Overslaan en naar de inhoud gaan

Er zijn wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen

Als u voor een werkgever werkt, bouwt u vanaf uw eerste werkdag vakantiedagen op. U heeft altijd recht op de 'wettelijke vakantiedagen'. Dit is het minimum aantal vakantiedagen dat in de wet staat.

Krijgt u daarnaast extra vakantiedagen van uw werkgever? Dan zijn dit 'bovenwettelijke vakantiedagen'. 

Zo berekent u uw wettelijke vakantiedagen

Per jaar krijgt u 4 keer het aantal uren dat u (gemiddeld) per week werkt. Stel, u werkt 40 uur per week. U heeft dan recht op 4 x 40 uren = 160 vakantie-uren. Als u 8 uur per dag werkt, heeft u 20 wettelijke vakantiedagen per jaar. 

Neem uw wettelijke vakantiedagen op tijd op

U moet uw wettelijke vakantiedagen op tijd opnemen, anders heeft u er geen recht meer op. Heeft u vakantiedagen over aan het eind van het jaar? Neem ze dan op vóór 1 juli van het volgende jaar. Behalve als u schriftelijk met uw werkgever heeft afgesproken dat u langer de tijd heeft.

Uw werkgever moet zorgen dat u al uw wettelijke vakantiedagen kunt opnemen. Hij mag uw verzoek om vakantiedagen op te nemen alleen weigeren als hij een goede reden heeft.

Kunt u door ziekte uw vakantiedagen niet opnemen? Dan heeft u nog maximaal 5 jaar recht op deze vakantiedagen. Uw werkgever mag geen wettelijke vakantiedagen inhouden als u ziek bent. 

Uw werkgever moet u informeren

Uw werkgever moet u laten weten:

 • hoeveel wettelijke vakantiedagen u over heeft van het afgelopen jaar
 • dat uw vakantiedagen vervallen als u ze niet vóór 1 juli van het volgend jaar opneemt

Doet hij dit niet? Dan houdt u ook na 1 juli recht op de wettelijke vakantiedagen die u over heeft. U mag deze dagen nog maximaal 5 jaar opnemen.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Uw werkgever kan ervoor kiezen om u meer vakantiedagen te geven dan de wettelijke vakantiedagen. Dit zijn bovenwettelijke vakantiedagen. In uw arbeidscontract of cao staat op hoeveel bovenwettelijke vakantiedagen u recht heeft.

Uw bovenwettelijke vakantiedagen kunnen verlopen

Bovenwettelijke vakantiedagen verjaren na 5 jaar. Dit betekent dat u ze moet opnemen binnen 5 jaar na het jaar waarin u ze krijgt. Maakt u bijvoorbeeld in 2023 uw bovenwettelijke vakantiedagen niet op? Dan kunt u ze nog opnemen tot en met december 2028. Daarna heeft u er geen recht meer op. 

Als u bovenwettelijke vakantiedagen opneemt, moet uw werkgever uw oudste vakantiedagen als eerste wegstrepen. En hij moet u waarschuwen als uw bovenwettelijke vakantiedagen bijna verlopen. Anders mag u ze ook ná 5 jaar nog opnemen.

Lukt het niet om binnen 5 jaar al uw bovenwettelijke vakantiedagen op te maken? Neem dan contact op met een van onze juristen. 

Meer informatie over dit onderwerp
 • Kan mijn werkgever mijn vakantieverzoek weigeren?

  Uw werkgever mag uw vakantieaanvraag weigeren als hij daar een belangrijke reden voor heeft. Dat is zo als:

  • u niet genoeg vakantiedagen heeft opgebouwd
  • het bedrijf door uw vakantie in de problemen komt. Bijvoorbeeld als u en uw collega tegelijk op vakantie gaan, terwijl er geen vervanger is.

