Kan ik smartengeld krijgen?

Bij letselschade door een misdrijf of ongeval kunt u smartengeld vragen. Smartengeld is onderdeel van de totale schadevergoeding. Hieronder leest u wanneer en hoe u smartengeld krijgt.

Smartengeld is een vergoeding voor uw immateriële schade. De bedoeling van smartengeld is om het leed dat u is aangedaan te verzachten.

U kunt onder andere smartengeld eisen als u door toedoen van iemand anders lichamelijk of geestelijk letsel heeft opgelopen of als uw eer of goede naam is geschaad.

Naast smartengeld heeft u ook recht op vergoeding van uw overige (letsel)schade, zoals bijvoorbeeld extra gemaakte kosten of inkomensverlies.

 

Meer informatie over dit onderwerp

 • Wat is het verschil tussen smartengeld en letselschade?

  Smartengeld is een onderdeel van letselschade en is een aparte vergoeding voor uw verdriet en pijn.

  Letselschade bestaat uit smartengeld, en daarnaast bijvoorbeeld ook uit vergoeding van inkomensverlies, extra kosten die u hebt gemaakt en kosten voor rechtsbijstand die u hebt gemaakt.

 • Hoe maak ik aanspraak op smartengeld?

  U kunt de volgende stappen zetten om uw schade vergoed te krijgen:

  1. Spreek de dader of veroorzaker van uw letsel aan op betaling van smartengeld. Hiervoor kunt u een aangetekende brief sturen.
  2. Wacht de reactie van de dader af. Als deze een aansprakelijkheidsverzekering heeft, zal de verzekering meestal met u onderhandelen over de hoogte van het smartengeld.
  3. Leg uw zaak voor aan de rechter als onderhandelingen niet tot het gewenste resultaat leiden. Meer informatie over de procedure bij de rechter kunt u vinden op de website van de rechtspraak.

  Het is vaak erg lastig om de hoogte van smartengeld vast te stellen. De procedures duren lang en zijn ingewikkeld. Overweegt u daarom om vanaf het begin hulp in te schakelen van een gespecialiseerde advocaat.

  In plaats van het starten van een civiele procedure kunt u er ook voor kiezen om uw schadeclaim in de strafzaak tegen de dader aan de strafrechter voor te leggen. Dit noemt men “voegen” in de strafprocedure.

 • Hoe wordt de hoogte van smartengeld vastgesteld?

  Het is niet gemakkelijk om de hoogte van smartengeld vast te stellen.

  Punten die bij de vaststelling een rol kunnen spelen zijn o.a.:

  • Het soort letsel dat u hebt opgelopen en de ernst ervan;
  • Hoeveel pijn u hebt geleden en in de toekomst nog zult hebben; 
  • De duur van uw herstel;
  • Of u blijvende beperkingen of zichtbare gevolgen (bijvoorbeeld littekens) van het letsel hebt en hoeveel invloed dit heeft op uw werk, studie, relaties en hobby’s;
  • Uw leeftijd.


  De hoogte van het smartengeld wordt uiteindelijk bepaald door de situatie van het slachtoffer te vergelijken met eerdere, vergelijkbare zaken. Hierbij gebruiken advocaten en rechters vaak de Smartengeldgids. Daarin staan uitspraken van rechters in zaken waarin smartengeld is toegewezen.