Wat moet ik doen met een brief van het incassobureau?

Als u niet op tijd betaalt aan de schuldeiser, stuurt de schuldeiser de rekening door naar een incassobureau. U krijgt van het incassobureau de mogelijkheid om voor een bepaalde datum alsnog te betalen. Controleer altijd of de rekening klopt.

Ik ben het niet eens met de rekening

 • Ik ben het niet eens met de incassokosten

  Wanneer u te laat betaalt, kan de schuldeiser of het incassobureau incassokosten in rekening brengen. Controleer altijd of deze kloppen. Als er te veel incassokosten zijn berekend, dan kunt hier tegen protesteren. Stuur hiervoor een brief aan het incassobureau.

  Betaal wel de kosten die goed zijn berekend; een incassobureau kan naar de rechter gaan voor de openstaande incassokosten.

  Meer informatie over de hoogte van de incassokosten vindt u onder 'Welke incassokosten moet ik betalen?'.

 • Ik heb de rekening al betaald

  Wanneer u de rekening aan de schuldeiser of het incassobureau heeft betaald, moet de zaak bij het incassobureau worden gesloten. U moet dit wel aan het incassobureau laten weten.

  • Stuur een aangetekende brief (voorbeeldbrief betaalde vordering) naar het incassobureau en leg hierin uit dat u de vordering al heeft betaald.
  • Stuur uw betalingsbewijzen mee. Dit kan een kopie van uw bankafschrift, maar ook een pinbon zijn.
  • Bewaar een kopie van deze brief met het verzendbewijs.  

  U moet misschien wel incassokosten betalen als de schuldeiser of het incassobureau u al eerder heeft gevraagd de rekening te betalen en hiervoor een uiterste betaaldatum heeft gegeven. Meer over de incassokosten vindt u onder 'Welke incassokosten moet ik betalen?'.

 • De rekening is verjaard

  Als u heel lang niets over de rekening heeft gehoord, is de rekening misschien wel verjaard. Hoe lang het duurt voordat er sprake is van verjaring, is afhankelijk van de overeenkomst die u heeft gesloten met de schuldeiser.

  Is de rekening verjaard? Stuur dan een aangetekende brief (voorbeeldbrief verjaarde rekening) om dit te laten weten. Het incassobureau zal moeten bewijzen dat de rekening niet is verjaard.

  De schuldeiser of het incassobureau kan de verjaring ‘stuiten’ door een brief te sturen binnen de verjaringstermijn waarin u wordt gevraagd om de rekening te betalen. Hierdoor begint de verjaringstermijn opnieuw te lopen.

 • Ik heb geen overeenkomst

  Heeft u geen overeenkomst met de schuldeiser of twijfelt u hieraan? Vraag hierover informatie op bij het incassobureau zodat u de rekening kan controleren. Vraag ook om een kopie van de overeenkomst.

  Als er geen geldige overeenkomst is gesloten, moet u dit schriftelijk aan het incassobureau laten weten. Stuur een aangetekende brief (voorbeeldbrief onbekende rekening), waarin u aangeeft dat u niet degene bent die de overeenkomst heeft gesloten. Bewaar een kopie van uw brief en het verzendbewijs.

Ik ben het eens met de rekening

 • Ik kan niet in één keer betalen

  Klopt de rekening, maar kunt u niet (in één keer) betalen? Vraag dan de schuldeiser of het incassobureau om een betalingsregeling.

  • Schrijf een aangetekende brief (voorbeeldbrief betalingsregeling) naar het incassobureau over een betalingsregeling en doe daarin zelf een voorstel.
  • Laat uw goede wil zien en betaal alvast de eerste termijn. Heeft u een gedeelte van de rekening betaald? Stuur dan een kopie van uw betaalbewijs mee. Dit kan een kopie van uw bankrekeningafschrift zijn, maar ook een pinbon.
  • Vaak wordt de betalingsregeling schriftelijk bevestigd. Gebeurt dit niet? Stuur dan zelf een brief naar het incassobureau.

