Overslaan en naar de inhoud gaan
Stap 1

Probleemanalyse

Maximaal 6 weken nadat u zich heeft ziekgemeld bij uw werkgever, heeft u een gesprek met een bedrijfsarts of de arbo arts. Samen met de bedrijfsarts bespreekt u de medische situatie. U bekijkt welke werkzaamheden u wel kunt doen. Ook stelt u vast of u (naar verwachting) uw eigen werk uiteindelijk weer zou kunnen uitvoeren. De bedrijfsarts geeft daarna een advies over uw kansen en mogelijkheden om weer aan het werk te gaan. Het advies krijgt u in een rapport. Hierin staat de probleemanalyse.

Deskundigenoordeel

Bent u het niet eens met het advies van de bedrijfsarts of gaat uw werkgever tegen het advies van de bedrijfsarts in? Dan heeft u de mogelijkheid een deskundigenoordeel aan te vragen bij UWV. Een arts van UWV zal uw situatie dan opnieuw beoordelen. Ook kunt u in sommige gevallen een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts. Wilt u weten of dit in uw geval ook kan? Neem dan snel contact op met een van onze juristen.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Stap 2

Plan van aanpak

Uiterlijk in de 8e week maakt u op basis van de probleemanalyse samen met uw werkgever een plan van aanpak voor herstel en re-integratie. Uw werkgever moet uw werkplek aan uw beperkingen aanpassen als dit nodig is om uw werk te kunnen blijven uitvoeren.

Passend werk

Kunt u niet meer terugkeren in uw eigen functie? Dan moet uw werkgever zoeken naar passend werk binnen het eigen bedrijf. Dit heet re-integratie eerste spoor.

Is er binnen het bedrijf geen passende functie? Dan wordt naar werk bij een ander bedrijf gezocht. Dit heet re-integratie tweede spoor. Tijdens het werken bij het andere bedrijf blijft de arbeidsovereenkomst tussen u en uw werkgever doorlopen.

Stap 3

Voortgangsgesprekken met werkgever

Tijdens de re-integratie houden u en uw werkgever contact. Minimaal één keer in de 6 weken heeft u een voortgangsgesprek. Tijdens de voortgangsgesprekken wordt besproken hoe het gaat en/of het plan van aanpak moet worden aangepast. Alle afspraken tussen u en uw werkgever en eventuele vooruitgang komen in een re-integratiedossier te staan.

Komt de werkgever het plan van aanpak niet na? Vraag dan een deskundigenoordeel aan bij UWV.

Stap 4

Eerstejaarsevaluatie

Na ongeveer 1 jaar bekijkt u met uw werkgever hoe uw re-integratie verloopt. Dit is de eerstejaarsevaluatie. Hierbij stelt u samen vast wat het re-integratiedoel voor het tweede jaar is. Hierbij is het belangrijk te bekijken of u kunt terugkeren:

 • in uw eigen functie
 • in een andere functie binnen het bedrijf (eerste spoor)
 • in een andere functie buiten het bedrijf (tweede spoor)

Bij een eerstejaarsevaluatie kan het re-integratiedoel dat eerder is bepaald, worden gewijzigd.

Stap 5

Eindevaluatie en re-integratieverslag

Uiterlijk in de 91e week van uw ziekte maakt u met uw werkgever een eindevaluatie. De Eindevaluatie vormt samen met andere documenten, zoals het Plan van aanpak en de Probleemanalyse, het re-integratieverslag. Deze documenten moet u meesturen met uw aanvraag voor de WIA-uitkering.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het re-integratieplan?

  Bent u het niet eens met uw re-integratieplan of met het tempo van de re-integratie? Of vindt men dat u bepaalde werkzaamheden eventueel in deeltijd nog wél kunt doen? Geef dit aan bij uw bedrijfsarts en/of bij het eerstvolgende evaluatiegesprek met uw werkgever. Mogelijk kunt u samen met uw werkgever tot een oplossing komen.

  Lukt dit niet? Vraag uw werkgever dan om een gesprek bij een mediator, om er alsnog samen uit te komen.

  Wordt u het niet eens met uw werkgever? Dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV.

 • Ben ik verplicht om passend werk te accepteren?

  Passend werk zijn werkzaamheden die u ondanks uw ziekte nog zou kunnen uitvoeren. Daarbij moet uw werkgever rekening houden met:

  • het werk dat u volgens uw arbeidsovereenkomst uit moet voeren
  • uw arbeidsverleden
  • de behaalde opleidingen en het niveau
  • uw gezondheidstoestand
  • de afstand tot het werk
  • het loon

  U bent verplicht passend werk te accepteren. Vindt u het werk niet passend? Dan kunt u via UWV een deskundigenoordeel aanvragen. Houd er rekening mee dat de werkgever uw loon kan inhouden over de periode dat u geen passend werk doet.

 • Mag mijn werkgever de loonbetaling stoppen?

  De werkgever kan uw loon stopzetten als u bijvoorbeeld:

  • opzettelijk uw ziekte veroorzaakte;
  • valse informatie gaf bij uw aanstellingskeuring;
  • de genezing onnodig belemmert of vertraagt;
  • passende arbeid weigert;
  • niet meewerkt aan redelijke voorschriften of het plan van aanpak.

  De werkgever moet van tevoren wel schriftelijk aangeven dat hij uw loon gaat stopzetten. Hij moet aangeven dat u geen loon krijgt als u verplichtingen in het kader van uw re-integratie niet nakomt.

  Deskundigenoordeel

  Bent u het niet mee eens met het stopzetten van uw loon? Dan kunt u naar de rechter. De rechter bepaalt of de werkgever terecht uw loon heeft stopgezet. Vraag eerst een deskundigenoordeel aan bij UWV. Het deskundigenoordeel van UWV speelt een belangrijke rol tijdens de procedure bij de rechter.

  Blijft u na een loonsanctie passend werk weigeren? Dan kan de werkgever u op staande voet ontslaan, vanwege werkweigering. Om het ontslag ongedaan te maken kunt u binnen 2 maanden na het ontslag een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter.

Terug naar boven Shape