Wat zijn de voorwaarden en gevolgen van een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding kan van grote invloed zijn bij het aangaan van een nieuwe baan. U moet zich meestal houden aan de voorwaarden uit het concurrentiebeding dat u bent aangegaan met uw ex-werkgever. U kunt zelfs een boete krijgen als u zich niet aan een concurrentiebeding houdt.

Een werkgever wil vaak dat er een concurrentiebeding wordt afgesproken, omdat hij vreest dat u bij het einde van het arbeidscontract uw kennis en ervaring gebruikt bij een andere (concurrerende) werkgever of voor het opstarten van een eigen bedrijf. Soms zijn de regels in het concurrentiebeding te streng, waardoor u zich er niet aan kunt houden. Wilt u van uw concurrentiebeding af? Dan kunt u hierover met de werkgever afspraken maken of u kunt naar de rechter gaan.

Per 1 januari 2015 is de wet aangepast. Er is nu wettelijk bepaald dat alleen een contract van onbepaalde tijd een concurrentiebeding mag bevatten. In een arbeidscontract van bepaalde tijd mag dit niet meer. Hier bestaat wel een uitzondering op.

 

Veelgestelde vragen

 • Wat is een concurrentiebeding?

  Een concurrentiebeding is een bepaling in uw arbeidscontract. In deze bepaling staat waar u zich aan moet houden als u bij een andere werkgever wilt gaan werken of als u zelf een bedrijf wilt starten. Een concurrentiebeding wordt meestal bij het aangaan van een arbeidscontract afgesproken. Maar later kan ook.

  Een concurrentiebeding bevat meestal één of meer van de volgende beperkingen:

  • Over het soort werkzaamheden die u mag uitvoeren. U mag bijvoorbeeld niet uw oude werkzaamheden bij de nieuwe werkgever gaan doen.  
  • Over het type nieuwe werkgever. U mag bijvoorbeeld niet gaan werken bij een directe concurrent. 
  • Over de plaats. U mag bijvoorbeeld niet (meteen) hetzelfde werk doen binnen een bepaalde regio.  
  • Over de tijd. U mag bijvoorbeeld niet binnen 1 of 2 jaar bij een concurrent hetzelfde werk gaan doen.  

  Een relatiebeding kan deel uitmaken van uw concurrentiebeding: u mag dan geen ‘klanten meenemen’ naar uw nieuwe werkgever of benaderen.

 • Wanneer zit ik aan een concurrentiebeding vast?

  U zit vast aan een concurrentiebeding als aan alle van de volgende voorwaarden is voldaan:  

  • Het concurrentiebeding is schriftelijk overeengekomen. Er staat een concurrentiebeding in uw arbeidscontract. Ook kan het zijn dat in uw arbeidscontract een duidelijke verwijzing staat naar een bijgevoegd personeelsreglement met daarin een concurrentiebeding.  
  • De werknemer moet meerderjarig zijn.  
  • Gaat u na 1 januari 2015 een arbeidscontract aan? Dan gelden er nieuwe regels die zijn vastgelegd in de wet. Zo mag er alleen een concurrentiebeding worden afgesproken als u een contract voor onbepaalde tijd heeft.

  In een tijdelijk contract mag na 1 januari 2015 geen concurrentiebeding meer worden afgesproken. Hierop geldt één uitzondering, namelijk als uw werkgever zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen heeft die een concurrentiebeding noodzakelijk maken. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een functie krijgt waarbij u werkt met bedrijfsgevoelige gegevens.

  Deze zwaarwegende belangen moet uw werkgever in het contract toelichten. Staat deze uitleg niet genoemd bij het concurrentiebeding? Dan is het beding nietig. Het concurrentiebeding wordt dan geacht niet te bestaan. Ontbreekt de noodzaak van het concurrentiebeding op het moment van aangaan van uw arbeidscontract of als uw werkgever een beroep op het beding doet? Dan kunt u via de rechter het beding laten vernietigen.  

  Bedrijven werken vaak met standaard arbeidscontracten waarin een concurrentiebeding is opgenomen. U bent niet verplicht daarmee akkoord te gaan als u het er niet mee eens bent.

 • Wat gebeurt er als ik ergens anders ga werken?

  Het concurrentiebeding komt in beeld, zodra u ergens anders gaat werken of zelf een bedrijf start. Dit kan zijn omdat u zelf ontslag heeft genomen, maar in de regel ook als u ontslag heeft gekregen.
   
  Als u zich niet houdt aan de regels van het concurrentiebeding, staat daar vaak een boete tegenover. Wat u wel of niet mag doen, hangt af van wat er precies in uw concurrentiebeding staat. U hoeft dus niet altijd een boete te betalen als u ergens anders gaat werken. Twijfelt u of u uw concurrentiebeding overtreedt, neem dan contact met ons op.
   
  De hoogte van de boete staat vaak in uw arbeidscontract. Meestal staat dit in het concurrentiebeding zelf, maar soms ook in een losse bepaling. Dit wordt vaak een 'boetebeding' genoemd.

 • Wat zijn de gevolgen op het concurrentiebeding als ik een andere functie krijg?

  Een ingrijpende functiewijziging betekent niet automatisch dat uw concurrentiebeding niet meer geldig is of dat er nieuwe afspraken nodig zijn. Een aantal factoren spelen mee.

