Kan ik mijn familie naar Nederland halen?

U wilt uw buitenlandse partner of andere familieleden naar Nederland halen. Dat kan als u zelf de Nederlandse nationaliteit of een geldige Nederlandse verblijfsvergunning heeft. U en uw familieleden moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat uw familie een verblijfsvergunning krijgt.

Bent u of uw familielid EU-burger? Dan gelden misschien andere voorwaarden. Kijk voor meer informatie op de website van de IND.

Wie wilt u naar Nederland halen?

Echtgenoot of partner

U kunt uw echtgenoot of (geregistreerd) partner naar Nederland halen. De belangrijkste voorwaarden waar u en uw echtgenoot of partner aan moeten voldoen zijn:

 • U heeft de Nederlandse nationaliteit of al minimaal een jaar een Nederlandse verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel.
 • U bent beiden 21 jaar of ouder.
 • U heeft een geldig huwelijk of geregistreerd partnerschap. Bent u niet getrouwd? Dan moet u een duurzame en exclusieve relatie met uw partner hebben. U vult hiervoor een relatieverklaring en een partnervragenlijst in. 
 • Uw echtgenoot of partner heeft het Basisexamen inburgering buitenland behaald. Dit geldt alleen als uw partner een nationaliteit heeft waarvoor een mvv-plicht geldt.
 • U beschikt over voldoende, duurzaam en zelfstandig inkomen.
 • U woont samen of u gaat samenwonen zodra uw echtgenoot of partner in Nederland aankomt.
 • Uw echtgenoot of partner heeft een geldig paspoort. Vrijstelling is alleen mogelijk als uw echtgenoot of partner aantoont dat hij absoluut geen paspoort kan krijgen en waarom niet. 
 • Uw echtgenoot of partner is geen gevaar voor de openbare orde. Uw echtgenoot of partner vult hiervoor een antecedentenverklaring in. Een veroordeling voor een misdrijf kan een reden zijn om een verblijfsvergunning te weigeren.

 

Kijk voor meer informatie op de website van de IND.

 

Kind

 • Minderjarig kind

  U kunt uw minderjarige kind naar Nederland halen. De belangrijkste voorwaarden waar u en uw kind aan moeten voldoen zijn:

  • U hebt de Nederlandse nationaliteit of al minimaal een jaar een Nederlandse verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel.
  • Uw kind is jonger dan 18 jaar. Een uitzondering geldt als uw kind voordat het 18 wordt achterblijft voor vervulling van militaire dienstplicht in het land van herkomst.
  • U hebt het ouderlijk gezag over uw kind.
  • De gezinsband tussen u en uw kind is niet verbroken. Dit kan het geval zijn als uw kind zelfstandig woont en in het eigen onderhoud voorziet. Of als uw kind is getrouwd of zelf een gezin heeft.
  • U beschikt over voldoende, duurzaam en zelfstandig inkomen
  • U woont samen of u gaat samenwonen met uw kind zodra uw kind in Nederland aankomt.
  • Uw kind heeft een geldig paspoort. Vrijstelling is alleen mogelijk als uw kind aantoont dat het absoluut geen paspoort kan krijgen en waarom niet. 
  • Uw kind is geen gevaar voor de openbare orde. Hiervoor vult u een antecedentenverklaring in. Een veroordeling voor een misdrijf kan een reden zijn om een verblijfsvergunning te weigeren.


  Kijk voor meer informatie op de website van de IND.

 • Meerderjarig kind

  Het is meestal niet (meer) mogelijk om een kind van 18 jaar of ouder voor gezinshereniging naar Nederland te halen.

  In zeer bijzondere situaties kan een beroep worden gedaan op het recht op familieleven. Dat recht is vastgelegd in het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens. Zo is gezinshereniging soms toch mogelijk. Bijvoorbeeld voor jongvolwassenen die steeds bij hun ouder(s) hebben gewoond, geen eigen gezin hebben en financieel afhankelijk zijn van hun ouders.

  Neem voor meer informatie contact op met het Juridisch Loket.

  Voor gezinsmigratie op basis van het EU-recht of voor kinderen van Turkse werknemers geldt een leeftijdsgrens van 21 jaar.

Ouders

Het is sinds 2012 niet meer mogelijk om uw alleenstaande 65+ ouder naar Nederland te halen op grond van het Nederlandse beleid.

In zeer bijzondere situaties kan misschien een beroep worden gedaan op het recht op familieleven. Dat recht is vastgelegd in het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens.

Op grond van het EU-recht kan een ouder zonder de nationaliteit van een EU-land soms recht hebben op verblijf bij een minderjarig Nederlandse kind. Bijvoorbeeld bij een kind dat afhankelijk is van de zorg van deze ouder, en het het kind anders met deze ouder de EU moet verlaten.

