Welke verplichtingen heb ik in de bijstand?

Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan gelden er bepaalde verplichtingen. Als u deze verplichtingen niet nakomt, kan dat gevolgen hebben.

De gemeente kan u de volgende verplichtingen opleggen:

 • arbeidsplicht;
 • re-integratieplicht;
 • plicht om een tegenprestatie te verrichten;
 • inlichtingenplicht;
 • medewerkingsplicht;
 • identificatieplicht;
 • budgetteringsplicht.

Daarnaast moet u zich op een juiste manier gedragen bij de gemeente. Doet u dit niet, dan kan dit gevolgen hebben voor uw uitkering.

Vanaf 1 januari 2016 geldt er ook een taaleis.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Welke gevolgen heeft het als ik mij niet aan mijn verplichtingen houdt?

  Uw gemeente kan u een sanctie opleggen. Uw uitkering kan voor een bepaalde periode worden verlaagd of tijdelijk worden stop gezet. Uw gemeente kan ook beslissen uw uitkering helemaal te beëindigen. Uw gemeente heeft hiervoor richtlijnen opgenomen in de afstemmingsverordening. Deze verschilt per gemeente. U kunt deze zoeken op de website van uw gemeente. Is deze niet gepubliceerd? Dan kunt u deze opvragen bij uw gemeente.

  Als uw gemeente een sanctie oplegt, ontvangt u hierover een beslissing.

 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met een beslissing van de gemeente?

  Uw gemeente stuurt u een schriftelijke beslissing. Tegen deze beslissing kunt u binnen 6 weken maken. De 6 weken gaan in vanaf de datum op de beslissing.

  Het bezwaar moet aan een aantal vormvereisten voldoen. Gebruik onze voorbeeldbrief om bezwaar te maken en stuur altijd een kopie van de beslissing mee.

 • Wat houdt de taaleis in?

  Vanaf 1 januari 2016 is er een verplichte taaleis in de bijstand. U moet namelijk voldoende Nederlands kunnen spreken om betaald werk te vinden en te houden. Uw gemeente mag een taaltoets afnemen als u onvoldoende Nederlands spreekt.

  U hoeft de taaltoets niet te doen, als u:

  • 8 jaar Nederlandstalig onderwijs heeft gevolgd.
  • een inburgeringsdiploma heeft.
  • op een andere manier kan aantonen dat u voldoende Nederlands spreekt.  


  Uw gemeente kan uw bijstand verlagen als blijkt dat u onvoldoende Nederlands spreekt. Dit wordt eerst in een brief aangekondigd. U krijgt hierin de kans om alsnog aan de taaleis te voldoen door alsnog Nederlands te leren (via een cursus of opleiding) of door aan te tonen dat het u niet te verwijten is dat u de taal niet spreekt.

  Uiteindelijk bepaalt uw gemeente of dit voldoende is. U ontvangt hierover een brief. Uw gemeente kan uw uitkering verlagen. Dit kunnen forse sancties zijn. Neem daarom zo snel mogelijk contact met ons op om dit met ons te bespreken.