Hoe verloopt de procedure, nadat ik een strafbaar feit heb gepleegd?

Als u een strafbaar feit heeft gepleegd, kan dit op verschillende manieren worden afgehandeld. U krijgt hierover een brief, beschikking, uitnodiging of dagvaarding. Lees dat document goed door. Hieronder vindt u meer informatie over uw situatie.

Voorstel of besluit Openbaar Ministerie (OM)

 • Transactievoorstel ontvangen

  Transactievoorstel ontvangen
  Wordt u verdacht van het plegen van een strafbaar feit? Het Openbaar Ministerie (OM), de politie of de Dienst Wegverkeer kan u via het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) een transactievoorstel aanbieden. Dit is een voorstel tot het betalen van een bepaald geldbedrag om strafvervolging via de rechter te voorkomen.

  Waarvoor kan ik een transactievoorstel krijgen? 
  U krijgt een transactievoorstel toegestuurd na het begaan van een overtreding, die niet valt onder de wet Mulder. Onder deze wet vallen alle lichte verkeersovertredingen, waarvan de maximale boete 340 euro is. Overige verkeersovertredingen worden afgehandeld met een parkeerboete of een transactievoorstel. U kunt een transactievoorstel krijgen voor bijvoorbeeld: alcoholovertredingen, het niet kunnen legitimeren, milieuovertredingen of zware snelheidsovertredingen.

  Wel of niet betalen?
  Als u het eens bent met het voorstel omdat u het strafbare feit inderdaad gepleegd heeft, moet u het bedrag binnen de gestelde termijn betalen. Als u het niet eens bent met het voorstel, moet u niet betalen. Dan wordt de zaak na het verstrijken van de vervaldatum door het CJIB overgedragen aan het OM.

  Naar de zitting
  De Officier van Justitie kan dan besluiten de zaak voor te leggen aan de rechter. U ontvangt dan een dagvaarding. Hierin staat waar u van verdacht wordt en dat u voor de kantonrechter moet verschijnen. Het is verstandig om naar de zitting te gaan. Gaat u niet, dan gaat de zitting wel door. Op de zitting kunt u zich mondeling verweren en bewijs overleggen. De rechter spreekt vervolgens het vonnis uit. Bezwaar maken of beroep aantekenen tegen een transactievoorstel is niet mogelijk.

  Als de overtreding geconstateerd is op kenteken, dan stuurt het CJIB met de aanschrijving een antwoordformulier mee. Was de eigenaar van het voertuig op het moment van de overtreding niet de bestuurder, of had deze het voertuig al verkocht, dan kan via dit formulier worden aangeven wie de bestuurder is geweest.

  Soms verstuurt het CJIB na de vervaldatum van het eerste transactievoorstel een tweede transactievoorstel met een hoger geldbedrag. Dit hangt af van de aard van de overtreding. Als u ook deze niet op tijd betaalt, dan draagt het CJIB de zaak over aan het OM.

 • Strafbeschikking ontvangen

  Strafbeschikking ontvangen
  Het Openbaar Ministerie (OM) mag voor een aantal veel voorkomende strafbare feiten zelf straffen opleggen. U krijgt dan een strafbeschikking toegestuurd. Het gaat niet om vrijheidsbenemende straffen. Ook bestuursorganen (zoals gemeenten) kunnen voor bepaalde overlastfeiten boetes aankondigen door middel van een bestuurlijke strafbeschikking. Uiteindelijk legt de Officier van Justitie in alle gevallen de strafbeschikking op.

  Waarvoor kan ik een strafbeschikking krijgen?
  U kunt een strafbeschikking krijgen voor overtredingen, misdrijven waarvoor geen hogere straf dan 6 jaar kan worden opgelegd en overlastfeiten (bestuurlijke strafbeschikking). U kunt een strafbeschikking krijgen voor bijvoorbeeld openbaar dronkenschap, nachtlawaai, diefstal, eenvoudige mishandeling, wildplassen of lopen met een loslopende hond.

  Welke straf kan mij worden opgelegd?

