Wat is de duur en hoogte van mijn WW-uitkering?

De hoogte van uw WW-uitkering is afhankelijk van de hoogte van uw salaris. Het UWV berekent uw dagloon. De hoogte van het WW is de eerste twee maanden 75% van uw dagloon en vanaf de derde maand 70% van dit berekende dagloon. Er is wel een maximum aan dagloon waarover u een WW kunt krijgen. Het maximum dagloon over 2016 bedraagt € 202,17 bruto.

Hoe lang u een WW-uitkering krijgt, hangt af van uw arbeidsverleden. Een WW-uitkering duurt 3 maanden als u aan de wekeneis voldoet. Als u ook aan de jareneis voldoet, dan kan uw WW verlengd worden. Kreeg u WW voor 1 januari 2016? Dan kan uw WW verlengd worden tot maximaal 38 maanden. Krijgt of kreeg u WW na 1 januari 2016? Dan wordt de maximale WW-uitkering verkort van 36 maanden naar 24 maanden. 

Veelgestelde vragen

 • Wanneer voldoe ik aan de wekeneis?

  U voldoet aan de wekeneis als u minimaal 26 van de 36 kalenderweken heeft gewerkt. U moet in die volle weken minstens één uur hebben gewerkt. Een volle week loopt van maandag t/m zondag. Wordt u op woensdag werkloos? Dan telt die laatste halve week niet mee.

  Voldoet u aan de wekeneis? Dan heeft u recht op drie maanden WW-uitkering. Dit is de basis WW-uitkering.

  Heeft u voorafgaand aan uw werkloosheid onbetaald verlof opgenomen, bent u ziek geweest of heeft u een zwangerschaps- of bevallingsuitkering gehad? Dan wordt uw referteperiode verlengd met deze weken. De referteperiode zijn de 36 kalenderweken.  

  Bijvoorbeeld:
  U heeft zwangerschaps- en bevallingsverlof gehad? Deze duurt totaal 16 weken. Als u in 26 kalenderweken van de 52 kalenderweken heeft gewerkt, voldoet aan de wekeneis. De 36 kalenderweken is met 16 weken verlengd.   

 • Wanneer voldoe ik aan de jareneis?

  De jareneis is de verlengde uitkering. Voldoet u aan de wekeneis én heeft u de laatste 5 kalenderjaren voordat u werkloos werd ten minste 4 kalenderjaren gewerkt? En bent u minimaal 208 uur per jaar in loondienst geweest? Dan voldoet u aan de jareneis en krijgt u een verlengde uitkering. Hiervoor kijkt de UWV naar uw feitelijke en fictieve arbeidsverleden. Uw WW-uitkering duurt dan in maanden even lang als uw arbeidsverleden in jaren. U heeft nooit langer WW dan 38 maanden. 

  Let op:

  Vanaf 1 januari 2016 verandert de opbouw van uw WW. Tussen 2016 en 2019 wordt de maximale WW teruggebracht van 38 maanden naar 24 maanden. Lees meer over de afbouw WW na 1 januari 2016 op de website van het UWV.

 • Wat is mijn arbeidsverleden?

  Het totale arbeidsverleden bestaat uit de optelsom van het feitelijke arbeidsverleden en het fictieve arbeidsverleden.

  Uw feitelijke arbeidsverleden bestaat uit de jaren vanaf 1998 waarin u ten minste 52 dagen per jaar (vanaf 1 januari 2013 is dat 208 uur per jaar in plaats van 52 dagen per jaar) in loondienst bent geweest. Het jaar waarin u werkloos werd, telt daarbij niet mee.

  Uw fictieve arbeidsverleden bestaat uit de jaren vanaf het jaar dat u 18 werd tot en met 1997.

  Op de website van het UWV vindt u meer informatie over de duur van een WW-uitkering en de berekening van uw arbeidsverleden.

 • Hoe hoog is mijn WW-uitkering?

  De eerste twee maanden bedraagt uw WW-uitkering 75% van uw dagloon. Hierna ontvangt u 70% van uw dagloon.

  Het dagloon is het loon dat u gemiddeld per dag verdiende, in het jaar voordat u werkloos werd. Het gaat om het loon waarover premies voor sociale verzekeringen zijn betaald. Dit is uw 'sv-loon'. Daarom tellen bonussen vaak wel mee, maar reiskosten en telefoonvergoedingen niet.

