Waar moet ik op letten als ik een ontslagvoorstel (beëindigingsovereenkomst) krijg?

Het is op zijn minst heel vervelend als uw werkgever uw ontslag voorstelt. Waarschijnlijk zit u met allerlei vragen. Wat moet u doen en wat niet? Hoe zit het met een transitievergoeding en een WW-uitkering? Het belangrijkste is dat u een goed doordachte beslissing neemt.

5ee_1n-Cgsk

Neem de volgende stappen:

Stap 1. Onderteken niet zomaar

Uw werkgever kan u een beëindigingsovereenkomst aanbieden. Voordat u deze ondertekent is het belangrijk dat u zeker weet of u een transitievergoeding krijgt en of u recht heeft op een WW-uitkering.

Als uw werkgever u onder druk zet om de beëindigingsovereenkomst toch te tekenen, geef dan aan dat u eerst informatie en advies wilt inwinnen.

Stap 2. Check de voorwaarden

In een beëindigingsovereenkomst staan de afspraken tussen u en uw werkgever over het ontslag, zoals:

 • aanleiding van het ontslag
 • opzegtermijn
 • transitievergoeding
 • concurrentiebeding
 • verrekening van opleidingskosten
 • uitbetaling van vakantiedagen en vakantiegeld
 • vrijstelling van werk

Met de checklist beëindigingsovereenkomst (pdf, 220 kB) controleert u of voor alle noodzakelijke onderwerpen iets geregeld is.

Let op:

Vanaf 1 juli 2015 geldt dat de werkgever bij een beeïndigingsovereenkomst verplicht is om u schriftelijk te wijzen op een bedenktijd van 2 weken om de overeenkomt te herroepen. Indien de werkgever u niet schriftelijk op deze bedenktijd wijst, dan heeft u 3 weken de tijd om de overeenkomst te herroepen.

Stap 3. Doe de WW-check

Een beëindigingsovereenkomst moet aan een aantal voorwaarden voldoen om recht te hebben op een WW-uitkering. Aan de hand van de volgende punten kunt u in grote lijnen checken of u met de beëindigingsovereenkomst recht heeft op een WW-uitkering:

1. Uw werkgever heeft het initiatief genomen voor uw ontslag.
2. U bent niet ontslagen om een dringende reden.
3. De voor uw werkgever geldende opzegtermijn wordt toegepast (deze staat in uw arbeidsovereenkomst of cao).
4. U bent op het moment van uw ontslag niet ziek.

Daarnaast moet u voldoen aan de overige voorwaarden voor een WW-uitkering.

Stap 4. Onderhandel

Een beëindigingsovereenkomst is alleen geldig als u en uw werkgever akkoord gaan. U heeft dus het recht om te (laten) onderzoeken of de inhoud in uw belang is.

Check of u het eens bent met alle zaken in de beëindigingsovereenkomst. U kunt uw werkgever een tegenvoorstel doen. Controleer ook of u de gevolgen van de overeenkomst volledig kent en begrijpt. Pas dan kunnen wij u adviseren of het verstandig is om de beëindigingsovereenkomst te ondertekenen.

Voor een advies over het voorstel dient u een afspraak te maken op een spreekuur. Om een afspraak te kunnen maken wordt er gekeken naar uw inkomen en vermogen. Lees voor meer informatie onze veelgestelde vraag 'Wat zijn de voorwaarden voor een afspraak?'

Veelgestelde vragen

 • Wat is een beëindigingsovereenkomst?

  Een beëindigingsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst waarin uw werkgever en u in onderling overleg afspreken om het dienstverband te beëindigen. Ook staat erin op welke voorwaarden dat gebeurt, bijvoorbeeld welke opzegtermijn er geldt en hoeveel maanden salaris u meekrijgt. Dit heet ook wel een vaststellingsovereenkomst of ontslag met wederzijds goedvinden.

  Een beëindigingsovereenkomst kan alleen tot stand komen in onderling overleg en met goedvinden van beide partijen. U heeft dus het volste recht om te onderhandelen over de inhoud en u stemt er vrijwillig mee in.

  U vindt een model beëindigingsovereenkomst (doc, 69,5 kB) van het UWV op de website Werk.nl.

 • Welke opzegtermijn moet mijn werkgever aanhouden?

  Als u het samen eens bent over uw ontslag, geldt de opzegtermijn voor de werkgever. Deze is vaak langer dan die voor u als werknemer. Dit zijn de wettelijke opzegtermijnen:

  • Korter dan 5 jaar in dienst: 1 maand
  • 5 tot 10 jaar in dienst: 2 maanden
  • 10 tot 15 jaar in dienst: 3 maanden
  • 15 jaar of langer in dienst: 4 maanden

  Let op:

  In uw arbeidsovereenkomst of in de cao kan een andere opzegtermijn voor de werkgever zijn afgesproken. In dat geval geldt de opzegtermijn die in uw cao staat. Kijk dat altijd na.

 • Waarom is het belangrijk dat mijn werkgever de juiste opzegtermijn aanhoudt?

  Als u akkoord gaat met ontslag met wederzijds goedvinden en een beëindigingsovereenkomst tekent voordat de opzegtermijn is afgelopen, dan kunt u op een later moment een WW-uitkering krijgen.

