Inburgeringsplicht. Geldt dit ook voor mij?

Als u naar Nederland wilt komen, al een verblijfsvergunning hebt of als u de Nederlandse nationaliteit wilt aanvragen, moet u meestal inburgeren. De verplichtingen zijn afhankelijk van uw situatie.

Kies uw situatie:

Ons advies:

Als u tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd bent en u wilt voor langer verblijf naar Nederland komen dan moet u het Basisexamen Inburgering Buitenland afleggen voordat u naar Nederland komt. Dit geldt alleen als u voor uw verblijf in Nederland een machtiging tot voorlopig verblijf moet aanvragen.

Het is afhankelijk van uw verblijfsdoel of u het basisexamen moet afleggen. De eis geldt niet voor tijdelijke verblijfsdoelen.

Soms kunt u een vrijstelling of ontheffing krijgen voor het basisexamen. U hoeft het examen dan niet te doen voordat u naar Nederland komt. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen met de Turkse nationaliteit en hun familieleden, op medische gronden of als u bepaalde diploma’s hebt gehaald.

Let op:

De geldigheidsduur van het basisexamen is één jaar. U moet binnen een jaar na het behalen van het examen een mvv-aanvraag doen of de referentenprocedure opstarten.

Ons advies:

Als u een Nederlandse verblijfsvergunning voor een niet tijdelijk verblijfsdoel hebt, moet u meestal inburgeren om in Nederland te mogen blijven. U hebt hiervoor drie jaar de tijd.

De inburgeringsplicht geldt niet voor: 

 • EU/EER onderdanen, personen met de Zwitserse of Turkse nationaliteit en hun familieleden;
 • Kinderen jonger dan 16 jaar;
 • Personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt;
 • Personen die tijdens de leerplichtige leeftijd minimaal 8 jaar in Nederland hebben verbleven;
 • Personen die leerplichtig of kwalificatieplichtig zijn of die aansluitend aan deze plicht een opleiding volgen;
 • Personen die bepaalde diploma’s of certificaten hebben behaald;
 • Personen die de status EU-langdurig ingezeten onderdanen van derde landen hebben en in een ander EU/EER land aan inburgeringseisen hebben voldaan om deze status te krijgen.

Soms kunt u ontheffing krijgen van de inburgeringsverplichting:

 • U heeft een psychische of lichamelijke beperking, waardoor het onmogelijk is om het inburgeringsexamen te behalen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u eerst een medisch onderzoek ondergaan;
 • Ondanks aantoonbare inspanningen lukt het u niet om aan de inburgeringsplicht te voldoen. U moet dan minimaal 600 uren alfabetiseringscursus hebben gevolgd. Of u heeft minimaal 600 uren inburgeringscursus bij een erkende instelling gevolgd en u heeft alle examenonderdelen die u niet heeft gehaald vier keer geprobeerd;
 • U bent aantoonbaar voldoende ingeburgerd. Ontheffing is mogelijk als u in de 10 jaar voorafgaand aan uw verzoek om ontheffing in Nederland hebt gewoond, u minimaal 5 jaar in Nederland hebt gewerkt en u de Nederlandse taal goed beheerst.

Ons advies:

Als u de Nederlandse nationaliteit wilt krijgen door naturalisatie moet u voldoende ingeburgerd zijn. U toont uw kennis van de Nederlandse taal en maatschappij aan door inburgeringsexamen te doen.

Soms kunt u een vrijstelling of ontheffing krijgen van de inburgeringsverplichting. Bijvoorbeeld als u bepaalde diploma’s hebt behaald, als u tussen uw 8e en 16e jaar minimaal 8 jaren in Nederland hebt gewoond of op medische gronden.

De inburgeringsverplichting geldt voor het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit via naturalisatie ook voor EU- en EER-onderdanen, mensen met de Zwitserse of Turkse nationaliteit en personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Meer informatie over de inhoud van het examen en de vrijstellingen en ontheffingen kunt u vinden in de folder Inburgeringsexamen: voorwaarde voor naturalisatie

Let op:

Als u de Nederlandse nationaliteit verkrijgt via optie dan geldt de inburgeringseis niet.

Veelgestelde vragen

 • Wat zijn de gevolgen als ik niet op tijd inburger?

  Als u niet op tijd inburgert kunt u van DUO een boete krijgen van maximaal €1250,-. Daarnaast kan de IND besluiten uw verblijfsvergunning in te trekken, niet te verlengen of een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd weigeren.

  Let op:

  Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet Taaleis WWB in werking getreden. Stelt de gemeente vast dat u de Nederlandse taal niet voldoende beheerst? Dan hebt u een maand de tijd om schriftelijk te verklaren dat u bereid bent om de Nederlandse taal te leren. U moet vervolgens inspanningen verrichten om uw taalniveau te verbeteren. Doet u dit niet, dan kan de gemeente besluiten om uw bijstandsuitkering verlagen.

 • Kan ik verlenging van de termijn krijgen voor het voldoen aan de inburgeringsplicht?

  In geval van bijzondere omstandigheden kan de inburgeringstermijn met maximaal twee jaar worden verlengd. Dit is mogelijk als:

  • U ziek bent (geweest). Ook bij ziekte van een gezinslid is verlenging mogelijk:
  • U minimaal 300 uur een inburgeringscursus hebt gedaan bij een erkende school en u  de examens die u niet hebt gehaald 2 keer hebt gedaan.

  U kunt DUO 6 maanden voor het einde van uw inburgeringstermijn schriftelijk om uitstel verzoeken.

 • Waar kan ik informatie krijgen over de inburgeringscursus en het inburgeringsexamen?

  Wilt u meer weten over het basisexamen inburgering in het buitenland? Kijk dan op de website naarnederland.nl. Daar vindt u informatie over bijvoorbeeld de inhoud, voorbereiding en kosten van het examen. Ook kunt u op deze website oefenen met voorbeeldvragen.

  Bent u al in Nederland en wilt u meer informatie over een inburgeringscursus of het inburgeringsexamen? Dan kunt u kijken op de website inburgeren.nl.

   

 • Waar kan het Juridisch Loket mij bij helpen?

  Wij geven u graag advies over uw situatie en leggen de juridische mogelijkheden uit. Staat het antwoord op uw vraag over inburgering niet op deze website? Neem dan contact op met één van onze juristen.

  Het Juridisch Loket helpt niet bij het schrijven van een bezwaarschrift en staat u ook niet bij in een procedure. Wij kunnen u wel verwijzen naar een gespecialiseerde advocaat bij u in de buurt.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Inburgering
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.