Kan ik mijn familie naar Nederland halen?

U kunt uw familieleden, bijvoorbeeld uw buitenlandse partner en/of kinderen naar Nederland halen als u zelf de Nederlandse nationaliteit of een geldige Nederlandse verblijfsvergunning hebt. Als u iemand naar Nederland wilt halen, dan wordt u 'referent' genoemd.

Uw familieleden hebben een verblijfsvergunning nodig om in Nederland te mogen wonen. Hiervoor moeten u en uw familieleden aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Wie wilt u naar Nederland halen?

Ons advies:

U kunt uw echtgenoot of (geregistreerd) partner naar Nederland halen. De belangrijkste voorwaarden waar u en uw echtgenoot of partner aan moeten voldoen zijn:

 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of al minimaal een jaar een Nederlandse verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel.
 • U bent beide tenminste 21 jaar.
 • U hebt een geldig huwelijk of geregistreerd partnerschap. Bent u niet getrouwd dan moet u een duurzame en exclusieve relatie met uw partner hebben. U vult hiervoor een relatieverklaring en een partnervragenlijst in. 
 • Uw echtgenoot of partner heeft het Basisexamen inburgering buitenland behaald. Dit geldt alleen als uw partner een nationaliteit heeft waarvoor een mvv-plicht geldt.
 • U beschikt over voldoende, duurzaam en zelfstandig inkomen. Kort gezegd moet uw inkomen tenminste 100% van het bruto wettelijk minimumloon voor 23 jaar en ouder zijn en op het moment van de aanvraag nog tenminste voor een jaar beschikbaar zijn.
 • U woont samen of u gaat samenwonen zodra uw echtgenoot of partner in Nederland aankomt.
 • Uw echtgenoot of partner heeft een geldig paspoort. Vrijstelling is alleen mogelijk als uw echtgenoot of partner aantoont dat hij absoluut geen paspoort kan krijgen en waarom niet. 
 • Uw echtgenoot of partner is geen gevaar voor de openbare orde. Uw echtgenoot of partner moet hiervoor een antecedentenverklaring invullen. Een veroordeling voor een misdrijf kan een reden zijn om een verblijfsvergunning te weigeren.


Voor een overzicht van alle voorwaarden, benodigde documenten en de kosten kunt u kijken op de klantdienstwijzer op de website van de IND.

Minderjarig kind Meerderjarig kind

Ons advies:

U kunt uw minderjarige kind naar Nederland halen. De belangrijkste voorwaarden waar u en uw kind aan moeten voldoen zijn:

 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of al minimaal een jaar een Nederlandse verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel.
 • Uw kind is jonger dan 18 jaar. Een uitzondering geldt als uw kind voordat het 18 wordt achterblijft voor vervulling van militaire dienstplicht in het land van herkomst.
 • U hebt het ouderlijk gezag over uw kind.
 • De gezinsband tussen u en uw kind is niet verbroken. Dit kan het geval zijn als uw kind zelfstandig woont en in het eigen onderhoud voorziet. Of als uw kind is getrouwd of zelf een gezin heeft.
 • U beschikt over voldoende, duurzaam en zelfstandig inkomen. Kort gezegd moet uw inkomen tenminste 100% van het bruto wettelijk minimumloon voor 23 jaar en ouder zijn en op het moment van de aanvraag nog tenminste voor een jaar beschikbaar zijn. Bent u alleenstaande ouder? Dan geldt dat u tenminste 70% van het bruto wettelijk minimumloon voor 23 jaar en ouder moet krijgen.
 • U woont samen of u gaat samenwonen met uw kind zodra uw kind in Nederland aankomt.
 • Uw kind heeft een geldig paspoort. Vrijstelling is alleen mogelijk als uw kind aantoont dat het absoluut geen paspoort kan krijgen en waarom niet. 
 • Uw kind is geen gevaar voor de openbare orde. Hiervoor vult u een antecedentenverklaring in. Een veroordeling voor een misdrijf kan een reden zijn om een verblijfsvergunning te weigeren.

Voor een overzicht van alle voorwaarden, benodigde documenten en de kosten kunt u kijken op de klantdienstwijzer op de website van de IND.

Ons advies:

Het is op grond van het Nederlandse beleid niet (meer) mogelijk om een kind van 18 jaar of ouder voor gezinshereniging naar Nederland te halen.