  Het UWV kan bijvoorbeeld beslissen dat u geen WW-uitkering krijgt tijdens de geldende opzegtermijn, omdat uw werkgever in die periode u loon had moeten doorbetalen. Deze periode waarin uw werkgever u eigenlijk had moeten doorbetalen, noemen we ook wel de 'fictieve opzegtermijn'.

  Neem voordat u akkoord gaat met een te korte opzegtermijn, eerst contact met ons op.

 • Wat is een transitievergoeding?

  Een transitievergoeding is een vergoeding die u van de werkgever kunt krijgen bij ontslag. Vanaf 1 juli 2015 kunt u als u minimaal 2 jaar in dienst bent bij een werkgever recht hebben op een transitievergoeding. Bij een beëindigingsovereenkomst is de werkgever niet verplicht om u een transitievergoeding te betalen, maar u kunt er wel over onderhandelen.

  Lees meer over de voorwaarden en hoogte van de transitievergoeding in de factsheet WWZ: de transitievergoeding van de Rijksoverheid.

  Op Mijnwerkenzekerheid.nl  vindt u een hulpmiddel om een indicatie van de hoogte van de transitievergoeding te berekenen.

 • Hoe zit ’t met ontslag bij ziekte?

  Als uw werkgever u ontslag met wederzijds goedvinden voorstelt terwijl u ziek bent, moet u de beëindigingsovereenkomst niet ondertekenen. U heeft dan namelijk geen recht op een WW-uitkering of Ziektewet-uitkering. Tijdens ziekte geldt er een ontslagverbod voor uw werkgever.

  Door toch akkoord te gaan met een beëindigingsovereenkomst, benadeelt u uzelf. Het UWV zal u deze benadeling kwalijk nemen en geen uitkering toekennen. U bent dan aangewezen op een bijstandsuitkering.

 • Wat moet ik doen als ik na 2 jaar ziekte een ontslagvoorstel krijg?

  U bent niet verplicht om de beëindigingsovereenkomst te tekenen. Wel kan de werkgever voor u een ontslagvergunning aanvragen via het UWV als u niet tekent. Als het UWV aan de werkgever de verplichting heeft opgelegd om maximaal 1 jaar het loon door te betalen, dan is het niet verstandig om een beëindigingsvoorstel te tekenen.

  Krijgt u een WW-uitkering of WIA- uitkering via het UWV, dan kan het verstandig zijn om naar de inhoud van het voorstel te laten kijken. Ook als u langer dan 2 jaar ziek bent, kunt u onderhandelen over een transitievergoeding. 

  Neem in elk geval altijd contact met ons op, vóórdat u het beëindigingsvoorstel tekent.

 • Ik heb een tijdelijk contract en krijg een ontslagvoorstel. Wat nu?

  De regels voor ontslag met wederzijds goedvinden zijn hetzelfde bij een tijdelijk contract als bij een vast contract.

  Let op:

  Heeft u een tijdelijk contract dat niet tussentijds opzegbaar is? En vraagt u per 1 januari 2016 een WW-uitkering aan? Dan kan dit gevolgen hebben voor de ingangsdatum van uw WW-uitkering. Uw recht op een WW-uitkering ontstaat pas na afloop van het contract. Twijfelt u of uw contract tussentijds opzegbaar is? Neem dan contact met ons op.

 • Ik heb de beëindigingsovereenkomst al getekend, maar ben het er niet mee eens. Wat nu?

  Heeft u uw beëindigingsovereenkomst na 1 juli 2015 getekend, dan heeft u een bedenktijd. Als uw werkgever de bedenktijd heeft genoemd in de overeenkomst, dan heeft u 2 weken om op uw beslissing terug te komen. U kunt geen andere bedenktijd hiervoor afspreken in uw beëindigingsovereenkomst. Wordt er geen bedenktijd genoemd? In dat geval heeft u volgens de wet 3 weken om op uw beslissing terug te komen.

  Als u binnen uw bedenktijd wilt terugkomen op uw beslissing, dan is het belangrijk een aangetekende brief of e-mail met ontvangstbevestiging aan uw werkgever te sturen waarin u dit meldt. U bent niet verplicht een reden te vermelden, waarom u terugkomt op uw beslissing.

  Heeft u uw beëindigingsovereenkomst vóór 1 juli 2015 getekend? Dan is het afhankelijk van de situatie of u hierop terug kunt komen. Neem voor meer advies hierover telefonisch contact op met het Juridisch Loket.  

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over uw ontslagvoorstel niet op deze website? Neem dan contact op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket neemt geen contact op met uw werkgever om over het ontslagvoorstel te onderhandelen. Wij treden niet op als uw belangenbehartiger. U dient zelf of via een advocaat te onderhandelen over het voorstel. Het Juridisch Loket kan u wél doorverwijzen naar een advocaat. Heeft u een eigen rechtsbijstandverzekering of bent u lid van een vakbond? Schakel deze dan meteen in.

 • Meer weten?

  Meer informatie over ontslag met wederzijds goedvinden vindt u op de website Werk.nl. Hier vindt u ook een model beëindigingsovereenkomst (doc, 56 kB).

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Ontslag
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.