Mag een deurwaarder beslag leggen op mijn bankrekening?

De deurwaarder mag niet zomaar beslag leggen op uw bankrekening. Heeft de deurwaarder een vonnis of dwangbevel? Dan kan hij beslag leggen op uw bankrekening. De kosten voor het bankbeslag kunnen hoog oplopen. De deurwaarder moet meerdere officiële stukken afgeven en uw bank brengt kosten in rekening voor het bankbeslag. 

De deurwaarder neemt het saldo in dat op het moment van beslag op uw bankrekening staat. Dit gebruikt hij om uw schuld en alle bijkomende kosten van te betalen. De deurwaarder moet aantal stappen doorlopen voordat hij beslag legt op uw banksaldo.

De deurwaarder neemt de volgende stappen:

Stap 1. U ontvangt het vonnis of dwangbevel

Als u een rekening niet betaalt kan de schuldeiser de situatie voorleggen aan de rechter. Vindt de rechter dat u de rekening moet betalen? Dan ontvangt u een vonnis (de uitspraak). De deurwaarder betekent (bezorgt) eerst het vonnis of het dwangbevel aan u. De deurwaarder mag het ook bij uw huisgenoten of in uw brievenbus achterlaten.

In een vonnis heeft de rechter bepaald dat u een bepaalde rekening (en de kosten voor de procedure) moet betalen. Met het vonnis kan de deurwaarder beslag leggen. Is het vonnis ‘uitvoer bij voorraad’? Dan kan de deurwaarder direct beslag leggen nadat u het vonnis ontvangen heeft. ‘Uitvoerbaar bij voorraad’ betekent dat het vonnis wordt uitgevoerd, ondanks dat u nog in beroep kan.

Wanneer u geld moet betalen aan een overheidsinstantie, is er geen vonnis nodig, maar een dwangbevel om beslag te kunnen leggen.

Stap 2. De deurwaarder legt beslag

De deurwaarder legt beslag bij uw bank. Hij geeft daar een kopie van het vonnis en een beslagexploot af. Dit is een officieel stuk waarin staat dat hij beslag legt. De deurwaarder moet binnen 8 dagen een kopie van het beslagexploot aan u overhandigen.

Stap 3. Verklaring van uw bank

Uw bank geeft na 4 weken informatie over uw banksaldo aan de deurwaarder. Dit wordt een verklaring genoemd. De deurwaarder stuurt u binnen 3 dagen een kopie van de verklaring.

Stap 4. De deurwaarder ontvangt uw saldo

Uw bank maakt het saldo over aan de deurwaarder, dat op de verklaring is ingevuld. De bank rekent extra kosten voor het uitvoeren van het bankbeslag. Deze kosten worden op het ingehouden saldo in mindering gebracht. Dit vindt u in de Algemene Voorwaarden van uw bank.

Veelgestelde vragen

 • Kan ik beslag op mijn bankrekening voorkomen?

  Nee. Als u eenmaal een vonnis of dwangbevel heeft ontvangen, dan mag de deurwaarder beslag leggen. U kunt wel proberen de deurwaarder een redelijke betalingsregeling aan te bieden om de (extra) kosten van het beslag te voorkomen. De deurwaarder mag geen onnodige kosten maken. Dit staat in de gedragsregels voor deurwaarders.

  De deurwaarder is niet verplicht om een betalingsregeling te accepteren. Doe daarom een redelijk voorstel, dat u kunt nakomen.

 • Wanneer mag bankbeslag niet?

  Bij bankbeslag geldt er geen beslagvrije voet. Toch moet u voldoende inkomen overhouden om van te kunnen leven. Daarom kan het soms onredelijk zijn om beslag te leggen op uw bankrekening. Als de deurwaarder bijvoorbeeld meedere malen achter elkaar beslag legt op het moment dat uw inkomen wordt gestort. Of wanneer u één bankrekening heeft waarop uw enige inkomen gestort wordt. In deze situaties kan een beslag ‘onrechtmatig’ zijn.

