Duur en hoogte ww-uitkering | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan

Hoogte van de WW-uitkering

De hoogte van uw WW-uitkering hangt af van uw salaris. UWV berekent uw dagloon over uw verdiende SV-loon van de laatste 12 maanden voor de maand dat u werkloos werd. Het SV-loon bestaat uit uw brutoloon, inclusief het vakantiegeld en eventuele toeslagen.

De hoogte van uw WW-uitkering is de eerste 2 maanden 75% van het dagloon. Na deze 2 maanden is de hoogte 70% van uw dagloon. Het maandloon berekent u door het dagloon met 21,75 te vermenigvuldigen.

Inkomsten doorgeven

Inkomsten moet u doorgeven aan het UWV. Daarvoor vult u elke maand het formulier inkomstenopgave in. Het UWV verrekent de inkomsten met uw uitkering. Zijn de inkomsten hoger dan 87,5% van uw oude dagloon? Dan stopt uw WW-uitkering.

Sommige inkomsten hoeft u niet door te geven aan het UWV. Bijvoorbeeld een aanzegvergoeding of transitievergoeding. Ook een prepensioen wordt niet altijd gekort op uw WW-uitkering. 

Duur van de uitkering

De duur van uw WW-uitkering hangt af van uw arbeidsverleden. UWV maakt onderscheid in een wekeneis en jareneis. Voldoet u aan de wekeneis? Dan krijgt u een kortdurende WW-uitkering. Voldoet u aan de jareneis? Dan krijgt u een langdurende WW-uitkering.

Wekeneis

U heeft recht op een kortdurende WW-uitkering als u minimaal 26 van de 36 weken voordat u werkloos werd heeft gewerkt. Deze uitkering duurt 3 maanden.

Jareneis

U heeft recht op een langdurende WW-uitkering als u voldoet aan de jareneis. U moet 4 van de 5 kalenderjaren - voor het kalenderjaar waarin u werkloos werd - hebben gewerkt. Een kalenderjaar telt mee als u hierin over 208 uren of meer loon heeft ontvangen. Tot 1 januari 2013 gold dat er over 52 gewerkte dagen of meer loon moest zijn ontvangen.

De totale WW-uitkering duurt in maanden net zo lang als uw arbeidsverleden in jaren. Een maximale WW-uitkering is 24 maanden, tenzij in uw cao maximaal 38 maanden staat.

Bent u in de periode van januari 2016 tot 1 april 2019 werkloos geworden? Dan is de duur van de WW-uitkering langzaam afgebouwd naar 24 maanden. Tot 1 januari 2016 gold een maximale duur van de WW-uitkering van 38 maanden.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe berekent UWV mijn arbeidsverleden?

  Het totale arbeidsverleden bestaat uit de optelsom van het feitelijke arbeidsverleden en het fictieve arbeidsverleden.

  Feitelijke en fictieve arbeidsverleden

  Uw feitelijke arbeidsverleden bestaat uit de jaren vanaf 1998 waarin u ten minste 52 dagen per jaar (vanaf 1 januari 2013 is dat 208 uur per jaar) loon heeft ontvangen. Het jaar waarin u werkloos werd, telt daarbij niet mee.

  Uw fictieve arbeidsverleden bestaat uit de jaren vanaf het jaar dat u 18 werd tot en met 1997.

 • Hoe berekent UWV het dagloon bij meerdere contracten?

  UWV kijkt naar het totale SV-loon in het jaar, voordat u werkloos werd. Als u meerdere werkgevers of meerdere contracten had, tellen alle inkomens mee.

  Soms heeft u korter dan een jaar gewerkt. Bijvoorbeeld u had een WW-uitkering en heeft werk gevonden. Dan telt alleen het loon uit het laatste arbeidscontract mee voor de berekening van het dagloon.

  Heeft u meerdere werkgevers tegelijk en wordt u bij een van hen werkloos? Dan wordt het inkomen van uw tweede werkgever gekort op uw WW-uitkering. U geeft uw inkomsten op met de inkomstenopgave van UWV.

 • Wat als ik met mijn WW-uitkering onder het sociaal minimum kom?

  Ontvangt u een WW-uitkering en komt u met het (gezins)inkomen onder het sociaal minimum? Vraag dan UWV om een toeslag op basis van de Toeslagenwet (TW). UWV vult uw inkomen aan tot het sociaal minimum.

 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing van het UWV?

  Bent u het niet eens met de beslissing? U vindt bijvoorbeeld dat de ingangsdatum niet klopt of dat u een langer recht heeft opgebouwd? Bel dan met UWV om dit voor te leggen.

  Bezwaar maken

  Komt u er met UWV niet uit? Dan kunt u binnen 6 weken na de dagtekening van de beslissing bezwaar maken. Vaak staat in de beslissing voor welke datum uw bezwaar door UWV moet zijn ontvangen.

  Dit bezwaar moet aan een aantal eisen voldoen. Gebruik ons voorbeeld bezwaarschrift om bezwaar te maken en stuur altijd een kopie van de beslissing met uw bezwaar mee. UWV heeft ook een eigen digitaal formulier om bezwaar te maken tegen een beslissing.

 • Waar heb ik recht op na afloop van mijn WW-uitkering?

  Als uw WW-uitkering eindigt, kunt u mogelijk een bijstandsuitkering krijgen.

  Oudere werklozen kunnen na afloop van de WW-uitkering recht hebben op een IOAW- of IOW-uitkering. Deze uitkering vraagt u aan bij het UWV. De gemeente beoordeelt uw aanvraag.

  Voorwaarden IAOW en IOW

  Om recht te hebben op een IOAW-uitkering moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Voor beide uitkeringen geldt dat de totale duur van de WW-uitkering voorbij moet zijn. Ook moet u meer dan 3 maanden recht hebben gehad op een WW-uitkering.

  Bij de IOAW-uitkering geldt dat u vanaf uw 50ste werkloos moet zijn geworden. Om een IOW-uitkering te krijgen, moet u vanaf uw 60ste werkloos zijn geworden. Soms heeft u geen recht op een uitkering, bijvoorbeeld als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt of in detentie zit.

  Hoogte uitkering

  De IOAW-uitkering is maximaal de bijstandsnorm. Inkomsten van u of uw partner worden verrekend. Ook geldt de kostendelersnorm.

  De IOW-uitkering is maximaal 70% van het minimumloon. Er wordt niet gekeken naar inkomen van uw partner. Uw inkomen wordt wel gekort op de uitkering.

  Bij beide uitkeringen wordt niet gekeken naar uw vermogen zoals spaargeld of overwaarde in een eigen woning.

Terug naar boven Shape