Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus werken wij anders. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. Onze jurist kan besluiten een afspraak met u te maken.

Moet mijn werkgever maatregelen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

Uw werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek. Wat dat betekent, verschilt per werkplek. U mag van uw werkgever verwachten dat hij zich houdt aan de adviezen van het RIVM over het coronavirus.

Heeft u tijdens uw werk regelmatig contact met mensen? Dan kunt u meer maatregelen verwachten van uw werkgever.

Had iemand op uw werk contact met een coronapatiënt? Dan moet uw werkgever zich houden aan het protocol van de GGD. Hierin staan regels voor uw werkgever om besmetting te voorkomen.

Moet ik mij laten vaccineren tegen het coronavirus als de werkgever dit wil?

Uw werkgever mag u meestal niet verplichten om u te laten vaccineren. U heeft het recht om beslissingen over uw lichaam te nemen. En dus ook of u een vaccinatie wilt. 

Vaccinatieplicht

Wij verwachten dat een werkgever u soms wel mag verplichten om u te laten vaccineren als hij daar belangrijke redenen voor heeft. De werkgever moet namelijk zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. Een werkgever wil misschien dat u zich laat vaccineren zodat uw collega’s beter zijn beschermd. Of om patiënten te beschermen voor wie u zorgt. Daar tegenover staat uw belangrijke recht om een beslissing over uw eigen lichaam te nemen.

Het hangt van de situatie af of de redenen van de werkgever belangrijker zijn, of die van u. Uiteindelijk kan de rechter hier een beslissing over nemen.

Gevolg weigeren vaccinatie

Weigert u zich te vaccineren, terwijl vaccinatie voor uw functie wel noodzakelijk is? Dan mag uw werkgever u misschien ontslaan. Hij kan dan zeggen dat vaccinatie noodzakelijk is voor uw functie. En dat u niet geschikt bent voor de functie, omdat u zich niet laat vaccineren. Hij kan u nooit dwingen om u te laten vaccineren.

Wilt u zich niet laten vaccineren? Bekijk dan met de werkgever of er andere oplossingen zijn. Misschien kunt u andere maatregelen nemen om de kans op besmetting te voorkomen. U kunt bijvoorbeeld thuiswerken. Of misschien kunt u tijdelijk een andere functie doen met minder gevaar om anderen te besmetten.

Heb ik recht op loon tijdens verplichte thuisquarantaine?

Thuisquarantaine betekent dat u thuis blijft, totdat zeker is dat u niet besmet bent. Dit is alleen verplicht als de GGD dit voorschrijft.

Tijdens verplichte thuisquarantaine heeft u meestal recht op loon. Vindt uw werkgever dat hij u niet hoeft te betalen? Dan moet hij dit bewijzen. De rechter bepaalt of hij gelijk heeft.

Heb ik recht op loon als ik ziek word door het coronavirus?

Uw werkgever moet loon doorbetalen bij ziekte. Dit geldt ook als u ziek bent door het coronavirus. Meld u via de normale weg ziek op uw werk. En volg de instructies op van uw bedrijfsarts, de GGD en het RIVM.

Heb ik recht op loon als er geen werk is door het coronavirus?

Is het bedrijf waar u werkt gesloten of is er minder werk door het coronavirus? Dan heeft u meestal toch recht op loon. De werkgever kan een vergoeding voor de loonkosten vragen. Dit is de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). U blijft gewoon in dienst en krijgt uw normale loon van uw werkgever.

Heb ik als oproepkracht recht op loon als er geen werk is door het coronavirus?

Als u een nulurencontract heeft, hoeft uw werkgever u alleen loon te betalen als u werkt. Werkt u langer dan 3 maanden bij uw werkgever? Dan heeft u mogelijk recht op een contract met een vast aantal uren.

Heeft u geen recht op een vast aantal uren? Kijk dan of u een WW-uitkering kunt krijgen.

Heeft u een min-maxcontract? Dan heeft u altijd recht op het minimumaantal uren. Ook als de werkgever geen werk voor u heeft. Werkt u langer dan 3 maanden bij uw werkgever en werkte u gemiddeld meer dan de minimumuren? Dan heeft u mogelijk ook recht op een contract met het hogere gemiddelde.

Heb ik als uitzendkracht recht op loon als er geen werk is door het coronavirus?

Als uitzendkracht is het belangrijk om te weten wat voor soort contract u heeft:

Fase A (ABU-cao) of fase 1 en 2 (NBBU-cao)

Kijk of er een uitzendbeding in uw contract staat. Bij een uitzendbeding eindigt uw arbeidsovereenkomst automatisch als er geen werk meer voor u is. U heeft dan geen recht op loon.

Heeft u geen uitzendbeding? Kijk dan of er ‘uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting’ in uw contract staat. Bij een uitsluiting blijft u officieel wel in dienst van het uitzendbureau. Maar u heeft geen recht op loon als er geen werk is.

Staat er geen uitzendbeding en geen uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting in uw contract? Dan heeft u recht op loon zolang uw contract duurt.

