Hoe is de loondoorbetaling bij ziekte geregeld?

Volgens de wet moet uw werkgever u minimaal 70% van uw loon doorbetalen. Of het wettelijk minimumloon, als dat hoger is. Soms staan in uw arbeidscontract of cao ‘wachtdagen’. Over de eerste 2 dagen hoeft uw werkgever u dan geen loon te betalen. Bekijk hoe de loondoorbetaling bij ziekte in uw situatie geregeld is.

Ik heb een vast contract

Uw werkgever moet uw salaris blijven doorbetalen zoals in de wet geregeld is. Heeft u in uw contract of cao een meer gunstige regeling afgesproken? Dan moet uw werkgever zich hieraan houden.

Bent u langdurig ziek? Dan moet uw werkgever u de eerste 52 weken minimaal het minimumloon doorbetalen. Ook als dit meer is dan 70% van uw loon. In het tweede ziektejaar mag dat ook minder zijn dan het minimumloon. Vraag dan bij het UWV een toeslag aan op grond van de Toeslagenwet.

Doet uw werkgever onvoldoende aan re-integratie? Dan kan het UWV een loonsanctie opleggen en wordt u mogelijk langer doorbetaald.

Meer informatie over een toeslag vindt u op de site van het UWV.

Ik heb een contract voor bepaalde tijd

Uw werkgever moet uw loon doorbetalen bij ziekte zolang uw tijdelijk contract nog loopt. Bijvoorbeeld als u griep heeft. U heeft recht op doorbetaling zoals in de wet is geregeld. Heeft u in uw contract of cao een meer gunstige regeling afgesproken? Dan moet uw werkgever zich hieraan houden. 

Loopt u contract af? Dan heeft u mogelijk recht op een Ziektewet-uitkering. Uw werkgever moet u ziek uit dienst melden als uw tijdelijk contract niet wordt verlengd. Als de werkgever dat niet doet kunt u dat zelf doen bij het UWV.

 1. Stuur eerst een brief aan uw werkgever om te verzoeken u ziek uit dienst te melden. U kunt hiervoor onze voorbeeldbrief ‘verzoek werkgever ziekmelding UWV’ gebruiken.
 2. Weigert uw werkgever u ziek uit dienst te melden? Dan kunt u zelf een brief naar het UWV sturen. U kunt hiervoor onze voorbeeldbrief ‘ziekmelding en aanvraag Ziektewet-uitkering UWV’ gebruiken.

Ik ben uitzendkracht

Of het uitzendbureau uw salaris moet doorbetalen als u ziek bent is afhankelijk van uw uitzendcontract en de cao die voor u geldt.

Geldt er een uitzendbeding? Dan hoeft het uitzendbureau u niet door te betalen. Uw uitzendovereenkomst stopt onmiddellijk bij ziekte omdat u niet meer beschikbaar bent om te werken. Of voor u een uitzendbeding geldt, hangt af van hoe lang u voor hetzelfde uitzendbureau werkt en onder welke cao u valt.

Staat er geen uitzendbeding in uw uitzendovereenkomst? Dan moet het uitzendbureau uw loon mogelijk doorbetalen.

Betaalt het uitzendbureau uw salaris niet door? Dan heeft u mogelijk wél recht op een Ziektewet-uitkering.

Heeft u vragen hierover? Neem dan contact met ons op.

Ik ben oproepkracht

 • Ik heb een min-maxcontract

  U heeft een min-maxcontract als u voor minimaal een bepaald aantal uren en maximaal een hoger aantal uren in dienst bent. Bij ziekte krijgt u in ieder geval over het minimaal aantal overeengekomen uren uw loon doorbetaald. Dit is minimaal 70% van uw loon.

  Werkte u de laatste 3 maanden altijd meer uren dan het minimum aantal uren dat in uw contract is afgesproken? Dan heeft u mogelijk recht op doorbetaling van het gemiddeld aantal uren. Vraag uw werkgever het aantal uren in uw contract te wijzigen. Doet de werkgever dat niet? Dan kunt u het wettelijk rechtsvermoeden inroepen.

