Wat zijn de regels voor bijstand? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Werk zoeken en accepteren

Vanaf het moment dat u bijstand aanvraagt, moet u er alles aan doen om betaald werk te vinden en te houden. Het gaat hierbij om werk naar vermogen. Dit betekent dat het werk passend moet zijn voor uw gezondheid.

U heeft ook een verplichting om te re-integreren. De gemeente kan u bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of werk via een re-integratiebureau aanbieden. Zo krijgt u werkervaring. Ook kan de gemeente u scholing aanbieden.

U krijgt geld van de gemeente. De gemeente kan u daarom een tegenprestatie vragen, zoals vrijwilligerswerk. De tegenprestatie mag het vinden van betaald werk niet in de weg staan.

Inlichtingenplicht bijstand

Vanaf het moment dat u bijstand aanvraagt, heeft u een inlichtingenplicht. U moet uw gemeente alle informatie verstrekken om uw recht op bijstand vast te stellen.

Zodra u een bijstandsuitkering krijgt, moet u veranderingen doorgeven. Bijvoorbeeld als u inkomsten krijgt of als u gaat samenwonen. De hoogte van de bijstandsuitkering wordt dan aangepast.

Taaleis bijstand

Om een bijstandsuitkering te krijgen, moet u de Nederlandse taal voldoende kunnen lezen en spreken. De taaleis geldt niet als u de pensioengerechtigde leeftijd heeft of blijvend en volledig arbeidsongeschikt bent.

Als u de Nederlandse taal onvoldoende kunt lezen en spreken, moet u een taaltoets afleggen. Uw bijstandsuitkering kan worden gekort als u onvoldoende doet om de Nederlandse taal te leren.

Andere verplichtingen bijstand

Er zijn ook andere plichten als u een bijstandsuitkering ontvangt. Zo moet u:

 • meewerken aan bijvoorbeeld een huisbezoek of onderzoek door de gemeente
 • ervoor zorgen dat dat uw persoonlijke verzorging, kleding en gedrag het vinden van werk niet belemmert
 • zich goed gedragen richting de medewerkers van de gemeente
 • een legitimatiebewijs laten zien als de gemeente hierom vraagt
 • in Nederland wonen. U mag maximaal 28 dagen (4 weken) per jaar op vakantie. Bespreek vakantieplannen vooraf met uw contactpersoon van de gemeente.

Deze plichten gelden ook als u bijzondere bijstand aanvraagt. Voor bijzondere bijstand gelden daarnaast nog extra regels.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat gebeurt er als ik mijn verplichtingen niet nakom?

  Als u uw verplichtingen niet nakomt, kan de Sociale Dienst u een straf opleggen. Bijvoorbeeld:

  • uw uitkering voor een bepaalde periode verlagen
  • uw uitkering tijdelijk stopzetten
  • uw uitkering beëindigen 

  Uw gemeente heeft hiervoor richtlijnen opgenomen in de afstemmingsverordening. Dit is een regeling die per gemeente verschilt. U kunt dit opvragen bij uw gemeente.

  Als uw gemeente een straf oplegt, krijgt u hiervoor een schriftelijke beslissing. Bent u het hier niet mee eens? Ga dan in bezwaar.

 • Wat zijn de regels voor een huisbezoek door de gemeente?

  De gemeente kan bij u thuis langskomen, bijvoorbeeld als de gemeente denkt dat u samenwoont. 

  Bij het afleggen van een huisbezoek moet de gemeenteambtenaar of sociaal rechercheur:

  • zich van tevoren legitimeren
  • het doel van het huisbezoek aan u uitleggen
  • toestemming vragen voor het huisbezoek
  • uitleggen wat de gevolgen zijn als u weigert mee te werken aan het huisbezoek

  Als u het huisbezoek weigert, kan de gemeente uw bijstandsuitkering stopzetten. Bent u het hier niet mee eens? Dien dan bezwaar in tegen de beslissing van uw gemeente.

 • Kan ik ontheffing krijgen van plichten in de bijstand?

  Soms kunt u van de gemeente een tijdelijke ontheffing krijgen van de arbeidsplicht en plicht tot tegenprestatie. Bijvoorbeeld als u blijvend en volledig arbeidsongeschikt bent.

  Bent u een alleenstaande ouder? Dan kunt u een ontheffing van de arbeidsplicht krijgen totdat het kind maximaal 5 jaar oud is. Deze ontheffing wordt 1 keer gegeven.

Terug naar boven Shape