Kan ik mijn buitenlandse partner en/of kinderen naar Nederland halen? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Wie wilt u naar Nederland halen?

Echtgenoot of partner

U kunt uw echtgenoot of (geregistreerd) partner naar Nederland halen. Er zijn wel voorwaarden waar u en uw partner aan moeten voldoen. De belangrijkste zijn:

U

 • bent 21 jaar of ouder
 • bent Nederlander of heeft een geldige Nederlandse verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel
 • beschikt over voldoende, duurzaam en zelfstandig inkomen

Uw partner

 • is 21 jaar of ouder
 • heeft een geldig paspoort. Vrijstelling is alleen mogelijk als uw partner bewijst dat hij absoluut geen paspoort kan krijgen en waarom niet.
 • heeft het ‘Basisexamen inburgering buitenland’ behaald of is daarvoor vrijgesteld
 • heeft een geldige machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) of is daarvoor vrijgesteld. Een mvv is een sticker in het paspoort, waarmee uw partner naar Nederland kan reizen.
 • is geen gevaar voor de openbare orde. Hiervoor vult uw partner een antecedentenverklaring in. Een veroordeling voor een misdrijf kan een reden zijn om een verblijfsvergunning te weigeren.

U beiden

 • heeft een geldig huwelijk of geregistreerd partnerschap. Bent u niet getrouwd? Dan moet u een duurzame en exclusieve relatie met uw partner hebben. Vul hiervoor een relatieverklaring en een partnervragenlijst in.
 • gaat samenwonen zodra uw partner in Nederland aankomt.

Bent u of uw familielid EU-burger of heeft u of uw familielid de Turkse nationaliteit? Of heeft u samen met uw partner een Nederlands kind? Dan gelden misschien andere voorwaarden. Neem voor meer informatie contact op met een van onze juristen.

Kind

Minderjarig kind

U kunt uw kind naar Nederland halen als uw kind jonger is dan 18 jaar. Er zijn wel voorwaarden waar u en uw kind aan moeten voldoen. De belangrijkste zijn:

U

 • bent Nederlander of heeft een geldige Nederlandse verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk doel
 • heeft ouderlijk gezag over uw kind
 • heeft voldoende, duurzaam en zelfstandig inkomen

Uw kind

 • heeft een geldig paspoort. Vrijstelling is alleen mogelijk als u bewijst dat uw kind absoluut geen paspoort kan krijgen en waarom niet.
 • is geen gevaar voor de openbare orde. Is uw kind veroordeeld voor een misdrijf? Dat kan een reden zijn om een verblijfsvergunning te weigeren.

U beiden

 • de gezinsband tussen u en uw kind is niet verbroken. Is uw kind getrouwd, heeft het een eigen gezin of heeft uw kind zelf genoeg inkomen? Dan is de gezinsband meestal verbroken.
 • u gaat in Nederland samenwonen met uw kind

Meerderjarig kind

Het is meestal niet (meer) mogelijk om een kind van 18 jaar of ouder naar Nederland te halen.

In bijzondere situaties kunt u een beroep doen op het recht op familieleven. Dat is vastgelegd in het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens.

Kind van 18 tot 25 jaar
Is uw kind tussen de 18 en 25 jaar? Dan is gezinshereniging meestal nog mogelijk als uw kind:

 • (tot uw vertrek) altijd bij u heeft gewoond
 • geen partner of eigen gezin heeft, en
 • niet in zijn eigen levensonderhoud voorziet

Kind van 25 jaar of ouder
U kunt uw kind van 25 jaar of ouder alleen naar Nederland halen als tussen u en uw kind een bijzondere afhankelijkheidsrelatie bestaat. Bijvoorbeeld als uw kind ernstige medische problemen heeft en niet zonder uw zorg kan.

Dienstplicht
Was uw kind voor uw vertrek naar Nederland jonger dan 18 jaar en is het achtergebleven voor de militaire dienstplicht? Dan kan uw kind na uitvoering van de dienstplicht naar Nederland komen.

Bent u of uw familielid EU/EER-burger of heeft u of uw familielid de Turkse nationaliteit? Dan gelden meestal andere voorwaarden. Neem voor meer informatie contact op met een van onze juristen.

 

Ouders

Het is niet meer mogelijk om uw alleenstaande 65+ ouder naar Nederland te halen op grond van het Nederlandse beleid.

In zeer bijzondere situaties kan misschien een beroep worden gedaan op het recht op familieleven. Dat recht is vastgelegd in het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens.

Op grond van het EU-recht kan een ouder zonder de nationaliteit van een EU-land soms recht hebben op verblijf bij een minderjarig Nederlands kind. Bijvoorbeeld bij een kind dat afhankelijk is van de zorg van deze ouder, en het het kind anders met deze ouder de EU moet verlaten.

