Wanneer heb ik recht op een vast contract?

Uw werkgever mag niet onbeperkt uw tijdelijk contract blijven verlengen. Sinds 1 juli 2015 geldt een nieuwe ketenregeling. U heeft eerder recht op een vast contract.

De wet regelt dat uw werkgever u maximaal 2 jaar tijdelijke contracten mag aanbieden. Zodra u langer dan 2 jaar op tijdelijke contracten werkt, heeft u recht op een vast contract. Ook regelt de wet dat uw werkgever u maximaal 3 tijdelijke contracten mag geven. Een vierde contract is voor onbepaalde tijd.

Dit geldt voor tijdelijke contracten die elkaar opvolgen binnen 6 maanden. Als er een onderbreking is van meer dan 6 maanden, dan is er geen sprake van opvolgende contracten. De keten begint dan opnieuw.

Welke regels precies gelden in uw geval, hangt af van uw situatie. Er kunnen afwijkende regels gelden als er een cao op u van toepassing is. Ook kan er in sommige gevallen nog sprake zijn van overgangsrecht.  

 

Kies uw situatie:

Mijn tijdelijk contract is aangegaan vóór 1 juli 2015 Mijn tijdelijk contract is aangegaan op of na 1 juli 2015

Ons advies:

Bent u uw arbeidscontract aangegaan vóór 1 juli 2015 en liep deze door na 1 juli 2015? Dan geldt de ‘oude’ ketenregeling totdat uw contract afloopt. Deze regeling hield in dat de werkgever maximaal 3 tijdelijke contracten mocht aanbieden gedurende 36 maanden. Een vierde contract werd een contract voor onbepaalde tijd. De onderbreking tussen de verschillende contracten mocht niet langer zijn 3 maanden.

De nieuwe regeling is op u van toepassing zodra u op of na 1 juli 2015 een nieuw contract heeft gesloten. Heeft u binnen 6 maanden een nieuw tijdelijk contract gekregen, dan mag de totale duur van de tijdelijke contracten maximaal 24 maanden zijn. Ook mag de werkgever u niet meer dan 3 tijdelijke contracten hebben aangeboden.   

Let op:

Heeft u een contract van 6 maanden of langer en wil de werkgever deze niet meer verlengen? Dan moet de werkgever u minimaal één maand van tevoren schriftelijk laten weten of het contract verlengd wordt of niet.

Lees meer in de factsheet ‘Mijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt verlengd’  van de Rijksoverheid.

Ons advies:

Is uw tijdelijke contract aangegaan op of na 1 juli 2015? Dan is de nieuwe ketenregeling op uw contract van toepassing. Dat betekent dus dat de werkgever u maximaal 2 jaar tijdelijke contracten mag aanbieden. Er mogen maximaal 3 tijdelijke contracten worden aangeboden. De keten begint opnieuw als er een onderbreking van meer dan 6 maanden tussen de contracten zit.

Is uw vorige tijdelijk contract gestopt vóór 1 juli 2015 en heeft u op of na 1 juli 2015 een nieuw contract gesloten? Dan telt uw eerdere contract ook mee in de nieuwe ketenregeling als de onderbreking tussen uw oude en het nieuwe contract niet langer is geweest dan 6 maanden. Had u meerdere contracten vóór 1 juli 2015? Neem dan contact met ons op.

Lees meer informatie in de factsheet ‘Mijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt verlengd’  van de Rijksoverheid.

Ons advies:

In uw cao kan worden afgeweken van het aantal contracten dat de werkgever mag aanbieden en de duur voordat u recht heeft op een vast contract. Ook is er bij seizoensarbeid een afwijking mogelijk van de onderbreking van 6 maanden. Raadpleeg daarom altijd uw cao.

Is er op uw arbeidsovereenkomst een cao van toepassing die al vóór 1 juli 2015 liep en na 1 juli 2015 afloopt. Dan kan nog tijdelijk het oude recht op u van toepassing zijn. Wilt u meer informatie wenst over deze overgangsregeling? Neem dan contact met ons op.

Is er in de cao niets geregeld met betrekking tot de ketenregeling? Lees in dat geval 'Er is GEEN cao van toepassing'.

Lees meer in de factsheet ‘Mijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en afwijkingen in de cao ’ van de Rijksoverheid.

De ABU cao is van toepassing De NBBU cao is van toepassing

Ons advies:

Als uitzendkracht heeft u te maken met andere regels. Het uitzendbureau mag u namelijk meerdere tijdelijke contracten aanbieden. 

Heeft u te maken met een fasencontract? Dan duurt fase A maximaal 78 weken. Heeft u een uitzendovereenkomst met uitzendbeding dan kan het uitzendbureau uw uitzendcontract stoppen als de inlener geen werk meer voor u heeft. Fase B duurt maximaal 4 jaar en er mogen maximaal 6 contracten worden gesloten. Bij een onderbreking van langer dan 6 maanden begint u opnieuw in fase A. Zat u al in fase A, dan begint de telling van 78 weken opnieuw. Vanaf fase C bent in vaste dienst. Als het uitzendbureau ontslag voor u wil, moet de werkgever afhankelijk van de ontslagreden naar het UWV of de kantonrechter.

Heeft u een contract van 6 maanden of langer en wil de werkgever deze niet meer verlengen? Dan moet de werkgever u minimaal één maand van tevoren schriftelijk laten weten of het contract verlengd wordt of niet. Heeft u een uitzendbeding in uw uitzendovereenkomst staan, dan geldt de aanzegverplichting niet.

