Regels werknemer en werkgever bij ziekteverzuim | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Ziek melden

Als u ziek bent, moet u zich direct ziek melden bij uw werkgever. De regels vindt u in uw arbeidscontract, cao of bedrijfsreglement. U bent niet verplicht de werkgever te vertellen wat uw klachten zijn. Uw werkgever mag geen medische informatie van u vragen. Wel kan de werkgever aan u vragen of u ziek bent door een bedrijfsongeval.

Bedrijfsarts

De werkgever kan een bedrijfsarts inschakelen. De bedrijfsarts adviseert de werkgever over hoe en wanneer u weer aan het werk kunt gaan (re-integratie). De bedrijfsarts mag alleen aan de werkgever doorgeven:

 • of u wel of niet ziek bent
 • hoe lang de ziekte naar verwachting zal duren
 • de mate van arbeidsongeschiktheid

De informatie van de bedrijfsarts heeft de werkgever nodig om samen met u een re-integratieplan op te stellen. Hierin staan de re-integratieverplichtingen voor de werkgever en werknemer.

De bedrijfsarts mag geen medische informatie aan de werkgever geven in verband met uw privacy. Bij medische informatie moet u denken aan informatie over de diagnose van uw ziekte en uw behandeling.

Second opinion

U moet de aanwijzingen van de bedrijfsarts opvolgen. Bent u het niet eens met zijn oordeel? Dan kunt u een second opinion aanvragen bij UWV of een tweede oordeel vragen aan een andere bedrijfsarts. Wilt u daar meer over weten? Neem contact op met een van onze juristen.

Re-integratie

De werkgever bekijkt met u wat de mogelijkheden zijn voor terugkeer in uw eigen functie. Is terugkeer in uw eigen functie niet mogelijk? Dan moet de werkgever op zoek naar ander passend werk binnen het bedrijf. Lukt dit ook niet? Dan gaat de werkgever op zoek naar ander werk buiten het bedrijf (re-integratie tweede spoor). Samen met uw werkgever maakt u schriftelijke afspraken over uw re-integratie.

Loon doorbetalen

Meestal moet uw werkgever minimaal 70% van uw loon doorbetalen als u ziek bent. Heeft u een vast contract? Dan moet de werkgever 2 jaar uw loon doorbetalen. Als uitzendkracht heeft u niet altijd recht op loon als u ziek wordt.

De werkgever kan de betaling van uw loon (tijdelijk) stopzetten als u zich niet aan uw re-integratieverplichtingen houdt of weigert passend werk te doen. De werkgever moet u vooraf waarschuwen als hij uw loon wil stopzetten.

Heeft u geen werkgever meer die uw loon doorbetaalt? Dan kunt u mogelijk een ziektewetuitkering aanvragen.

Beter melden

U blijft ziek gemeld, tot u beter wordt gemeld. Zodra u beter bent, meldt u dit bij uw werkgever. Ook de werkgever of bedrijfsarts kunnen u soms beter melden. Dit is bijvoorbeeld het geval als de bedrijfsarts van mening is dat u weer beter bent.

Bent u het niet eens met het advies van de bedrijfsarts? Vraag dan via hem een second opinion aan bij een andere bedrijfsarts. U kunt ook een deskundigenoordeel bij UWV aanvragen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Mag ik de deur uit na mijn ziekmelding op werk?

  Dit hangt af van de regels die gelden binnen het bedrijf waarvoor u werkt. Hierin kan staan dat u moet thuisblijven tijdens ziekte of dat u telefonisch bereikbaar moet zijn na de ziekmelding. U moet zich houden aan de controlevoorschriften.

  Bent u niet thuis, omdat u bijvoorbeeld een afspraak heeft in het ziekenhuis of bij de huisarts? Dan doet u er verstandig aan dit vooraf aan uw werkgever te melden. Heeft u dit niet gedaan en heeft uw werkgever of uw bedrijfsarts u geprobeerd te bereiken? Dan moet u aantonen waar u was op dat moment. Als u dit niet kunt, kan dit gevolgen hebben voor de doorbetaling van uw loon.

 • Mijn werkgever accepteert mijn ziekmelding niet. Wat nu?

  Uw werkgever mag uw ziekmelding niet weigeren als u volgens de regels heeft laten weten dat u ziek bent. Als uw werkgever twijfelt of u ziek bent, kan hij een bedrijfsarts inschakelen.

  Wordt uw ziekmelding geweigerd door uw werkgever? Stuur dan een brief waarmee u verzoekt uw ziekmelding te accepteren. U kunt hiervoor onze Voorbeeldbrief weigeren ziekmelding door werkgever gebruiken.

  Accepteert uw werkgever de ziekmelding vervolgens nog steeds niet? Neem contact op met een van onze juristen. 

 • Moet ik vakantiedagen inleveren als ik ziek ben?

  U hoeft geen vakantiedagen op te nemen als u ziek bent. Ook niet als u vóór of tijdens een geplande vakantie ziek wordt. U levert deze vrije dagen alleen in als u daarmee instemt. In uw arbeidsovereenkomst kan staan dat u wel bovenwettelijke vakantiedagen moet opnemen als u ziek bent.

  U bouwt tijdens ziekte evenveel wettelijke vakantiedagen op als niet-zieke werknemers. U moet volledig vakantie opnemen als u tijdens uw ziekte op vakantie gaat. Op die manier wordt u ook vrijgesteld van uw re-integratieverplichtingen.

  Bent u weer gedeeltelijk aan het werk en neemt u verlof op? Dan moet u de volledige werkdag vrij nemen en niet alleen de uren die u weer werkt.

 • Mag de werkgever mij ontslaan als ik ziek ben?

  De werkgever mag u niet ontslaan omdat u ziek bent. Dit opzegverbod bij ziekte geldt niet als u:

  Krijgt u te maken met ontslag, terwijl u ziek bent? Dan kunt u eventueel een ziektewetuitkering krijgen.

  Teken niet voor ontslag als u ziek bent. Krijgt u bijvoorbeeld een vaststellingsovereenkomst aangeboden? Dan krijgt u mogelijk geen uitkering van het UWV als u tijdens ziekte akkoord gaat met ontslag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Bent u langer dan 2 jaar ziek en krijgt u een vaststellingsovereenkomst van uw werkgever? Neem dan contact op met een van onze juristen. Bent u lid van een vakbond of heeft u een eigen rechtsbijstandverzekering? Vraag hen dan om advies.                                                                                                                                                                                             

 • Mag de werkgever mij ziek gemeld houden?

  De werkgever moet u beter melden als u weer volledig aan het werk bent. Meldt de werkgever u niet beter? Dan kunt u bij UWV een deskundigenoordeel aanvragen als u denkt dat u uw eigen werk weer volledig kunt doen. Of als u verwacht meer uren te kunnen werken.

  Doet u aangepast werk? Dan hoeft de werkgever u nog niet volledig beter te melden.

  De werkgever kan u ontslaan als u langer dan 2 jaar ziek bent. De werkgever kan daarvoor een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Krijgt u een vaststellingsovereenkomst van uw werkgever? Neem contact op met een van onze juristen. Bent u lid van een vakbond of heeft een eigen rechtsbijstandverzekering? Vraag dan hen om advies.

Terug naar boven Shape