Fase B (ABU-cao) of fase 3 (NBBU-cao)

U heeft een tijdelijk contract. Zolang uw contract loopt, heeft u recht op loon voor de afgesproken uren. Ook als er geen werk voor u is.

Het uitzendbureau mag besluiten om uw contract niet te verlengen na de einddatum.

Fase C (ABU-cao) of fase 4 (NBBU-cao)

U heeft een vast contract. U heeft recht op loon voor de afgesproken uren. Ook als er geen werk voor u is.

Het uitzendbureau kan u niet ontslaan als er geen werk voor u is. Het heeft daarvoor toestemming nodig van u, UWV of de kantonrechter.

Heeft u geen recht (meer) op loon? Vraag dan een WW-uitkering aan.

Ben ik verplicht om andere werkzaamheden te doen als mijn werkgever dit vraagt?

Normaal gesproken doet u de taken zoals die in uw contract staan en die passen bij uw functie. Vraagt uw werkgever u om door het coronavirus tijdelijk andere taken te doen? Dan moet u dit mogelijk doen als goede werknemer. Het gaat er dan om of het redelijk is wat de werkgever van u vraagt. Wat redelijk is, is voor iedereen anders.

Doet u tijdelijk ander werk? Maak daar dan goede afspraken over en schrijf deze op.

Werkgever weigert betaling vakantiegeld tijdens coronacrisis. Mag dit?

Ben ik verplicht vakantie op te nemen als er te weinig werk is door het coronavirus?

Uw werkgever mag met u praten over een oplossing als er te weinig werk is door het coronavirus. Hij kan u vragen vakantiedagen op te nemen. Kijk in uw contract, cao en bedrijfsreglement welke afspraken er zijn over het opnemen van vakantiedagen. Er kan verschil zijn tussen uw wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen.

Ondernemingsraad

Staat in uw contract, cao en bedrijfsreglement niet dat uw werkgever mag bepalen wanneer u uw vakantiedagen gebruikt? Controleer dan of de ondernemingsraad van uw bedrijf heeft bepaald dat u verplicht vakantie moet opnemen.

Is er geen besluit van de ondernemingsraad of heeft uw bedrijf geen ondernemingsraad? Dan kan uw werkgever u waarschijnlijk niet verplichten vakantiedagen op te nemen.

Afspraken

Probeer toch met uw werkgever te praten over een oplossing. Door deze bijzondere situatie is dat nog belangrijker, omdat er nog geen uitspraken van rechters zijn over dit onderwerp. Schrijf afspraken goed op, bijvoorbeeld in een e-mail.

Komt u er samen niet uit? Gebruik dan onze voorbeeldbrief protesteren tegen verplicht opnemen vakantiedagen.

Bouw ik minuren op als er geen werk is door het coronavirus?

U kunt alleen minuren of plusuren opbouwen als dit is afgesproken in uw contract of cao. U krijgt dan vaste uren betaald, terwijl u soms minder werkt (minuren) of juist meer (plusuren). 

Is er geen werk bij uw bedrijf door het coronavirus? En krijgt uw werkgever een vergoeding via de noodmaatregel NOW? Dan kan minuren opbouwen onredelijk zijn. Uw werkgever mag ook uw plusuren niet veranderen. 

Krijgt uw werkgever geen vergoeding via de noodmaatregel NOW? Dan kunt u misschien wel minuren opbouwen. Dit is niet helemaal zeker, omdat hier nog geen uitspraken van rechters over zijn. Uw werkgever moet zich wel houden aan de afspraken in uw contract of cao. Hierin kan bijvoorbeeld staan hoelang uw minuren geldig blijven.

Moet ik minuren inhalen als ik door corona minder kan werken?

U bouwt flink wat minuren op als u bij een bedrijf werkt dat dicht moet blijven door de coronamaatregelen. Denk aan een winkel of horecabedrijf. Uw werkgever kan u vragen om deze minuren in te halen.

Krijgt uw werkgever een vergoeding via de noodmaatregel NOW? Dan kan het onredelijk zijn om u alle uren te laten inhalen. Ook is het niet redelijk als u later in het jaar flink meer uren moet werken waardoor u geen verlof kunt opnemen.

Bekijk wat er in uw contract of cao staat over het inhalen van uw minuren. En bespreek de situatie over uw minuren met uw werkgever. Misschien kunt u ander werk doen of thuiswerken. 

Denkt u dat u onredelijk veel minuren moet inhalen? Neem dan contact op met een van onze juristen. Of vraag advies aan uw rechtsbijstandverzekeraar of vakbond. 

Mag mijn werkgever minuren verrekenen als mijn contract door corona stopt?

Uw werkgever mag alleen minuren verrekenen als dit is afgesproken in uw contract of cao. Of als u weigerde om deze minuren in te halen. Soms staat er in de cao dat u minuren binnen een half jaar na een kalenderjaar moet inhalen. Ga dus in gesprek met uw werkgever hierover. 

Bouwde u door corona flink meer minuren op? Dan kan het onredelijk zijn om deze te verrekenen als u uit dienst gaat. Soms is het redelijk om een verdeling af te spreken. Neem contact op met een van onze juristen. Of vraag advies aan uw rechtsbijstandverzekeraar of vakbond. 

