Moet ik een erfenis aanvaarden of verwerpen?

Het accepteren van een erfenis wordt ‘zuiver aanvaarden’ genoemd. Door het zuiver aanvaarden wordt een erfgenaam aansprakelijk voor de schulden van de overledene. Daarom is niemand verplicht om de erfenis zuiver te aanvaarden (met alle lusten en lasten).

Een erfgenaam kan er ook voor kiezen om beneficiair te aanvaarden. Wanneer de schulden meer zijn dan de bezittingen, dan hoeft de erfgenaam niet uit eigen vermogen bij te betalen.

Ten slotte is het mogelijk om een erfenis te weigeren. Dat kan door het verwerpen van de erfenis.

Kies uw situatie:

Ons advies:

Als u zuiver aanvaardt, krijgt u alle bezittingen en schulden van de erflater. U bent aansprakelijk voor de schulden van de erfgenaam. Dit betekent dat als er meer schulden zijn dan bezittingen, u uit uw privé vermogen de overgebleven schulden van de erflater moet betalen.

Voor het zuiver aanvaarden van een nalatenschap kunt u naar de rechtbank in het arrondissement waar de overledene het laatst heeft gewoond. Dit hoeft niet. Ook als u bijvoorbeeld goederen uit de nalatenschap mee naar huis hebt genomen, heeft u zuiver aanvaard.

Let op:

U kunt ook zuiver aanvaarden zonder dat u dat officieel aangeeft. Door u te gedragen als erfgenaam, bijvoorbeeld doordat u goederen uit de nalatenschap mee naar huis hebt genomen of te beschikken over de bankrekening. U kunt daarom het beste zo snel mogelijk kenbaar maken wanneer u de nalatenschap wilt verwerpen of beneficiair wilt aanvaarden. De wet zegt namelijk dat als iemand eenmaal heeft geaccepteerd, die persoon daarna niet meer kan verwerpen of beneficiair kan aanvaarden.

Ons advies:

Wanneer u erfgenaam bent en er twijfel is over de omvang van de nalatenschap en/of de schulden, dan kunt u beneficiair aanvaarden. U bent dan erfgenaam, maar u bent niet verantwoordelijk voor de schulden van de erflater. Wanneer de schulden meer zijn dan de bezittingen, dan hoeft u niet uit eigen vermogen bij te betalen. U ontvangt dan ook niets.

Voor het beneficiair aanvaarden van een nalatenschap gaat u naar de rechtbank in het arrondissement waar de overledene het laatst heeft gewoond. U kunt het ook schriftelijk regelen. Meer informatie hierover het beneficiair aanvaarden vindt u op de website van de rechtspraak.nl. U kunt ook een notaris inschakelen.

Let op:

Na een beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap zijn de erfgenamen verplicht de nalatenschap te vereffenen. Als u beneficiair aanvaardt dan moet u zich houden aan de vereffeningsprocedure. Als u dat niet doet, dan loopt u een risico. U kan dan alsnog voor schulden van de nalatenschap in uw eigen vermogen aansprakelijk worden gesteld.

Ons advies:

Wanneer u erfgenaam bent en u zeker weet dat de overledene meer schulden dan bezittingen heeft, dan kunt u de nalatenschap verwerpen. Daarna bent u geen erfgenaam meer. Daarmee voorkomt u dat u in uw privé-vermogen kan worden aangesproken voor schulden van de nalatenschap.

Voor het verwerpen van een nalatenschap gaat u naar de rechtbank in het arrondissement waar de overledene het laatst heeft gewoond. U kunt het ook schriftelijk regelen. Meer informatie over het verwerpen  vindt u op de website van de rechtspraak.nl. U kunt ook een notaris inschakelen.

Let op:

Door de verwerping treedt er plaatsvervulling op. Dit betekent dat een nieuwe groep erfgenamen in de plaats treedt voor de persoon die de nalatenschap verworpen heeft. Als de persoon die heeft verworpen kinderen heeft, dan zullen zij in de plaats treden. De kinderen kunnen de nalatenschap op hun beurt ook verwerpen. Als kinderen minderjarig zijn, dan heeft de wettelijk vertegenwoordiger toestemming van de kantonrechter nodig om namens de kinderen de nalatenschap te verwerpen.

Veelgestelde vragen

 • Wat betekent vereffening bij beneficiair aanvaarden?

  Na een beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap zijn de erfgenamen verplicht de nalatenschap te vereffenen. Dit betekent dat alle baten en lasten uit de nalatenschap in kaart worden gebracht. Denk daarbij aan het maken een boedelbeschrijving en het oproepen van de schuldeisers. Voorzover mogelijk moeten alle schulden uit de erfenis worden betaald. 

  Hoe de vereffeningsprocedure verloopt staat in de wet. De vereffeningsprocedure is ingewikkeld. Het is daarom verstandig om een deskundige in te schakelen, zoals een notaris. Voor algemene vragen kunt u op werkdagen van 09.00 - 14.00 uur ook bellen met de Notaristelefoon via 0900 - 346 93 93 (€ 0,80 p/m).

 • Wat is een boedelbeschrijving?

  Een boedelbeschrijving is een beschrijving van alle bezittingen en schulden in de erfenis op de sterfdatum. Hieruit blijkt of er voldoende positief vermogen aanwezig is om de schulden te kunnen betalen.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over de erfenis niet op deze website? Neem dan contact op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket informeert u over algemene vragen bij het aanvaarden of verwerpen van de erfenis.

  Het Juridisch Loket geeft geen advies als uw situatie complex is. Erfrecht is een specialistisch rechtsgebied. Wilt u meer weten over de financiële en fiscale gevolgen die het erven heeft, dan kunt u het beste contact opnemen met een notaris.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Erfenis
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.