Welke verplichtingen hebben werknemer en werkgever bij ziekte?

Kunt u door ziekte niet werken? Dan zijn er een aantal verplichtingen waar u en uw werkgever zich aan moeten houden.

U bent in de eerste plaats verplicht u ziek te melden bij uw werkgever. Daarnaast moet u er alles aan doen om weer aan het werk te kunnen. U hoeft uw werkgever niet over uw klachten te vertellen. Uw werkgever mag u wel vragen hoelang u denkt nodig te hebben voor uw herstel en of uw ziekte komt door een bedrijfsongeval.

Wanneer u zich aan de regels houdt, moet uw werkgever uw loon doorbetalen. Ook moet uw werkgever u helpen zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan. Een bedrijfsarts of reïntegratiebedrijf adviseert over uw werkzaamheden en het re-integratietraject.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Welke plichten heb ik als zieke werknemer?

  In de eerste plaats bent u verplicht u ziek te melden bij uw werkgever. Doet u dit niet, dan hoeft uw werkgever u niet door te betalen. De regels voor ziekmeldingen vindt u vaak in uw arbeidsovereenkomst, personeelsreglement of cao.

  Daarnaast bent u als werknemer verplicht alles te doen om weer aan het werk te kunnen. Daarover maakt u afspraken met de werkgever. Zo moet u redelijke maatregelen en voorschriften opvolgen, meewerken aan het plan van aanpak en passende arbeid verrichten. Zowel u als de werkgever moeten zich aan die afspraken houden.

  Wat mag wel en wat niet?

  U bent niet verplicht om uw werkgever te vertellen over (de oorzaak van) uw klachten. Uw werkgever kan u wel vragen hoelang u denkt nodig te hebben voor uw herstel. De bedrijfsarts (arbo-arts) kan medische informatie opvragen bij bijvoorbeeld een behandelend specialist, maar alleen als u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Deze informatie mag niet worden gedeeld met uw werkgever, tenzij u het hiermee eens bent.

  Bent u arbeidsongeschikt door een bedrijfsongeval? Dan kunt u dit natuurlijk wel aangeven. 

 • Welke plichten heeft mijn werkgever als ik ziek ben?

  Als u zich aan de regels houdt als u ziek bent, is uw werkgever verplicht uw loon door te betalen.

  Uw werkgever moet u helpen om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan. Om te kunnen bepalen welke werkzaamheden u met uw ziekte kunt doen, schakelt uw werkgever een bedrijfsarts of re-integratiebedrijf in. Deze arts adviseert uw werkgever over de werkzaamheden die u kunt verrichten en hoe het re-integratietraject moet verlopen. De bedrijfsarts kan uw werkgever adviseren om (tijdelijk) uw werkzaamheden of werktijden aan te passen. De werkgever is niet verplicht de adviezen van de arts op te volgen.

  Terugkeer niet mogelijk

  Is het niet mogelijk om terug te keren in uw eigen functie? Dan moet uw werkgever binnen het bedrijf zoeken naar een andere functie die wel bij uw ziekte past. Is er geen andere functie binnen het bedrijf beschikbaar? Dan moet uw werkgever met u zoeken naar een functie buiten het bedrijf.

  De kosten voor het re-integratietraject zijn voor rekening van uw werkgever. Meer informatie over het re-integratietraject vindt op onze pagina ‘Hoe verloopt een re-integratietraject tijdens ziekte?’.

 • Hoe zit het met vakantiedagen tijdens ziekte?

  U hoeft geen vakantiedagen op te nemen als u ziek bent. Ook niet als u vóór of tijdens een geplande vakantie ziek wordt. U levert deze vrije dagen alleen in als u daarmee instemt. In uw arbeidsovereenkomst kan echter geregeld zijn dat u bovenwettelijke vakantiedagen wel moet opnemen als u ziek bent.

  U kunt uw vakantiedagen dan op een later tijdstip opnemen. U bouwt tijdens ziekte evenveel wettelijke vakantiedagen op als niet-zieke werknemers. U moet volledig vakantie opnemen als u tijdens uw ziekte op vakantie gaat. Op die manier wordt u ook vrijgesteld van re-integratieverplichtingen.