  • Geldboete;
  • Taakstraf (tot 180 uur);
  • Ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen (tot 6 maanden);
  • Betaling van schadevergoeding aan het slachtoffer;
  • Gedragsaanwijzing (bijvoorbeeld een stadionverbod).


  Betalen of niet?
  Als u het eens bent met de strafbeschikking, betaal deze dan binnen de gestelde termijn. Als u het niet eens bent met de strafbeschikking, dan kunt u protesteren door verzet in te stellen bij het OM. Let daarbij goed op dat het verzetschrift binnen de gestelde termijn binnen is. Deze termijn staat vermeld in de strafbeschikking. Om er zeker van te zijn dat uw verzetschrift de geadresseerde op tijd bereikt, kunt u deze het beste per aangetekende post verzenden.

  De strafrechter zal de strafzaak vervolgens in zijn geheel opnieuw beoordelen. U ontvangt een dagvaarding waarin u wordt uitgenodigd voor de zitting.

Zitting Openbaar Ministerie (OM)

 • (T)OM-zitting

  (T)OM-zitting
  Een OM-zitting is een zitting van het Openbaar Ministerie (OM) waarbij de Officier van Justitie of een parketsecretaris u een strafvoorstel doet. Dit gebeurt bij het plegen van kleine strafbare feiten. Voor meerderjarige verdachten wordt dit een TOM-zitting genoemd (Taakstrafzitting Openbaar Ministerie).

  Voorbeelden van zaken die op een TOM-zitting komen, zijn: eenvoudige mishandeling, vandalisme met geringe schade, winkeldiefstal, bedreiging, openlijke geweldpleging en belediging van een ambtenaar in functie.

  Het OM is de enige instantie in Nederland die strafbare feiten opspoort en vervolgt. De Officier van Justitie bepaalt wie er wordt vervolgd. Het OM kan een verdachte zelf een transactievoorstel doen. Deze zijn vaak wat milder, dan de straf die de Officier van Justitie zal eisen als er wel een rechtszaak komt. Als u het voorstel accepteert, is de strafzaak afgehandeld en komt er geen rechtszaak meer.

  Hoe verloopt een TOM-zitting?
  U krijgt namens de Officier van Justitie van de parketsecretaris een uitnodiging om te komen op de TOM-zitting. Ook staat hierin waar, wanneer en hoe laat u moet verschijnen en van wel strafbaar feit u wordt verdacht. Het voorstel wordt u tijdens een zitting gedaan. Hier is geen rechter aanwezig.

  Advocaat nodig?
  U mag zich laten bijstaan door een advocaat, maar dit is niet verplicht. U kunt contact opnemen met het Juridisch Loket voor een verwijzing naar een advocaat. Wellicht komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp.

  Welke voorstellen kunnen mij tijdens een TOM-zitting worden gedaan?

  • Een (voorwaardelijke) taakstraf en/of leerstraf (maximaal 120 uur).
  • Het betalen van een geldsom (via acceptgiro of direct contact of via pin).
  • Het vergoeden van de eventuele schade.
  • Het seponeren onder bepaalde voorwaarde(n), bijvoorbeeld een proeftijd.
  • Een combinatie van deze voorwaarden.


  Als u het voorstel heeft geaccepteerd, moet u deze juist nakomen. Als u bijvoorbeeld de taak- of leerstraf niet of niet goed uitvoert, dan kan de Officier van Justitie u dagvaarden en komt uw zaak alsnog voor de rechter. Als u het voorstel niet accepteert, dan kan de Officier van Justitie eveneens overgaan tot dagvaarding en uw zaak komt dan voor de rechter.

 • OTP-zitting

  OTP-zitting
  Een OTP-zitting staat voor ‘Oproep ter Parkette’. Een OTP-zitting is een zitting voor minderjarigen van het Openbaar Ministerie (OM), waarbij de Officier van Justitie of een parketsecretaris u een strafvoorstel doet. Dit gebeurt bij het plegen van kleine strafbare feiten.

  Voorbeelden van zaken die op een OTP-zitting komen, zijn: eenvoudige mishandeling, vandalisme met geringe schade, winkeldiefstal, bedreiging, openlijke geweldpleging en belediging van een ambtenaar in functie.