In bijzondere situaties kan een beroep worden gedaan op het recht op familieleven. Dat recht is vastgelegd in het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens. Zo kan soms toch gezinshereniging mogelijk zijn, bijvoorbeeld voor jongvolwassenen die steeds bij hun ouder(s) hebben gewoond, geen eigen gezin hebben gesticht en financieel afhankelijk zijn van hun ouders.

Neemt u voor meer informatie contact op met het Juridisch Loket.

Let op:

Voor gezinsmigratie op basis van het EU-recht of voor kinderen van Turkse werknemers geldt een leeftijdsgrens van 21 jaar.

Ons advies:

Tot 1 oktober 2012 was het mogelijk om uw alleenstaande ouder vanaf 65 jaar naar Nederland te halen. Dit ouderenbeleid bestaat niet meer. Daardoor is het op grond van de Nederlandse regels niet meer mogelijk om uw alleenstaande 65+ ouder naar Nederland te halen.

In zeer uitzonderlijke situaties kan mogelijk een beroep worden gedaan op het recht op familieleven. Dat recht is vastgelegd in het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens.

Let op:

Op grond van het EU-recht kan een ouder die niet de nationaliteit van een EU-land heeft soms recht hebben op verblijf bij zijn of haar minderjarige Nederlandse kind. Dit kan het geval zijn als het gaat om een jong kind, waarvoor de ouder volledig alleen de zorg heeft en het kind de EU zal moeten verlaten als aan de ouder geen verblijf wordt toegestaan.

Neemt u voor meer informatie contact op met het Juridisch Loket.

Veelgestelde vragen

 • Heeft mijn familielid altijd een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig?

  Voor een verblijf langer dan 90 dagen hebben uw familieleden een verblijfsvergunning nodig. Voordat u een verblijfsvergunning kunt aanvragen, hebben uw familieleden meestal eerst een 'machtiging tot voorlopig verblijf' (mvv) nodig. Dat is een visum waarmee zij Nederland kunnen inreizen.

  Het is niet altijd nodig om een mvv aan te vragen. In de volgende situaties heeft uw familielid bijvoorbeeld géén mvv nodig om naar Nederland te kunnen komen:

  • Uw familielid heeft de nationaliteit van een lidstaat van de EU, EER, Zwitserland, Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Vaticaanstad, Verenigde Staten of Zuid-Korea;
  • Uw familielid heeft een geldige verblijfsvergunning in Nederland;
  • Uw familielid heeft een in een ander EU-land verblijfsvergunning EU-langdurig ingezetene;
  • In bijzondere situaties.

   

 • Welke eisen worden aan mijn inkomen gesteld?

  Uw inkomen moet voldoende en zelfstandig en duurzaam zijn. Dat betekent het volgende:

  Voldoende: Uw inkomen is minimaal 100% van het bruto wettelijk minimumloon voor 23 jaar en ouder, ook als u jonger bent dan 23 jaar. Bent u alleenstaande ouder en wilt u uw kind naar Nederland halen? Dan geldt een bedrag van tenminste 70% van het bruto wettelijk minimumloon voor 23 jaar en ouder. De bedragen kunt u terugvinden op de website van de IND.

  Voldoet uw inkomen (net) niet aan de norm? Soms kunt u dan toch uw gezinslid naar Nederland halen. Neem voor meer informatie hierover contact op met het Juridisch Loket.

  Zelfstandig: Inkomen dat u krijgt uit arbeid in loondienst, inkomen als zelfstandige, sociale verzekeringsuitkeringen (bijvoorbeeld WW of WIA), inkomen uit vermogen en kinderalimentatie worden aangemerkt als zelfstandig. U kunt deze inkomsten meetellen. Niet als zelfstandig inkomen gelden uitkeringen op grond van sociale voorzieningen (bijvoorbeeld bijstand), toeslagen van de Belastingdienst en studiefinanciering.

  Duurzaam: Uw inkomen is in ieder geval nog een jaar beschikbaar op het moment dat de IND uw aanvraag om een verblijfsvergunnning ontvangt. Heeft u flexibel werk voor minder dan een jaar (zoals uitzendwerk of oproepcontracten)? Dat kan onder voorwaarden ook als duurzaam worden aangemerkt.

  Bent u (startende) zelfstandige? Dan wordt uw inkomen pas als duurzaam aangemerkt als u de inkomsten al minimaal anderhalf jaar hebt gehad. De IND kijkt naar uw gemiddelde inkomen over het boekjaar.

