Hoe kan ik een bijstandsuitkering aanvragen?

U kunt een bijstandsuitkering aanvragen, als u geen of onvoldoende inkomen heeft. U kunt zich melden bij uw gemeente voor een inkomen of een inkomensaanvulling. Voordat de gemeente u een bijstand verstrekt, moet u eerst de aanvraagprocedure doorlopen.

De gemeente doet er ongeveer 8 weken over om een beslissing te nemen op uw aanvraag. De gemeente kan u om uitstel vragen als zij meer tijd nodig hebben om een beslissing te kunnen nemen.

Neem de volgende stappen:

Stap 1. Meld u bij de gemeente of het UWV

Wanneer u zich meldt bij uw gemeente of bij het UWV, ontvangt u hoogstwaarschijnlijk:

 • een aanvraagformulier,
 • een lijst met documenten die nodig zijn voor uw aanvraag,
 • (mogelijk) voorlichtingsmateriaal over bijstand.

Bij de melding wordt een afspraak gemaakt voor intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek kunt u een bijstansuitkering aanvragen. Het is afhankelijk van uw gemeente of u zich meldt bij de gemeente zelf of via het UWV.

Bent u jonger dan 27 jaar? Dan heeft u een ‘wachtperiode’. In deze periode van 4 weken moet u zoeken naar betaald werk of onderzoeken of opleidingsmogelijkheden, waarbij u mogelijk studiefinanciering kan ontvangen. Heeft u eerder een WW-uitkering gehad of een partner van 27 jaar of ouder? Dan geldt deze ‘wachtperiode’ niet.

Stap 2. Uw intakegesprek

Bij uw uitkeringsintake levert u uw aanvraag en de bijbehorende informatie in. Verder zal worden besproken of u recht heeft op een andere uitkering of op een andere manier aan inkomen kan komen. De gemeente kan u ook vragen stellen over de documenten die u heeft ingeleverd. Ook kan de gemeente u meer informatie geven over de bijstand.

Bent u jonger dan 27 jaar? Dan zal de gemeente vragen naar uw opleidingsmogelijkheden en uw pogingen om betaald werk te vinden, tenzij u eerst WW heeft gehad.

Stap 3. Controle van uw gegevens

Uw gemeente of het UWV controleert alle stukken die u heeft ingeleverd. Als er stukken ontbreken zal uw gemeente u vragen deze stukken alsnog in te leveren.

Heeft u uw aanvraag bij het UWV gedaan? Dan zal het UWV uw complete aanvraag overdragen aan uw gemeente.

Stap 4. De afhandeling

Als uw gemeente alle benodigde stukken heeft, kan er een beslissing worden genomen op de aanvraag. U ontvangt hiervan een brief op uw adres. In de beslissing staat of u recht heeft op een bijstandsuitkering en vanaf wanneer.

Veelgestelde vragen

 • Hoeveel bijstand krijg ik?

  Hoeveel bijstand u krijgt, is afhankelijk van uw situatie. Er is een norm voor alleenstaanden en een norm voor gehuwden en samenwonenden. Sinds 2015 is er geen aparte norm meer voor alleenstaande ouders. Dit wordt vanaf 2015 gecompenseerd door het kindgebondenbudget van de Belastingdienst Toeslagen.

  Bekijk uw bijstandsnorm op de website van de stichting Adviesgroep Bestuursrecht.

 • Kan ik een voorschot krijgen?

  Wanneer u uw aanvraag heeft ingediend, kunt u na 4 weken een voorschot vragen op uw uitkering. De gemeente zal u dit voorschot geven als:

  • u alle belangrijke gegevens heeft ingeleverd;
  • u voldoende meewerkt aan het onderzoek van de gemeente;
  • de gemeente vrijwel zeker is dat u uiteindelijke een bijstandsuitkering kan krijgen.