Neem voor meer informatie contact op met het Juridisch Loket.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Welke eisen worden aan mijn inkomen gesteld?

  Uw inkomen moet voldoende en zelfstandig en duurzaam zijn. Dat betekent het volgende:

  Voldoende

  • Uw inkomen is minimaal 100% van het bruto wettelijk minimumloon voor 23 jaar en ouder. Ook als u jonger bent dan 23 jaar.
  • Bent u alleenstaande ouder en wilt u uw kind naar Nederland halen? Dan geldt een bedrag van tenminste 70% van het bruto wettelijk minimumloon voor 23 jaar en ouder.
  • De bedragen kunt u terugvinden op de website van de IND. Voldoet uw inkomen (net) niet aan de norm? Soms kunt u toch uw gezinslid naar Nederland halen. Neem voor meer informatie hierover contact op met het Juridisch Loket.

   

  Zelfstandig
  Zelfstandig inkomen is inkomen uit arbeid in loondienst, inkomen als zelfstandige, sociale verzekeringsuitkeringen (bijvoorbeeld WW of WIA), inkomen uit vermogen en kinderalimentatie. U kunt deze inkomsten meetellen.

  Uitkeringen op grond van sociale voorzieningen (bijvoorbeeld bijstand), toeslagen van de Belastingdienst en studiefinanciering gelden niet als zelfstandig inkomen.

  Duurzaam en voldoende 
  Uw inkomen is minimaal een jaar beschikbaar, op het moment dat de IND uw aanvraag om een verblijfsvergunnning ontvangt. Krijgt u bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst voor een jaar? Dien dan uw aanvraag in vóór de ingangsdatum van het contract! Uw contract moet namelijk op het moment van ontvangst van de aanvraag door de IND nog minimaal een jaar geldig zijn.

  Heeft u flexibel werk voor minimaal zes maanden, bijvoorbeeld een uitzendcontract of ander kortdurend contract? En heeft u het jaar voor uw aanvraag om een verblijfsvergunning ook altijd gewerkt en voldoende inkomen gehad? Dan kan uw contract onder voorwaarden ook als duurzaam inkomen meetellen. Ga voor meer informatie over duurzaam en voldoende inkomen naar de website van de IND.

  Bent u (startende) zelfstandige? Dan telt uw inkomen na anderhalf jaar pas als duurzaam mee. De IND kijkt naar uw gemiddelde inkomen over het boekjaar.

  Vrijstelling van de inkomenseis is onder voorwaarden mogelijk in de volgende situaties: 

  • u heeft de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt;
  • u bent blijvend en volledig arbeidsongeschikt;
  • u ontvangt een bijstandsuitkering en u bent blijvend niet in staat om te werken.

   

  Neem contact op met het Juridisch Loket voor de voorwaarden en advies over uw situatie.

 • Wat zijn mijn verplichtingen als referent?

  Haalt u iemand naar Nederland? Bijvoorbeeld uw partner of kind? U wordt dan referent genoemd. Op grond van de wet heeft u als referent de volgende verplichtingen:

  • Informatieplicht: u moet veranderingen die van belang zijn voor het verblijfsrecht van uw familielid binnen vier weken bij de IND melden. Bijvoorbeeld als uw relatie verbroken is of als u een bijstandsuitkering aanvraagt. U gebruikt hiervoor het meldingsformulier van de IND.
  • Administratie- en bewaarplicht: u moet de gegevens bewaren waarop de verblijfsvergunning van uw familielid is gebaseerd. Bijvoorbeeld de documenten die u bij de aanvraag heeft ingediend. Deze plicht duurt tot 5 jaar na het einde van uw referentschap.
    

  Komt u uw wettelijke verplichtingen niet na? Dan kan de IND een boete opleggen.

  De IND kan in sommige situaties ook de kosten van uitzetting van uw familielid op u als (voormalig) referent verhalen.

 • Heeft het gevolgen voor de verblijfsvergunning van mijn familielid als ik een bijstandsuitkering aanvraag?

  De gemeente is verplicht om uw bijstandsaanvraag te melden bij de IND. De IND kan besluiten om de verblijfsvergunning niet te verlengen of in te trekken. Bij deze beslissing maakt de IND een belangenafweging. Zo kijkt men bijvoorbeeld naar de reden van de bijstandsaanvraag, hoe lang het familielid al in Nederland is met een geldige verblijfsvergunning en of sprake is van bijzondere omstandigheden.

  Was u bij de aanvraag om de verblijfsvergunning vrijgesteld van de inkomenseis? Dan zijn er geen gevolgen voor de verblijfsvergunning van uw familielid als u bijstand aanvraagt.