  Het OM is de enige instantie in Nederland die strafbare feiten opspoort en vervolgt. De Officier van Justitie bepaalt wie er wordt vervolgd. Het OM kan een verdachte zelf een transactievoorstel doen. Deze zijn vaak wat milder dan de straf die de Officier van Justitie zal eisen als er wel een rechtszaak komt. Als u het voorstel accepteert, is de strafzaak afgehandeld en komt er geen rechtszaak meer.

  Hoe verloopt een OTP-zitting?
  U krijgt namens de Officier van Justitie van de parketsecretaris een uitnodiging om te komen op de OTP-zitting. Ook staat hierin waar, wanneer en hoe laat u moet verschijnen en van wel strafbaar feit u wordt verdacht. Uw ouders mogen bij de OTP-zitting aanwezig zijn en worden daarvoor ook uitgenodigd. Tijdens de zitting krijgt u een voorstel aangeboden. Hierbij is geen rechter aanwezig.

  Advocaat nodig?
  Minderjarige verdachten hebben vaak recht op kostenloze rechtsbijstand. Als er op de OTP-zitting een taakstraf van meer dan 20 uren wordt aangeboden of een geldsom vanaf 115 euro wordt voorgesteld, krijgt u automatisch een advocaat toegewezen.

  Adviesrapport Raad voor Kinderbescherming
  Bij een OTP-zitting brengt de Raad voor Kinderbescherming eerst een adviesrapport uit. Hiervoor wordt eerst gepraat met de u, ouders/verzorgers en bijvoorbeeld een leraar of begeleider. In dit rapport geeft de Raad voor Kinderbescherming een strafadvies. Als voorwaarde kan de zogenaamde ‘maatregel Hulp en Steun’ worden voorgesteld. Dit is een vorm van begeleiding. Jeugdreclassering verzorgt uitvoering.

  Welke voorstellen kunnen mij tijdens een OTP-zitting worden gedaan?

  • Een (voorwaardelijke) taakstraf en/of leerstraf (maximaal 60 uur).
  • Het vergoeden van de eventuele schade.
  • Het betalen van een geldbedrag.
  • Het seponeren (laten rusten) onder bepaalde voorwaarde(n), bijvoorbeeld een proeftijd.
  • Een combinatie van deze voorwaarden.


  Als u het voorstel heeft geaccepteerd, moet u deze juist nakomen. Als u bijvoorbeeld de taak- of leerstraf niet of niet goed uitvoert, dan kan de Officier van Justitie u dagvaarden en komt uw zaak alsnog voor de rechter. Als u het voorstel niet accepteert, dan kan de Officier van Justitie eveneens overgaan tot dagvaarding en uw zaak komt dan voor de rechter.

Zitting strafrechter

 • Zitting politierechter

  Zitting politierechter (enkelvoudige strafkamer)
  De politierechter behandelt minder ernstige strafzaken, waarin maximaal 1 jaar gevangenisstraf kan worden opgelegd. Voorbeelden hiervan zijn diefstal, rijden onder invloed, bedreiging van een ambtenaar in functie, mishandeling, oplichting, etc. De politierechter werkt alleen en bepaalt ook alleen (zonder overlge met andere rechters) de straf. De zitting van de politierechter wordt ook wel de 'enkelvoudige strafkamer' genoemd.

  Hoe verloopt een zitting bij de politierechter?
  Als u bij de politierechter moet verschijnen, krijgt u een dagvaarding. Hierin staat van welk strafbaar feit u wordt verdacht en waar en wanneer uw zaak behandeld wordt. Op de achterkant van de dagvaarding staat informatie over uw rechten, zoals het recht op een tolk en het recht op rechtsbijstand.

  Als u vindt dat u ten onrechte een dagvaarding hebt ontvangen, kunt u bij de griffie (secretariaat) van de rechtbank binnen 8 dagen een bezwaarschrift indienen. Daarin moet u zo duidelijk mogelijk aangeven waarom u het niet eens bent met de dagvaarding, bijvoorbeeld omdat u vindt dat u onschuldig bent. Stuur eventuele bewijsstukken mee. De rechtbank neemt een beslissing over uw bezwaarschrift.

