Welke incassokosten moet ik betalen?

RWhRPbvdHOA

 

Regels voor incassokosten

Als u een rekening niet betaalt, mag de schuldeiser extra kosten in rekening brengen. Dit worden (buitengerechtelijke) incassokosten genoemd. De schuldeiser kan een incassobureau inschakelen om de kosten bij u te innen. Hoe hoog de incassokosten mogen zijn, is afhankelijk van de rekening die u moet betalen.

 • Heeft u een overeenkomst waarin een duidelijk bedrag is afgesproken? En is het duidelijk voor welke datum dit moet worden betaald? Dan worden de incassokosten berekend volgens het 'Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten'.
 • Voor andere rekeningen EN rekeningen die u uiterlijk vóór 1 juli 2012 moest betalen zijn de richtlijnen om incassokosten te berekenen anders. Deze richtlijnen komen uit 'Rapport Voorwerk II'.

Door deze regels betaalt u geen onredelijk hoge incassokosten. Een schuldeiser mag minder incassokosten berekenen, maar nooit meer dan in de regeling. Daarnaast zijn er schuldeisers waarvoor ook weer andere regels kunnen gelden, zoals de overheid.

Kies uw situatie:

Ons advies:

Tabel hoogte incassokosten

In het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’ (Besluit BIK) is een maximum aan incassokosten gesteld voor consumenten. De incassokosten worden berekend door een maximumpercentage over de hoofdsom (niet over de rente) met een minimum bedrag van € 40. Hoe hoger de rekening, hoe lager het percentage. Het percentage moet trapsgewijs worden berekend.

Bijvoorbeeld: U heeft een bankstel gekocht van € 3.500. U heeft de rekening niet op tijd betaald en de leverancier heeft de rekening doorgestuurd naar een incassobureau. 15% over de eerste € 2.500 (= € 375) en 10% over de volgende € 1.000 (= € 100). De incassokosten zijn in totaal: € 475.

Als u meerdere rekeningen aan de schuldeiser of het incassobureau moet betalen, worden de incassokosten berekend over het totaal van deze rekeningen. Als u consument bent, is dit verplicht. Incassobureaus mogen alleen kosten berekenen die ze écht hebben gemaakt.

Ons advies:

Voordat het ‘Besluit vergoeding voor gerechtelijke incassokosten’ gold, was er geen wettelijke regeling die aangaf welke incassokosten u zou moeten betalen. Een incassobureau hoefde zich niet te houden aan maximale bedragen voor incassokosten. Als u heeft betaald wat u wel redelijk vindt, kan een schuldeiser of incassobureau de rechter vragen om u het overige gedeelte ook te betalen.

Welke kosten de rechter redelijk vindt, staan in het ‘Rapport Voorwerk II’. De kosten zijn samengevat in de ‘staffel incassokosten’. Deze regeling geldt voor oude rekeningen (vóór 1 juli 2012) EN voor rekeningen die niet zijn vastgelegd in een overeenkomst.

Bijvoorbeeld: U koopt een bankstel van € 3.500. U heeft de rekening te laat betaalt en de leverancier heeft de rekening doorgestuurd naar een incassobureau. De wettelijke rente vóór 1 juli 2012 was 4%. € 3.500 + 4% = € 3.640. Volgens de ‘staffel incassokosten’ werd bij een vordering tot € 3.750 maximaal € 450 aan incassokosten berekend. De totale rekening zou dan € 4.090 zijn.

De staffel BIK voor 1 juli 2012 kunt u nalezen op Rechtspraak.nl.

Veelgestelde vragen

 • Voor welke overeenkomsten geldt het 'Besluit BIK'?

  Overeenkomsten vallen onder het Besluit, wanneer duidelijk is afgesproken:

  • hoeveel u moet betalen, én;
  • wanneer u dit moet hebben betaald.

  Dit geldt bijvoorbeeld bij overeenkomsten:

  • voor een bepaald product: wanneer u iets koopt is het aankoopbedrag bekend en wordt er een uiterste betaaldatum gesteld;
  • voor een telefoonabonnement: hierbij is duidelijk af te leiden wat u zou moeten betalen: de periodieke basiskosten en eventuele bijkomende kosten bij extra gebruik;
  • voor een schadevergoeding: dit moet wel in de overeenkomst staan. Het bedrag dat u moet betalen, wordt omgezet in een schadevergoeding. Andere schadevergoedingen vallen buiten de regeling.

  Twijfelt u over welke regeling voor uw rekening geldt? Neem dan contact op met één van onze juristen om uw situatie te bespreken.

 • Hoe protesteer ik tegen teveel incassokosten?

