Hoe werkt schuldhulpverlening van de gemeente?

Wanneer u uw schulden niet meer kunt betalen, kunt u bij schuldhulpverlening van uw gemeente terecht. Via een schuldhulpverlener komt u in een ‘minnelijk schuldentraject’ terecht.

In een minnelijk schuldentraject probeert uw schuldhulpverlener tot een regeling te komen met uw schuldeisers. In 36 maanden leeft u van de bijstandsnorm en wordt de rest van uw inkomen opzij gezet voor de schudeisers.

Als u zich meldt bij een schuldhulpinstantie zijn er twee mogelijkheden.

Bekijk de mogelijkheden:

Ons advies:

Bij schuldbemiddeling zal uw schuldhulpverlener contact opnemen met uw schuldeisers om betalingsafspraken te maken. In een periode van 36 maanden wordt er zoveel mogelijk geld opzij gezet om uw schuldeisers te betalen.

Er wordt een gedeelte van de schuld afgelost tegen ‘finale kwijting’. Dit betekent dat het gedeelte van de schuld dat u niet aflost, niet meer door de schuldeiser zal worden geïnd. Indien u zich aan de afspraken houdt van schuldhulpverlening, bent u na 36 maanden vrij van schulden.

Let op:

Als u toch meer betaalt dan wordt afgesproken, dan is de schuldeiser niet verplicht om dit aan u terug te geven. 

Ons advies:

Schuldhulpverlening door middel van een saneringskrediet wordt veelal uitgevoerd door de gemeentelijke krediet- of stadsbank. Bij deze vorm van schuldhulp wordt aan u een lening verstrekt op basis van wat u in 36 maanden kunt aflossen.

In deze situatie wordt het krediet direct aan de schuldeisers uitbetaald en bent u geld verschuldigd aan de krediet- of stadsbank. Over dit krediet bent u wel rente verschuldigd. Deze rente moet u ook binnen 36 maanden aflossen.

De afbetaling aan de schuldeisers gebeurt bij deze vorm van schuldhulpverlening tegen ‘finale kwijting’. Dit betekent dat de schuldeisers na 36 maanden geen schuld meer bij u mogen vorderen.

Veelgestelde vragen

 • Is het minnelijke schuldentraject wettelijk geregeld?

  Sinds 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ingevoerd. De wet schrijft niet concreet voor hoe de gemeente de schuldhulp moet regelen, maar biedt wel richtlijnen. Zo stelt de gemeente zelf de regels op die binnen de gemeente gevolgd moeten worden.

  De gemeente heeft de verplichting om mensen met schulden te helpen. Zij kunnen dit weigeren, bijvoorbeeld als er al eerder via de gemeente een regeling doorlopen is of als er fraude is gepleegd en u daarvoor een boete hebt gekregen.

  Doorlooptijden
  De wet regelt o.a. de ‘doorlooptijden’. Dit zijn termijnen waarbinnen u met uw schulden bij de gemeente terecht kunt. Zo is bijvoorbeeld in de wet geregeld dat u binnen 4 weken een eerste afspraak moet kunnen maken. Als er sprake is van een dreigende situatie, zoals een huisuitzetting of het afsluiten van elektriciteit, dan moet u binnen 3 werkdagen geholpen worden.

 • Wat kan ik doen als de gemeente mijn aanvraag afwijst?

  Om voor schuldhulpverlening in aanmerking te komen, moet u aan voorwaarden voldoen. De gemeente heeft deze voorwaarden in hun beleid opgenomen.

  Als de gemeente uw verzoek om schuldhulpverlening afwijst, krijgt u een gemotiveerde afwijzing. U kunt daartegen in bezwaar gaan binnen 6 weken na dagtekening van de brief. Voor meer informatie hierover kunt u bij het Juridisch Loket terecht. U kunt de beleidsregels bij de gemeente opvragen en meenemen naar het Juridisch Loket.

 • Kan de gemeente uitstel van betaling afdwingen?

