Wanneer heb ik recht op een vast contract?

In de wet staat dat uw werkgever u geen tijdelijke contracten mag blijven geven. Wanneer u een vast contract krijgt, is afhankelijk van uw situatie.

Er is GEEN cao van toepassing

 • Mijn tijdelijk contract is aangegaan vóór 1 juli 2015

  Bent u uw arbeidscontract aangegaan vóór 1 juli 2015 en liep deze door na 1 juli 2015? Dan geldt de ‘oude’ ketenregeling totdat uw contract afloopt. Deze regeling hield in dat de werkgever maximaal 3 tijdelijke contracten mocht aanbieden gedurende 36 maanden. Een vierde contract werd een contract voor onbepaalde tijd. De onderbreking tussen de verschillende contracten mocht niet langer zijn 3 maanden.

  De nieuwe regeling is op u van toepassing zodra u op of na 1 juli 2015 een nieuw contract heeft gesloten. Heeft u binnen 6 maanden een nieuw tijdelijk contract gekregen, dan mag de totale duur van de tijdelijke contracten maximaal 24 maanden zijn. Ook mag de werkgever u niet meer dan 3 tijdelijke contracten hebben aangeboden.   

  Heeft u een contract van 6 maanden of langer en wil de werkgever deze niet meer verlengen? Dan moet de werkgever u minimaal één maand van tevoren schriftelijk laten weten of het contract verlengd wordt of niet.

  Lees meer in de factsheet ‘Mijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt verlengd’ van de Rijksoverheid.

 • Mijn tijdelijk contract is aangegaan op of na 1 juli 2015

  Is uw tijdelijke contract aangegaan op of na 1 juli 2015? Dan is de nieuwe ketenregeling op uw contract van toepassing. Dat betekent dus dat de werkgever u maximaal 2 jaar tijdelijke contracten mag aanbieden. Er mogen maximaal 3 tijdelijke contracten worden aangeboden. De keten begint opnieuw als er een onderbreking van meer dan 6 maanden tussen de contracten zit.

  Is uw vorige tijdelijk contract gestopt vóór 1 juli 2015 en heeft u op of na 1 juli 2015 een nieuw contract gesloten? Dan telt uw eerdere contract ook mee in de nieuwe ketenregeling als de onderbreking tussen uw oude en het nieuwe contract niet langer is geweest dan 6 maanden. Had u meerdere contracten vóór 1 juli 2015? Neem dan contact met ons op.

  Lees meer informatie in de factsheet ‘Mijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt verlengd’ van de Rijksoverheid.

Er is WEL een cao van toepassing

In uw cao kan worden afgeweken van het aantal contracten dat de werkgever mag aanbieden en de duur voordat u recht heeft op een vast contract. Ook is er bij seizoensarbeid een afwijking mogelijk van de onderbreking van 6 maanden. Raadpleeg daarom altijd uw cao.

Is er op uw arbeidsovereenkomst een cao van toepassing die al vóór 1 juli 2015 liep en na 1 juli 2015 afloopt. Dan kan nog tijdelijk het oude recht op u van toepassing zijn. Wilt u meer informatie wenst over deze overgangsregeling? Neem dan contact met ons op.

Is er in de cao niets geregeld met betrekking tot de ketenregeling? Lees in dat geval 'Er is GEEN cao van toepassing'.

Lees meer in de factsheet ‘Mijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en afwijkingen in de cao’ van de Rijksoverheid.

Ik ben uitzendkracht

 • De ABU cao is van toepassing

  Als uitzendkracht heeft u te maken met andere regels. Het uitzendbureau mag u namelijk meerdere tijdelijke contracten aanbieden. 

  Heeft u te maken met een fasencontract? Dan duurt fase A maximaal 78 weken. Heeft u een uitzendovereenkomst met uitzendbeding? Dan kan het uitzendbureau uw uitzendcontract stoppen als de inlener geen werk meer voor u heeft of als u ziek wordt. Fase B duurt maximaal 4 jaar en er mogen maximaal 6 contracten worden gesloten. Bij een onderbreking van langer dan 6 maanden begint u opnieuw in fase A. Zat u al in fase A? Dan begint de telling van 78 weken opnieuw. Vanaf fase C bent in vaste dienst. Als het uitzendbureau ontslag voor u wil, moet de werkgever afhankelijk van de ontslagreden naar het UWV of de kantonrechter.

  Heeft u een contract van 6 maanden of langer en wil de werkgever deze niet meer verlengen? Dan moet de werkgever u minimaal één maand van tevoren schriftelijk laten weten of het contract verlengd wordt of niet. Heeft u een uitzendbeding in uw uitzendovereenkomst staan? Dan geldt de aanzegverplichting niet.

  Heeft u meerdere tijdelijke contracten gehad en heeft u daar vragen over? Neem dan contact met ons op.

  Lees meer over rechten als uitzendkracht op Mijnwerkenzekerheid.nl.

