Hoe is de loondoorbetaling bij ziekte geregeld?

Bij ziekte wordt uw loon doorbetaald. Het is belangrijk om te weten wie uw loon moet doorbetalen. Uw werkgever moet uw loon doorbetalen als u een contract bij uw werkgever heeft. In sommige gevallen krijgt u een Ziektewet- uitkering via het UWV. Bijvoorbeeld als uw contract eindigt tijdens ziekte. Of als u werkt via een uitzendbureau met uitzendbeding.

 

 

Kies uw situatie:

Ons advies:

Hoogte van het  loon
Uw werkgever moet uw loon doorbetalen als u ziek bent. Bijvoorbeeld als u griep heeft. U heeft in ieder geval recht op doorbetaling van 70% van uw laatste salaris. Ook alle vaste extra’s, zoals vakantiegeld, horen daarbij.

Is uw loon bij ziekte door het minimum van 70% minder dan het  voor u geldende wettelijk minimumloon? Dan moet uw werkgever in ieder geval  het wettelijk minimumloon uitbetalen. De werkgever moet dit de eerste 52 weken tijdens uw ziekte  doen. Bent u daarna nog ziek? Dan kunt u bij het UWV een toeslag aanvragen  op grond van de Toeslagenwet.

Meestal staat er in de cao of de arbeidsovereenkomst dat u een hoger percentage dan 70 % van uw loon krijgt doorbetaald. Dit is vaak voor een bepaalde tijd, bijvoorbeeld een jaar. Bekijk daarom de voor u geldende cao en uw arbeidsovereenkomst goed.

Duur van de loondoorbetaling
De werkgever moet u minstens 104 weken (2 jaar) tijdens ziekte het loon doorbetalen. Vanwege een loonsanctie  van het UWV kan dit langer zijn. Dit is het geval als de werkgever onvoldoende aan re-integratie heeft gedaan.

Lees voor meer informatie onze pagina 'Wanneer krijg ik een Ziektewet-uitkering?'

Ons advies:

Hoogte van het loon
Uw werkgever moet uw loon doorbetalen bij ziekte, zolang uw arbeidscontract voor bepaalde tijd nog loopt. Bijvoorbeeld als u griep heeft. U heeft in ieder geval recht op doorbetaling van 70% van uw laatste salaris. Ook alle vaste extra’s, zoals vakantiegeld, horen daarbij.

Is uw loon bij ziekte door het minimum van 70% minder dan het  voor u geldende wettelijk minimumloon? Dan moet uw werkgever in ieder geval  het wettelijk minimumloon uitbetalen. De werkgever moet dit de eerste 52 weken tijdens uw ziekte  doen. Bent u daarna nog ziek? Dan kunt u bij het UWV een toeslag aanvragen  op grond van de Toeslagenwet.

Meestal staat er in de cao of de arbeidsovereenkomst dat u een hoger percentage dan 70 % van uw loon krijgt doorbetaald. Dit is vaak voor een bepaalde tijd, bijvoorbeeld een jaar. Bekijk daarom de voor u geldende cao en uw arbeidsovereenkomst goed.

Ziektewet-uitkering
Loopt uw contract voor bepaalde tijd af tijdens uw ziekteperiode? Dan kunt u een Ziektewet-uitkering krijgen tot maximaal 2 jaar na de dag van uw ziekmelding. Het UWV betaalt u dan een Ziektewet-uitekring.

De hoogte van een Ziektewet-uitkering is meestal 70% van uw laatstverdiende loon. Met de rekenhulp Ziektewet van UWV kunt u uw inkomen met een Ziektewet-uitkering per dag berekenen.

Lees voor meer informatie onze pagina 'Wanneer krijg ik een Ziektewet-uitkering?'

