Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Hoogte van de WW-uitkering

De hoogte van uw WW-uitkering hangt af van uw salaris. Uw WW-uitkering is de eerste 2 maanden 75% van het dagloon. Na deze 2 maanden is de hoogte 70% van uw dagloon. Het dagloon is het loon dat u het afgelopen jaar gemiddeld per dag verdiende.

Dagloon berekenen

UWV berekent uw dagloon. Dit is het sociale verzekeringsloon (SV-loon) dat u verdiende in de 12 maanden voor de maand dat u werkloos werd. Het SV-loon is uw brutoloon per dag, inclusief het vakantiegeld en eventuele toeslagen. Het brutoloon is het loon voordat er belasting vanaf gaat. U vindt dit bedrag op uw loonstrook.

Inkomsten doorgeven

Heeft u naast de WW-uitkering ander inkomen? Dan moet u dit doorgeven aan UWV. Gebruik hiervoor het formulier inkomstenopgave op de UWV-website. UWV trekt deze inkomsten van uw uitkering af. Zijn uw inkomsten hoger dan 87,5% van uw oude dagloon? Dan stopt uw WW-uitkering.

Sommige inkomsten hoeft u niet door te geven aan UWV. Bijvoorbeeld een aanzegvergoeding of transitievergoeding. Deze vergoedingen zijn niet belangrijk voor de WW-uitkering. Dat geldt soms ook voor een prepensioen.

Duur van de uitkering

Hoelang u recht heeft op een WW-uitkering hangt af van de tijd die u gewerkt heeft. UWV gebruikt hiervoor een wekeneis en een jareneis. Voldoet u aan de wekeneis? Dan krijgt u een kortdurende WW-uitkering van minimaal 3 maanden. Voldoet u aan de jareneis? Dan kunt u langer een WW-uitkering krijgen.

Kortdurende WW-uitkering

U heeft recht op een kortdurende WW-uitkering als u minimaal 26 weken heeft gewerkt. Dit moet u hebben gedaan in de 36 weken voor de week dat u werkloos werd.

Een gewerkte week is een week waarin u recht had op minimaal 1 uur loon. UWV gaat uit van kalenderwerken. Dit is van maandag tot en met zondag. Voldoet u aan de wekeneis? Dan heeft u recht op een WW-uitkering van minimaal 3 maanden.

Niet alleen de weken bij uw laatste werkgever tellen mee. Had u daarvoor ook werk? Dan kunnen deze weken ook meetellen.

Langdurende WW-uitkering

U heeft langer recht op een WW-uitkering als u voldoet aan de jareneis. U moet dan minimaal 4 kalenderjaren hebben gewerkt. Dit moet u hebben gedaan in de 5 kalenderjaren voor het kalenderjaar waarin u werkloos werd.

Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Een kalenderjaar telt mee als u over minimaal 208 uren loon heeft ontvangen. Gaat het om gewerkte jaren voor 2013? Dan telt een kalenderjaar als u over minimaal 52 dagen loon heeft ontvangen. U heeft maximaal recht op 24 maanden WW-uitkering. Soms kan in de cao de afspraak staan dat u recht heeft op maximaal 38 maanden WW-uitkering. 

Niet alleen de jaren bij uw laatste werkgever tellen mee. Had u daarvoor ook werk? Dan kunnen deze jaren ook meetellen.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe berekent UWV mijn arbeidsverleden?

  Het arbeidsverleden is het aantal jaren en maanden dat u voor uw werkloosheid heeft gewerkt. UWV gebruikt het arbeidsverleden om te berekenen hoelang u recht heeft op WW. Uw totale arbeidsverleden is uw feitelijke arbeidsverleden plus uw fictieve arbeidsverleden.

  Feitelijke arbeidsverleden

  Uw feitelijke arbeidsverleden bestaat uit:

  • de jaren vanaf 2013 waarin u minimaal over 208 uren per jaar loon heeft ontvangen
  • de jaren tussen 1998 en 1 januari 2013 waarin u minimaal over 52 dagen per jaar loon heeft ontvangen

  Het jaar waarin u werkloos werd, telt niet mee.

