Wanneer kan mijn werkgever mij ontslaan?

Wanneer uw werkgever u mag ontslaan hangt af van de situatie en uw arbeidscontract. Uw werkgever kan u vragen om in te stemmen met het ontslag. Of hij vraagt toestemming voor uw ontslag via het UWV of de kantonrechter. Bekijk voor uw situatie welke route uw werkgever moet volgen.

Ik heb een proeftijd

U kunt met uw werkgever een proeftijd afspreken in uw arbeidscontract. Tijdens deze proeftijd kan zowel u als uw werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen. Als uw werkgever het arbeidscontract beëindigt, hoeft hij geen reden te hebben voor uw ontslag.

Lees meer informatie over de proeftijd op onze pagina ‘Hoe lang mag mijn proeftijd zijn?’.  Of u recht heeft op een WW-uitkering kunt u lezen op onze pagina 'Wanneer krijg ik een WW-uitkering?'

Ik heb een tijdelijk contract

 • Mijn contract wordt niet verlengd

  Als u een tijdelijk contract heeft, dan kan uw werkgever deze op de afgesproken einddatum stoppen. Ook als u ziek bent, hoeft de werkgever uw contract niet te verlengen. Uw werkgever moet wel rekening houden met de aanzegtermijn. Bij een contract van 6 maanden of langer moet de werkgever minimaal één maand van tevoren schriftelijk aangeven of uw arbeidscontract verlengd wordt of niet.

  Heeft u meerdere tijdelijke contracten met uw werkgever gehad? Bekijk dan of uw laatste contract automatisch kan eindigen op onze pagina ‘Kan een arbeidscontract voor bepaalde tijd worden verlengd?’.

  Lees meer in de factsheet ‘ontslag van een werknemer met een tijdelijk contract’ van de Rijksoverheid.

 • Mijn contract wordt eerder beëindigd

  Heeft u een tijdelijk contract en wilt uw werkgever eerder stoppen dan de afgesproken einddatum? Dan moet er wel in de arbeidsovereenkomst staan dat dit mogelijk is.

  Staat er in uw arbeidscontract dat deze eerder kan stoppen? Dan moet de werkgever bij ontslag vanwege economische redenen of als u langer dan 2 jaar ziek bent, toestemming vragen aan het UWV. Krijgt de werkgever geen toestemming van het UWV? Dan moet de werkgever naar de kantonrechter voor ontslag. In alle overige gevallen moet de werkgever altijd naar de kantonrechter voor ontslag.

  Staat niet in uw arbeidscontract dat deze eerder kan stoppen? Dan moet de werkgever altijd toestemming vragen aan de kantonrechter om uw contract eerder te stoppen.

  Bent u ziek? Kijk dan in uw arbeidscontract, want er kunnen mogelijk afspraken over gemaakt zijn. Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op.

Ik heb een vast contract

 • Ik ben ziek

  Langer dan 2 jaar ziek
  Als u langdurig ziek bent, kan uw werkgever een beëindigingsovereenkomst aanbieden of een ontslagvergunning aanvragen bij UWV. Uw werkgever krijgt deze vergunning als:

  • u langer dan 2 jaar ziek bent;
  • u niet binnen 26 weken herstelt;
  • er geen ander passend werk is binnen het bedrijf.

  Bij ziekte moet de werkgever 2 jaar uw loon doorbetalen. Soms moet de werkgever langer dan 2 jaar het loon doorbetalen. Als de werkgever te weinig heeft gedaan aan re-integratie betaalt hij maximaal een jaar uw loon door. De werkgever kan dan pas ná die periode een ontslagvergunning aanvragen bij UWV.

  Krijgt de werkgever geen toestemming van het UWV? Dan kan de werkgever alsnog naar de kantonrechter om ontslag voor u te vragen.

  Lees meer informatie de factsheet ‘ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid’ van de Rijksoverheid.

  Vaak ziek
  Als uw werkgever u wil ontslaan omdat u vaak ziek bent, moet de kantonrechter dit eerst toetsen. De kantonrechter geeft toestemming voor het ontslag als u regelmatig ziek bent én:

  • Uw werkgever voldoende zorg heeft voor uw arbeidsomstandigheden;
  • Uw situatie niet binnen 26 weken verbetert;
  • U binnen 26 weken geen aangepast werk kunt doen.