  Vakantie veranderen

  Staan uw vakantiedagen vast? Dan mag uw werkgever dit alleen veranderen als hij daarvoor een belangrijke reden heeft. Bijvoorbeeld bij onverwachte spoedklussen die niet kunnen wachten of ziekte van uw enige vervanger. Uw werkgever moet hierover eerst met u overleggen.

  Zijn er geen belangrijke redenen? Dan heeft uw werkgever uw toestemming nodig om uw vakantie te kunnen wijzigen.

  Heeft u schade door de veranderde vakantie? Dan moet uw werkgever deze kosten vergoeden. U bent verplicht om de schade zo laag mogelijk te houden.

 • Wat als ik ziek word tijdens mijn vakantie?

  Wordt u tijdens uw vakantie ziek? Meld u dan zo snel mogelijk ziek bij uw werkgever. U hoeft geen vakantiedagen op te nemen voor de dagen dat u ziek bent. Deze vakantiedagen kunt u later opnieuw opnemen.

  Had u een vakantie gepland en wordt u van tevoren ziek? Ook dan hoeft u geen vakantiedagen op te nemen.

  In uw arbeidsovereenkomst of cao kan een uitzondering staan voor bovenwettelijke vakantiedagen. U moet dan toch deze dagen opnemen als u voor of tijdens uw afgesproken vakantie ziek wordt.

 • Bouw ik tijdens ziekte vakantiedagen op?

  Ja. Ook als u ziek bent, bouwt u vakantiedagen op. In uw arbeidsovereenkomst of cao kan staan dat u tijdens ziekte geen bovenwettelijke vakantiedagen opbouwt. U bouwt dan wel wettelijke vakantiedagen op.

  Gaat u tijdens uw re-integratie op vakantie? Dan neemt u evenveel vakantiedagen op als wanneer u niet ziek was geweest. U heeft altijd recht op 100% salaris over uw opgenomen vakantie-uren, ook als u ziek bent.

  Voorbeeld

  U heeft een contract voor 32 uur per week en u re-integreert 12 uur per week. Als u 1 week met vakantie wilt, moet u 32 vakantie-uren opnemen.

  U mag alleen op vakantie als dit uw ziekte niet erger maakt. Overleg daarom vooraf met uw bedrijfsarts.

 • Wat doe ik met mijn vakantiedagen bij ontslag?

  Als uw contract stopt, moet uw werkgever de openstaande vakantiedagen uitbetalen bij de eindafrekening. In overleg met uw werkgever kunt u de vakantiedagen ook opnemen. Uw werkgever mag dit weigeren, maar moet hiervoor wel een goede reden hebben. Bijvoorbeeld als u een nieuwe werknemer moet inwerken.

  Meestal betaalt de werkgever de eindafrekening binnen een maand, nadat uw baan is gestopt. Betaalt uw werkgever de eindafrekening niet binnen een maand? Dan kunt u dit opeisen.

 • Kan mijn werkgever mij verplichten vakantiedagen op te nemen?

  Dat mag als in uw arbeidscontract, cao of een bedrijfsreglement staat dat uw werkgever verplichte vakantiedagen mag aanwijzen. In deze afspraken wordt vaak verschil gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen.

  Staat deze afspraak er niet in? Dan moet u verplicht vakantiedagen opnemen als de ondernemingsraad dat heeft bepaald.

  Zijn hier ook geen afspraken over met de ondernemingsraad? Dan mag de werkgever u meestal niet verplichten om uw vakantiedagen te gebruiken.

  Minder werk

  Vraagt uw werkgever u vakantie op te nemen omdat er tijdelijk minder werk is? Probeer dan samen een andere oplossing te bedenken. Misschien kunt u thuiswerken of ander werk doen voor uw werkgever. Schrijf deze afspraken op, bijvoorbeeld in een e-mail. Dan heeft u bewijs.

  Komt u er samen niet uit? Gebruik dan onze voorbeeldbrief protesteren tegen verplicht opnemen vakantiedagen.

Terug naar boven Shape