 • De NBBU cao is van toepassing

  Als uitzendkracht heeft u te maken met andere regels. Het uitzendbureau mag u namelijk meerdere tijdelijke contracten aanbieden. Heeft u een uitzendbeding in uw contract staan? Dan stopt de uitzendovereenkomst automatisch als er geen werk meer voor u is. Ook kan de uitzendovereenkomst stoppen als u ziek bent. Twijfelt u daarover? Neem dan contact met ons op.

  Heeft u te maken met een fasenovereenkomst? Fase 1 en 2 duurden maximaal 130 weken. Vanaf 1 juli 2016 is dit teruggebracht naar 78 weken. Bij een onderbreking van 26 weken of langer begint fase 1 opnieuw. Fase 3 duurt maximaal 4 jaar en er mogen maximaal 6 contracten worden gesloten. Als er een onderbreking is geweest van meer dan 6 maanden dan komt u weer in fase 1 terecht. Bij een zevende contract of als u langer dan 4 jaar in dienst bent komt u in fase 4 terecht. In dat geval bent u in vaste dienst bij het uitzendbureau. Als het uitzendbureau ontslag voor u wil, moet het uitzendbureau afhankelijk van de ontslagreden naar het UWV of de kantonrechter.

  Heeft u als uitzendkracht te maken met een ketensysteem? In dat geval geldt de wettelijke ketenregeling van opvolgende contracten. Is uw uitzendovereenkomst op of na 1 juli 2015 aangegaan? Dan mogen er in twee jaar maximaal 3 contracten worden aangeboden zonder dat u in vaste dienst bent. Bij een onderbreking van 6 maanden of meer is de keten doorbroken.

  Heeft u een contract van 6 maanden of langer en wil de werkgever deze niet meer verlengen? Dan moet de werkgever u minimaal één maand van tevoren schriftelijk laten weten of het contract verlengd wordt of niet. Heeft u een uitzendbeding in uw uitzendovereenkomst staan, dan geldt de aanzegverplichting niet

  Heeft u meerdere tijdelijke contracten gehad en heeft u daar vragen over? Neem dan contact met ons op.

  Lees meer over rechten als uitzendkracht  op Mijnwerkenzekerheid.nl.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Tellen contracten bij verschillende werkgevers mee voor de ketenregeling?

  Heeft u bij verschillende werkgevers gewerkt? In dat geval telt mogelijk ook het tijdelijk dienstverband mee voor het ontstaan van een vast contract. Heeft u bijvoorbeeld als uitzendkracht gewerkt en bent u daarna in dienst getreden bij de opdrachtgever? Dan telt uw uitzendovereenkomst mee voor het totaal aantal contracten en de maximale duur. Houd er rekening mee dat de cao van de inlener kan afwijken.

  Belangrijk is dat de werkzaamheden die u uitvoert bij de verschillende werkgevers hetzelfde zijn gebleven. Ook moet u dezelfde vaardigheden en verantwoordelijkheden hebben als bij uw eerdere contract. De overgang naar de andere werkgever dient aan de kant van de werkgever te liggen. Als u besluit om zelf uw contract op te zeggen, dan telt uw eerdere contract niet mee voor het aantal opvolgende contracten.

 • Welke contracten tellen ook mee voor de ketenregeling?

  Er kunnen zich bijzondere situaties voordoen waarbij u van werkgever verandert. In dat geval kan ook het contract bij een eerdere werkgever meetellen voor de keten van opvolgende contracten. Indien dat eerdere contract meetelt heeft u eerder recht op een vast contract. In onderstaande situaties telt uw eerdere contract mee:

  • U gaat in dienst bij een doorstartende werkgever na een faillissement van uw huidige werkgever;
  • Er is sprake van een overgang van onderneming;
  • u treedt in dienst bij een werkgever waar u voorheen als ambtenaar heeft gewerkt (u blijft wel dezelfde werkzaamheden uitvoeren);
  • u gaat bij ander onderdeel van het bedrijf werken dan u voorheen werkte.
 • Wanneer is de ketenregeling niet van toepassing?

  De nieuwe ketenregeling houdt in dat de werkgever u maximaal 3 tijdelijke contracten mag aanbieden gedurende 24 maanden, tenzij de cao afwijkt. De onderbreking tussen de verschillende contracten mag niet langer zijn dan 6 maanden. Bij de volgende overeenkomsten is deze regeling niet van toepassing:

  • u heeft een leerwerkovereenkomst en/of volgt een beroepsbegeleidende leerweg ( een zogenaamde BBL-opleiding)
  • u bent jonger dan 18 jaar én werkt gemiddeld maximaal 12 uur per week. Werkt u gemiddeld méér dan 12 uur per week, dan is de ketenregeling wél van toepassing.
  • u heeft een uitzendovereenkomst met uitzendbeding
  • u heeft een stageovereenkomst