  Advocaat nodig?
  U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen en mag dus uw eigen verdediging voeren. Als u van een misdrijf wordt verdacht, is het wel verstandig om een advocaat in te schakelen. Wellicht komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp.

  U bent niet verplicht om op de zitting te komen. U kunt uw verdediging overlaten aan uw advocaat. U moet hem daar dan wel voor machtigen. De rechter moet hiermee instemmen.

  Als u niet op de zitting verschijnt en u geen advocaat heeft, behandelt de rechter uw zaak toch. Dit heet behandeling ‘bij verstek’. Als de rechter het noodzakelijk vindt dat u aanwezig bent, wordt de zaak niet behandeld, maar uitgesteld. U krijgt dan een nieuwe oproep. Wilt u wel reageren, maar niet naar de zitting gaan? Dan kunt u een brief sturen naar de rechter. Hierin geeft u uw mening over het strafbare feit waarvan u wordt beschuldigd. Als de rechter vindt dat uw aanwezigheid noodzakelijk is, kan hij u laten halen door de politie.

  Uitspraak van de politierechter
  Bijna altijd wordt direct na de behandeling van de strafzaak mondeling uitspraak gedaan. U krijgt deze ook schriftelijk toegezonden. De uitspraak kan zijn:

  • Vrijspraak (als er geen of onvoldoende bewijs is);
  • Ontslag van rechtsvervolging (als het strafbare feit of de verdachte niet strafbaar is);
  • Veroordeling.


  Er kan een taakstraf, werkstraf, boete en/of (on)voorwaardelijke gevangenisstraf van maximaal twaalf maanden worden opgelegd. Er kan geen TBS-maatregel worden opgelegd en geen maatregel tot plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders.

  Niet eens met het vonnis van de politierechter?
  Bent u het eens met het vonnis van de politierechter, dan kunt u direct afstand doen van uw recht op hoger beroep. De rechter vraagt u daar meestal naar. Als u twijfelt, kunt u overleggen met uw advocaat of, als u deze niet heeft, het Juridisch Loket, voordat u afstand doet. Hoger beroep moet binnen 14 dagen na uitspreken van het vonnis worden ingesteld.

 • Meervoudige strafkamer

  Zitting meervoudige strafkamer
  De meervoudige strafkamer (drie rechters) behandelt de meer ingewikkelde en zwaardere strafzaken. Voorbeelden van zaken die door de meervoudige strafkamer worden behandeld, zijn moord, doodslag en heroïnehandel.

  Hoe verloopt een zitting bij de meervoudige strafkamer?
  Als u bij de meervoudige strafkamer moet verschijnen, krijgt u een dagvaarding. Hierin staat van welk strafbaar feit u wordt verdacht en waar en wanneer uw zaak behandeld wordt. Op de achterkant van de dagvaarding staat informatie over uw rechten, zoals het recht op een tolk en het recht op rechtsbijstand.

  Niet eens met de dagvaarding?
  Als u vindt dat u ten onrechte een dagvaarding hebt ontvangen, kunt u bij de griffie (secretariaat) van de rechtbank binnen 8 dagen een bezwaarschrift indienen. Daarin moet u zo duidelijk mogelijk aangeven waarom u het niet eens bent met de dagvaarding, bijvoorbeeld omdat u vindt dat u onschuldig bent. Stuur eventuele bewijsstukken mee. De rechtbank neemt een beslissing over uw bezwaarschrift.

  Advocaat nodig?
  U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen en mag dus uw eigen verdediging voeren. Als u van een misdrijf wordt verdacht, is het wel verstandig om een advocaat in te schakelen. Wellicht komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand.

  Als u niet op de zitting verschijnt en u geen advocaat heeft, behandelt de rechter uw zaak toch. Dit heet behandeling ‘bij verstek’. Als de rechter het noodzakelijk vindt dat u aanwezig bent, wordt de zaak niet behandeld, maar uitgesteld. U krijgt dan een nieuwe oproep. Wilt u wel reageren, maar niet naar de zitting gaan, dan kunt u een brief sturen naar de rechter. Hierin geeft u uw mening over het strafbare feit waarvan u wordt beschuldigd. Als de rechter vindt dat uw aanwezigheid noodzakelijk is, kan hij u laten halen door de politie.

