Overslaan en naar de inhoud gaan
Let op: Door het coronavirus zijn onze vestigingen dicht. Heeft u een juridische vraag? Bel of mail. De wachttijd is langer dan normaal. Sorry voor het ongemak.

Geen testament

Is er geen testament? Dan bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Dit heet ‘versterferfrecht’.

De wet verdeelt de erfgenamen in 4 groepen. Als iemand in de eerste groep valt, zijn alle personen uit de eerste groep erfgenaam. Als er niemand in de eerste groep valt, is de tweede groep aan de beurt enzovoort.

De groepen zijn:

 1. echtgenoot of geregistreerd partner en de kinderen of de kleinkinderen
 2. ouders, broers en zussen of hun kinderen
 3. grootouders of hun kinderen (ooms, tantes, neven en nichten)
 4. overgrootouders of hun kinderen (oudooms, oudtantes, achterneven en -nichten)

Plaatsvervulling

Is een erfgenaam overleden? Dan erven de kinderen van de erfgenaam in zijn plaats. Dat heet ‘plaatsvervulling’. Dat geldt als kinderen, broers, zussen, grootouders of overgrootouders eerder zijn overleden, maar wel kinderen hadden.

Wettelijke verdeling

Als de overledene een echtgenoot (of geregistreerd partner) en kinderen had, dan geldt de wettelijke verdeling. Dat betekent dat:

 • de echtgenoot die nog in leven is de hele erfenis krijgt
 • de echtgenoot alle schulden moet betalen
 • de echtgenoot geld schuldig is aan de kinderen

De echtgenoot hoeft pas het erfdeel van de kinderen te betalen als hij overlijdt, failliet gaat of in de schuldsanering komt. Hij mag altijd vrijwillig betalen.

Een testament

Als iemand de wettelijke regeling niet wil, kan hij een testament maken. Zo kan hij afwijken van de regeling of deze aanvullen, door bijvoorbeeld een executeur te benoemen.

In het testament zijn erfgenamen benoemd. Daarbij staat ook welk deel van de erfenis zij krijgen. Erfgenamen kunnen familieleden zijn, maar ook vrienden, kennissen of een goed doel.

De overledene kan in zijn testament wettelijke erfgenamen hebben onterfd.

Legitieme portie

Als een kind is onterfd, kan hij vragen om zijn legitieme portie. Het kind krijgt dan een geldbedrag uit de erfenis, maar geen spullen. Het kind moet (schriftelijk) laten weten aan de erfgenamen of de executeur dat hij zijn legitieme portie wil.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Hoe weet ik of er een testament is?

  Alle Nederlandse testamenten staan bij het Centraal Testamentenregister (CTR) geregistreerd.

  U kunt het CTR schriftelijk vragen of de overledene een testament heeft. Als de overledene een testament heeft, laat het CTR weten welke notaris dit bewaart. U kunt de notaris een kopie van het testament vragen.

  Heeft de overledene (ook) een andere nationaliteit of een tijd in het buitenland gewoond? Controleer dan ook in het andere land of de overledene een testament had.

 • Ik woon samen. Ben ik erfgenaam van mijn partner?

  Bent u niet getrouwd of geregistreerd partner, maar woont u samen met uw partner? Dan erft u niet automatisch van elkaar. U kunt dit niet regelen in uw samenlevingscontract. U kunt hierin wel afspreken dat de langstlevende de gezamenlijke spullen krijgt. Dit heet een verblijvingsbeding.

  Wilt u van elkaar erven? Dan moet u een testament opstellen. In het testament kunt u uw erfenis aan uw partner nalaten.

 • Heb ik recht op familiestukken als mijn langstlevende ouder hertrouwt?

  Als de langstlevende echtgenoot hertrouwt, kunnen de kinderen een beroep doen op hun wilsrechten. Zo voorkomen ze dat de stieffamilie familiestukken krijgt. Dat kan op de volgende momenten:

  • als de langstlevende ouder hertrouwt
  • als de langstlevende ouder is hertrouwd en overlijdt
  • als de nieuwe echtgenoot van de langstlevende ouder overlijdt en de langstlevende ouder eerder was overleden

  De kinderen kunnen spullen eisen. De waarde daarvan mag niet hoger zijn dan hun erfdeel. Meestal mag de langstlevende ouder of de nieuwe echtgenoot de spullen blijven gebruiken, maar wordt het kind de eigenaar.

 • Hoe bewijs ik wie de erfgenamen zijn?

  Met een verklaring van erfrecht bewijst u wie de erfgenamen zijn. De notaris maakt deze verklaring. Hierin staat of de overleden persoon een testament had en of de erfgenamen de erfenis hebben aanvaard.

  De notaris controleert de administratie van de gemeente om bijvoorbeeld zeker te weten wie de kinderen zijn. Als dat nodig is, neemt hij contact op met de erfgenamen.

 • Hoe wordt de erfenis verdeeld als ouders, broers en zussen de erfgenamen zijn?

  Als de tweede groep aan de beurt is, zijn ouders, broers en zussen de erfgenamen. De erfenis wordt gedeeld door het aantal erfgenamen. Krijgen de ouders daardoor minder dan een kwart van de erfenis? Dan wordt hun erfdeel verhoogd tot een kwart van de erfenis. De erfdelen van de andere erfgenamen worden dus kleiner.

  Had de overledene volle broers en zussen en halfbroers en –zussen? Dan krijgt een volle broer of zus twee keer zoveel als een halfbroer of –zus.

Terug naar boven Shape