Ons advies:

Of u recht heeft op doorbetaling van 70% van uw laatste loon, hangt af van de fase waarin u zit als werknemer van uw uitzendbureau. Ook hangt het af van de cao waar u onder valt. Staat er een uitzendbeding (fase A of fase 1 of 2) in uw contract? Dan stopt de uitzendovereenkomst onmiddellijk bij ziekte en kunt u een Ziektewet-uitkering krijgen via het UWV. Staat er geen uitzendbeding in uw uitzendovereenkomst? Dan moet het uitzendbureau uw loon tijdens ziekte dooorbetalen.

Is het uitzendbureau niet tot loondoorbetaling verplicht? Dan heeft u recht op een Ziektewet-uitkering van het UWV. Als u zich ziek meldt, moet u dit doen bij zowel uw uitzendbureau als bij het inlenende bedrijf.

Meer informatie over ziek zijn als uitzendkracht vindt u op de website van de Rijksoverheid en onze pagina 'Wanneer krijg ik een Ziektewetuitkering?'.

Ons advies:

Werkt u minder dan 4 dagen per week en verricht u daarbij bijna uitsluitend huishoudelijke of persoonlijke diensten? Bijvoorbeeld als alfahulp of zorgverlener? Dan heeft u recht op 6 weken doorbetaling van loon tijdens ziekte. Uw werkgever moet u in ieder geval 70% van het loon uitbetalen. U dient in ieder geval het voor u geldende wettelijk minimumloon te ontvangen. In het arbeidscontract of de cao kan staan dat uw werkgever nog meer dan 70% moet betalen.

Bent u na deze 6 weken nog ziek? Dan heeft u geen recht op een ziektewet-uitkering van het UWV. U kunt dan alleen nog een bijstandsuitkering aanvragen bij de sociale dienst van uw gemeente.

Ik heb een min- maxcontract Ik heb een nuluren contract Oproepcontract met voorovereenkomst

Ons advies:

U heeft een min-maxcontract als u voor minimaal een bepaald aantal uren en maximaal een hoger aantal uren in dienst bent. In dat geval krijgt u tijdens ziekte in ieder geval over het minimaal aantal overeengekomen uren uw loon doorbetaald. Dit is minimaal 70% van uw loon. Mocht uw contract eindigen, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een Ziektewet-uitkering of bijstandsuitkering.

In sommige gevallen heeft u recht op doorbetaling van een hoger aantal uren in plaats van alleen het minimaal met u overeengekomen aantal uren. Dit kan het geval zijn als u minimaal de laatste drie maanden structureel meer uren dan de minimum uren heeft gewerkt voor de werkgever. De wet geeft een vermoeden aan dat er dan sprake is van een contract voor een hoger aantal uren. Ook wel het rechtsvermoeden van arbeidsomvang genoemd.

Als u vervolgens ziek wordt, heeft u mogelijk recht op doorbetaling van een hoger salaris. Dus niet alleen over de minimaal overeen gekomen uren maar over de uren die u in de laatste drie maanden gemiddeld structureel heeft gewerkt. Om uw werkgever hierom te vragen kunt u gebruik maken van onze voorbeeldbrief.

Lees voor meer informatie onze pagina 'Wanneer krijg ik een Ziektewet-uitkering?'

Heeft u vragen over uw situatie neem dan contact met ons op.

Ons advies:

 • Als u ziek wordt tijdens een oproep, heeft u recht op loon voor in ieder geval 70% van uw loon over de afgesproken periode die u zou gaan werken.
 • Als u na afloop van de oproepperiode nog steeds ziek bent, krijgt u alleen loon over de uren die u heeft gewerkt. Als de arbeidsovereenkomst doorloopt, heeft u na de ziektemelding nog geen recht op een Ziektewet-uitkering van het UWV. Pas als uw arbeidsovereenkomst afloopt heeft u recht op een Ziektewet-uitkering of bijstandsuitkering.
 • Als u ziek wordt buiten een oproep om, dan krijgt u ook geen loon tijdens ziekte. Eveneens komt u ook dan niet in aanmerking voor een Ziektewet-uitkering, zolang uw contract nog loopt. Krijgt u geen Ziektewet-uitkering? Dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.