  Uitspraak van de meervoudige kamer
  Na de behandeling van de strafzaak door de meervoudige strafkamer volgt meestal niet meteen het vonnis. Het vonnis wordt maximaal 14 dagen later uitgesproken. U kunt bij de uitspraak aanwezig zijn, maar dat is niet verplicht. Uw advocaat kan contact opnemen met de strafgriffie om te vragen wat het vonnis is. Het vonnis krijgt u ook toegezonden.

  De uitspraak kan zijn:

  • Vrijspraak (als er geen of onvoldoende bewijs is);
  • Ontslag van rechtsvervolging (als het strafbare feit of de verdachte niet strafbaar is);
  • Veroordeling. Er kan een taakstraf, boete en (on)voorwaardelijke gevangenisstraf worden opgelegd. Ook kan de meervoudige strafkamer de maatregel van TBS opleggen en de maatregel plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders.


  Niet eens met het vonnis van de meervoudige kamer?
  Bent u het eens met het vonnis van de meervoudige strafkamer, dan kunt u ter zitting afstand doen van hoger beroep. Dit wordt u meestal gevraagd door de voorzitter. Als u twijfelt, kunt u beter geen afstand doen van uw recht op hoger beroep. Overleg dit met uw advocaat. Hoger beroep moet binnen 14 dagen na uitspraak van het vonnis worden ingesteld.

Zitting kantonrechter

Zitting kantonrechter
De kantonrechter behandelt overtredingen. Dit zijn de lichtere strafbare feiten, zoals door rood rijden, geen voorang verlenen of wildplassen. Naast de overtredingen behandelt de kantonrechter ook de beroepen tegen administratieve boetes, zoals boetes voor geringe snelheidsovertredingen of voor fietsen zonder licht.

Bent u het niet eens?
Bent u het niet eens met een boete voor een verkeersovertreding, dan kunt u bezwaar maken bij de officier van justitie. Bent u het met die beslissing op uw bezwaar niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Zo’n beroepszaak wordt ook wel een Mulderzaak genoemd. Deze naam komt van de Wet Mulder.

Ook als u het niet eens bent met een transactievoorstel (een aanbod om tegen betaling van een geldbedrag de zaak te sluiten) van de politie of de officier van justitie heeft ontvangen, dan zal uw zaak aan de kantonrechter worden voorgelegd.

Hoe verloopt een zitting bij de kantonrechter?
Als u bij de kantonrechter moet verschijnen, krijgt u een dagvaarding. Hierin staat van welk strafbaar feit u wordt verdacht en waar en wanneer uw zaak behandeld wordt. Op de achterkant van de dagvaarding staat informatie over uw rechten, zoals het recht op een tolk en het recht op rechtsbijstand.

Als u een bekeuring niet voor de zitting heeft betaald, behandelt de rechter uw zaak niet. Hij verklaart u dan ‘niet ontvankelijk’.

Niet eens met de dagvaarding?
Als u vindt dat u ten onrechte een dagvaarding hebt ontvangen, kunt u bij de griffie (secretariaat) van de rechtbank binnen 8 dagen een bezwaarschrift indienen. Daarin moet u zo duidelijk mogelijk aangeven waarom u het niet eens bent met de dagvaarding, bijvoorbeeld omdat u vindt dat u onschuldig bent. Stuur eventuele bewijsstukken mee. De rechtbank neemt een beslissing over uw bezwaarschrift.

Advocaat nodig?
Er wordt in principe geen gefinancierde rechtsbijstand gegeven voor strafzaken die bij de kantonrechter voorkomen. U wordt geacht uw eigen verdediging te voeren. Dat betekent dat als u een advocaat wilt inschakelen om u bij te staan in de procedure, u die zelf moet betalen. Alleen in uitzonderlijke gevallen kunt u bij strafzaken voor de kantonrechter aanspraak maken op gefinancierde rechtsbijstand.