  Zo speelt bijvoorbeeld mee of de arbeidsverhouding flink is veranderd. Of dat het concurrentiebeding door de nieuwe functie zwaarder is gaan wegen. Of in hoeverre de belangen van werkgever en werknemer zijn veranderd. En ook speelt mee of de functiewijziging was te voorzien. Dat is het geval als u een 'logische' carrièrestap maakt, bijvoorbeeld van junior tot senior medewerker in een leidinggevende functie.

 • Kan ik van het concurrentiebeding afkomen?

  Samen oplossen
  Als u vast zit aan een concurrentiebeding en u wilt bij een andere werkgever gaan werken wat in strijd is met uw concurrentiebeding, kunt u allereerst in gesprek gaan met uw ex-werkgever. Misschien houdt deze u niet aan het concurrentiebeding, of is hij bereid om een minder streng concurrentiebeding met u af te spreken. Zorg ervoor dat de nieuwe afspraken op papier komen.
   
  Als het niet lukt om met uw ex-werkgever tot een oplossing te komen, kunt u mediation voorstellen. Een onafhankelijke derde begeleidt u dan bij het vinden van een goede oplossing.
   
  Probeer eventueel ook uw nieuwe werkgever bij het overleg te betrekken. Misschien komt u er gezamenlijk wel uit. Er kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over welke relaties u met rust laat. Of uw nieuwe werkgever betaalt uw ex-werkgever een vergoeding zodat u alsnog voor de nieuwe werkgever mag gaan werken.
   
  Naar de rechter
  Bent u nog niet in dienst van uw nieuwe werkgever, dan kunt u vooraf (dus vóór u ontslag neemt) zelf een procedure bij de kantonrechter  beginnen. U vraagt dan om vernietiging of matiging van het concurrentiebeding, of om een uitspraak over de geldigheid. De rechter kan niet alleen het concurrentiebeding matigen of vernietigen, maar ook de boete.
   
  Wanneer de geldigheid van een concurrentiebeding aan de rechter wordt voorgelegd, zal deze de belangen van zowel de werkgever als die van u afwegen. Uitgangspunt is wat beide partijen bij het aangaan van het concurrentiebeding verklaard en verwacht hebben.
   
  Bij dit alles speelt ook nog mee dat de vrijheid van arbeidskeuze een grondrecht is in Nederland.

 • Welke werkgeversbelangen kunnen voor de rechter meetellen?

  Wanneer de geldigheid van een concurrentiebeding aan de rechter wordt voorgelegd, zal deze de belangen van zowel de werkgever als die van u afwegen. Uitgangspunt is wat beide partijen bij het aangaan van het concurrentiebeding verklaard en verwacht hebben. De rechter zal zeker de volgende argumenten van een werkgever meewegen: 

  • De werknemer kent bedrijfsgeheimen of beschikt over andere concurrentiegevoelige informatie.
  • Hij/zij heeft veel persoonlijke contacten met relaties van het bedrijf.
  • Het dienstverband loopt al langere tijd.
  • De werknemer bekleedt een sleutelfunctie binnen het bedrijf.
  • De werknemer wil zelf ontslag nemen.
  • De werkgever heeft cursussen betaald voor de werknemer of op andere manieren geïnvesteerd in zijn of haar vakkennis.
 • Welke werknemersbelangen kunnen voor de rechter meetellen?

  Wanneer de geldigheid van een concurrentiebeding aan de rechter wordt voorgelegd, zal deze de belangen van zowel de werkgever als die van u afwegen. Uitgangspunt is wat beide partijen bij het aangaan van het concurrentiebeding verklaard en verwacht hebben. De rechter zal zeker de volgende argumenten van een werknemer meewegen:

  • Uw broodwinning. Dit is een zwaarwegend belang. Dit belang komt in het gedrang als u door het concurrentiebeding niet of moeilijk nieuw werk kunt vinden, of een nieuwe baan dreigt kwijt te raken.
  • U kunt u verbeteren. Bijvoorbeeld een hogere functie krijgen en/of meer gaan verdienen.
  • U bent maar kort bij de ex-werkgever in dienst geweest en/of er was sprake van een tijdelijk dienstverband.
  • Uw werkgever heeft u zelf ontslagen.
  • De beperkingen in uw concurrentiebeding zijn 'onredelijk belastend'. Dat kan bijvoorbeeld gelden voor extreem lange periodes waarbinnen u niet voor een concurrerend bedrijf mag werken. Of een te ruime omschrijving van de werkzaamheden, of een te weidse geografische beperking. 
  • U heeft zo'n goede relatie met bepaalde klanten, of bent zo waardevol voor hen, dat deze klanten u op eigen initiatief volgen of overstappen naar uw nieuwe werkgever of bedrijf.
 • Wat kan de rechter beslissen over uw concurrentiebeding?

  Na afweging van de belangen van beide partijen kan de rechter tot verschillende oplossingen komen:

  • Het concurrentiebeding blijft gehandhaafd, omdat de belangen van de werkgever groter worden gevonden dan die van de werknemer.
  • Het beding blijft overeind, maar de werkgever moet de werknemer een vergoeding betalen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als het belang van de werkgever groot is, maar de werknemer door handhaving van het geding financieel benadeeld wordt.
  • Het beding wordt vernietigd, omdat het bijvoorbeeld onredelijk belastend is voor de werknemer.
  • Het beding wordt gematigd. De periode dat een werknemer niet bij de concurrent mag gaan werken kan bijvoorbeeld worden teruggebracht van enkele jaren tot 1 jaar. Of het beding wordt beperkt tot een bepaalde regio, of bepaalde nauw omschreven werkzaamheden.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Arbeidscontract
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.