  Let op:

  Krijgt u een arbeidsovereenkomst voor een jaar? Dan moet u uw aanvraag indienen vóór de ingangsdatum van het contract! Uw contract moet namelijk op het moment van ontvangst van de aanvraag door de IND nog minimaal een jaar geldig zijn.

 • Kan ik worden vrijgesteld van de inkomenseis?

  Vrijstelling van de inkomenseis is onder voorwaarden mogelijk in de volgende situaties:

  • U heeft de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt;
  • U bent blijvend en volledig arbeidsongeschikt;
  • U ontvangt een bijstandsuitkering en u bent blijvend niet in staat om te werken.

  Neemt u contact op met het Juridisch Loket voor de voorwaarden en nader advies over uw situatie.

  Let op:

  Bij gezinshereniging van Japanners kan op grond van een handelsverdrag vrijstelling gelden van de inkomenseis. U mag dan geen beroep doen op de algemene middelen (bijvoorbeeld bijstand).

 • Kan iemand anders garant staan als ik niet voldoe aan de inkomenseis?

  Nee, dat is niet mogelijk. Als referent moet u zelf voldoen aan de inkomenseis.

 • Wat zijn mijn verplichtingen als referent?

  Op grond van de wet hebt u als referent de volgende verplichtingen:

  • Informatieplicht: u moet veranderingen in uw situatie die van belang zijn voor het verblijfsrecht van uw familielid binnen vier weken bij de IND melden. Bijvoorbeeld als uw relatie verbroken is of als u een bijstandsuitkering aanvraagt. U gebruikt hiervoor het meldingsformulier van de IND.
  • Administratie- en bewaarplicht: u moet de gegevens waarop de verblijfsvergunning van uw familielid is gebaseerd bewaren. Bijvoorbeeld de bewijsstukken die u bij de aanvraag hebt ingediend. Deze plicht duurt tot 5 jaar na het einde van uw referentschap. Als u uw wettelijke verplichtingen niet nakomt kan de IND een boete opleggen.

  Let op:

  De IND kan ook de kosten van uitzetting van uw familielid onder voorwaarden op u als (voormalig) referent verhalen.

 • Heeft het gevolgen voor de verblijfsvergunning van mijn familielid als ik een bijstandsuitkering aanvraag?

  Als u en uw familielid niet meer voldoende inkomen hebben en een bijstandsuitkering aanvragen, kan dit gevolgen hebben voor de verblijfsvergunning van uw familielid. 

  De gemeente is verplicht om de bijstandsaanvraag te melden bij de IND. De IND kan besluiten om de verblijfsvergunning niet te verlengen of in te trekken. Bij deze beslissing maakt de IND een belangenafweging, waarbij men bijvoorbeeld kijkt naar de reden van de bijstandsaanvraag, hoe lang het familielid al in Nederland is met een geldige verblijfsvergunning en of sprake is van bijzondere omstandigheden.

  Let op:

  Er zijn geen gevolgen voor de verblijfsvergunning van uw familielid als u bij de aanvraag om de verblijfsvergunning was vrijgesteld van de inkomenseis.

 • Kan ik in Nederland blijven na echtscheiding of relatiebreuk?

  U voldoet niet meer aan het verblijfsdoel van uw verblijfsvergunning als uw relatie verbroken is. Hiervan is sprake als u een echtscheidingsprocedure start of vanaf het moment dat u niet meer feitelijk samenwoont. U en uw partner zijn verplicht om de relatiebreuk bij de IND te melden.

  Misschien kunt u in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning voor een ander verblijfsdoel (bijvoorbeeld voor werk of op grond van het recht op gezinsleven) of een zelfstandige verblijfsvergunning.

  U kunt een zelfstandige verblijfsvergunning krijgen als:

  • u 5 jaar een verblijfsvergunning voor verblijf bij uw echtgenoot of partner hebt gehad; en 
  • u het inburgeringsdiploma hebt behaald.

  Let op:

  Er zijn uitzonderingen mogelijk in geval van huiselijk geweld en voor gezinsleden van Turkse werknemers. Neem voor meer informatie hierover contact op met het Juridisch Loket.

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over verblijf van uw familie in Nederland niet op deze website? Neem dan contact op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket helpt niet bij het invullen van (aanvraag)formulieren of het schrijven van een bezwaarschrift. Ook staan wij u niet bij in een procedure. Wij kunnen u wel verwijzen naar een gespecialiseerde advocaat bij u in de buurt.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Verblijf in Nederland
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.