Uitspraak van de kantonrechter
De kantonrechter doet aan het einde van de zitting meestal direct uitspraak. Ook wijst hij u op de mogelijkheid van hoger beroep. U krijgt de uitspraak ook altijd thuis gestuurd.

U kunt in principe in hoger beroep gaan binnen 6 weken na de datum van de uitspraak. Dat kan echter niet in de volgende gevallen:

 • Bij een boete lager dan € 50 kunt u slechts in uitzonderingsgevallen in hoger beroep;
 • Bij een boete tussen de € 50 en € 500 kan het gerechtshof besluiten om het beroep niet te behandelen. U moet de boete dan toch betalen.

Zitting kinderrechter

Zitting kinderrechter
De kinderrechter behandelt zaken strafbare feiten die zijn gepleegd door minderjarigen tussen de 12 en 18 jaar oud. Het gaat om de leeftijd op het moment dat het strafbare feit gepleegd werd. Het kan soms maanden of langer duren voordat een procedure bij de kinderrechter wordt opgestart, waardoor u tijdens de procedure meerderjarig bent. Dat maakt dan dus niet uit, omdat het feit gepleegd is toen u minderjarig was.

In het jeugdstrafrecht ligt de nadruk meer op de opvoeding dan op bestraffing van de jeugdigen. Daarom gelden er voor jeugdigen lagere maximale straffen en zal de kinderrechter een straf opleggen die het meest in overeenstemming is met de (toekomst) mogelijkheden van het kind.

Adolescenten
Sinds 1 april 2014 geldt het adolescentenstrafrecht. Dit houdt kort gezegd in dat jongeren van 16 tot 23 jaar als minderjarige of als volwassene kunnen worden berecht. De keuze voor de toepassing van het jeugdstrafrecht of het volwassenenstrafrecht hangt onder meer af van hun ontwikkeling. Bij sommige jongeren slaat een harde aanpak aan. Anderen hebben meer baat bij begeleiding, ook al zijn ze misschien ouder.

Hoe verloopt een zitting bij de kinderrechter?
Als u bij de kinderrechter moet verschijnen, krijgt u een dagvaarding. Hierin staat van welk strafbaar feit u wordt verdacht en waar en wanneer uw zaak behandeld wordt. Op de achterkant van de dagvaarding staat informatie over uw rechten, zoals het recht op een tolk en het recht op rechtsbijstand.

Niet eens met de dagvaarding?
Als u vindt dat u ten onrechte een dagvaarding hebt ontvangen, kunt u bij de griffie (secretariaat) van de rechtbank binnen 8 dagen een bezwaarschrift indienen. Daarin moet u zo duidelijk mogelijk aangeven waarom u het niet eens bent met de dagvaarding, bijvoorbeeld omdat u vindt dat u onschuldig bent. Stuur eventuele bewijsstukken mee. De rechtbank neemt een beslissing over uw bezwaarschrift.

Advocaat nodig?
U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen en mag dus uw eigen verdediging voeren. Als u van een misdrijf wordt verdacht, is het wel verstandig om een advocaat in te schakelen. Wellicht komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand.

De zitting bij de kinderrechter is niet openbaar. Dit is bij andere strafzaken wel het geval. Een minderjarige verdachte is verplicht om op de zitting te verschijnen. Hierop is één uitzondering mogelijk: u bent inmiddels meerderjarig geworden. In dat geval kan bijvoorbeeld uw advocaat namens u optreden.

Uitspraak van de kinderrechter
De kinderrechter kan een geldboete, korte gevangenisstraf (maximaal 2 jaar), plaatsing tuchtschool, maatregel en/of taakstraf opleggen.

Meestal volgt de uitspraak niet direct. Deze zal maximaal 14 dagen later plaatsvinden. Bent u het eens met het vonnis van de kinderrechter, dan kunt u direct afstand doen van uw recht op hoger beroep. De rechter vraagt u daar meestal naar. Als u twijfelt, is het verstandig niet direct afstand te doen. Hoger beroep moet binnen 14 dagen na het uitspeken van het vonnis worden ingesteld.