  • Stuur een brief (voorbeeld) naar het incassobureau en een kopie naar het bedrijf, die het incassobureau heeft ingeschakeld.
  • Vermeld duidelijk in de brief waarom u het niet met de incassokosten eens bent.
  • Vraag een specificatie van de hoofdsom en de incassokosten, zodat u kunt controleren of de incassokosten juist zijn.
  • Verstuur de brief aangetekend en bewaar een kopie samen met het verzendbewijs.

  Zorg ervoor dat u de kosten betaalt, die wel juist zijn berekend. Een incassobureau zou voor het resterende bedrag alsnog naar de rechter kunnen gaan. U kunt de juiste incassokosten berekenen via de Incassocalculator van Schuldinfo.nl.

 • Welke kosten mag een incassobureau nog meer berekenen?

  Een incassobureau mag alleen kosten in rekening brengen die daadwerkelijk zijn gemaakt. De kosten die een incassobureau mag innen zijn:

  • De hoofdsom (hoogte van de originele rekening);
  • Wettelijke rente (vanaf de uiterste betaaldatum);
  • Aanmaningskosten (alleen als dit in de algemene voorwaarden of betalingsvoorwaarden staat);
  • Contractuele rente (alleen als dit in de algemene voorwaarden of betalingsvoorwaarden van de overeenkomst staat).

  Kosten die niet berekend mogen worden zijn bijvoorbeeld:

  • Voorincassokosten (kosten voordat het incassobureau is ingeschakeld);
  • Kosten ter voorbereiding van een gerechtelijke procedure (wel na een gerechtelijke procedure);
  • Bureau- of administratiekosten, wanneer er ook buitengerechtelijke kosten in rekening worden gebracht;
  • Dossierkosten.
 • Is een schuldeiser of incassobureau verplicht een betalingsherinnering te sturen?

  Volgens het besluit BIK zijn schuldeisers en incassobureaus verplicht een betalingsherinnering (oftewel een aanmaning) te sturen. Na deze betalingsherinnering moet u 14 dagen de tijd krijgen om de rekening alsnog te betalen. In deze zogenaamde 14-dagenbrief moet worden gemeld dat er incassokosten worden berekend als u niet betaalt en hoe hoog deze incassokosten mogen zijn. Als u binnen 14 dagen nog steeds niet heeft betaald, moet u naast de vordering ook de incassokosten betalen. Het incassobureau hoeft u hiervoor dus niet opnieuw een brief te sturen.

 • Welke regels gelden als de overheid schuldeiser is?

  Wanneer u iets moet betalen aan de overheid, is de berekening van alle bijkomende kosten anders. De overheid moet zich houden aan de regels uit het bestuursrecht.

  Let op:

  Bij een dwangbevel zijn er meer bijkomende kosten, omdat u deze van een deurwaarder krijgt. Een deurwaarder mag namelijk kosten rekenen voor het afgeven van het dwangbevel. Hierover leest u meer onder 'Welke kosten mag een deurwaarder rekenen?'.

 • Waar kan ik een klacht indienen over een incassobureau?

  Heeft u een klacht over het optreden van het incassobureau? Stuur eerst uw klacht per aangetekende brief naar het incassobureau. Als de klacht niet goed opgelost wordt, kunt u de klacht neerleggen bij de Nederlandse Vereniging van Incasso-Ondernemingen (NVI). Het incassobureau moet wel aangesloten zijn de NVI. 

  Voor niet aangesloten incassobureaus zijn geen andere klachtmogelijkheden. Wel kunt u overwegen de rekening niet te betalen, zodat de schuldeiser uiteindelijk de zaak aan een rechter zal voorleggen.

  Let op:

  De rechter kijkt alleen of u de oorspronkelijke rekening moet betalen. De rechter kijkt niet naar het gedrag van het incassobureau en kan niet beslissen over een betalingsregeling.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over incassokosten niet op deze website? Neem dan contact  op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket helpt u met uw vragen en bekijkt welke incassoregeling voor u geldt. Houd daarom bij de originele overeenkomst en rekeningen bij de hand. Heeft u deze documenten niet? Vraag dan eerst (een kopie van) het dossier op bij het incassobureau.  

  Het Juridisch Loket helpt niet bij het oplossen van uw schulden. Heeft u meerdere schulden? Neem dan contact op met de afdeling schuldhulpverlening van uw gemeente.

 • Meer weten?

  Meer informatie over incassokosten vindt u op de website Schuldinfo.nl.

  Meer over de berekening van de incassokosten en beide regelingen vindt u op Rechtspraak.nl.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Schulden & incasso
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.