Overslaan en naar de inhoud gaan
Ga meteen naar

Vergunningscheck per gemeente

Elke gemeente heeft eigen regels voor het kappen van bomen. Via het Omgevingsloket kunt een online vergunningcheck doen. U ziet dan direct of u:

 • een vergunning nodig heeft (omgevingsvergunningsplichtig)
 • geen vergunning nodig heeft
 • de kap moet melden

U kunt de regels ook navragen bij uw gemeente.

Omgevingsvergunning aanvragen

Mag u de boom alleen kappen met een vergunning? Dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen bij uw gemeente. Dit is een vergunning die u soms nodig heeft als u iets wil bouwen of slopen.

Vaak heeft uw gemeente hiervoor een digitaal aanvraagformulier. U kunt de aanvraag ook doen via het Omgevingsloket. Hiervoor heeft u uw DigiD nodig. In uw aanvraag legt u uit:

 • om welke boom het gaat
 • hoe u de boom wilt kappen
 • waarom u de boom wilt kappen

Heeft u bewijs om uw aanvraag te helpen? Stuur dit dan mee met de aanvraag. Is de boom ziek? Stuur dan bijvoorbeeld een uitleg van een boomdeskundige mee.

U kunt alleen een omgevingsvergunning aanvragen als u eigenaar bent van de grond waarop de boom staat. En u moet betalen voor uw aanvraag. De prijs is verschillend in elke gemeente.

Beslissing in 8 weken

Uw gemeente neemt binnen 8 weken een beslissing over uw aanvraag. Om mensen de kans te geven om in bezwaar te gaan, maakt uw gemeente uw aanvraag bekend. Zij plaatst uw aanvraag op haar website of in de plaatselijke krant. Krijgt u de vergunning van uw gemeente? Dan maakt uw gemeente dit meestal ook bekend.

Heeft uw gemeente meer tijd nodig om een beslissing te nemen? Dan kan zij de termijn met 6 weken verlengen. U krijgt hierover in de eerste 8 weken bericht. Uw gemeente mag de termijn tot maximaal 26 weken verlengen.

Beslissing te laat

Neemt uw gemeente te laat een beslissing? Dan krijgt u de vergunning automatisch. De gemeente noemt dit soms ‘van rechtswege’. U krijgt hierover binnen 2 weken bericht.

Hoort u niets? Dan kunt u vragen om een dwangsom. U vraagt uw gemeente dan om u een boete te betalen. Gaat het om een ingewikkelde aanvraag? Dan geldt de dwangsom niet.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Heb ik een vergunning nodig om een boom te kappen buiten de bebouwde kom?

  Buiten de bebouwde kom gelden vaak andere regels over het kappen van bomen. Soms moet u melding maken van de kap en binnen 3 jaar nieuwe bomen planten. Melden doet u bij de Gedeputeerde Staten van de provincie.

  Bomen op uw eigen grond vallen niet onder deze meldplicht. U heeft misschien wel een omgevingsvergunning nodig. Controleer bij uw gemeente of uw boom mag worden gekapt zonder vergunning.
  Bij deze regels beslist de gemeente welk gebied binnen en buiten de bebouwde kom valt.

 • Aan welke voorwaarden moet mijn aanvraag voldoen?

  De gemeente toetst uw aanvraag aan verschillende regels, bijvoorbeeld aan het bestemmingsplan. Hierin staat wat het doel van een gebied is, zoals natuur, wonen of winkels.

  De gemeente kijkt bij het beoordelen van uw aanvraag naar de hele situatie. Bijvoorbeeld hoe gezond de boom is en of de boom schade veroorzaakt. Maar ook wat de rol van de boom is voor de sfeer van uw dorp of stad.

  Zieke boom kappen

  Bij een aanvraag over een zieke boom laat uw gemeente mogelijk een boomdeskundige de situatie bekijken. Vindt de specialist dat de boom niet ziek is, of niet ziek genoeg? Dan keurt de gemeente uw omgevingsvergunning af.

  Bijzondere voorwaarden

  De gemeente kan voorwaarden stellen aan uw omgevingsvergunning. Bijvoorbeeld dat u een nieuwe boom moet planten, met dezelfde waarde in geld als de gekapte boom. Wilt u de waarde van de boom zelf berekenen? Gebruik dan de waarderingsmethode van de NVTB richtlijnen. U kunt ook een boomtaxateur inhuren. U betaalt de kosten voor een boomtaxateur zelf.

 • Kan ik bezwaar maken tegen de kapvergunning van mijn buren?

  Vragen uw buren een kapvergunning aan voor een boom in hun tuin? Dan bent u meestal belanghebbende, bijvoorbeeld omdat u uitzicht heeft op de boom. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen de vergunning.

  Bezwaar tijdens aanvraagprocedure

  Vraag tijdens de aanvraag of u een plan van de omgevingsvergunning kunt bekijken bij uw gemeente. U kunt daarna in een brief laten weten waarom u niet wil dat de gemeente de vergunning geeft. Dit heet een zienswijze. U kunt een zienswijze geven bij een ‘openbare voorbereidingsprocedure’. Meestal hebben alleen ingewikkelde aanvragen een openbare voorbereidingsprocedure.

  Bezwaar tegen omgevingsvergunning

  Kregen uw buren een omgevingsvergunning? Dan kunt u bezwaar maken als u het niet eens bent met de omgevingsvergunning. Stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na het besluit aan uw gemeente.

  Uw buren hoeven niet te wachten met het kappen van de boom. Ook al maakt u bezwaar.

  Voorlopige voorziening

  Vraag uw buren om te wachten tot de gemeente beslist over het bezwaar. Willen uw buren dat niet, of zijn ze niet bereikbaar? Dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter. De rechter beslist of uw buren moeten wachten totdat uw gemeente een beslissing heeft genomen over uw bezwaarschrift.

Terug naar boven Shape