Mag de verhuurder zomaar het huurcontract opzeggen?

Huurders worden wettelijk beschermd tegen het opzeggen van de huur door de verhuurder of eigenaar. Dit wordt ook wel huurbescherming genoemd. Dit houdt in dat de verhuurder alleen mag opzeggen om een beperkt aantal redenen:

 • bij wanprestatie,
 • een huurcontract voor bepaalde tijd,
 • een nieuw huurcontract,
 • huur van hospitakamer,
 • dringend eigen gebruik
 • of een geldend bestemmingsplan.

Het huurcontract eindigt pas als u schriftelijk akkoord gaat met de huuropzegging. Gaat u niet binnen 6 weken akkoord met de beëindiging van het huurcontract, dan moet de verhuurder naar de rechter gaan om het huurcontract te laten beëindigen. U kunt dan in de woning blijven, totdat de rechter beslist of u eruit moet.

Heeft u een tijdelijk huurcontract voor bepaalde tijd? Of huurt u op basis van de Leegstandwet? Dan gelden er verschillende regels. Kies hieronder welke situatie in uw geval van toepassing is.

Kies uw situatie:

Ons advies:

Houdt u zich niet aan uw huurovereenkomst? Dan kan uw verhuurder de huurovereenkomst opzeggen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u de huur niet (op tijd) betaald of als u overlast veroorzaakt voor uw buren.

Uw verhuurder vraagt u hoogstwaarschijnlijk eerst om zelf de huur op te zeggen. Zegt u de huur niet zelf op? Dan moet de verhuurder naar de rechter gaan om het huurcontract te laten beëindigen. U kunt dan in de woning blijven, totdat de rechter beslist of u eruit moet.

Zonder ontruimingsbeding Met ontruimingsbeding Op basis van de leegstandswet

Ons advies:

Huurcontract voor bepaalde tijd zonder ontruimingsbeding 

Tot 1 juli 2016 gold dat een huurovereenkomst niet eindigde met het verstrijken van de overeengekomen periode. Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd liep gewoon door na het verstrijken van de overeengekomen tijd. Zelfs een opzegging door de verhuurder betekende nog niet dat de huurovereenkomst eindigde. De verhuurder kon de huurovereenkomst dus eigenlijk niet beëindigen zolang de huurder aan zijn verplichtingen voldeed.

Huurovereenkomsten voor bepaalde tijd die zijn gesloten op of na 1 juli 2016 eindigen wel automatisch wanneer de overeengekomen tijd is verstreken. Dit geldt voor huurovereenkomsten voor een periode van 2 jaar of korter van zelfstandige woonruimten. Bij een onzelfstandige woonruimte, zoals een kamer, gaat het om een periode van 5 jaar of korter.

Welke regels voor u gelden is afhankelijk van wanneer u het huurcontract heeft afgesloten. Als het huurcontract op of na 1 juli 2016 is afgesloten, dan geldt de nieuwe wetgeving. De afsluitdatum van het contract is dus bepalend, niet de ingangsdatum.

Let op:

Deze regeling geldt voor zelfstandige woonruimte geldt, op enkele specifieke doelgroepen na, niet voor sociale verhuur. Uitzonderlijke doelgroepen zijn bijvoorbeeld huurders in noodopvang, huurders die voor korte tijd een vervangende woonruimte nodig hebben (bijvoorbeeld wegens een renovatie of sloop) of huurders die wegens werk of studie veel in het buitenland verkeren.

 

Ons advies:

Huurcontract met ontruimingsbeding (diplomatenclausule)
De verhuurder mag het huurcontract opzeggen als u samen in het contract heeft vastgelegd dat u de huur voor bepaalde tijd aangaat. En dat het huis wordt ontruimd als deze periode voorbij is. Deze afspraak noemen we de ‘diplomatenclausule’.

Het ontruimingsbeding mag alleen in de volgende situaties:

 • De verhuurder koopt een huis en verhuurt dit tijdelijk tot hij er zelf gaat wonen.
 • De verhuurder heeft eerst zelf in het huis gewoond en gaat er na een bepaalde periode ook weer wonen: bijvoorbeeld omdat hij een tijd in het buitenland gaat wonen om te werken.
 • De verhuurder spreekt met vorige huurder af dat deze het huis een bepaalde tijd niet gebruikt, maar dat hij daarna weer terugkomt. Bijvoorbeeld omdat de huurder een tijd in het buitenland gaat wonen. De verhuurder spreekt met nieuwe huurder af dat deze de woning tijdelijk kan huren.

Ook in dit geval moet de verhuurder de huur per aangetekende brief opzeggen en zich aan de wettelijke opzegtermijn houden. Als er medehuurders zijn, moeten zij ieder afzonderlijk een brief ontvangen.

