Overslaan en naar de inhoud gaan
Stap 1

Hoe is de schade ontstaan?

Er is sprake van een onrechtmatige daad. Deze gedraging kan een handeling of het nalaten van een handeling zijn. Onrechtmatig is hierbij:

 • Een inbreuk op een recht (bijvoorbeeld inbreuk op het recht op privacy); of
 • Een overtreding van een wet (bijvoorbeeld door rood licht rijden); of
 • Een overtreding van maatschappelijke (zorgvuldigheids-)norm (bijvoorbeeld niet waarschuwen voor een gevaarlijke situatie zoals een natte, gladde vloer).
Stap 2

Is de gedraging toerekenbaar?

De onrechtmatige gedraging kan de pleger worden toegerekend. Dat betekent dat de gedraging zijn schuld is, of hem wordt aangerekend op basis van maatschappelijke opvattingen.

Soms kan een onrechtmatige gedraging niet aan de pleger worden toegerekend, maar is er toch recht op schadevergoeding. Zo kan een onrechtmatige daad niet worden toegerekend aan een kind jonger dan 14 jaar. De ouders van het kind zijn aansprakelijk voor de schade die het kind veroorzaakt.

Stap 3

Is daadwerkelijk sprake van schade?

U heeft daadwerkelijk schade geleden en kunt dat aantonen. De schade kan zowel materiële als immateriële schade zijn.

Stap 4

Is er een verband tussen de daad en de schade?

De schade is het (directe) gevolg van de onrechtmatige gedraging. Zonder de onrechtmatige gedraging zou de schade er niet zijn. Daarbij is ook belangrijk hoe ver de gevolgen verwijderd zijn van de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt. Hoe verder weg de gevolgen, hoe minder waarschijnlijk dat de schade wordt vergoed.

Stap 5

Is er sprake van relativiteit?

U heeft alleen recht op schadevergoeding als iemand een wet of norm heeft overtreden die juist bedoeld is om uw schade te voorkomen. Is dit niet het geval? Dan is er geen sprake van een onrechtmatige daad en heeft u geen recht op schadevergoeding.

We leggen het uit aan de hand van een voorbeeld:

 • Bestuurder A verleent geen voorrang aan bestuurder B waardoor ze een aanrijding hebben. Bestuurder B heeft blikschade. Bestuurder B vraagt schadevergoeding aan bestuurder A.
 • Door de aanrijding ontstaat een file. Hierdoor komt bestuurder C te laat op een sollicitatiegesprek en loopt een baan mis. Bestuurder C vraagt ook schadevergoeding aan bestuurder A.
 • Bestuurder B krijgt zijn schade vergoed. De door bestuurder A overtreden verkeersregel heeft namelijk als doel de verkeersveiligheid te verhogen. En om blik- en letselschade zoals van bestuurder B te voorkomen. De schade van bestuurder C wordt niet vergoed. De verkeersregel is niet bedoeld om schade door te laat komen te voorkomen. In zijn geval is daarom geen sprake van relativiteit.
Stap 6

Verzoek om schadevergoeding

Is aan alle bovenstaande vijf stappen voldaan? Dan is sprake van een onrechtmatige daad. Spreek de pleger aan op vergoeding van uw schade.

Neem hiervoor de volgende stappen:

 1. Kijk na of uzelf een verzekering heeft die deze schade vergoedt, zoals bijvoorbeeld een inboedelverzekering.
 2. Spreek de pleger aan op vergoeding van uw schade. Stuur hiervoor een aangetekende brief, waarin u beschrijft wat er is gebeurd. Verzoek de andere partij om uw schade binnen een bepaalde termijn aan u te vergoeden. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief aansprakelijk stellen onrechtmatige daad.
 3. Als de veroorzaker de schade niet vergoedt, kunt u een procedure starten bij de rechter. Bekijk ook of mediation een oplossing kan bieden.
Meer informatie over dit onderwerp
 • Waaruit bestaat een schadevergoeding?

  Het verschilt per situatie waaruit een schadevergoeding kan bestaan. U kunt mogelijk een vergoeding krijgen voor:

  • Schade aan goederen;
  • Kosten van medische behandeling;
  • Kosten die u gemaakt heeft om uw schade te beperken;
  • Kosten die u gemaakt heeft om de schade vast te laten stellen;
  • Inkomensverlies;
  • Kosten voor rechtsbijstand;
  • Smartengeld.

  Soms krijgt u niet uw hele schade vergoed, bijvoorbeeld:

  • Als u zelf ook schuld heeft aan de schade;
  • Als u niet genoeg heeft gedaan om de schade te beperken;
  • Als u zelf ook voordeel had van de schade. Dit voordeel wordt dan verrekend;
  • Als de rechter een zogenaamde billijkheidscorrectie toepast. Dan vindt de rechter het niet redelijk om de dader alle schade te laten betalen. Bijvoorbeeld als het slachtoffer een verzekering heeft die de schade vergoedt.
 • Is er een termijn waarbinnen ik mijn schade na een onrechtmatige daad moet claimen?

  De wet geeft aan hoeveel tijd u heeft om schade te claimen bij de veroorzaker van de schade. Na het verstrijken van deze termijn is de vordering “verjaard”. Dat betekent dat u geen betaling van de vordering meer kunt afdwingen.

  Het uitgangspunt bij een schadeclaim na een onrechtmatige daad is een verjaringstermijn van 5 jaar. Houd daarbij rekening met het volgende:

  • De termijn start pas als u weet wie de aansprakelijke persoon is en u op de hoogte bent van het bestaan van schade; 
  • uUkunt de termijn stuiten. Dat betekent dat de verjaring stopt en er een nieuwe verjaringstermijn van 5 jaar gaat lopen;
  • De vordering verjaart in ieder geval 20 jaar na de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt;
  • Er zijn uitzonderingen op deze termijnen voor: schade uit onrechtmatige daad gepleegd na 1 februari 2004 tegen een minderjarige; schade door overlijden of letsel na 1 februari 2004; en voor zedenmisdrijven gepleegd tegen een minderjarige. Neem voor meer informatie hierover contact op met het Juridisch Loket.

  Voor verjaring van andere vorderingen kunnen andere termijnen gelden!

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
 • Wat moet ik doen als ik zelf word aangesproken op betaling van een schadevergoeding?

  Kijk eerst of u een aansprakelijkheidsverzekering heeft die de schade dekt.

  Beoordeel aan de hand van ons stappenplan of u inderdaad een onrechtmatige daad heeft gepleegd. Is dit het geval en heeft u geen verzekering? Vraag de benadeelde dan in ieder geval om een duidelijke specificatie van de schade. Zoek met de benadeelde naar een oplossing. Bekijk ook of u het probleem met behulp van mediation kunt oplossen.

  Komt u er niet uit of vindt u dat u niet aansprakelijk bent voor de schade? Neem dan contact op met het Juridisch Loket.

  Bel ons 0900 - 8020 € 0,25 p/min.*
  Elke werkdag tussen 09.00 - 18.00 uur.
  U krijgt één van onze juristen aan de telefoon.
  Bekijk alle contactmogelijkheden
Terug naar boven Shape