Hoe werkt schuldhulpverlening van de gemeente?

De gemeente is verplicht inwoners met problematische schulden te helpen. Als u aan de voorwaarden voldoet, kan uw gemeente de schuldhulpverlening opstarten. U krijgt dan een schuldhulpverlener toegewezen en u komt terecht in het ‘minnelijk schuldentraject’.

In het minnelijk schuldentraject probeert uw schuldhulpverlener tot een regeling te komen met uw schuldeisers. De schuldhulpverlening van de gemeente kent 2 manieren om uw schulden af te lossen:

Schuldbemiddeling
Bij schuldbemiddeling zal uw schuldhulpverlener contact opnemen met uw schuldeisers om betalingsafspraken te maken. In een periode van 36 maanden wordt er zoveel mogelijk geld opzij gezet om uw schuldeisers te betalen.

Saneringskrediet
Schuldhulpverlening door middel van een saneringskrediet wordt vaak uitgevoerd door de gemeentelijke krediet- of stadsbank. Bij deze vorm van schuldhulpverlening wordt aan u een lening verstrekt. Het bedrag wordt direct aan de schuldeisers uitbetaald. U moet de gemeente het bedrag plus de rente terugbetalen binnen 36 maanden.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Wat kan ik doen als de gemeente mijn aanvraag afwijst?

  Om voor schuldhulpverlening in aanmerking te komen, moet u aan voorwaarden voldoen. De gemeente heeft deze voorwaarden in haar beleid opgenomen.

  Als de gemeente uw verzoek om schuldhulpverlening afwijst, krijgt u een beslissing. U kunt hiertegen in bezwaar gaan binnen 6 weken na dagtekening van de brief. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. U kunt de beleidsregels bij de gemeente opvragen en met ons bespreken.

  Ook kan het zijn dat uw schuldeisers niet instemmen met een minnelijke schuldentraject. Dit mag, want ze zijn niet verplicht om mee te werken. U kunt vervolgens de rechter vragen om een ‘dwangakkoord’. Uw schuldhulpverlener kan u daarbij helpen. Bij een dwangakkoord komt er alsnog een minnelijk schuldentraject tot stand, omdat de rechter de schuldeisers wel dwingt om mee te werken.

  Als de rechter geen toestemming geeft voor een dwangakkoord, dan kunt u de rechter vragen om toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijk personen (Wsnp).

   

 • Welke plichten heb ik tijdens een minnelijk schuldentraject?

  Zodra u een aanvraag voor een minnelijk schuldentraject heeft gedaan, heeft u direct al een aantal verplichtingen. Deze verplichtingen zijn:

  • Identificatieplicht. U moet in het bezit zijn van een geldig legitimatiebewijs. Een rijbewijs is niet voldoende.
  • Inlichtingenplicht. U moet informatie aanleveren aan uw schuldhulpverlener zodat uw financiële situatie goed in kaart kan worden gebracht. Denk aan een overzicht van uw schulden en bezittingen, bankafschriften en loon- of uitkeringspecificaties.
  • Medewerkingsplicht. U moet meewerken om uw (financiële)situatie zo stabiel mogelijk te krijgen. Denk aan het hebben van een inkomen, een beroep doen op de toeslagen en tegemoetkomingen bij de Belastingdienst én maak geen nieuwe schulden.
  • Plichten vanuit de bijstand. Ontvangt u een bijstandsuitkering vanuit de Participatiewet? Dan moet u uiteraard ook voldoen aan de verplichtingen die vanuit deze wet worden gesteld.
  • Mogelijk stelt de schuldhulpverlening nog andere verplichtingen. Deze zullen worden opgenomen in een overeenkomst die u sluit met de schuldhulpverlener.


  Komt u de verplichtingen niet na? Dan kan dit gevolgen hebben voor de voortgang van het minnelijk schuldentraject.

 • Ik heb een koopwoning. Kan ik mij aanmelden voor schuldhulpverlening?

  Ja, dit kan. Let er wel op dat u de lasten moet blijven betalen. Als dit binnen uw budget niet mogelijk is, dan kan de gemeente u vragen om uw woning te verkopen.