In sommige gevallen heeft u bij een nulurencontract rechten opgebouwd voor het aantal uren dat u werkt. Dit kan het geval zijn als u de afgelopen drie maanden structureel een bepaald aantal uren gemiddeld werkzaam bent geweest.  Als u in zo’n situatie ziek wordt, moet uw werkgever mogelijk wel deze uren doorbetalen. Van belang is of u een werkgarantie en verschijningsplicht heeft. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket. Ook kunt u gebruik maken van onze voorbeeldbrief.

Lees voor meer informatie onze pagina 'Wanneer krijg ik een Ziektewet-uitkering?'

Ons advies:

 • Als u ziek wordt tijdens een oproep, heeft u recht op loon voor in ieder geval 70% van uw loon over de afgesproken periode die u zou moeten werken.
 • Bent u na afloop van de oproep nog steeds ziek? Dan moet uw werkgever alleen loon aan u betalen over de periode dat u een oproep had. Uw tijdelijke arbeidscontract is immers weer komen te vervallen, dus heeft u geen recht meer op loon. U kunt mogelijk een aanspraak maken op een Ziektewet-uitkering.
 • Als u buiten een oproep om ziek wordt, heeft u geen recht op loon. U komt alleen in bepaalde gevallen in aanmerking voor een Ziektewet-uitkering. Dit is als u binnen 4 weken na het laatste dienstverband ziek wordt. U moet dus uiterlijk 4 weken geleden nog verzekerd zijn geweest voor de Ziektewet middels een dienstverband. U krijgt echter geen Ziektewet-uitkering als u:
  -  de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd bereikt;
  -  recht heeft op een Ziektewet-uitkering vanuit het buitenland;
  -  recht heeft op IOW of IOAW;
  -  zwanger bent en de bevalling plaatsvindt binnen een periode van 10 weken na einde dienstverband.

Lees voor meer informatie onze pagina 'Wanneer krijg ik een Ziektewet-uitkering?'

Ons advies:

Wordt u na uw AOW of pensioengerechtigde leeftijd ziek bij de werkgever, dan heeft u vanaf 1 januari 2016 recht op maximaal 13 weken loon. Dit was 104 weken. Was u op 1 januari 2016 al ziek en bereikt u ná 1 januari 2016 de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd? Dan geldt deze regeling pas vanaf 1 juli 2016. Neem voor vragen contact met ons op.

Veelgestelde vragen

 • Wat kan ik doen als de werkgever mijn ziekmelding niet accepteert?

  U moet zich ziek melden volgens de regels die binnen uw bedrijf gelden. De procedure over ziek melden staan in uw contract of in een apart reglement. Kent u de regels over ziekteverzuim niet? Dan is het verstandig deze bij uw werkgever op te vragen. Weigert uw werkgever uw ziekmelding te accepteren? Stuur dan een brief (voorbeeldbrief) aangetekend naar uw werkgever, waarin u zich schriftelijk ziek meldt. U krijgt dan een bewijs dat u de brief verstuurd heeft. Het is aan uw werkgever om aan te tonen dat u niet ziek bent.

 • Wat kan ik doen als de werkgever mij niet ziek uit dienst meldt bij het UWV?

  De werkgever moet u ziek uit dienst melden als uw tijdelijk contract niet wordt verlengd. Als de werkgever dat niet doet dan kunt u dat zelf doen bij het UWV. U kunt eerst zelf via onze voorbeeldbrief verzoek werkgever ziekmelding UWV de werkgever verzoeken om u ziek uit dienst te melden. Als de werkgever dat niet doet, dan kunt u zelf een brief (voorbeeldbrief ziekmelding en aanvraag Ziektewet-uitkering UWV) naar het UWV sturen.

