Waar moet ik op letten als ik bezwaar maak tegen een beslissing over mijn bijstandsuitkering?

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente over uw bijstandsuitkering? Maak dan schriftelijk bezwaar. Uw bezwaarschrift moet aan een aantal eisen voldoen.

De begindatum

U kunt bijstand krijgen vanaf de datum dat u zich bij de gemeente heeft gemeld. Krijgt u op een later moment bijstand? Dan kunt u bezwaar maken tegen de ingangsdatum.

Geef in uw brief aan wanneer u zich voor het eerst heeft gemeld bij uw gemeente voor een bijstandsuitkering. U kunt uw gemeente vragen om een bevestiging van uw eerste aanmelding. Stuur bewijsstukken mee waaruit blijkt dat u zich eerder heeft gemeld en/of verwijs naar de dag dat u een afspraak heeft gemaakt voor een intakegesprek.

Bent u jonger dan 27 jaar? Dan heeft u een wachtperiode van 4 weken voordat uw aanvraag in behandeling wordt genomen. De datum dat uw aanvraag in behandeling wordt genomen is ook de datum dat uw bijstand ingaat.

De hoogte van uw bijstand

Bent u het niet eens bent met de hoogte van uw bijstand? Dan kunt u in uw bezwaarschift omschrijven waarom u vindt dat u meer bijstand moet krijgen.

Uw gemeente legt in de beslissing uit welke bijstandsnorm van toepassing is en/of waarom deze wordt aangepast. Er zijn (bijzondere) situaties waarbij de hoogte van uw bijstand wordt aangepast, bijvoorbeeld als u:

 • een gezamenlijke huishouding heeft;
 • kostendelende medebewoners heeft;
 • in een (zorg)instelling verblijft;
 • geen vaste woon- of verblijfplaats heeft;
 • jonger dan 27 jaar bent. 


Geeft duidelijk aan wat uw situatie is. Stuur hiervan bewijsstukken mee. Heeft u bijvoorbeeld geen gezamenlijke huishouding, maar huurt u een kamer? Dan kunt u  uw huurovereenkomst meesturen. Heeft u kostendelende medebewoners die niet meetellen voor de kostendelersnorm, bijvoorbeeld omdat deze studeren of omdat u een zorgrelatie heeft? Dan kunt u hiervoor bewijsstukken meesturen.

Meer informatie over samenwonen vindt u op de pagina ‘Hoe hoog is mijn bijstand als ik samenwoon?’.

Een maatregel of sanctie

Heeft u bijstand? En vindt uw gemeente dat u zich niet aan uw verplichtingen heeft gehouden? Dan kan uw gemeente een ‘maatregel’ of sanctie opleggen. Deze maatregel is vaak een eenmalige of tijdelijke verlaging van uw uitkering.

Bij een maatregel of sanctie kunt u om verschillende redenen bezwaar maken:

 1. Opleggen van de maatregel of sanctie. Beschrijf in uw bezwaarschrift waarom u vindt dat er geen maatregel of sanctie kan worden opgelegd. Heeft u aan uw verplichtingen voldaan? Stuur hiervan bewijsstukken mee.

 2. De hoogte van de maatregel of sanctie. Deze moet in verhouding staan tot het overtreden van uw verplichting. Bent u meerdere keren uw plichten niet nagekomen? Dan kan uw maatregel hoger zijn. Uw gemeente heeft richtlijnen voor het opleggen van de maatregel. Deze kunt u terugvinden in de ‘afstemmingsverordening’ van uw gemeente. Klopt uw maatregel niet met de verordening? Dan is dat uw reden om bezwaar te maken. 


Heeft u volgens uw gemeente niet voldaan aan uw:

 • informatieplicht? Stuur dan het ontvangstbewijs, het verzendbewijs of een printscreen mee waaruit blijkt dat u de informatie heeft ingeleverd.
 • arbeidsinschakeling? Stuur dan bewijs mee dat u heeft meegewerkt aan uw arbeidsplicht, re-integratieplicht of de tegenprestatie. Denk bijvoorbeeld aan een bewijs van deelname aan een beroepskeuzetest, een cursus of workshop. Of een bewijs van inschrijving bij een uitzendbureau. Vindt u dat u al aan uw tegenprestatie voldoet? Bijvoorbeeld omdat u vrijwilligerswerk doet? Stuur daar bewijsstukken van mee.
 • medewerkingsplicht? Stuur dan bewijs mee dat u heeft meegewerkt aan een onderzoek of huisbezoek. Heeft u niet meegewerkt aan een huisbezoek? Leg dan in uw bezwaarschrift uit hoe uw gemeente de informatie op een andere manier had kunnen krijgen.