Ons advies:

Huurcontract voor bepaalde tijd op basis van de Leegstandswet
Als u een woning huurt op basis van de Leegstandswet heeft u geen huurbescherming. Uw huurovereenkomst eindigt automatisch als de vergunning van de gemeente verloopt.

Als de verhuurder de huurovereenkomst eerder wil beëindigen, dan moet hij zich aan de opzegtermijn van minimaal twee maanden houden. De verhuurder heeft hiervoor geen toestemming van de huurder of de rechter nodig.

Ons advies:

Biedt de verhuurder een nieuw huurcontract aan dat redelijk is, en gaat u daar niet mee akkoord? Dan mag de verhuurder de huur opzeggen. Deze opzeggingsreden wordt vooral door verhuurders gebruikt als u toestemming voor renovatie weigert of als er sprake is van een wijziging van de huurprijs bij geliberaliseerde woonruimte.

Liberalisatie houdt in dat bepaalde woningen buiten de wet vallen. Een geliberaliseerde woning is een woning met een huurprijs boven € 710,68 (per 1 januari 2016). Bij niet-geliberaliseerde woonruimten mag de verandering in het huurcontract niet de huurprijs of servicekosten zijn.

Ons advies:

Hospitahuur is een huurovereenkomst van een onzelfstandige woonruimte (een kamer of een onzelfstandige etage), die deel uitmaakt van een woning waarin de verhuurder zijn hoofdverblijf heeft.

Voor huurders die van een hospita huren, geldt gedurende de eerste 9 maanden geen enkele huurbescherming. Dit betekent dat de hospita kan zonder opgaaf van redenen de huur opzeggen. Wel moet er een opzegtermijn van 3 maanden in acht genomen worden.

Ook ná de proefperiode van 9 maanden blijft de huurbescherming beperkt. Dan mag de verhuurder het huurcontract opzeggen als er een belangenafweging is tussen de huurder en verhuurder.

Verhuurder wil woning voor eigen gebruik Verhuurder wil woning voor bestemmingsplan Verhuurder verkoopt de woning

Ons advies:

De verhuurder mag de huur opzeggen als er sprake is van dringend eigen gebruik. Onder eigen gebruik moet het eigen gebruik van de verhuurder zélf worden verstaan (dus niet voor zijn niet-inwonende kind of andere familielid of kennis). Sloop of renovatie van de woning (als dat noodzakelijk is) en het beschikbaar maken van een studentenwoning voor studenten zijn ook voorbeelden van dringend eigen gebruik waarbij de verhuurder de huur mag beëindigen. Wil een verhuurder een beroep doen op deze opzeggingsgrond, dan zal hij nog aan een aantal andere vereisten moeten voldoen.

De huurder moet andere, passende (en dit is anders dan soortgelijke) woonruimte kunnen (d.w.z. met redelijke zekerheid) verkrijgen. Hierbij mag van u ook enige inspanning worden verwacht. Voor studenten die huren via een stichting voor studentenhuisvesting is uitdrukkelijk in de wet bepaald dat er op moment van huuropzegging geen andere passende woonruimte hoeft te zijn.

Vervolgens moeten de belangen van de huurder en de verhuurder tegen elkaar worden afgewogen. Het belang van de verhuurder moet zwaarder wegen dan het belang van de huurder. Factoren die hierbij een rol kunnen spelen zijn bijvoorbeeld:

 • ziekte of invaliditeit;
 • aanwezige onderhuurders;
 • eigen toedoen verhuurder;
 • onbehoorlijke keuze verhuurder;
 • toekomstige omstandigheden;
 • economische/sociale binding;
 • leeftijd huurder;
 • huurprijs;
 • langdurige bewoning;
 • praktische/juridische beletsels (bijvoorbeeld vergunningen).

Wordt de huur beëindigd vanwege dringend eigen gebruik van de woning, dan kan de rechter bepalen dat de verhuurder verhuiskostenvergoeding aan de huurder betaalt. U kunt daar over onderhandelen, maar het is geen plicht van de verhuurder.

Ons advies:

Gaat de verhuurder iets met het pand doen wat vast staat in het bestemmingsplan van de gemeente? Dan is dat een geldige reden om het huurcontract op te zeggen. Het bestemmingsplan moet dan wel definitief zijn goedgekeurd.

Een bestemmingsplan bepaalt wat er in de gemeente met de ruimte mag gebeuren. Er staat bijvoorbeeld in hoe groot gebouwen mogen zijn en waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen. Bestemmingsplannen kunt u inzien bij uw gemeente.

