Wanneer kan ik medehuurder worden van de huurwoning van mijn partner?

De echtgenoot of geregistreerd partner van de huurder wordt automatisch medehuurder zodra de partners aan hetzelfde adres gaan wonen. Bij ongehuwde en niet geregistreerde partners is dat niet het geval. Deze samenwonende partners kunnen medehuurderschap bij de verhuurder aanvragen. De hoofdhuurder vraagt dan om zijn partner als medehuurder aan te merken.

In een huurcontract kan een verbod op samenwonen zijn opgenomen. Als dit niet redelijk is kunt u het aanvechten.

Veelgestelde vragen

 • Welke rechten heb ik als medehuurder?

  Als medehuurder krijgt u dezelfde rechten en plichten over de woning als de hoofdhuurder (uw partner). Net als de hoofdhuurder heeft u recht op huurbescherming. Dat betekent dat huurders wettelijk worden beschermd tegen het opzeggen van de huur door de verhuurder of eigenaar.

  Daarnaast wordt u medeverantwoordelijk voor het betalen van de gehele huursom en het plegen van onderhoud en kleine reparaties. Als uw partner de woning verlaat of komt te overlijden, wordt u als medehuurder automatisch huurder en kunt u in de woning blijven wonen.

 • Hoe kan ik medehuurder worden?

  U kunt hier altijd een verzoek voor indienen bij de verhuurder.

  Medehuurderschap is wettelijk af te dwingen, als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De woning is al minimaal 2 jaar uw hoofdverblijf en u heeft daar al die tijd een 'duurzame gemeenschappelijke huishouding' met de hoofdhuurder gehad.
  • U moet zelfstandig de huur kunnen opbrengen.
  • U wilt geen medehuurder worden om op korte termijn zelf hoofdhuurder te worden, bijvoorbeeld omdat u weet dat de huidige hoofdhuurder verhuisplannen heeft.
  • Indien nodig voldoet u aan de eisen om een huisvestingsvergunning voor de woning  te krijgen.

  Voldoet u aan deze 3 of 4 voorwaarden, dan kunt u de verhuurder vragen om u als medehuurder te erkennen (voorbeeldbrief verzoek tot medehuurderschap). Gaat de verhuurder schriftelijk akkoord? Dan bent u medehuurder.

  Gaat de verhuurder niet binnen 3 maanden schriftelijk akkoord met uw verzoek om medehuurder te worden? Dan kunt u de kantonrechter vragen om u het medehuurderschap toe te kennen. De rechter toetst dan of u aan de voorwaarden voor medehuur voldoet.

  Zodra het verzoek tot medehuurderschap is gedaan, mag de verhuurder de huurovereenkomst niet om die reden opzeggen. Ook niet als er in het huurcontract een samenwoonverbod is opgenomen.

 • Kan ik een verbod op samenwonen aanvechten?

  Een verhuurder mag een verbod op samenwonen in de huurovereenkomst opnemen. U kunt zo'n verbod aanvechten, als u vindt dat er in uw geval geen bezwaren zijn tegen samenwonen. De woonruimte is bijvoorbeeld groot genoeg voor twee personen. En het huis is niet extreem gehorig. Vraagt u eerst aan de verhuurder het verbod op te heffen.

  Blijft de verhuurder bij het verbod, dan kunt u een mediator (conflictbemiddelaar) inschakelen. Komt u met mediation niet tot een oplossing? Dan kunt u naar de kantonrechter. Deze beoordeelt dan of het samenwoonverbod in uw geval redelijk is.

 • Hoe krijg ik als medehuurder de woning op mijn naam?

  Overlijdt uw partner of verlaat deze de woning, dan moet u als medehuurder aan de verhuurder melden dat u de huurovereenkomst overneemt.

 • Wat gebeurt er als mijn partner overlijdt en ik ben geen medehuurder?

  Woont u in bij uw partner, maar bent u geen medehuurder? Dan mag u na zijn of haar overlijden nog 6 maanden in de woning blijven wonen. Binnen deze periode kunt u eerst de verhuurder vragen u als hoofdhuurder te accepteren. Deze is daar echter niet toe verplicht.

  Als de verhuurder uw verzoek afwijst, dan kunt u binnen die zes maanden aan de kantonrechter vragen om het huurcontract op uw naam te zetten zodat u in de woning kunt blijven. De kans is groot dat de kantonrechter het verzoek toewijst, als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U kunt aantonen dat u met de overledene een 'duurzame gemeenschappelijke huishouding' voerde, dus met de bedoeling die lang te laten duren.
  • U kunt zelfstandig de huur betalen.
  • U kunt een huisvestingsvergunning krijgen, als die in uw gemeente nodig is.
 • Meer weten?

  Op de website van de Rijksoverheid vindt u antwoord op veelgestelde vragen over de rechten en plichten van medehuurders van een woning.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Samenwonen
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.