Boom kappen zonder kapvergunning? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Stap 1

Vraag een omgevingsvergunning aan

Informeer bij uw gemeente naar de voorschriften. De regels over het kappen van bomen verschillen per gemeente. U vindt ze via het Omgevingsloket

Op het Omgevingsloket kunt u ook een vergunningcheck doen. Deze geeft een aanwijzing of er een omgevingsvergunning nodig is of dat u alleen een melding moet doen. U kunt hier de vergunning ook aanvragen, met uw DiGiD. 

U kunt de aanvraag ook rechtstreeks bij uw gemeente indienen. Vaak heeft uw gemeente hiervoor een speciaal formulier (op papier of digitaal). 

U kunt alleen een omgevingsvergunning aanvragen, als u de eigenaar bent van de grond waarop de boom staat. Geef in de aanvraag aan om welke boom het gaat, wat u precies van plan bent en waarom. Probeer dit zo goed mogelijk uit te leggen. Voeg bijvoorbeeld een verklaring van een boomdeskundige toe als de boom ziek is. 

Voor de aanvraag van een omgevingsvergunning bent u vaak legeskosten verschuldigd. De hoogte van deze kosten verschillen vaak per gemeente

Stap 2

De beslistermijn van de gemeente

Hoe de gemeente een aanvraag voor een omgevingsgvergunning behandelt, verschilt per gemeente. Over het algemeen gebeurt het volgende:

1. Eerst publiceert de gemeente de aanvraag in de plaatselijke krant(en) of op de eigen website. 

2. De gemeente beslist binnen 8 weken na het indienen op de aanvraag. Als de gemeente meer tijd nodig heeft kunnen ze deze termijn met 6 weken verlengen. De gemeente moet dit doen vóórdat de termijn van 8 weken om is.

Complexe aanvragen

Het komt voor dat de aanvraag ingewikkeld is. Bijvoorbeeld als een boom moet worden gekapt, omdat u op die plek wilt gaan bouwen. De gemeente heeft dan een termijn van maximaal 26 weken om te beslissen op de aanvraag. 

In dat geval wordt de aanvraag en een concept van het besluit ter inzage gelegd. Dit betekent dat iedereen (vooral belanghebbenden) de documenten kan bekijken en aanmerkingen kan maken. Deze aanmerkingen worden zienswijzen genoemd. Deze procedure is een openbare voorbereidingsprocedure. 

Stap 3

De beslissing van de gemeente

Het nemen van een beslissing op uw aanvraag kan enige tijd duren. De gemeente moet de aanvraag aan verschillende regelgeving toetsen, bijvoorbeeld aan het bestemmingsplan.

Als de gemeente binnen 8 weken niets heeft laten weten, wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend. Dit hoort u binnen 2 weken. Als u niets hoort, dan kunt u vragen om de toekenning van een geldboete (dwangsom) als de gemeente niet nog eens binnen 2 weken een beslissing neemt. Dit geldt niet voor complexere zaken.

De gemeente kan de aanvraag weigeren vanwege onder andere:

 • natuur- en milieuwaarden
 • landschappelijke waarde
 • cultuurhistorische waarde
 • waarde voor het stads- of dorpsschoon
 • waarde voor de recreatie en leefbaarheid

Vraagt u een omgevingsvergunning aan voor het kappen van een boom die ziek is? Dan kan de gemeente een boomdeskundige langssturen. Als deze deskundige concludeert dat de boom niet ziek genoeg is, wijst de gemeente uw omgevingsvergunning af. 

Bijzondere voorwaarden

De gemeente kan de omgevingsvergunning ook verlenen op bijzondere voorwaarden. Een bijzondere voorwaarde is bijvoorbeeld dat u een nieuwe boom moet planten met dezelfde waarde in geld als de gekapte boom. Wilt u de waarde van de boom zelf berekenen? Gebruik dan de waarderingsmethode van de NVTB richtlijnen.  

Als de omgevingsvergunning is verleend, wordt dit meestal gepubliceerd in de plaatselijke krant(en) of op de eigen website. De beslissing wordt ook vaak de beschikking genoemd.

Stap 4

Mogelijkheid tot bezwaar

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het toekennen van de vergunning.

Niet wachten met kappen

Een bezwaarschrift heeft geen opschortende werking. Dit betekent dat de aanvrager niet hoeft te wachten met het kappen van de boom tot de gemeente heeft beslist op het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen wel aan de aanvrager vragen of hij wil wachten met het kappen van de boom tot er op het bezwaar beslist is. Wil de aanvrager dat niet of is de aanvrager niet bereikbaar, dan kunnen belanghebbenden om een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter om de kap zo lang tegen te houden.

Bewijsmateriaal

Als er bezwaar wordt gemaakt, is het verstandig om voor bewijsmateriaal te zorgen. Schakel bijvoorbeeld een boomdeskundige in als een boom moet worden gekapt omdat deze ziek is. Of stuur foto´s mee als de boom uw uitzicht beïnvloedt.

Complexe aanvraag 

Als er een complexere aanvraag voor een omgevingsvergunning is, dan kunnen belanghebbenden direct beroep aantekenen bij de rechtbank, sector bestuursrecht. Deze procedure is van toepassing als de gemeente een langere beslistermijn van 26 weken heeft.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Heb ik een bouwvergunning nodig om een boom te kappen buiten de bebouwde kom?

  Bepaalde boomsoorten of percelen buiten de bebouwde kom vallen onder de Boswet.

  Soms moet kap van deze bomen worden gemeld bij de provinciale boswetambtenaar en moet er binnen 3 jaar worden herplant. Bomen in erven en tuinen vallen niet onder deze meldings- en herplantingsplicht van de Boswet. Toch kan het zijn dat u een omgevinsgvergunning nodig heeft voor kap. Vraag daarom altijd bij uw gemeente na of uw boom mag worden gekapt zonder vergunning.

  De bebouwde kom van de Boswet kan anders zijn dan de bebouwde kom van de Wegenverkeerswet.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Wie zijn belanghebbenden?

  Er kunnen verschillende belanghebbenden zijn:

  • De eerste groep belanghebbenden zijn de mensen die uitzicht op de boom hebben zoals de directe buren. Belangrijk is dat u kunt aantonen dat u wordt benadeeld (nadeel ondervindt) van het kappen van de boom.
  • De tweede groep belanghebbenden zijn verenigingen of stichtingen die zich inzetten voor het behoud van bomen.
Terug naar boven Shape