  Één regel van de wet geldt nog niet. Volgens deze regel kan de gemeente uitstel van betaling afdwingen bij de rechter. Geeft de rechter u uitstel? Dan worden de (incasso)maatregelen 6 maanden uitgesteld. Binnen 6 maanden wordt er een schuldenregeling gestart.

  Momenteel kunt u uitstel van betaling afdwingen in dreigende situaties. Uw schuldeisers kunnen dan de huur niet opzeggen of uw gas, elektra of water niet afsluiten. Deze periode wordt 'moratorium' genoemd. Op dit moment is er een ontwerp voor het ‘Besluit Breed Moratorium’, waarbij u (mogelijk eerder) om een adempauze kan vragen.

 • Welke plichten heb ik tijdens een minnelijk schuldentraject?

  U heeft de verplichting om alle relevante informatie aan de gemeente door te geven. Dit is nodig om u goed te kunnen helpen. Daarnaast heeft u de verplichting om een identiteitsbewijs te overleggen. Dit zijn de plichten vanuit de wet.

  Daarnaast kan de gemeente u ook een aantal plichten opleggen. De belangrijkste verplichtingen zijn:

  • U moet er alles aan doen om voldoende inkomen te krijgen;
  • U moet alle gemaakte afspraken nakomen;
  • U mag geen nieuwe schulden maken;
  • U vraagt alle toeslagen en tegemoetkomingen aan waar u recht op heeft bij de Belastingdienst en verzoekt zo nodig om (kinder)alimentatie.
 • Kan ik mij ook aanmelden voor schuldhulpverlening bij de gemeente als ik een eigen woning heb?

  Ook met een eigen woning kunt u zich aanmelden bij de gemeente. Let er wel op dat u de lasten moet kunnen blijven betalen. Als dit binnen uw budget niet mogelijk is, dan kan de gemeente u vragen om uw woning te verkopen.

 • Is de gemeente de enige schuldhulpverleningsinstantie die mij kan helpen?

  Er zijn meerdere bureaus of schuldhulpverleners die u kunnen helpen bij schulden. Wanneer een schuldhulpinstantie is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Volkskrediet (NVVK) dan werkt deze instantie via een gedragscode en kent zij een klachtenregeling. Als u twijfels heeft over een bureau, dan kunt u eventueel de schuldhulpovereenkomst laten doornemen voordat u voor deze hulpverlening tekent.

 • Wat gebeurt er als mijn schuldeisers niet akkoord willen gaan?

  Wanneer uw schuldeisers niet willen instemmen met een minnelijke schuldenregeling, dan kunt u de rechter vragen om een ‘dwangakkoord’. Uw schuldhulpverlener kan u daarbij helpen. Bij een dwangakkoord komt er alsnog een minnelijk schuldentraject tot stand.

  Als de rechter geen toestemming geeft voor een dwangakkoord, dan kunt u vragen om toelating tot de Wet schuldsanering natuurlijk personen (WSNP). Als de schuldeiser het niet eens is met het dwangakkoord, kan deze in hoger beroep. Als de schuldeiser gelijk krijgt komt er geen minnelijke schuldenregeling tot stand. Ook dan kunt u vragen om toelating tot de WSNP. Vaak gaat het verzoek om een dwangakkoord en een verzoek om toelating tot de WSNP samen.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over het de schuldhulpverlening via de gemeente niet op deze website? Neem dan contact op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket helpt niet met de aanvraag van de schuldhulpverlening of bij het bezwaar tegen een afwijzing van de schuldhulpverlening. Het Juridisch Loket helpt u wel met een verwijzing naar een advocaat indien dit noodzakelijk is.

  Let op:

  Het Juridisch Loket is een landelijke organisatie en de schuldhulpverlening is vaak regionaal of gemeentelijk geregeld. Het is daarom lastig om u een concreet advies te geven over een regionale of gemeentelijke regeling.

   

   

 • Meer weten?

  Meer informatie over hoe u uw schulden kunt aanpakken via de gemeente vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Schulden & incasso
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.