Overslaan en naar de inhoud gaan

Echtgenoot of partner

U kunt uw echtgenoot of (geregistreerd) partner naar Nederland halen. De belangrijkste voorwaarden waar u en uw partner aan moeten voldoen zijn:

U

Uw partner

 • is 21 jaar of ouder
 • heeft een geldig paspoort. Vrijstelling is alleen mogelijk als uw partner aantoont dat hij absoluut geen paspoort kan krijgen en waarom niet.
 • heeft het ‘Basisexamen inburgering buitenland’ behaald of is daarvoor vrijgesteld
 • heeft een geldige machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) of is daarvoor vrijgesteld. Een mvv is een sticker in het paspoort, waarmee uw partner naar Nederland kan reizen.
 • is geen gevaar voor de openbare orde. Hiervoor is een antecedentenverklaring nodig. Een veroordeling voor een misdrijf kan een reden zijn om een verblijfsvergunning te weigeren.

U beiden

 • heeft een geldig huwelijk of geregistreerd partnerschap. Bent u niet getrouwd? Dan moet u een duurzame en exclusieve relatie met uw partner hebben. Vul hiervoor een relatieverklaring en een partnervragenlijst in.
 • gaat samenwonen zodra uw partner in Nederland aankomt.

Kijk voor een overzicht van alle voorwaarden, benodigde documenten en kosten op de website van de IND. 

Bent u of uw familielid EU-burger of van Turkse nationaliteit? Dan gelden misschien andere voorwaarden. Neem hierover contact op met het Juridisch Loket.

Kind

 • Minderjarig kind

 • Meerderjarig kind

Ouders

Het is niet meer mogelijk om uw alleenstaande 65+ ouder naar Nederland te halen op grond van het Nederlandse beleid.

In zeer bijzondere situaties kan misschien een beroep worden gedaan op het recht op familieleven. Dat recht is vastgelegd in het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens.

Op grond van het EU-recht kan een ouder zonder de nationaliteit van een EU-land soms recht hebben op verblijf bij een minderjarig Nederlandse kind. Bijvoorbeeld bij een kind dat afhankelijk is van de zorg van deze ouder, en het het kind anders met deze ouder de EU moet verlaten.

Neem voor meer informatie contact op met het Juridisch Loket.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Welke eisen worden aan mijn inkomen gesteld?

  Uw inkomen moet voldoende en zelfstandig en duurzaam zijn. Dat betekent het volgende:

  • U verdient minimaal 100% van het bruto wettelijk minimumloon voor 23 jaar en ouder. Ook als u jonger bent dan 23 jaar.
  • Bent u alleenstaande ouder en wilt u uw kind naar Nederland halen? Dan geldt een bedrag van tenminste 70% van het bruto wettelijk minimumloon voor 23 jaar en ouder.

  Kijk voor de bedragen op de website van de IND. Voldoet uw inkomen (net) niet aan de norm? Dan kunt u soms toch uw gezinslid naar Nederland halen. Neem voor meer informatie hierover contact op met het Juridisch Loket.

  Zelfstandig

  Zelfstandig inkomen is inkomen uit arbeid in loondienst, inkomen als zelfstandige, sociale verzekeringsuitkeringen (bijvoorbeeld WW of WIA), inkomen uit vermogen en kinderalimentatie. U kunt deze inkomsten meetellen.

  Uitkeringen op grond van sociale voorzieningen (bijvoorbeeld bijstand), toeslagen van de Belastingdienst en studiefinanciering gelden niet als zelfstandig inkomen.

  Duurzaam en voldoende 

  Uw inkomen is nog minimaal een jaar beschikbaar. Uw contract moet dus als de IND uw aanvraag ontvangt nog minimaal een jaar geldig zijn. Geeft uw werkgever u een arbeidsovereenkomst voor een jaar? Dien uw aanvraag dan in vóór de ingangsdatum van het contract!

  Heeft u flexibel werk voor minimaal 6 maanden, bijvoorbeeld een uitzendcontract of ander kortdurend contract? En heeft u het jaar voor uw aanvraag om een verblijfsvergunning ook altijd gewerkt en voldoende inkomen gehad? Dan kan uw contract onder voorwaarden ook als duurzaam inkomen meetellen. 

  Kijk voor meer informatie over duurzaam en voldoende inkomen op de website van de IND.