  Het incassobureau is niet verplicht om een betalingsregeling met u te treffen. Zorg ervoor dat u een betalingsregeling afspreekt die u kunt nakomen. Het incassobureau zal een tweede keer minder snel mee willen werken, als u de regeling niet bent nagekomen.

  Voorkom dat de schuldeiser naar de rechter gaat. De rechter oordeelt alleen of de rekening klopt en kan niet beslissen over een betalingsregeling. Veroordeelt de rechter u tot het betalen van de rekening? Dan moet u ook de (hoge) kosten van de procedure betalen.

 • Ik ben vergeten te betalen

  Bent u de rekening vergeten te betalen? Betaal deze alsnog zo snel mogelijk aan het incassobureau. Het incassobureau mag incassokosten in rekening brengen.

  Schrijf een aangetekende brief (voorbeeldbrief vergeten rekening) naar het incassobureau waarin u aangeeft dat de betaling aan uw aandacht is ontsnapt. Geef aan dat de rekening inmiddels is betaald en stuur hiervan een betaalbewijs mee.

  Heeft u al lange tijd niets van het incassobureau of de schuldeiser gehoord? Misschien klopt de schuld wel, maar is de rekening inmiddels verjaard. Kijk bij 'Wanneer is de rekening verjaard?' voor meer informatie.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Is een schuldeiser of incassobureau verplicht een betalingsherinnering te sturen?

  Schuldeisers en incassobureaus zijn verplicht een betalingsherinnering (oftewel een aanmaning) te sturen. Na deze betalingsherinnering krijgt u 14 dagen de tijd om de rekening alsnog te betalen, zonder dat er incassokosten in rekening worden gebracht.

  In deze zogenaamde 14-dagenbrief staat dat incassokosten worden berekend als u niet betaalt. Ook staat erin hoe hoog de incassokosten zijn. Als u binnen 14 dagen nog steeds niet heeft betaald, moet u ook de incassokosten betalen. Het incassobureau hoeft u dus niet opnieuw een brief te sturen.

   

 • Wat is het verschil tussen een deurwaarder en een incassobureau?

  Een (gerechts)deurwaarder is een openbaar ambtenaar die een aantal wettelijke taken mag uitvoeren, zoals mensen dagvaarden, akten opmaken, beslag leggen en panden ontruimen.

  Een incassobureau is een bedrijf dat voor andere bedrijven en personen rekeningen probeert te innen. Een incassobureau heeft geen dwangmiddelen en geen wettelijke status; iedereen kan een incassobureau beginnen.

  Veel deurwaarders runnen tegelijkertijd een incassobureau. Wanneer ze optreden als incassobureau hebben ze ook die status en mogen zij niet tegelijkertijd de wettelijke taken uitvoeren van een deurwaarder.

 • Wanneer is een rekening verjaard?

  De wet kent meerdere verjaringstermijnen. Er geldt een algemene verjaringstermijn van 20 jaar. Er bestaan uitzonderingen op deze algemene verjaringstermijn. Hieronder staan uitzonderingen waarbij een verjaringstermijn van 5 jaar geldt:

  • het niet nakomen van een verplichting uit een overeenkomst (bijvoorbeeld een geldlening);
  • periodieke betalingen, zoals huur of overeenkomsten voor een bepaalde tijd met een maandelijkse betaling;
  • betalingen die u niet verschuldigd bent, maar toch betaald heeft;
  • betalingen die u heeft ontvangen, maar niet voor u bestemd zijn. 


  Consumentenvorderingen

  Consumentenvorderingen verjaren na 2 jaar. Een consumentenvordering is een rekening die volgt uit een overeenkomst die u als consument heeft gesloten. Energiecontracten vallen hier ook onder.

  Geldt er een korte verjaringstermijn, maar is er inmiddels een uitspraak van de rechter? Let dan goed op, want dan geldt er een verjaringstermijn van 20 jaar.

  Een verjaringstermijn kan ook worden 'gestuit'. Dit betekent dat de verjaringstermijn opnieuw begint te lopen als u opnieuw met de rekening wordt geconfronteerd.

  Is het niet helemaal duidelijk welke verjaringstermijn in uw situatie geldt? Neem dan contact met ons op.