Meer informatie over uw verplichtingen tijdens de bijstand vindt u op onze pagina ‘Welke verplichtingen heb ik in de bijstand?’ en de site van Rijksoverheid. Het beleid van uw gemeente over uw plichten en maatregelen vindt u terug in de ‘afstemmingsverordening’ van uw gemeente.

Het beëindigen van bijstand

Uw gemeente kan beslissen dat u geen recht meer heeft op bijstand. In de beslissing staat o.a. vermeld:

 • waarom u geen recht meer heeft op bijstand. Uw gemeente moet een reden geven om uw recht op bijstand te eindigen;
 • vanaf wanneer u geen recht meer heeft op bijstand. Dit kan ook over een periode zijn dat u al bijstand heeft ontvangen.


Redenen om uw bijstand te beëindigen zijn bijvoorbeeld:

 • Uw situatie is in werkelijkheid anders dan dat bij uw gemeente bekend is. Hierdoor is uw bijstand hoger is dan waar u recht op heeft.
 • Uw woonsituatie is anders dan in de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) van uw gemeente bekend is. Uw gemeente heeft u gevraagd om deze gegevens in het BRP aan te passen, maar u heeft dit niet gedaan.
 • Uw gemeente heeft u gevraagd om bepaalde zaken te regelen. U heeft dit niet gedaan.
 • U heeft bepaalde informatie te laat ingeleverd, waardoor de gemeente uw recht op bijstand niet kan bepalen.


Stuur bewijsstukken mee met uw bezwaarschrift, waaruit blijkt dat u wel heeft geregeld wat de gemeente aan u heeft gevraagd. Stuur bijvoorbeeld een uittreksel van het BRP mee, waaruit blijkt dat u gegevens heeft gewijzigd. Of een brief waaruit blijkt dat u bepaalde gegevens niet kunt wijzigen. Heeft u bepaalde zaken geregeld? Vraag hiervan ook bewijsstukken. Deze kunt u meesturen met uw bezwaarschrift.

Heeft u met terugwerkende kracht geen recht meer op bijstand? Dan moet u ook (een gedeelte van) de bijstand die u heeft ontvangen terugbetalen. Hierover ontvangt u (apart) een beslissing.

Wordt uw bijstand beëindigd? Kom dan direct in actie. U moet 3 zaken regelen:

 1. Stuur zo snel mogelijk uw bezwaarschrift aan uw gemeente. De termijn waarbinnen uw gemeente een beslissing moet nemen op uw bezwaarschrift start zodra uw bezwaarschrift door uw gemeente is ontvangen.

 2. Vraag direct een nieuwe bijstandsuitkering aan. Voor deze nieuwe aanvraag wordt uw situatie opnieuw bekeken en moet uw gemeente een nieuwe beslissing nemen. Zo voorkomt u dat u geen recht op bijstand heeft, als uw bezwaarschrift ‘ongegrond verklaard’ wordt.

 3. Naast uw bezwaarschrift kunt u ook een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank. Dit is een tijdelijke uitspraak totdat uw bezwaarschrift behandeld is. Uw bijstand wordt namelijk niet uitbetaald tot de gemeente een positieve beslissing heeft genomen op uw bezwaarschrift. Beslist de rechter positief op uw voorlopige voorziening? Dan moet uw gemeente uw bijstand doorbetalen tot er een beslissing is genomen op uw bezwaarschrift.

Het terugbetalen van bijstand

Heeft u te veel bijstand ontvangen? Dan ontvangt u een beslissing dat u de bijstand moet terugbetalen. Dit wordt ook ‘terugvorderingsbeschikking’ genoemd. Waarom u geen recht op bijstand (meer) heeft, wordt vaak in een (aparte) beslissing uitgelegd. Uw bezwaarsgrond is afhankelijk van de reden waarom u uw bijstand moet terugbetalen.

Uw bijstand is bijvoorbeeld met terugwerkende kracht (tijdelijk) verlaagd, omdat:

 • u geen recht op bijstand had.
 • u recht had op minder bijstand dan aan u is uitbetaald.
 • uw bijstand als geldlening is uitbetaald.
 • u achteraf wel voldoende inkomen en/of vermogen had om van te leven.
 • er een maatregel is opgelegd.
 • u een voorschot heeft gekregen, terwijl u geen recht op bijstand had.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Waar moet ik op letten als ik mijn bezwaarschrift verstuur?