  Fictieve arbeidsverleden

  Het fictieve arbeidsverleden geldt alleen voor mensen die in 1979 of eerder geboren zijn. Uw fictieve arbeidsverleden bestaat uit de jaren vanaf het jaar dat u 18 werd tot en met 1997. Het maakt niet uit of u in deze jaren hebt gewerkt. U telt dit fictieve arbeidsverleden op bij het feitelijke arbeidsverleden.

 • Hoe berekent UWV het dagloon bij meerdere contracten?

  UWV kijkt naar het totale loon in het jaar voordat u werkloos werd. Als u meerdere werkgevers of meerdere contracten had, tellen alle inkomens mee.

  Heeft u korter dan 1 jaar gewerkt? Dan telt alleen het loon uit het laatste arbeidscontract mee voor de berekening van het dagloon.

  Meerdere werkgevers tegelijk

  Heeft u meerdere werkgevers tegelijk en wordt u bij een van hen werkloos? Dan wordt het inkomen uit het werk dat u nog heeft, afgetrokken van uw WW-uitkering. U bent verplicht uw inkomsten door te geven aan UWV.

 • Wat als ik met mijn WW-uitkering onder het sociaal minimum kom?

  Ontvangt u een WW-uitkering en komt u met het (gezins)inkomen onder het sociaal minimum? Vraag dan UWV om een toeslag op basis van de Toeslagenwet (TW). UWV vult uw inkomen dan aan tot het sociaal minimum.

 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing van het UWV?

  Bent u het niet eens met de beslissing van UWV? Vindt u bijvoorbeeld dat u langer recht heeft op een WW-uitkering? Bel dan met UWV en bespreek dit.

  Bezwaar maken

  Komt u er met UWV niet uit? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. Vaak staat in de beslissing voor welke datum u bezwaar kunt maken.

  Dit bezwaar moet aan een aantal eisen voldoen. UWV heeft een digitaal formulier om bezwaar te maken tegen een beslissing. U kunt ook ons voorbeeld bezwaarschrift gebruiken om bezwaar te maken. Stuur altijd een kopie van de beslissing met uw bezwaar mee.

 • Waar heb ik recht op na afloop van mijn WW-uitkering?

  Na uw WW-uitkering heeft u misschien recht op:

  De IOAW en IOW zijn uitkeringen voor mensen die op oudere leeftijd werkloos worden.

  IOAW

  De belangrijkste voorwaarden voor een IOAW-uitkering zijn dat u:

  • geboren bent voor 1 januari 1965
  • na uw 50e werkloos wordt
  • onvoldoende inkomen heeft om van te leven

  U heeft in elk geval geen recht op deze uitkering als u de pensioenleeftijd bereikt, of in de gevangenis zit.

  De IOAW-uitkering is maximaal de bijstandsnorm. Inkomsten van u of uw partner worden van de uitkering afgetrokken. De uitkering wordt ook lager als u te maken heeft met de kostendelersnorm. U mag wel vermogen hebben, zoals spaargeld of overwaarde van een eigen woning.

  U vraagt de IOAW aan bij UWV. Daarna beslist de gemeente of u deze uitkering krijgt.

  IOW-uitkering

  De belangrijkste voorwaarden voor een IOW-uitkering zijn dat u:

  • na uw 60e werkloos werd of een WGA-uitkering kreeg
  • onvoldoende inkomen heeft om van te leven

  Hoe oud u precies moet zijn, hangt af van de dag waarop u werkloos werd:

  • Begon uw WW-uitkering voor 1 januari 2020? Dan moest u minimaal 60 jaar zijn toen u werkloos werd.
  • Begon uw WW-uitkering na 1 januari 2020? Dan moest u minimaal 60 jaar en 4 maanden zijn toen u werkloos werd.

  De IOW-uitkering is maximaal 70% van het minimumloon. Heeft u naast uw uitkering nog ander inkomen? Dan trekt UWV dit inkomen van uw uitkering af. Maar het inkomen van uw partner telt niet mee. Ook uw vermogen telt niet mee, zoals spaargeld of overwaarde van een eigen woning.

  U vraagt de IOW aan bij UWV. Daarna beslist UWV of u deze uitkering krijgt.

Terug naar boven Shape