Wat zijn de regels voor bijstand? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Regels bijstand

Heeft u geen werk en geen inkomen? En heeft u geen recht op een uitkering van UWV? Dan heeft u mogelijk recht op bijstand. Om recht te hebben op bijstand moet u zich aan een aantal verplichtingen houden.

Inlichtingenplicht

Vanaf het moment dat u bijstand aanvraagt, heeft u een inlichtingenplicht. U moet uw gemeente alle informatie verstrekken om uw recht op bijstand vast te kunnen stellen. 

Heeft u bijstand? Dan moet u alle wijzigingen doorgeven die van belang zijn voor uw recht op bijstand.

Arbeidsinschakeling

U moet er alles aan doen om betaald werk te vinden en te houden. Ook moet u bepaalde activiteiten doen die uw kans op betaald werk vergroten. Onder arbeidsinschakeling vallen meerdere verplichtingen zoals:

 • arbeidsplicht (u heeft deze verplichting vanaf het moment van aanvraag)
 • re-integratieplicht
 • tegenprestatie

Andere verplichtingen

U moet voldoende Nederlands kunnen spreken om betaald werk te vinden en te houden (taaleis). Verder moet u meewerken aan onderzoek of huisbezoek (medewerkingsplicht), u moet uw bijstand op een verantwoorde manier besteden (budgetteringsplicht) en u moet een geldig legitimatiebewijs hebben om bijstand te kunnen aanvragen (identificatieplicht).

Als u deze verplichtingen niet nakomt, kan dat gevolgen hebben voor uw bijstandsuitkering.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat gebeurt er als ik mijn verplichtingen niet nakom?

  Uw gemeente kan u een sanctie opleggen. Uw uitkering kan voor een bepaalde periode worden verlaagd of tijdelijk worden stopgezet. Uw gemeente kan ook beslissen uw uitkering helemaal te beëindigen.

  Uw gemeente heeft hiervoor richtlijnen opgenomen in de afstemmingsverordening. Deze verschilt per gemeente. U kunt deze zoeken op de website van uw gemeente. Is deze niet gepubliceerd? Dan kunt u deze opvragen bij uw gemeente.

  Als uw gemeente een sanctie oplegt, ontvangt u hierover een beslissing.

 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met een beslissing van de gemeente?

  Uw gemeente stuurt u een schriftelijke beslissing. Tegen deze beslissing kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. De 6 weken gaan in vanaf de datum op de beslissing.

  Het bezwaar moet aan een aantal vormvereisten voldoen. Gebruik ons voorbeeld bezwaarschrift om bezwaar te maken en stuur altijd een kopie van de beslissing mee.

Terug naar boven Shape