Wie krijgt bij echtscheiding de huurwoning?

Als uw huwelijk of geregistreerd partnerschap eindigt moet u beslissen wie in de gezamenlijke huurwoning kan blijven. Het hangt af van uw huurcontract wat uw rechten zijn. Kijk daarin of het op naam staat van u allebei (samenhuur), of op één naam (medehuur).

 • Samenhuur: u wordt allebei genoemd in het huurcontract.
  U bent samen de huur aangegaan. Bij scheiding moet u ook samen de huur opzeggen. Is uw partner het ermee eens dat u in de huurwoning blijft? Vraag dan de verhuurder u als alleenhuurder te accepteren. Gaat deze akkoord, dan zegt u samen het oude huurcontract op en krijgt u een nieuw contract alleen op uw naam. De verhuurder kan weigeren u als alleenhuurder te accepteren.
 • Medehuur: het huurcontract staat op één naam.
  Door uw huwelijk of geregistreerd partnerschap bent u als niet genoemde partner automatisch medehuurder geworden. Is uw partner het ermee eens dat u in de huurwoning blijft? Dan kunt u blijven zitten. Het huurcontract loopt gewoon door. U hoeft alleen maar de verhuurder schriftelijk te melden dat u voortaan alleen in de woning woont. De verhuurder kan geen bezwaar maken.

Veelgestelde vragen

 • Wat doe ik als de verhuurder me niet als alleenhuurder accepteert?

  Bij samenhuur kan de verhuurder u, als achterblijvende partner, een huurcontract weigeren of nieuwe voorwaarden stellen. Accepteert de verhuurder u niet als alleenhuurder, vraag dan aan de kantonrechter of u het huurrecht kunt krijgen. U heeft daarvoor geen advocaat nodig. De rechter kijkt zowel naar uw belangen als naar die van de verhuurder. Wegen die van u zwaarder, dan krijgt u het huurrecht toegewezen. Maar de rechter kan ook beslissen dat het huurcontract wordt beëindigd. In dat geval kunt u niet in de woning blijven en uw partner ook niet.

 • Hoe moet het bij samenhuur als we allebei de woning willen?

  Kunt u het bij samenhuur er niet over eens worden wie in de huurwoning mag blijven? Dan kunt u de kantonrechter vragen te beslissen. Behalve uzelf en uw partner is ook de verhuurder partij. De rechter weegt de belangen van u alle drie tegen elkaar af. Er zijn drie mogelijke uitkomsten:

  1. U krijgt het huurrecht toegewezen. Er komt een nieuw huurcontract alleen op uw naam.
  2. Uw partner krijgt het huurrecht. Er komt een nieuw huurcontract alleen op zijn/haar naam.
  3. Geen van u beiden krijgt de woning. Het huurcontract wordt ontbonden.

 • Hoe moet het bij medehuur als we allebei de woning willen?

  Kunt u het er bij medehuur niet over eens worden wie de huurwoning krijgt? Dan kunt u de kantonrechter laten beslissen. De verhuurder is nu geen partij, want het huurcontract blijft doorlopen. De rechter weegt alleen uw belangen af tegen die van uw partner en beslist dan wie van u tweeën het huurrecht krijgt.

 • Wat speelt er nog meer rond scheiding en gezamenlijke huurwoning?

  Bij echtscheiding moet u ook aan de volgende dingen denken die met uw gezamenlijke huurwoning te maken hebben:

  • Zeg tijdig en correct het gezamenlijke huurcontract op, als dat nodig is.
  • Zowel bij medehuur als bij samenhuur bent u allebei aansprakelijk voor alle huurverplichtingen. Als uw partner niet betaalt, kan de verhuurder u aanspreken.
  • Bij samenhuur bent u zelfs aansprakelijk voor verplichtingen die er al waren vóór u in het contract werd opgenomen.
  • Wordt u na de scheiding de enige huurder? Dan bent u aansprakelijk voor:
        - eventuele oude huurschulden, ook als die zijn veroorzaakt door uw (ex)partner. 
        - eventuele kosten voor het weer in de oude staat brengen van de huurwoning als uw ex ongeoorloofde wijzigingen heeft aangebracht.
 • Wat doet u als u niet langer onder één dak kunt blijven?

  Is de situatie rond de scheiding zo gespannen dat u niet meer in dezelfde woning kunt blijven, maar wil u geen van beiden opstappen? Dan kunt u de rechter om een voorlopige voorziening vragen.

 • Verlies ik rechten als ik als eerste de woning verlaat?

  Voelt u zich gedwongen de gezamenlijke woning te verlaten, of heeft u dat al gedaan? Hou er dan rekening mee dat het huurcontract blijft doorlopen. En dus ook de verplichting om huur te betalen. U blijft dus huurder, met dezelfde rechten als uw partner. Maar door uw vertrek is de woning niet langer uw hoofdverblijf. Dat kan meespelen als de rechter moet beslissen wie van u beiden de woning krijgt toegewezen. Zelf opstappen kan dus in uw nadeel werken, als u na de scheiding zelf in de woning wilt blijven wonen.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Woning en scheiden
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.