  Uw werkgever moet kunnen bewijzen dat u niet binnen 26 weken (aangepast) werk binnen het bedrijf zou kunnen doen. Hiervoor moet hij de kantonrechter een recente deskundigenverklaring van het UWV overleggen.

  Uw werkgever kan uw arbeidsovereenkomst niet ontbinden als er sprake is van een opzegverbod. Dit is bijvoorbeeld als u zwanger bent of lid bent van de OR. De kantonrechter kan hier rekening mee houden.

 • Het gaat slecht met het bedrijf

  Als het financieel slecht gaat met het bedrijf, kan uw werkgever voor u en/of meerdere collega’s een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Het kan daarbij gaan om een beëindiging van de werkzaamheden van het bedrijf of het vervallen van uw functie. Het UWV toetst of de situatie zo slecht is dat alleen een ontslag het bedrijf kan redden. Ook zal duidelijk moeten zijn dat herplaatsing binnen het bedrijf niet meer mogelijk is.

  Uw werkgever krijgt de vergunning alleen als alle tijdelijke, oproep- en uitzendcontracten zijn geëindigd. Heeft u een payroll-overeenkomst of bent u uitzendkracht? Dan is de opdrachtgever of het uitzendbureau verplicht om u opnieuw in dienst te nemen als er binnen 26 weken weer werk voor u is. 

  Heeft u te maken met het vervallen van uw arbeidsplaats? In dat geval wordt er gekeken bij de volgorde voor ontslag tot welke leeftijdsgroep u behoort. Bent u binnen een bepaalde leeftijdsgroep het kortst in dienst? Dan kan de werkgever eerst voor u ontslag aanvragen. Het moet daarbij wel gaan om een vergelijkbare functie. Als u de AOW-leeftijd bereikt dan kan de werkgever u eerst ontslaan. Heeft u een arbeidshandicap dan kan de werkgever u in dienst houden en een andere werknemer eerst ontslaan.

  Lees meer informatie in de factsheet 'Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen' van de Rijksoverheid.

  Soms staat er in een cao dat er een ontslagcommissie moet worden ingesteld. In dat geval vraagt de werkgever toestemming voor ontslag aan de ontslagcommissie en niet aan het UWV. Ook kan er in de cao worden afgeweken van de volgorde voor ontslag. Lees meer informatie in de factsheet ‘Ontslag en afwijking in de cao’ van de Rijksoverheid.

 • Er is sprake van slecht functioneren

  Uw werkgever kan de kantonrechter vragen uw arbeidsovereenkomst te ontbinden, als hij vindt dat u niet goed functioneert. De kantonrechter geeft toestemming voor ontslag als u niet goed functioneert, én: 

  • Uw werkgever u niet kan herplaatsen binnen het bedrijf;
  • uw werkgever u tijdig heeft laten weten dat u niet goed functioneert; 
  • u de mogelijkheid heeft gehad om uw functioneren te verbeteren;
  • uw functioneren niet het gevolg is van onvoldoende scholing of zorg voor de arbeidsomstandigheden.


  Als uw werkgever aan deze voorwaarden voldoet, kan de kantonrechter uw arbeidsovereenkomst ontbinden. Uw werkgever moet dit wel kunnen aantonen. Als u ziek, zwanger of lid bent van de Ondernemingsraad (OR) geldt er een opzegverbod. Toch kan de kantonrechter soms toestemming geven voor ontslag. Zo kunt u als OR-lid ontslagen worden als u niet goed functioneert. Indien u te maken heeft met een opzegverbod, neem dan contact met ons op. 

  Lees meer informatie de factsheet ‘Ontslag wegens onvoldoende functioneren’ van de Rijksoverheid.

 • Er is sprake van onbehoorlijk gedrag

  Uw werkgever kan voor u toestemming vragen bij de kantonrechter als er een dringende reden is voor ontslag. Dit kan de werkgever doen als hij u niet meteen ontslaat.