Neem voor meer informatie contact op met een van onze juristen.

Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
Bekijk alle contactmogelijkheden
Meer informatie over dit onderwerp
 • Welke eisen worden aan mijn inkomen gesteld?

  Uw inkomen moet voldoende, zelfstandig en duurzaam zijn. Dat betekent het volgende:

  • U verdient minimaal 100% van het bruto wettelijk minimumloon voor 23 jaar en ouder. Ook als u jonger bent dan 23 jaar.
  • Bent u alleenstaande ouder en wilt u uw kind naar Nederland halen? Dan geldt een bedrag van tenminste 70% van het bruto wettelijk minimumloon voor 23 jaar en ouder.

  Voldoet uw inkomen (net) niet aan de norm? Dan kunt u soms toch uw gezinslid naar Nederland halen. Neem voor meer informatie hierover contact op met een van onze juristen.

  Zelfstandig

  Zelfstandig inkomen is inkomen uit arbeid in loondienst, inkomen als zelfstandige, sociale verzekeringsuitkeringen (bijvoorbeeld WW of WIA), inkomen uit vermogen en kinderalimentatie. U kunt deze inkomsten meetellen.

  Uitkeringen op grond van sociale voorzieningen (bijvoorbeeld bijstand), toeslagen van de Belastingdienst en studiefinanciering gelden niet als zelfstandig inkomen.

  Duurzaam en voldoende 

  Uw inkomen is nog minimaal een jaar beschikbaar. Uw contract moet als de IND uw aanvraag ontvangt nog minimaal een jaar geldig zijn. Geeft uw werkgever u een arbeidsovereenkomst voor een jaar? Dien uw aanvraag dan in vóór de ingangsdatum van het contract!

  Heeft u flexibel werk voor minimaal 6 maanden, bijvoorbeeld een uitzendcontract of ander kortdurend contract? En heeft u het jaar voor uw aanvraag om een verblijfsvergunning ook altijd gewerkt en voldoende inkomen gehad? Dan kan uw contract onder voorwaarden ook als duurzaam inkomen meetellen.

  Bent u (startende) zelfstandige? Dan telt uw inkomen na anderhalf jaar pas als duurzaam mee. De IND kijkt naar uw gemiddelde inkomen over het boekjaar.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Bel elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Kan ik vrijstelling van de inkomenseis krijgen?

  U kunt een vrijstelling van de inkomenseis krijgen als u:

  • de pensioenleeftijd heeft
  • een WAO-, WIA- of Wajong-uitkering heeft en u helemaal arbeidsongeschikt bent en blijft.
  • een bijstandsuitkering heeft en niet meer kunt werken. Dit is het geval als u al 5 jaar niet meer hoeft te solliciteren of werken. En als dit nog tenminste 1 jaar zo blijft.

  De voorwaarden van de Immigratie-en Naturalisatiedienst voor vrijstelling zijn streng. Neem voor meer informatie contact op met een van onze juristen.

 • Wat zijn mijn verplichtingen als referent?

  Haalt u iemand naar Nederland, bijvoorbeeld uw partner of kind? U bent dan referent. Als referent heeft u bepaalde verplichtingen.

  Informatieplicht

  Meld veranderingen die van belang zijn voor het verblijfsrecht van uw familielid binnen vier weken bij de IND. Bijvoorbeeld als uw relatie verbroken is of als u een bijstandsuitkering aanvraagt. Gebruik hiervoor het meldingsformulier van de IND.

  Administratie- en bewaarplicht 

  Bewaar de gegevens waarop de verblijfsvergunning van uw familielid is gebaseerd. Bijvoorbeeld de documenten die u bij de aanvraag heeft ingediend. Deze plicht duurt tot 5 jaar na het einde van uw referentschap.

  Komt u uw verplichtingen niet na?

  Dan kan de IND een boete opleggen. De IND kan in sommige situaties ook de kosten van uitzetting van uw familielid op u als (voormalig) referent verhalen.

 • Heeft het gevolgen voor de verblijfsvergunning van mijn familielid als ik een bijstandsuitkering aanvraag?

  De gemeente meldt uw bijstandsaanvraag bij de IND. De IND kan besluiten om de verblijfsvergunning niet te verlengen of in te trekken. Bij deze beslissing maakt de IND een belangenafweging.

  Zo kijkt men bijvoorbeeld naar de reden van de bijstandsaanvraag, hoe lang uw familielid al in Nederland is met een geldige verblijfsvergunning en of sprake is van bijzondere omstandigheden.

  Was u bij de aanvraag om de verblijfsvergunning vrijgesteld van de inkomenseis? Dan zijn er geen gevolgen voor de verblijfsvergunning van uw familielid als u bijstand aanvraagt.

Terug naar boven Shape