 • Ik heb een nuluren contract

  Wordt u tijdens een oproep ziek? Dan heeft u recht op loon voor in ieder geval 70% van uw loon over de afgesproken periode die u zou werken. Bent u ziek na afloop van uw oproep? En hoeft de werkgever uw loon niet door te betalen? Dan heeft u mogelijk recht op een Ziektewetuitkering.

  Werkte u de laatste 3 maanden altijd meer uren dan het minimum aantal uren dat in uw contract is afgesproken? Dan heeft u mogelijk recht op doorbetaling van het gemiddeld aantal uren. Vraag uw werkgever het aantal uren in uw contract te wijzigen. Doet de werkgever dat niet? Dan kunt u het wettelijk rechtsvermoeden inroepen.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Wat kan ik doen als mijn werkgever mijn ziekmelding niet accepteert?

  U meldt zich eerst ziek volgens de regels die binnen uw bedrijf gelden. De procedure over ziek melden staan in uw contract of in een apart reglement. Kent u de regels over ziekteverzuim niet? Dan is het verstandig deze bij uw werkgever op te vragen.

  Weigert uw werkgever uw ziekmelding te accepteren? Stuur dan een brief (voorbeeldbrief) aangetekend naar uw werkgever, waarin u zich schriftelijk ziek meldt. U krijgt dan een bewijs dat u de brief verstuurd heeft. Het is aan uw werkgever om aan te tonen dat u niet ziek bent.

  Twijfelt uw werkgever aan uw ziekmelding? Dan moet uw werkgever de bedrijfsarts vragen om een oordeel. Het is belangrijk dat u aangeeft dat u bereid bent hieraan mee te werken.

 • Wanneer hoeft mijn werkgever mij niet door te betalen bij ziekte?

  In een aantal gevallen hoeft uw werkgever uw loon niet door te betalen nadat u zich ziek heeft gemeld:

  • Als de bedrijfsarts vindt dat u wél kunt werken. Weigert u dat? Dan kan uw werkgever uw loon stoppen of ‘opschorten’ totdat u wel meewerkt. Bent u van mening dat u wel arbeidsongeschikt bent? Dan kunt u een onafhankelijk oordeel (deskundigenoordeel) vragen aan een arts van UWV. In sommige gevallen kunt u ook een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts. Wilt u weten of u dit ook kan? Neem dan contact met ons op.
  • Als u zonder goede reden uw genezing belemmert of vertraagt, bijvoorbeeld door het weigeren of onderbreken van een noodzakelijke medische behandeling. Ook als u niet of onvoldoende meewerken aan uw re-integratietraject of het weigeren van passende werkzaamheden waarvoor de bedrijfsarts u wél geschikt vindt.
  • Als uw arbeidsongeschiktheid met opzet door uzelf is veroorzaakt. Dit geldt meestal niet voor sportblessures: ook bij risicovolle sporten is een blessure meestal niet de opzet.

  Gaat u niet werken? En vindt de bedrijfsarts dat u wel kunt werken? Dan kan de werkgever dit zien als werkweigering. Werkweigering is een reden voor ontslag op staande voet. Neem in dat geval direct contact met ons op. Ook als de werkgever uw loon heeft opgeschort of stopgezet.

   

 • Wat zijn de regels als ik binnen een korte periode vaker ziek ben?

  Bent u hersteld en wordt u binnen 4 weken opnieuw ziek? Dan loopt de periode van 104 weken loondoorbetaling gewoon door vanaf de eerste ziekmelding. Het maakt niet uit of u om dezelfde reden ziek bent.

  Zit er méér dan 4 weken tussen twee ziekmeldingen? Dan begint de telling van 104 weken opnieuw vanaf de tweede ziekmelding. Werkt u gedeeltelijk? Dan wordt er gerekend vanaf een gehele herstelmelding. Werken op arbeidstherapeutische basis en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid tellen voor deze regel als volledig arbeidsongeschikt.

  Heeft u zwangerschaps- of bevallingsverlof gehad? Dan wordt de ziekteperiode doorbroken. De reden van ziekte vóór en na het verlof bepaalt of uw ziekteperiode blijft doorlopen.