  U heeft precies 6 weken om uw bezwaarschift bij uw gemeente in te dienen. De termijn start op de dag dat de gemeente de beslissing aan u heeft verzonden. Bewaar daarom de enveloppe met de poststempel goed! De bezwaartermijn is heel belangrijk. Wacht daarom nooit tot de laatste dag om uw bezwaarschrift te versturen. Om er zeker van te zijn dat uw bezwaarschrift is ontvangen, kunt u uw bezwaarschrift:

  • aangetekend versturen en het verzendbewijs bewaren. Verzending duurt vaak een paar dagen.
  • persoonlijk naar uw gemeente brengen. Vraag om een ontvangstbevestiging waarop staat dat het om een bezwaarschrift gaat.


  Geeft uw gemeente aan dat u te laat bent? Dan krijgt u een beslissing dat u ‘niet ontvankelijk’ bent voor uw bezwaar. Hiertegen kunt u opnieuw bezwaar maken en een kopie van uw verzendbewijs of uw ontvangstbevestiging met dit bezwaar meesturen. 

 • Wat kan de gemeente beslissen op mijn bezwaarschrift?

  De gemeente kan uw bezwaar:

  • gegrond verklaren. Dit betekent dat de gemeente het met uw bezwaren een is.
  • ongegrond verklaren. De gemeente is het niet eens met uw bezwaar en verandert de beslissing niet. U kunt in beroep tegen deze beslissing op uw bezwaarschrift.
  • niet ontvankelijk verklaren. De gemeente heeft uw bezwaarschrift te laat ontvangen en beoordeeld daarom uw bezwaarschrift niet. Vindt u dat u op tijd was? Dan kunt u tegen de ‘niet ontvankelijkheid’ bezwaar maken.
  • buiten behandeling stellen. Dit betekent dat uw gemeente nog geen officiële beslissing kan nemen, omdat u nog niet alle informatie heeft gegeven of documenten heeft ingeleverd. 


  Uw gemeente heeft 6 weken om een beslissing op uw bezwaarschrift te nemen. Deze termijn kan 6 tot 12 weken worden verlengd. Als de gemeente langer de tijd nodig heeft om een beslissing te nemen, dan ontvangt u hierover een brief. Is de gemeente te laat? Dan kunt u uw gemeente volgens de Wet Dwangsom ‘in gebreken stellen’.

  Meer informatie over de Wet Dwangsom en het formulier om uw gemeente in gebreken te stellen vindt u op de website van de Rijksoverheid.nl 

 • Waar moet de gemeente zich aan houden als zij een beslissing neemt?

  De gemeente moet de wetten en regels toepassen op de beslissing. De bijstand is geregeld in de Participatiewet. Daarnaast heeft uw gemeente aanvullende regels in de afstemmingsverordening over de invulling van uw plichten. Hierin staan ook de maatregelen en sancties die uw gemeente kan opleggen als u niet aan uw verplichtingen voldoet.

  Uw gemeente moet een beslissing o.a.:

  • goed toelichten en aangeven o.g.v. welke regels de beslissing is genomen.
  • goed voorbereiden en alle feiten onderzoeken en meewegen in de beslissing.
  • zo toelichten, zodat u precies begrijpt wat de gemeente bedoeld en hierover geen onduidelijkheid bestaat.
  • toepassen op uw situatie. Zo moet er voor een ‘kleine’ overtreding een ‘kleine’ maatregel worden opgelegd. Dit moet in proportie zijn.
 • Wat moet ik in het bezwaarschrift vermelden?

  Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval:

  • uw naam en adres;
  • uw handtekening;
  • de dagtekening (datum) van uw bezwaarschrift;
  • de beslissing en de dagtekening van de beslissing waar u het niet mee eens bent. Stuur een kopie van de beslissing mee, en
  • de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Dit worden de ‘bezwaargronden’ genoemd.

  Geef in uw bezwaarschrift duidelijk aan met welke punten uit de beslissing u het niet eens bent. Leg uit waarom u het met deze punten niet eens bent. U kunt hiervoor het best verwijzen naar de wet en/of het beleid van uw gemeente. De gemeente moet zich immers aan de wet en het beleid houden. Is er (in de tussentijd) iets veranderd in uw situatie? Vermeld dit dan ook in het bezwaarschrift. 

  U kunt verschillende redenen hebben om het niet eens te zijn met de uiteindelijke beslissing. De meest voorkomende redenen vindt u in de volgende situaties. Uw gemeente kan een combinatie van redenen opgegeven in een beslissing. Zo kan uw bijstand met terugwerkende kracht worden beëindigd én moet u een gedeelte van uw bijstand terug betalen.

  Krijgt u hierover 2 aparte beslissingen? Dan schrijft u 2 aparte bezwaarschriften.