 • Wanneer hoeft mijn werkgever mij niet door te betalen bij ziekte?

  In een aantal gevallen hoeft uw werkgever uw loon niet door te betalen nadat u zich ziek heeft gemeld:

  • Als de bedrijfsarts vindt dat u wél kunt werken. Weigert u dat, dan heeft u geen recht op loondoorbetaling. Bent u van mening dat u wel degelijk arbeidsongeschikt bent? Dan kunt u een onafhankelijk oordeel (second opinion of deskundigenoordeel) vragen aan een arts van het UWV. Zo'n deskundigenoordeel van het UWV kost € 100 die u zelf moet betalen.
  • Als uw arbeidsongeschiktheid met opzet door uzelf is veroorzaakt. Dit geldt meestal niet voor sportblessures: ook bij risicovolle sporten is een blessure meestal niet de opzet.
  • Als u zonder goede reden uw genezing belemmert of vertraagt, bijvoorbeeld door het weigeren of onderbreken van een noodzakelijke medische behandeling. Onder deze regel valt ook het niet of onvoldoende meewerken aan uw  re-integratietraject of het weigeren van passende werkzaamheden waarvoor de bedrijfsarts u wél geschikt vindt.
 • Wat zijn de regels als ik binnen een korte periode vaker ziek ben?

  Als u zich binnen 4 weken na volledig herstel weer ziekmeldt, geldt dit als één ziekteperiode. De 104 weken loondoorbetaling loopt dan gewoon door vanaf de eerste ziekmelding. Het maakt niet uit of u om dezelfde reden ziek bent.

  Zit er méér dan 4 weken tussen twee ziekmeldingen, dan begint de telling van 104 weken opnieuw vanaf de tweede ziekmelding.

  Let op:

  Er wordt gerekend vanaf een gehele herstelmelding. Werken op arbeidstherapeutische basis en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid tellen voor deze regel als volledig arbeidsongeschikt.

  Heeft u zwangerschaps- of bevallingsverlof gehad? Dan wordt de ziekteperiode doorbroken. De reden van ziekte vóór en na het verlof bepaalt of uw ziekteperiode blijft doorlopen. Neem daarvoor contact met ons op.

  Heeft u een tijdelijk contract dat tijdens ziekte afloopt? Kijk dan bij de situatie 'mijn contract loopt af'.

 • Ik heb aangepast werk en ben opnieuw ziek geworden?

  De werkgever moet 2 jaar uw loon doorbetalen als u een vast dienstverband heeft. Het UWV mag de werkgever dan niet de verplichting hebben opgelegd om nog maximaal 1 jaar langer het loon door te betalen. Soms doet u na 2 jaar aangepast werk en blijft u in dienst van de werkgever. Wordt u opnieuw ziek? Dan is het mogelijk dat de werkgever u zelfs na 2 jaar ziekte loon moet blijven doorbetalen als er sprake is van een nieuwe arbeidsovereenkomst met een nieuwe functie. U heeft daar mogelijk afspraken over gemaakt met de werkgever. Zijn er geen afspraken gemaakt tussen u en de werkgever? Dan zal het lastiger zijn om aan te tonen dat er sprake is van een nieuwe functie en een plicht voor de werkgever om uw loon door te betalen.

  Wordt u opnieuw ziek in aangepast werk? Neem dan contact met ons op.

 • Inhouding eerste twee ziektedagen, mag mijn werkgever dit doen?

  Sommige werkgevers keren bij ziekte de eerste dag of de eerste 2 dagen geen loon uit. Dit mag alleen als dat schriftelijk is vastgelegd in uw contract of cao.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over loondoorbetaling bij ziekte niet op deze website? Neem dan  contact op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket treedt niet op als uw belangenbehartiger, maar kan u wél doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat om u bij te staan. Heeft u een eigen rechtsbijstandverzekering of bent u lid van een vakbond ? Schakel deze dan meteen in.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Ziekte & werk
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.