Hoe verloopt het re-integratietraject bij ziekte?

Samen met uw werkgever moet u er alles aan doen om snel weer aan het werk te gaan. Een re-integratietraject wordt op maat gemaakt en duurt maximaal 104 weken. Bekijk hieronder de stappen van een re-integratietraject.

Stap 1

Probleemanalyse

Maximaal 6 weken nadat u zich heeft ziekgemeld bij uw werkgever, heeft u een gesprek met een bedrijfsarts of arts bij de arbodienst. De bedrijfsarts of arbodienst geeft een advies over uw kansen om weer aan het werk te gaan.

Samen met de bedrijfsarts of arbo-dienst bespreekt u wat uw beperkingen zijn en waarom u uw werkzaamheden niet kunt doen. Vervolgens bekijkt u welke werkzaamheden u wel zou kunnen doen en stelt u vast of u (naar verwachting) uw eigen werk uiteindelijk weer zou kunnen uitvoeren.

Stap 2

Plan van aanpak opstellen

Uiterlijk in de 8e week maakt u op basis van de probleemanalyse samen met uw werkgever een plan van aanpak voor herstel en re-integratie. Uw werkgever moet uw werkplek aan uw beperkingen aanpassen als dit nodig is om uw werk te kunnen blijven uitvoeren.

Kunt u niet meer terugkeren in uw eigen functie? Dan moet uw werkgever zoeken naar passend werk binnen het eigen bedrijf. Dit heet re-integratie eerste spoor.

Is er binnen het bedrijf geen passende functie? Dan moet werk bij een ander bedrijf worden gezocht. Dit heet re-integratie tweede spoor. Tijdens het werken bij het andere bedrijf blijft de arbeidsovereenkomst tussen u en uw werkgever doorlopen.

Stap 3

Voortgangsgesprekken met werkgever

Tijdens de re-integratie houden u en uw werkgever contact. Minimaal één keer in de 6 weken heeft u een voortgangsgesprek. Tijdens de voortgangsgesprekken wordt besproken hoe het gaat en/of het plan van aanpak moet worden aangepast. Alle afspraken tussen u en uw werkgever en eventuele vooruitgang komen in een re-integratiedossier te staan.

Komt de werkgever het plan van aanpak niet na? Vraag dan een deskundigenoordeel aan bij het UWV

 

Stap 4

Eerstejaarsevaluatie

Na ongeveer 1 jaar bekijkt u met uw werkgever hoe uw re-integratie verloopt. Dit is de eerstejaarsevaluatie. Hierbij stelt u samen vast wat het re-integratiedoel voor het tweede jaar is. Hierbij is het belangrijk te bekijken of u kunt terugkeren:

 • in uw eigen functie;
 • in een andere functie binnen het bedrijf (eerste spoor);
 • in een andere functie buiten het bedrijf (tweede spoor).


Het doel dat eerder is bepaald kan mogelijk worden aangepast. 

Stap 5

Eindevaluatie en re-integratieverslag

Uiterlijk in de 91e week van uw ziekte maakt u met uw werkgever een Eindevaluatie. De Eindevaluatie vormt samen met andere documenten, zoals het Plan van aanpak en de Probleemanalyse, het re-integratieverslag. Deze documenten moet u meesturen met uw aanvraag voor de WIA-uitkering.

Stap 6

WIA-uitkering aanvragen

Na ongeveer 88 weken krijgt u van het UWV informatie over het aanvragen van een WIA-uitkering. Zorg ervoor dat UWV uw aanvraag vóór de 93ste week heeft ontvangen. UWV beoordeelt aan de hand van het re-integratieverslag of uw werkgever genoeg heeft gedaan voor uw re-integratie.

Heeft uw werkgever volgens UWV te weinig gedaan aan re-integratie? Dan kan uw werkgever een ‘loonsanctie’ krijgen. Uw werkgever wordt dan verplicht om maximaal 1 jaar langer uw loon door te betalen en u alsnog te laten re-integreren.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met het re-integratieplan?

  Bent u het niet eens met uw re-integratieplan of met het tempo van de re-integratie? Of vindt men dat u bepaalde werkzaamheden eventueel in deeltijd nog wél kunt doen? Geef dit aan bij uw bedrijfsarts en/of bij het eerstvolgende evaluatiegesprek met uw werkgever. Mogelijk kunt u samen met uw werkgever tot een oplossing komen. Lukt dit niet? Vraag uw werkgever dan om een gesprek bij een mediator, om er alsnog samen uit te komen.

  Wordt u het niet eens met uw werkgever? Dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV.

 • Ben ik verplicht om passend werk te accepteren?

  Passend werk zijn werkzaamheden die u ondanks uw ziekte nog zou kunnen uitvoeren. Daarbij moet uw werkgever rekening houden met:

  • het werk dat u volgens uw arbeidsovereenkomst uit moet voeren;
  • uw arbeidsverleden;
  • de behaalde opleidingen en het niveau;
  • uw gezondheidstoestand;
  • de afstand tot het werk;
  • het loon.


  U bent verplicht passend werk te accepteren. Vindt u het werk niet passend? Dan kunt u via UWV een deskundigenoordeel aanvragen. Houd er rekening mee dat de werkgever uw loon kan inhouden over de periode dat u geen passend werk doet.

 • Mag mijn werkgever de loonbetaling stoppen?

  De werkgever kan uw loon stopzetten als u bijvoorbeeld:

  • opzettelijk uw ziekte veroorzaakte;
  • valse informatie gaf bij uw aanstellingskeuring;
  • de genezing onnodig belemmert of vertraagt;
  • passende arbeid weigert;
  • niet meewerkt aan redelijke voorschriften of het plan van aanpak.


  De werkgever moet van tevoren wel schriftelijk aangeven dat hij uw loon gaat stopzetten. Hij moet aangeven dat u geen loon krijgt als u verplichtingen in het kader van uw re-integratie niet nakomt.

  Bent u het niet mee eens met het stopzetten van uw loon? Dan kunt u naar de rechter. De rechter bepaalt of de werkgever terecht uw loon heeft stopgezet. Vraag eerst een deskundigenoordeel aan bij UWV. Het deskundigenoordeel van UWV speelt een belangrijke rol tijdens de procedure bij de rechter.

  Blijft u na een loonsanctie passend werk weigeren? Dan kan de werkgever u op staande voet ontslaan, vanwege werkweigering. Om het ontslag ongedaan te maken kunt u binnen 2 maanden na het ontslag een verzoekschrift indienen bij de kantonrechter.