Advocaat inschakelen

Als u een rechtszaak wilt beginnen of voor de rechter moet verschijnen, heeft u soms een advocaat nodig. Een advocaat is bevoegd om procedures te voeren bij de rechtbank. Wij kunnen u niet bijstaan in een procedure. Wel kunnen wij u doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat bij u in de buurt en u informatie geven over de kosten.

Veelgestelde vragen

 • Wanneer heb ik een advocaat nodig?

  U heeft een advocaat nodig:

  - Als u naar de rechter stapt voor een zaak waarvoor een advocaat verplicht is. Dat geldt als u moet verschijnen in een civiele procedure of in familierechtzaken bij de Rechtbank (niet de kantonrechter), het Gerechtshof en de Hoge Raad. Lees meer informatie over de afzonderlijke procedures op website van de Rechtspraak.
  - Als er iemand namens u moet optreden. Bijvoorbeeld een onderhandeling voeren met andere partijen, een brief schrijven of op een andere manier uw belangen behartigen. Als er een ingewikkelde juridische kwestie uitgezocht moet worden. De medewerkers van het Juridisch Loket kunnen zaken voor u uitzoeken, maar zij hebben daar maximaal  een uur voor beschikbaar.
  - Als zij inschatten dat er meer tijd nodig is, kunnen zij u naar een advocaat verwijzen.

  Meer informatie over wat een advocaat doet, vindt u op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten..

 • Wat kost een advocaat?

  Tarieven
  Advocaten hebben geen vaste tarieven. Een advocaat mag zelf beslissen welke financiële afspraken hij met u maakt. Vraag uw advocaat daarom tijdens het eerste gesprek om een schatting van de kosten te geven. Een advocaat berekent voor zijn diensten meestal een tarief per uur (let op inclusief of exclusief btw). Meer informatie over hoe een advocaat rekent, vindt u op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.

  Gesubsidieerde rechtsbijstand
  De hulp van een advocaat is niet gratis (pro deo). Maar soms heeft u recht op subsidie voor een advocaat: gesubsidieerde rechtsbijstand of toevoeging noemen we dat. Tot een bepaalde inkomens- en vermogensgrens  heeft u recht op 'gesubsidieerde rechtsbijstand’.

  Er wordt dan gekeken naar de hoogte van uw inkomen en uw vermogen op een vastgestelde datum, de peildatum. De peildatum ligt altijd twee jaar voor de huidige datum. Voor 2016 is de peildatum dus 2014. Uw eigen huis wordt in de meeste gevallen niet tot uw vermogen gerekend. Zit u op die datum onder de grens, dan krijgt u een zogenaamde 'toevoeging'. Dit betekent dat de kosten voor rechtsbijstand door een advocaat deels wordt vergoed door de overheid.

  Hiervoor moet uw zaak wél een bepaald financieel belang hebben. Het belang voor een lichte adviestoevoeging (advieszaken die korter dan drie uur in beslag nemen) moet tenminste € 250 zijn. Het belang bij een reguliere toevoeging moet tenminste € 500 zijn. Het belang bij een toevoeging voor beroep in cassatie moet tenminste € 1000 zijn.

  Eigen bijdrage
  Als u recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand, betaalt u de advocaat alleen eenmalig een eigen bijdrage. Dat is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Er wordt onderscheid gemaakt in de hoogte van de eigen bijdrage tussen personen- en familierechtzaken en andere zaken.

  De advocaat vraagt de subsidie voor u aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. U hoeft hiervoor geen ‘verklaring van onvermogen’ meer te halen bij de gemeente. Wie door het Juridisch Loket wordt verwezen naar een advocaat en in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, krijgt een korting van € 53

  Resultaatsbeoordeling
  Het kan zijn dat uw rechtszaak waarvoor u een toevoeging heeft gekregen, er toe leidt dat u een bepaald geldbedrag krijgt. De Raad voor de Rechtsbijstand controleert dit na afloop van een civiele of bestuursrechtelijke zaak. Er wordt dan gekeken of u alsnog de kosten van een advocaat zelf kan betalen. Dit is het geval, als u een geldbedrag ontvangt dat tenminste de helft van het heffingvrije vermogen bedraagt.

  De helft van het heffingsvrij vermogen is € 12.219  (u bent alleenstaande) of € 24.437 (u bent gehuwd of woont samen). Krijgt u uit een procedure in 2016 meer dan de helft van het heffingsvrij vermogen, dan wordt uw subsidie ingetrokken en moet u de door de advocaat gemaakte kosten alsnog zelf betalen. Deze resultaatsbeoordeling geldt niet voor strafzaken en vreemdelingenzaken.

  Als u niet voor een toevoeging in aanmerking komt, moet u de kosten van de rechtsbijstand zelf betalen. Het is ook mogelijk dat uw rechtsbijstandsverzekering de kosten dekt.

 • Hoe kom ik aan een diagnosedocument?

  Als het Juridisch Loket aan u rechtshulp heeft verleend en u wordt geadviseerd de hulp van een advocaat in te schakelen, dan kan voor u een diagnosedocument worden opgesteld. Als u daarna een advocaat inschakelt, beslist de Raad voor Rechtsbijstand of u in aanmerking komt voor een gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging).

