Wanneer heb ik recht op ouderschapsverlof?

Ouders die in familierechtelijke betrekking staan tot een kind hebben recht op ouderschapsverlof. Dat wil zeggen dat u ouderschapsverlof kunt aanvragen voor biologische kinderen, adoptie-, pleeg-, en stiefkinderen.

Een belangrijke voorwaarde is dat u ouder of verzorger bent van het kind. Als u alleen verzorger bent dan moet het kind ingeschreven staan op uw adres. Ook mag het kind niet ouder zijn dan 8 jaar.

Vanaf 1 januari 2015 hoeft u niet meer minimaal één jaar bij de werkgever in dienst te zijn om ouderschapsverlof te kunnen aanvragen. Wanneer er meerdere kinderen binnen het gezin wonen kunt u ook meerdere malen ouderschapsverlof aanvragen.

Het ouderschapsverlof wordt geregeld in de Wet Arbeid en Zorg. Het is echter wel van belang om in uw cao na te gaan of er afwijkende regelingen over het ouderschapsverlof zijn opgenomen. Op een aantal punten mag deze namelijk ten nadele van de werknemer afwijken.

Veelgestelde vragen

 • Hoe lang heb ik recht op ouderschapsverlof?

  U heeft recht op ouderschapsverlof voor 26 maal de hoogte van uw wekelijkse arbeidsduur. U dient in overleg te gaan met de werkgever hoe en wanneer u het verlof wilt opnemen. Uw werkgever mag uw verzoek om ouderschapsverlof op te nemen niet weigeren behalve als het bedrijf van uw werkgever hierdoor ernstig in de problemen komt. Uw werkgever kan dan met u een andere verdeling afspreken.

 • Wat gebeurt er als ouderschapsverlof samenvalt met zwangerschaps-, bevallings-, of adoptieverlof?

  Wanneer het ouderschapsverlof samenvalt met zwangerschapsverlof, bevallingsverlof of adoptieverlof kunt u het ouderschapsverlof stopzetten of onderbreken. Hiervoor moet u een verzoek indienen bij uw werkgever. Deze kan dit verzoek niet weigeren. U kunt het resterende verlof dan op een later tijdstip voortzetten.

  Wanneer u het verlof om een andere reden stop zet of onderbreekt, dan vervalt het recht op het resterende verlof.

 • Hoe vraag ik ouderschapsverlof aan?

  Het ouderschapsverlof vraagt u ten minste 2 maanden voordat het verlof van start aan bij uw werkgever. Sommige werkgevers hebben een formulier voor het aanvragen van ouderschapsverlof. Als dit niet aanwezig is, moet u het verzoek schriftelijk indienen. Om aan uw verzoek te kunnen voldoen, heeft uw werkgever de volgende informatie nodig:

  • de datum waarop u het verlof in wilt laten gaan;
  • hoeveel verlof u wilt opnemen;
  • op welke dagen u het verlof wilt opnemen;
  • over welke periode u het verlof wilt laten duren.
 • Wat zijn de gevolgen voor mijn inkomen over de periode dat ik ouderschapsverlof opneem?

  Cao
  Het ouderschapsverlof is onbetaald verlof. Dit betekent dat u geen salaris ontvangt over de uren dat u verlof opneemt. Het is wel mogelijk dat er in de voor u geldende cao of aanvullende arbeidsvoorwaarden apart iets voor geregeld is. Neem hiervoor contact op met uw werkgever. Daarnaast wordt er geen vakantie opgebouwd over de uren dat u ouderschapsverlof opneemt.

  Belastingdienst toeslagen
  Als uw inkomen minder wordt vanwege het ouderschapsverlof, kan dit gevolgen hebben voor de toeslagen die u ontvangt van de Belastingdienst. Deze toeslagen zijn afhankelijk van uw geschatte inkomen over het lopende belastingjaar. Geef daarom de wijziging in uw inkomen door aan de Belastingdienst als u toeslagen ontvangt.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Zwangerschap & werk
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.