  Uw voorschot bedraagt 90% van uw bijstandsnorm. Het voorschot moet u terugbetalen aan de gemeente als u uiteindelijk geen recht op de bijstand blijkt te hebben. Heeft u wel recht op bijstand? Dan wordt het voorschot verrekend met de bijstandsuitkering waarop u recht heeft.

  Uw gemeente kan aanvullende of afwijkende regels hebben over het voorschot. Kijk voor meer informatie op de website van uw gemeente, of op antwoordopbijstand.nl.

 • Wat kan ik doen als de gemeente niet op tijd een beslissing heeft genomen op mijn aanvraag?

  Als uw gemeente niet binnen 8 weken een beslissing neemt, kunt u uw gemeente 'in gebreke stellen' op grond van de wet dwangsom. Dit kan ook als uw gemeente om uitstel heeft gevraagd, maar zich niet aan de uiteindelijke datum houdt.

  Er is een formulier die u kunt gebruiken om uw gemeente in gebreke te stellen. Meer informatie over de wet dwangsom leest u op de website van de Rijksoverheid.

  Uw gemeente kan ook beslissen uw aanvraag 'buiten behandeling te stellen'. Dit betekent dat uw gemeente nog geen beslissing kan nemen op uw aanvraag. Bijvoorbeeld omdat u nog informatie moet aanleveren waar uw gemeente om heeft gevraagd. U ontvangt hierover een brief van uw gemeente. U kunt bezwaar maken tegen deze beslissing binnen 6 weken na de datum van de brief.

 • Welke andere regels gelden er als ik jonger ben dan 27 jaar?

  Bent u jonger dan 27 jaar? Dan geldt er na uw melding een wachtperiode van 4 weken, voordat u uw bijstandsuitkering kan aanvragen.

  Op grond van de informatieplicht toetst uw gemeente bij uw aanvraag extra voorwaarden. Uw gemeente bekijkt of u betaald werk kan krijgen of opleidingsmogelijkheden heeft. Als er opleidingsmogelijkheden zijn, kunt u hiervoor mogelijk studiefinanciering aanvragen.

  Pas na de periode van 4 weken zal uw gemeente uw aanvraag in behandeling nemen. Als u eerst een WW-uitkering heeft gehad, geldt de wachtperiode niet, omdat u tijdens uw WW verplicht bent om werk te zoeken. Ook als u samenwoont met uw partner die ouder is dan 27 jaar, heeft u geen wachtperiode en mag u de bijstandsuitkering aanvragen.

 • Waar moet ik een bijstandsuitkering aanvragen?

  U kunt een bijstandsuitkering aanvragen via het UWV, bij uw gemeente of via de sociale verzekeringsbank (SVB). Waar u uw aanvraag moet doen, is afhankelijk van uw situatie en het beleid van uw gemeente.

  Lees meer informatie op de website antwoordopbijstand.nl of vraag het uw eigen gemeente.

 • Ik heb geen vast adres. Waar moet ik een bijstandsuitkering aanvragen?

  Als u geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, heeft u mogelijk recht op bijstand van één van de centrumgemeenten. Hier kunt u een bijstandsuitkering aanvragen. Er zijn 43 centrumgemeenten in Nederland.

  Welke gemeenten centrumgemeente zijn leest u op antwoordopbijstand.nl

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over uw bijstandsaanvraag niet op deze website? Neem dan contact op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket helpt u met informatie over het verloop van uw aanvraag en de termijnen waarbinnen uw gemeente op uw aanvraag moet beslissen. Het Juridisch Loket kan u ook adviseren als uw gemeente niet op tijd beslist op uw aanvraag.

  Het Juridisch Loket helpt niet bij het aanvragen van bijstand. Voor hulp bij uw aanvraag kunt u terecht bij een Sociaal Wijkteam, Bureau Sociaal Raadslieden of Maatschappelijk Werk binnen uw gemeente.

 • Meer weten?

  Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid of op antwoordopbijstand.nl.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Bijstand
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.