  Wanneer bij overlegging van het diagnosedocument de Raad voor Rechtsbijstand de toevoeging verleent, krijgt u een korting van € 53 op de eigen bijdrage. In sommige gevallen wordt de korting automatisch toegepast. U kunt nalezen op de website van de Raad voor Rechtsbijstand  wanneer dit van toepassing is.

  Let op:

  Voor het verstrekken van een diagnosedocument moet het Juridisch Loket u persoonlijk (telefonisch) spreken. Er kan daarom geen diagnosedocument via e-mail worden aangevraagd. 

 • Wat kan ik doen als ik minder verdien dan in het peiljaar 2014?

  U kunt dan vragen om een zogenaamde 'peiljaarverlegging'. Bij een peiljaarverlegging wordt in plaats van 2014, naar uw financiële situatie in 2016 gekeken. Hier kunt u echter alléén om vragen wanneer uw inkomen met minstens 15% gedaald is en u onder het maximum inkomen komt dat voor een tegemoetkoming in de kosten staat. Peiljaarverlegging is ook mogelijk als u in 2014 boven de maximum inkomen- of vermogensgrens uitkwam, maar in 2016 daaronder zult vallen.

  Een peiljaarverlegging aanvragen doet u via een speciaal formulier. Dit aanvraagformulier voor peiljaarverlegging kunt u downloaden van de website van de Raad voor rechtsbijstand. Via dit formulier maakt u een schatting van het te verwachtte inkomen in 2016. Met vragen over het formulier kunt u altijd contact opnemen met het Juridisch Loket.

 • Welke kosten komen er nog meer bij een gerechtelijke procedure kijken?

  In een bestuursrechtelijke procedure, bijvoorbeeld bij de afwijzing van een uitkering, betaalt u alleen de eigen bijdrage van de advocaat, griffierecht en eventueel kosten van getuigen en/of deskundigen.

  Bij een civiele procedure bij de rechter krijgt u naast advocaatkosten, ook te maken met de bijkomende kosten van een gerechtelijke procedure. Deze kunnen bestaan uit kosten voorafgaand aan een rechtzaak en kosten ná een rechtzaak (achteraf).

  Kosten vooraf:

  - Buitengerechtelijke kosten: alle kosten die voorafgaand aan het proces bij de rechtbank worden gemaakt (zoals incassokosten).
  - Griffierechten: te betalen aan de rechterlijke organisatie. Bekijk de tarieven van griffierechten op de website van De Rechtspraak.
  - Proceskosten: bijvoorbeeld voor getuigen, deskundigen, reiskosten en uittreksels.
  - Dagvaarding (niet bij verzoekschriftprocedures): als u een procedure start, moet u veelal de andere partij dagvaarden.

  Kosten achteraf:

  - Kostenveroordeling: indien u in een civiele zaak door de rechter in het ongelijk wordt gesteld, kan deze u veroordelen om de kosten te betalen die de tegenpartij heeft moeten maken. Als geen van beide partijen volledig gelijk heeft gekregen, betaalt ieder zijn eigen kosten. Deze kosten kunnen bestaan uit griffierechten, advocaatkosten, proceskosten, buitengerechtelijke kosten en kosten van de dagvaarding. Deze kosten kunnen flink oplopen, mede door de hoge griffierechtkosten en advocaatkosten.

  Procedeert u als eisende partij op basis van een toevoeging, dus op basis van gefinancierde rechtsbijstand, dan hoeft u niet te betalen voor de dagvaarding en krijgt u korting op het griffierecht. De verwerende toegevoegde partij kan echter wel worden veroordeeld in de kosten van dagvaarding en griffierecht.

  Als u een laag inkomen heeft, zijn er mogelijkheden voor vermindering van kosten van griffierecht. U moet dat wel vóór aanvang van de procedure aangeven. Om hiervoor in aanmerking te komen, heeft u een inkomensverklaring van de Raad voor Rechtsbijstand nodig. Deze inkomensverklaring ontvangt u, nadat u daar een Aanvraag inkomensverklaring heeft ingeleverd. De betreffende instantie - dus de griffie - bekijkt dan uw inkomensverklaring en beoordeelt of u op basis van uw situatie vermindering van kosten kunt krijgen. Procedeert u op basis van een toevoeging, dan vraagt de advocaat de vermindering van de griffierechten voor u aan.

  Gedetailleerde informatie over de kosten van een procedure bij de kantonrechter, civiele rechter en bestuursrechter vindt u op de website van De Rechtspraak.

 • Letselschade advocaten: No cure no pay vanaf 1 januari 2014

  No cure no pay betekent dat u de advocaat niet hoeft te betalen als de uitkomst niet gunstig is voor u. Of uw advocaat op deze manier werkt leest u in zijn voorwaarden. Die krijgt u voor de advocaat voor u aan de slag gaat.

  No cure no pay is vanaf 1 januari 2014 toegestaan bij letselschadezaken en overlijdensschadezaken. Het is bedoeld om mensen die niet in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand toch de kans te geven deze zaken aan te gaan. Het gaat hier om een experiment. Na vijf jaar wordt gekeken of het in deze vorm blijft bestaan.

  Meer informatie vindt u op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten.

 • Hoe kom ik aan een advocaat?

  Het Juridisch Loket kan gericht verwijzen naar een gespecialiseerde advocaat bij u in de buurt. U kunt ook zelf een advocaat zoeken.

  Op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten vindt u alle in Nederland ingeschreven advocaten.

Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.