisch Loket heeft voor de juiste afhandeling van uw klacht in ieder geval de volgende persoonsgegevens nodig:

  • Uw voorletters en achternaam
  • Uw huisnummer
  • Uw postcode
  • Uw telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geboortedatum

  Uw voorletters, achternaam en mailadres vragen wij van u om u juist te kunnen aanspreken en uw klacht te beantwoorden.

  Uw overige persoonsgegevens (uw postcode, huisnummer, telefoonnummer en geboortedatum) hebben wij nodig om uw identiteit te kunnen vaststellen.

  Naast deze persoonsgegevens vragen wij nog een aantal andere gegevens van u. Deze gegevens zijn nodig om uw klacht op een juiste manier te kunnen afhandelen.

  • Uw klacht: De omschrijving van uw klacht is nodig om te begrijpen waarover u ontevreden bent.
  • Datum van gebeurtenis: De datum waarop uw klacht is ontstaan is noodzakelijk om de oorsprong van uw klacht vast te stellen.
  • Naam veroorzaker: Indien u een klacht heeft over een specifieke medewerker mag u aangegeven wie dit is. Dit kan ons helpen bij het oplossen van de klacht.
  • Waar is de klacht ontstaan: Het contactkanaal waar uw klacht is ontstaan is noodzakelijk om de oorsprong van uw klacht vast te stellen.
  • Datum indienen klacht: Voor een tijdige afhandeling van uw klacht is het noodzakelijk om te weten wanneer u, uw klacht heeft ingediend.

  Uw klacht en alle bijbehorende correspondentie worden gedurende een jaar met een maximum van twee bewaard in een administratie die los staat van ons reguliere klantregistratiesysteem. Uw klacht, bijbehorende informatie en onze correspondentie met u over uw klacht zijn dus alleen zichtbaar voor de klachtencoördinator. De inhoud van uw klacht zal, indien hier aanleiding toe is, wel besproken worden met de betrokken medewerker(s).

 • Online onderzoek

  Het Juridisch Loket voert online enquêtes om de dienstverlening te verbeteren. Deelname aan deze enquêtes is niet verplicht en geheel vrijwillig. De enquête kan op ieder moment worden afgebroken. Niet geheel ingevulde enquêtes worden niet bewaard of verder verwerkt.

  Bij het invullen van een enquête verwerkt het Juridisch Loket vanwege technische noodzakelijkheid in ieder geval uw IP-adres. Dit IP-adres wordt niet verder verwerkt en niet aan de door u ingevulde enquête gekoppeld. De resultaten van de enquête worden echter geanonimiseerd en vervolgens slechts in anonieme vorm verder verwerkt.

  Wij vragen u in een aantal gevallen om een open vraag in te vullen. Wij verzoeken u om hierin geen persoonsgegevens te plaatsen.

  De resultaten van de enquête worden gebruikt om de dienstverlening van het Juridisch Loket te verbeteren en worden gedeeld met onze leveranciers en het ministerie van Veiligheid en Justitie.

  Voor het uitvoeren van de enquête maakt het Juridisch Loket gebruik van de software van Hotjar. Hotjar verwerkt uw gegevens op basis van een overeenkomst met het Juridisch Loket.

  U kunt zich hier afmelden voor gegevensverzameling door Hotjar.

 • Videobellen

  Tijdens de digitale spreekuren van het Juridisch Loket kunt u videobellen met een van onze juristen. Dat gaat via het programma Teams van Microsoft.

  Teams-gesprekken zijn privé en kunnen niet door anderen gevolgd worden. De gesprekken worden nooit opgenomen. Het Juridisch Loket deelt uw gegevens niet met andere partijen. En wij vragen u nooit om bestanden te delen via Teams.

  Videobellen via internet

  Gebruikt u Teams via internet, zonder app? Dan verwerkt Microsoft de gegevens van het gesprek zoals is afgesproken met het Juridisch Loket. Microsoft verzamelt alleen gegevens over de inhoud en de duur van gesprekken voor de verbetering van haar producten. Andere gegevens verwerkt Microsoft in opdracht van het Juridisch Loket.

  Videobellen met Teams-app

  Gebruikt u een Teams-app op uw computer, tablet of telefoon om met ons te videobellen? Dan is het goed om te weten dat u zelf een overeenkomst met Microsoft heeft. Daarin staat hoe Microsoft omgaat met uw gegevens tijdens het gebruik van de app.

 • Disclaimer met betrekking tot de informatie op de website

  Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend.

  Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door het Juridisch Loket of door u.

Terug naar boven Shape