Moet ik re-integreren tijdens de coronacrisis?

Ja. U en uw werkgever moeten zich nog steeds houden aan de verplichtingen voor re-integratie bij ziekte. Mogelijk kunnen u of uw werkgever zich tijdelijk niet houden aan sommige afspraken door het coronavirus.

Houdt u zich als werknemer niet aan de afspraken? Dan kunt u uw recht op loon verliezen. Houdt uw werkgever zich niet aan de afspraken? Dan kan UWV bepalen dat u ook na 2 jaar ziekte, recht houdt op loon.

Tijdens de coronacrisis moet u zich ten minste houden aan de volgende afspraken:

  • U moet nog steeds komen werken op de afgesproken tijden. Uw werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek. Doordat u ziek bent, kan dit voor u iets anders betekenen dan voor uw collega’s. Overleg hierover met uw werkgever en de bedrijfsarts.
  • Is het bedrijf gesloten? Kijk dan samen met uw werkgever of u op een andere manier of op een andere werkplek kunt re-integreren. Als dit niet kan, spreekt u af verder te gaan met uw re-integratie meteen nadat het bedrijf weer open is.
  • U heeft nog steeds afspraken met de bedrijfsarts. Zorg dat u hiervoor bereikbaar bent.
  • U heeft recht op uw loon bij ziekte, ook als u door het coronavirus niet of minder kunt re-integreren.

Mijn kind is ziek en kan niet naar de kinderopvang. Heb ik recht op verlof?

Is uw kind ziek of heeft uw kind coronaklachten? Vraag aan uw werkgever of u mag thuiswerken. 

U kunt ook gebruikmaken van calamiteitenverlof. U krijgt dan kort de tijd om de opvang van uw kinderen te regelen. Meld het verlof zo snel mogelijk bij uw werkgever. Tijdens het calamiteitenverlof heeft u recht op uw normale loon.

Lukt het niet om opvang voor uw kinderen te regelen? Probeer samen met uw werkgever een oplossing te vinden. Bijvoorbeeld door flexibele uren te werken, onbetaald verlof of vakantieverlof op te nemen. 

Is uw kind ziek en kan er niemand anders voor uw kind zorgen? Dan kunt u vragen om zorgverlof.

Welke rechten heb ik als ik moet thuiswerken?

Als u regelmatig thuiswerkt, moet uw werkgever ervoor zorgen dat u een gezonde thuiswerkplek heeft. Heeft u bijvoorbeeld een goede bureaustoel nodig voor uw werk, dan moet uw werkgever hiervoor zorgen. Hij moet voorkomen dat u door uw werk last krijgt van uw gezondheid.

Wat uw werkgever precies voor uw thuiswerkplek moet regelen, hangt af van uw situatie. Moet u meer dagen in de week en langere tijd thuiswerken? Dan moet uw werkgever mogelijk meer doen. Als u door een ongeschikte thuiswerkplek ziek wordt, moet uw werkgever misschien uw schade vergoeden.

Ongeschikte thuiswerkplek

Vindt u uw thuiswerkplek niet geschikt? Probeer dan met uw werkgever een oplossing te vinden, bijvoorbeeld een bureaustoel lenen van uw werk.

Komt u er niet uit met de werkgever? Volg dan onze stappen bij een onveilige werkplek.

Recht op thuiswerkvergoeding

U heeft recht op een thuiswerkvergoeding als daarover afspraken staan in uw contract of cao. Zijn die afspraken er niet? Dan moet u de kosten zelf betalen.

Kan mijn werkgever mij ontslaan als er door corona te weinig werk is?

Door de coronacrisis hebben veel bedrijven minder werk of zelfs financiële problemen. Soms is er geen andere oplossing dan een werknemer te ontslaan. Maar ook bij ontslag door corona moet uw werkgever zich houden aan de normale regels voor ontslag. Dat geldt ook als u ontslag krijgt tijdens de noodmaatregel NOW.

Klopt het ontslag? Controleer dan of u recht heeft op een transitievergoeding of aanzegvergoeding.

Vaststellingsovereenkomst

Uw werkgever kan u ook vragen om een vaststellingsovereenkomst te tekenen. Als u tekent, stopt uw contract.

U hoeft deze overeenkomst niet te tekenen. Controleer daarom eerst de vaststellingsovereenkomst met onze checklist. Heeft u een rechtsbijstandsverzekering of bent u lid van een vakbond? Vraag hen dan om advies.

Bent u het niet eens met uw ontslag? Dan kunnen wij u doorsturen naar een advocaat.

Ik heb een vraag over reizen en werk

Kijk voor vragen over bijvoorbeeld vakantie, vastzitten in het buitenland en op reis voor uw werkgever op Coronavirus en reizen: de meest gestelde vragen.  

Meer informatie over het coronavirus


Alle actuele berichten

U ziet dit omdat u onze campagne of social cookies niet heeft geaccepteerd.

Als u onze video's of social media share wilt gebruiken, wijzigt u uw cookievoorkeuren.

Pas cookies aan
Terug naar boven Shape