  Krijgt u na 1 juli 2015 een WW-uitkering? En heeft u minder dan één jaar gewerkt (bv. 26 kalenderweken of bij verschillende werkgevers)? Dan wordt uw dagloon berekend op het inkomen van het gehele voorgaande jaar.

  Vermoed u dat uw dagloon niet klopt? Vraag dan de berekening van het dagloon op bij het UWV.

  Let op:

  Er is een maximum dagloon. Per 1 januari 2015 is dat € 199,15 bruto. U kunt dus nooit meer WW-uitkering krijgen dan 75% hiervan (€ 149,36 bruto per werkdag).

  Op de website van het UWV vindt u meer informatie over de hoogte van een WW-uitkering en de berekening van uw dagloon. Gebruik bijvoorbeeld de rekenhulp rechts op de pagina onder 'handige informatie' om te berekenen hoeveel uitkering u ongeveer kunt krijgen.

 • Wanneer wordt mijn WW-uitkering uitbetaald?

  Heeft u na 1 juli 2015 een WW-uitkering gekregen? Dan moet u maandelijks uw inkomen aan het UWV doorgeven of bevestigen. Dit moet ook als u geen , ook als u geen inkomen naast uw WW-uitkering heeft. Uw uitkering wordt 3 tot 10 werkdagen nadat u uw inkomsten heeft doorgegeven aan u uitbetaald.

  Had u vóór 1 juli 2015 een WW-uitkering?  Dan ontvangt u uw uitkering per 4 weken.

  Bekijk voor meer informatie de rekenhulp betaaldatums WW op de website van het UWV.

 • Ik kan niet rondkomen van mijn WW-uitkering. Wat nu?

  U kunt bij het UWV een toeslag op uw uitkering aanvragen, als u met uw inkomen onder het sociaal minimum uitkomt. Vraag de toeslag zo snel mogelijk aan. Vaak kan dit direct bij uw aanvraag.

  Het sociaal minimum is het minimale bedrag dat iemand nodig heeft om van te leven. Hoe hoog dit minimale bedrag is, hangt af van uw leeftijd en leefsituatie. Lees meer informatie over de minimale bedragen in 2016

  Er zijn nog andere manieren om uw inkomen aan te vullen, bijvoorbeeld met regelingen van de Belastingdienst of uw gemeente.

 • Wat gebeurt er als mijn WW-uitkering is afgelopen en ik nog geen werk heb gevonden?

  U heeft mogelijk recht op een bijstanduitkering via de gemeente. Dit is afhankelijk van de gezinssituatie en het inkomen van uw gezinsleden of huisgenoten.

 • Mijn Ziektewet-uitkering was hoger dan mijn WW-uitkering. Hoe kan dat?

  Op de ziektewet-uitkering wordt arbeidskorting toegepast. Deze korting wordt niet toegepast bij WW-uitkering. Arbeidskorting is een loonheffingskorting die door de Belastingdienst op uw inkomen wordt toegepast. Hierdoor is uw ziektewet-uitkering iets hoger.

 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing van het UWV?

  Bent u het niet eens met de beslissing? U vindt bijvoorbeeld dat de ingangsdatum niet klopt of dat u een langer recht heeft opgebouwd? Bel dan met het UWV om dit voor te leggen. U kunt bijvoorbeeld om een berekening van uw dagloon vragen. 

  Komt u er met het UWV niet uit? Dan kunt u binnen 6 weken na de dagtekening van de beslissing bezwaar maken. Vaak staat er in de beslissing vóór welke datum uw bezwaar door het UWV moet zijn ontvangen.

  Dit bezwaar moet aan een aantal formele eisen voldoen. Gebruik onze voorbeeldbrief om bezwaar te maken en stuur altijd een kopie van de beslissing met uw bezwaar mee. Het UWV heeft ook een eigen digitaal formulier.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over de duur of hoogte van uw WW-uitkering niet op deze website? Neem dan contact op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket helpt niet met de berekening van de duur of de hoogte van uw WW-uitkering. Het Juridisch Loket kan wel met u bekijken of er redenen zijn om bezwaar te maken tegen de duur of de hoogte van uw WW-uitkering. U kunt hiervoor de berekening van uw WW-uitkering bij het UWV opvragen.

  Het Juridisch Loket helpt niet bij het opstellen van uw bezwaarschrift tegen de duur of de hoogte van uw WW-uitkering. Zorg wel dat u op tijd bezwaar maakt. Heeft u hulp nodig bij uw bezwaarschrift? Dan kan het Juridisch Loket u verwijzen naar de juiste instantie of hulpverlener.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Werkloosheid
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.