Wordt de huur beëindigd, omdat de verhuurder een geldend bestemmingsplan wilt uitvoeren? Dan kan de rechter bepalen dat de verhuurder verhuiskostenvergoeding aan de huurder betaalt. U kunt daar over onderhandelen, maar het is geen plicht van de verhuurder.

Ons advies:

Koop of verkoop van de woning is geen geldige reden voor huuropzegging. Als de woning wordt verkocht, dan neemt de nieuwe eigenaar het huurcontract over en loopt uw huurcontract gewoon door.

Een nieuwe eigenaar van een woning kan pas na 3 jaar een procedure bij de rechtbank opstarten, waarin hij verzoekt om het huurcontract te beëindigen wegens dringend eigen gebruik. De rechter zal dan een belangenafweging maken.

Op het moment van huuropzegging moet de huurder wel een passende woonruimte kunnen verkrijgen. Verder kan de huurder onderhandelen dat de verhuurder de verhuiskosten betaalt. Het betalen van de verhuiskosten is echter geen plicht van de verhuurder.

Veelgestelde vragen

 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beëindiging van mijn huurcontract?

  Als uw verhuurder de huur opzegt en u bent het er niet mee eens, dan kunt u het beste protest aantekenen en de verhuurder wijzen op het feit dat u een beroep doet op huurbescherming. Dit kunt u via een aangetekende brief (voorbeeldbrief protest huuropzegging) doen.

  U kunt er ook voor kiezen om niets te doen. De huurovereenkomst wordt namelijk alleen beëindigd op het moment dat u zelf opzegt of instemt met de huuropzegging. Wanneer u niets van zich laat horen, moet de verhuurder 6 weken na de huuropzegging, naar de rechter stappen om de huurovereenkomst te laten beëindigen.

 • Hoe lang van tevoren moet de verhuurder de huur opzeggen?

  Voor de verhuurder geldt een wettelijke opzegtermijn van 3 maanden, plus 1 maand voor ieder jaar dat u het huis heeft gehuurd met een maximum van 6 maanden. Ook als in het huurcontract andere opzegtermijnen staan, geldt de wettelijke opzegtermijn. Dit geldt echter niet als beide partijen het met de beëindiging eens zijn.

  Voor een  huurovereenkomst voor bepaalde tijd of een huurcontract op grond van de Leegstandwet gelden andere regels. Neem contact op met ons om uw specifieke situatie te bespreken.

  NB. De verhuurder moet de huur via een aangetekende brief opzeggen. Als er medehuurders zijn, moet zij ieder afzonderlijk een brief ontvangen. Tevens moet in de brief een reden staan die wettelijk is toestaan.

 • Mijn verhuurder weigert mijn borg terug te betalen. Wat kan ik doen?

  Heeft u niks aan de woning beschadigd en is de huur volledig betaald? Dan heeft u recht op teruggave van de waarborgsom. U kunt in dit geval de verhuurder wijzen op het feit dat in de huurovereenkomst staat vermeld dat de verhuurder de waarborgsom dient terug te betalen na afloop van de huurovereenkomst. Dit kunt u via een aangetekende brief (voorbeeldbrief teruggave waarborgsom) doen.

  Het is altijd verstandig om een waarborgsom per bank te betalen of te vragen om een kwitantie. Dit voorkomt bewijsproblemen wanneer de verhuurder ontkent ooit een waarborgsom te hebben ontvangen.

 • Wat als ik als huurder de huur wil opzeggen?

  U mag bij een huurcontract voor onbepaalde tijd altijd opzeggen. U moet zich wel aan de opzegtermijn houden. Deze termijn is gelijk aan de betaalperiode. Betaalt u maandelijks de huur, dan is de opzegtermijn 1 maand. Ook als in het huurcontract andere opzegtermijnen staan, geldt de wettelijke opzegtermijn. Dit geldt echter niet als beide partijen het met de beëindiging eens zijn.

  De opzegtermijn mag nooit langer zijn dan 3 maanden. Opzeggen doet u per aangetekende brief of deurwaardersexploot.

  Bij een huurcontract voor bepaalde tijd mag u ook opzeggen. De huur eindigt echter niet eerder dan de einddatum van het huurcontract. Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk als:

  • Dit in het huurcontract is vastgelegd.
  • Uw verhuurder akkoord gaat met de opzegging.

  In dat laatste geval is opzegging niet noodzakelijk. De huur eindigt dan op het tijdstip dat u samen heeft afgesproken. Het is belangrijk dat u deze afspraak schriftelijk vastlegt.

  Let op:

  Heeft u een contract voor bepaalde tijd op basis van de Leegstandswet? Dan is tussentijdse opzegging in z’n geheel niet mogelijk. Dus ook niet als dit in het huurcontract is vastgelegd of als uw verhuurder akkoord gaat met de opzegging.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Huurwoning
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.