  Deze procedure is anders dan het ontslag op staande voet. Lees voor meer informatie over het ontslag op staande voet onze pagina ‘Ik ben op staande voet ontslagen. Wat nu?’. Is uw situatie niet duidelijk? Neem dan telefonisch contact op met het Juridisch Loket om deze te verhelderen.

  Ook kan de werkgever toestemming vragen voor ontslag als u niet meewerkt aan uw re-integratie. De werkgever moet u wel eerst hebben gemaand om mee te werken aan uw re-integratie of uw loon hebben stopgezet.

  De kantonrechter zal rekening moeten houden met een opzegverbod (zoals ziekte), maar hij kan ook bepalen dat u uw werk wel kunt doen. Dan geldt het opzegverbod niet. Uw werkgever hoeft u geen transitievergoeding te betalen, tenzij de kantonrechter vindt dat hij dit wel moet betalen

  Lees meer informatie in de factsheets van de Rijksoverheid:

 • Er is sprake van een verstoorde arbeidsrelatie

  Uw werkgever kan de kantonrechter vragen uw arbeidsovereenkomst te ontbinden, als er een verstoorde arbeidsrelatie is. Er is dan sprake van een omstandigheid waardoor de werkgever niet meer met u kan samenwerken. De verstoring moet ernstig en blijvend zijn.

  De kantonrechter kan toestemming geven als:

  • er geen herplaatsing binnen het bedrijf meer mogelijk is;
  • de arbeidsrelatie zo slecht is dat samenwerking niet meer mogelijk is;
  • de verstoorde verhoudingen door u zijn veroorzaakt;
  • uw werkgever heeft geprobeerd de verhoudingen te verbeteren (bv. door mediation).


  De verstoorde arbeidsrelatie mag niet zijn ontstaan door een procedure.

  Lees meer informatie in de factsheet ‘Ontslag wegens een verstoorde arbeidsverhouding’ van de Rijksoverheid.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Wat moet ik doen als de werkgever mij vraagt om schriftelijk in te stemmen met ontslag?

  Vanaf 1 juli 2015 kunt u instemmen met uw ontslag door een schriftelijke verklaring. Als u zelf instemt met uw ontslag toetst het UWV of de kantonrechter niet of  herplaatsing mogelijk is en of de ontslagreden juist is.

  U heeft een bedenktijd van 2 weken. Uw werkgever moet u hier schriftelijk op wijzen. Doet uw werkgever dit niet? Dan wordt deze bedenktijd verlengd tot 3 weken. Wilt u uw instemming  intrekken? Dan doet u dit schriftelijk via een aangetekende brief of mail met ontvangstbevestiging.

  Dit dient binnen 2 weken te gebeuren als u schriftelijk bent gewezen op de bedenktijd. Bent u niet schriftelijk gewezen op de bedenktijd, dan moet u binnen 3 weken uw instemming intrekken. U hoeft daarbij geen reden op te geven.

  Trekt u uw instemming in en werkt de werkgever daar niet aan mee? In dat geval heeft u slechts twee maanden om een verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter. U heeft daar een advocaat bij nodig. Na die termijn van twee maanden kunt u de instemming met uw ontslag niet meer ongedaan maken. 

  Neem voordat u schriftelijk instemt met ontslag altijd eerst contact met ons op.

  Als u instemt met uw ontslag, heeft u mogelijk recht op een transitievergoeding.

 • Wat moet ik doen als de werkgever mij een beeïndigingsovereenkomst aanbiedt?

  U kunt uw arbeidsovereenkomst ook beëindigen ‘met wederzijds goedvinden’. In deze situatie biedt uw werkgever u een beeïndigingsovereenkomst aan. Hierin maakt u afspraken over het ontslag. Als deze beeïndigingsovereenkomst aan bepaalde eisen voldoet, kunt u uw recht op een WW-uitkering behouden.

  Ga nooit akkoord als u ziek of zwanger bent.

  Lees meer informatie over de beeïndigingsovereenkomst op onze pagina ‘Waar moet ik op letten ik een ontslagvoorstel (beëindigingsovereenkomst) krijg?'

 • Ik bereik de pensioengerechtigde leeftijd. Mag mijn werkgever mij zomaar ontslaan?

  Uw werkgever mag u ook ontslaan wanneer u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.