Let op:

Heeft u meerdere tijdelijke contracten gehad en heeft u daar vragen over? Neem dan contact met ons op.

Lees meer over rechten als uitzendkracht op Mijnwerkenzekerheid.nl.

Ons advies:

Als uitzendkracht heeft u te maken met andere regels. Het uitzendbureau mag u namelijk meerdere tijdelijke contracten aanbieden.

Heeft u te maken met een fasenovereenkomst? Fase 1 en 2 duurden maximaal 130 weken. Vanaf 1 juli 2016 is dit teruggebracht naar 78 weken. Bij een onderbreking van 26 weken of langer begint fase 1 opnieuw. Fase 3 duurt maximaal 4 jaar en er mogen maximaal 6 contracten worden gesloten. Als er ene onderbreking is geweest van meer dan 6 maanden dan komt u weer in fase 1 terecht. Bij een zevende contract of als u langer dan 4 jaar in dienst bent komt u in fase 4 terecht. In dat geval bent u in vaste dienst bij het uitzendbureau. Als het uitzendbureau ontslag voor u wil, moet het uitzendbureau afhankelijk van de ontslagreden naar het UWV of de kantonrechter.

Heeft u als uitzendkracht te maken met een ketensysteem? In dat geval geldt de wettelijke ketenregeling van opvolgende contracten. Is uw uitzendovereenkomst op of na 1 juli 2015 aangegaan? Dan mogen er in twee jaar maximaal 3 contracten worden aangeboden zonder dat u in vaste dienst bent. Bij een onderbreking van 6 maanden of meer is de keten doorbroken.

Heeft u een contract van 6 maanden of langer en wil de werkgever deze niet meer verlengen? Dan moet de werkgever u minimaal één maand van tevoren schriftelijk laten weten of het contract verlengd wordt of niet. Heeft u een uitzendbeding in uw uitzendovereenkomst staan, dan geldt de aanzegverplichting niet

Let op:

Heeft u meerdere tijdelijke contracten gehad en heeft u daar vragen over? Neem dan contact met ons op.

Lees meer over rechten als uitzendkracht  op Mijnwerkenzekerheid.nl.

Veelgestelde vragen

 • Heb ik recht op een transitievergoeding?

  Bent u minimaal 2 jaar in dienst bij een werkgever? En bent u tegen uw wil ontslagen? Dan heeft u mogelijk recht op een transitievergoeding.

 • Tellen contracten bij verschillende werkgevers mee voor de ketenregeling?

  Heeft u bij verschillende werkgevers gewerkt? In dat geval telt mogelijk ook het tijdelijk dienstverband mee voor het ontstaan van een vast contract. Heeft u bijvoorbeeld als uitzendkracht gewerkt en bent u daarna in dienst getreden bij de opdrachtgever? Dan telt uw uitzendovereenkomst mee voor het totaal aantal contracten en de maximale duur. Houd er rekening mee dat de cao van de inlener kan afwijken.

  Belangrijk is dat de werkzaamheden die u uitvoert bij de verschillende werkgevers hetzelfde zijn gebleven. Ook moet u dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden hebben als bij uw eerdere contract. De overgang naar de andere werkgever dient aan de kant van de werkgever te liggen. Als u besluit om zelf uw contract op te zeggen, dan telt uw eerdere contract niet mee voor het aantal opvolgende contracten.

 • Welke contracten tellen ook mee voor de ketenregeling?

  Er kunnen zich bijzondere situaties voordoen waarbij u van werkgever verandert. In dat geval kan ook het contract bij een eerdere werkgever meetellen voor de keten van opvolgende contracten. Indien dat eerdere contract meetelt heeft u eerder recht op een vast contract. In onderstaande situaties telt uw eerdere contract mee:

  • U gaat in dienst bij een doorstartende werkgever na een faillissement van uw huidige werkgever;
  • Er is sprake van een overgang van onderneming;
  • u treedt in dienst bij een werkgever waar u voorheen als ambtenaar heeft gewerkt (u blijft wel dezelfde werkzaamheden uitvoeren);
  • u gaat bij ander onderdeel van het bedrijf werken dan u voorheen werkte.
 • Wanneer geldt de ketenregeling niet?

  De nieuwe ketenregeling houdt in dat de werkgever u maximaal 3 tijdelijke contracten mag aanbieden gedurende 24 maanden, tenzij de cao afwijkt. De onderbreking tussen de verschillende contracten mag niet langer zijn dan 6 maanden. Bij de volgende overeenkomsten is deze regeling niet van toepassing:

  • u heeft een leerwerkovereenkomst en/of volgt een beroepsbegeleidende leerweg ( een zogenaamde BBL-opleiding)
  • u bent jonger dan 18 jaar én werkt gemiddeld maximaal 12 uur per week. Werkt u gemiddeld méér dan 12 uur per week, dan is de ketenregeling wél van toepassing.
  • u heeft een uitzendovereenkomst met uitzendbeding
  • u heeft een stageovereenkomst
 • Is de ketenregeling ook van toepassing als ik de AOW-leeftijd of pensioenleeftijd heb bereikt?

  Als u de AOW-leeftijd of pensioenleeftijd heeft bereikt gelden er afwijkende regels. Lees voor meer informatie onze pagina 'Krijg ik automatisch ontslag bij AOW-leeftijd of pensioenleeftijd?'

 • Wat is een uitzendbeding?

  Heeft u een uitzendbeding in uw uitzendovereenkomst staan, dan stopt het contract zodra de opdrachtgever geen werk meer voor u heeft. Ook als u ziek wordt, stopt uw uitzendovereenkomst.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Arbeidscontract
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.