Wat kan ik doen tegen geluidsoverlast van buren?

In de praktijk wordt vaak het meest bereikt met overleg met uw buren en praktische maatregelen. Hiermee kunt u proberen te voorkomen dat het geschil tussen u en uw buren verder escaleert.

Juridisch is er pas sprake van burenoverlast als er een wet of regel wordt overtreden of als de geluidsoverlast voortkomt uit 'onrechtmatig handelen'. Dan kunt u de politie bellen. Is er steeds geluidsoverlast van de buren, dan kunt u naar de rechter stappen.

Neem de volgende stappen:

Stap 1. Maak afspraken met uw buren

Ga vóórdat u iets anders doet, praten met de buren die geluidsoverlast veroorzaken. Spreek bijvoorbeeld af op welke tijden er piano gespeeld kan worden. Waarschuw buren vooraf als u een feestje heeft.

Stap 2. Tref simpele praktische maatregelen

Soms kunnen eenvoudige maatregelen al veel geluidsoverlast terugdringen. Denk bijvoorbeeld aan (andere) vloerbedekking, gordijnen, rubberen doppen onder de wasmachine, het trillingsvrij ophangen van speakers enzovoort. Op de website van Nederlandse Stichting Geluidshinder kunt u hierover verschillende brochures downloaden of aanvragen.

Stap 3. Kijk na of er een reglement is

Voor flatgebouwen en woningen van woningbouwverenigingen zijn vaak woonregels of huishoudelijke reglementen opgesteld, waarin ook bepalingen staan over geluidsoverlast. Hierin staat vaak dat harde vloeren zoals parket en zeil verboden zijn. Overtredingen kunt u melden bij de woningbouwvereniging, de bewonerscommissie of bij de gemeente.

Stap 4. Meld de geluidsoverlast bij de verhuurder

Verhuurders en met name woningbouwverenigingen hebben soms medewerkers in dienst, bijvoorbeeld wijkregisseurs, die zich dagelijks bezig houden met het behandelen en mogelijk oplossen van overlastzaken. Meld de geluidsoverlast bij voorkeur schriftelijk, zodat er een dossier kan worden opgebouwd tegen de overlastveroorzaker.

Stap 5. Schakel toezichthouders in

Geluidsoverlast kunt u ook melden bij conciërges, stadswachten, huismeesters of buurtvaders. Deze toezichthouders werken meestal samen met de politie.

Stap 6. Vraag een buurtbemiddelaar om hulp

In diverse steden zijn er buurten waar mensen een speciale opleiding hebben gehad om te bemiddelen bij overlast tussen buren. Meer informatie over buurtbemiddeling vindt u op de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Buurtbemiddeling is een vrijwillig traject. Dit betekent dat beide buren open moeten staan voor een gesprek.

Stap 7. Bel het meldpunt overlast

In veel gemeenten en provincies is een meldpunt overlast. Uw telefoontje kan ertoe leiden dat een rapporteur ter plekke poolshoogte komt nemen. Deze kan dan weer andere instanties inschakelen. Kijk op de website van uw gemeente of er in uw gemeente zo’n meldpunt is.

Stap 8. Onderzoek of bouwkundige aanpassingen mogelijk zijn

Bij structurele geluidsoverlast kan gedacht worden aan grotere bouwkundige ingrepen door de woningbouwvereniging, particuliere huisbaas of vereniging van eigenaren. Het kan dan gaan om isolatie, reconstructie van vloeren, muren of trappen of het dichten van gaten en het verhelpen van andere geluidsbruggen.

Stap 9. Schakel een mediator in

Als u er met uw buren zelf niet uitkomt, is mediation de slimste volgende stap om een conflict op te lossen. Dus nog vóórdat er advocaten aan te pas komen. Een mediator is een onafhankelijke derde persoon, die een speciale opleiding heeft gevolgd om te bemiddelen. Juist bij problemen tussen buren is mediation een goed idee, omdat dit minder belastend is voor de onderlinge verstandhouding dan een rechtszaak.

Veelgestelde vragen

 • Wat is onrechtmatig handelen?

  Van onrechtmatig handelen is sprake als u iets doet of nalaat in strijd met iemands recht, de wet, of een maatschappelijke plicht. Het is dus onrechtmatig om iets te doen of na te laten waardoor iemand anders tekort wordt gedaan, schade wordt veroorzaakt of waardoor een wet wordt overtreden.

 • Wanneer is geluidsoverlast van buren onrechtmatig?

  Niet elke geluidshinder die uw buren veroorzaken is automatisch onrechtmatig. Dat wordt bepaald door de aard, ernst, duur en de omvang van de geluidshinder en de daardoor veroorzaakte 'schade'. Het hangt dus sterk af van de individuele omstandigheden of het burenlawaai juridisch is aan te pakken.

  Om uw standpunt te bewijzen zal soms een geluidstechnisch onderzoek in uw woning nodig zijn. Wellicht wil uw verhuurder de kosten hiervan betalen. Als dat geen optie is, dan kunt u op eigen kosten een onderzoek laten doen. Laat u hierover eerst informeren. Bijvoorbeeld door de Nederlandse Stichting Geluidhinder.

  Als de toegestane decibellen worden overschreden, dan is de geluidsoverlast in ieder geval onrechtmatig. Meer informatie over de toegestane decibellen in woningen leest u in de NSG richtlijn laagfrequent geluid. Bijvoorbeeld 's nachts trompet spelen of uw hond urenlang laten blaffen wordt al gauw als onrechtmatig beoordeeld.

 • Kunnen regelmatige lawaaimakers worden aangepakt?

  Mensen die structureel geluidsoverlast veroorzaken, kunnen hun huis uit gezet worden. Dat geldt voor huurders, gebruikers en eigenaren. Als meerdere medehuurders en buurtbewoners daarvan last hebben, kunnen zij proberen de verhuurder te dwingen de huurovereenkomst met de overlastveroorzaker(s) op te zeggen.

  De verhuurder heeft een verplichting om de overlast te voorkomen en eventueel de overlastveroorzaker(s) het huis uit te zetten. Werken deze niet mee, dan zal er een advocaat ingeschakeld moeten worden.

  Om de voortdurende geluidsoverlast aan te tonen, helpt het als medehuurders en buurtbewoners een dagboek bijhouden van de overlast.

 • Wat kan de politie doen?

  De politie kan alleen optreden als er sprake is van een strafbaar feit, of als de openbare orde wordt verstoord. In veel gemeenten is burengerucht strafbaar gesteld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De politie kan bijvoorbeeld een proces-verbaal opmaken, of -na een waarschuwing- geluidsapparatuur of muziekinstrumenten in beslag nemen.

 • Wat kan de rechter doen?

  Heeft u geluidsoverlast van buren en denkt u onrechtmatig handelen te kunnen aantonen? Dan kunt u een civiele procedure beginnen bij de rechtbank. Daarvoor heeft u een advocaat nodig. In een kort geding kunt u de rechter vragen uw tegenpartij een bepaald verbod op te leggen, op straffe van een dwangsom. Dat heeft overigens alleen zin als uw tegenpartij inkomen of vermogen heeft.


  Ook zal de rechter altijd een afweging maken tussen uw belang en dat van uw tegenpartij. De uitkomst is onzeker. Dat betekent dat u niet alleen advocatenkosten maakt, maar ook het risico loopt veroordeeld te worden tot de proceskosten, als u de zaak verliest.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Buren
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.