  Bent u (startende) zelfstandige? Dan telt uw inkomen na anderhalf jaar pas als duurzaam mee. De IND kijkt naar uw gemiddelde inkomen over het boekjaar.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Wat zijn mijn verplichtingen als referent?

  Haalt u iemand naar Nederland, bijvoorbeeld uw partner of kind? U bent dan referent. Als referent heeft u bepaalde verplichtingen.

  Informatieplicht

  Meld veranderingen die van belang zijn voor het verblijfsrecht van uw familielid binnen vier weken bij de IND. Bijvoorbeeld als uw relatie verbroken is of als u een bijstandsuitkering aanvraagt. Gebruik hiervoor het meldingsformulier van de IND.

  Administratie- en bewaarplicht 

  Bewaar de gegevens waarop de verblijfsvergunning van uw familielid is gebaseerd. Bijvoorbeeld de documenten die u bij de aanvraag heeft ingediend. Deze plicht duurt tot 5 jaar na het einde van uw referentschap.

  Kijk voor meer informatie over uw verplichtingen op de website van de IND.

  Komt u uw verplichtingen niet na?

  Dan kan de IND een boete opleggen. De IND kan in sommige situaties ook de kosten van uitzetting van uw familielid op u als (voormalig) referent verhalen.

 • Heeft het gevolgen voor de verblijfsvergunning van mijn familielid als ik een bijstandsuitkering aanvraag?

  De gemeente is verplicht om uw bijstandsaanvraag te melden bij de IND. De IND kan besluiten om de verblijfsvergunning niet te verlengen of in te trekken. Bij deze beslissing maakt de IND een belangenafweging.

  Zo kijkt men bijvoorbeeld naar de reden van de bijstandsaanvraag, hoe lang het familielid al in Nederland is met een geldige verblijfsvergunning en of sprake is van bijzondere omstandigheden.

  Was u bij de aanvraag om de verblijfsvergunning vrijgesteld van de inkomenseis? Dan zijn er geen gevolgen voor de verblijfsvergunning van uw familielid als u bijstand aanvraagt.

 • Wat zijn de gevolgen voor mijn verblijfsvergunning na een scheiding?

  Heeft u of uw partner de nationaliteit van een EU-land of van Turkije? Dan gelden misschien andere regels. Vragen hierover? Neem contact op met het Juridisch Loket.

  Na een scheiding is uw verblijfsvergunning niet meer geldig

  Gaat u scheiden of is uw relatie verbroken? Dan voldoet u niet meer aan de regels van uw verblijfsvergunning. Dit start:

  • Vanaf het moment dat u niet meer samenwoont
  • Of meteen nadat u de echtscheiding aanvraagt

  Voldoet u niet meer aan de regels van uw verblijfsvergunning, dan trekt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) uw verblijfsvergunning in. U en uw partner zijn daarom verplicht om de scheiding of relatiebreuk bij de IND te melden. Gebruik het meldingsformulier van de IND om uw scheiding of relatiebreuk te melden.

  Vraag een zelfstandige verblijfsvergunning aan

  Soms kunt u na de scheiding in Nederland blijven. Heeft u al minimaal 5 jaar een verblijfsvergunning om bij uw partner te wonen? Dan kunt u een zelfstandige verblijfsvergunning krijgen. Deze heet officieel ‘verblijfsvergunning humanitair niet tijdelijk’.

  U moet dan voldoen aan 3 eisen:

  • U heeft minimaal 5 jaar een verblijfsvergunning voor verblijf bij dezelfde partner
  • Uw partner is Nederlander of heeft een verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel
  • U heeft een inburgeringsdiploma of u heeft vrijstelling hiervoor

  Kijk op de website van de IND wanneer en hoe u de zelfstandige verblijfsvergunning kunt aanvragen.

  Bent u slachtoffer van huiselijk geweld? En ging uw relatie binnen vijf jaar stuk? Ook dan kunt u soms een zelfstandige verblijfsvergunning aanvragen. 

  Verander het doel van uw verblijfsvergunning

  Voldoet u niet aan de eisen voor een zelfstandige verblijfsvergunning? Dan kunt u misschien een verblijfsvergunning krijgen voor een ander doel. Bijvoorbeeld voor werk, of om een gezinsleven te kunnen hebben met uw minderjarige kinderen. Neem hierover contact op met het Juridisch Loket.

Terug naar boven Shape