  Neem telefonisch contact op met één van onze juristen om uw situatie te bespreken. 

 • Mag een deurwaarder ervoor zorgen dat ik rood sta na een beslaglegging?

  Nee. Uw hele banksaldo valt onder het bankbeslag, maar niet uw kredietruimte. Uw kredietruimte is het bedrag dat u rood mag staan.

 • Gelden er andere regels voor de overheid?

  Ja. De overheid heeft geen vonnis van de rechter nodig om beslag te leggen. Betaalt u een rekening niet? Dan kunt u een dwangbevel krijgen als u niet meer in bezwaar of beroep kunt gaan. De vordering staat vast. Als u een dwangbevel krijgt, moet u de vordering binnen 2 dagen betalen. Na 2 dagen kan er beslag op uw bankrekening worden gelegd.

  De regels die voor een overheidsvordering gelden, zijn simpeler dan een normaal bankbeslag. Voor ‘vereenvoudigd bankbeslag’ geldt:

  • De vordering mag niet meer dan € 1000 euro zijn;
  • De deurwaarder mag uw banksaldo pas inhouden als de termijn (van twee dagen) van het dwangbevel is verlopen;
  • De deurwaarder mag 2 keer per maand beslag leggen (max. € 500);
  • De deurwaarder mag 3 maanden achter elkaar beslag leggen;
  • De deurwaarder mag alle bijschrijvingen van 1 week in beslag nemen;
  • De deurwaarder mag niet alleen uw saldo, maar ook uw kredietruimte in beslag nemen. Uw kredietruimte is het bedrag dat u rood mag staan;
  • Uw bank mag de kosten voor het bankbeslag niet op uw ingenomen saldo in mindering brengen. De kosten vindt u terug in de Algemene Voorwaarden van uw bank.
 • Welke overheidsinstanties kunnen met een dwangbevel beslag leggen?

  Dat zijn (onder meer):
   • de Belastingdienst;
   • het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB);
   • de Sociale Verzekeringsbank (SVB);
   • het UWV;
   • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO);
   • de Kamer van Koophandel (KvK);
   • de Sociale Dienst van gemeenten;
   • Gemeenten (bij gemeentelijke belastingen);
   • het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO).

 • Wat kan ik doen als ik een klacht over een deurwaarder heb?

  Als u een klacht heeft over een deurwaarder, kunt u deze eerst schriftelijk aan de deurwaarder melden. Wanneer u er vervolgens met het kantoor niet uitkomt zijn er twee mogelijkheden.

  U kunt uw klacht neerleggen bij de Nationale Ombudsman. De Nationale Ombudsman kijkt naar uw individuele situatie en kan hierin adviseren of bemiddelen. Let op dat de klacht binnen één jaar wordt aangemeld bij de Nationale Ombudsman, nadat de deurwaarder zelf de klacht heeft behandeld. Ook moet het gaan over een ambtshandeling. Een ambtshandeling is een taak die de deurwaarder volgens de wet moet uitvoeren.

  U kunt uw klacht ook neerleggen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders bij de rechtbank Amsterdam. De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders toetst op het tuchtrecht. Dit houdt in dat het om een gedraging van de deurwaarder moet gaan, die in strijd is met de tuchtregels. Tuchtregels zijn regels die zijn opgesteld, zodat de deurwaarder zich aan de juiste gedragsregels houdt. De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders kan de deurwaarder bijvoorbeeld berispen, een boete opleggen, schorsen of ontzetten uit zijn ambt. De Kamer voor Gerechtsdeurwaarders kan er dus niet voor zorgen dat een beslag wordt opgeheven of dat de beslagvrije voet wordt aangepast. U moet de klacht schriftelijk indienen.

  Let op:

  Bij het indienen van de klacht moet het wel om een gedraging van de deurwaarder gaan. Als u het inhoudelijk niet eens bent met de rekening, kunt u hierover geen klacht bij de Nationale Ombudsman of de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders neerleggen. U moet zich dan in de juridische procedure verweren.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Schulden & incasso
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.