Overslaan en naar de inhoud gaan
Stap 1

Bespreek de situatie met uw buren

Laat uw buren weten dat u last heeft van hun geluiden. Misschien hebben zij niet door dat u last heeft. Kijk voor tips voor dit gesprek op de website problemenmetjeburen.

Probeer afspraken te maken om de overlast te beperken. Bijvoorbeeld op welke tijden uw buren piano spelen of tot hoe laat zij doorgaan met een verbouwing.

Praktische maatregelen

Bekijk ook met uw buren of praktische maatregelen de situatie kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld (andere) vloerbedekking of rubberen doppen onder de wasmachine. Kijk voor meer informatie over zulke maatregelen op de website van de Nederlandse Stichting Geluidshinder.

Heeft u een huurwoning? Overleg dan ook met uw verhuurder over aanpassingen aan de woningen om burenoverlast te beperken.

Stap 2

Kijk of er een reglement is en meld overlast bij uw verhuurder of VVE

Voor flatgebouwen en woningen van woningbouwverenigingen zijn vaak woonregels of huishoudelijke reglementen opgesteld. Daarin staan soms bepalingen over geluidsoverlast.

Ik huur een woning

 • Vraag de huishoudelijke reglementen of woonregels op bij uw verhuurder.
 • Meld overtredingen van deze regels schriftelijk bij uw woningbouwvereniging, bewonerscommissie of bij de gemeente.
 • Neem contact op met de verhuurder van de woning(en) om de situatie te bespreken.

De verhuurder kan misschien bemiddelen of andere maatregelen nemen om de geluidsoverlast op te lossen. Structurele geluidsoverlast kan soms alleen worden opgelost met bouwkundige ingrepen door de verhuurder of VVE. Bijvoorbeeld isolatie of reconstructie van vloeren, muren of trappen.

Ik ben eigenaar van een appartement

Kijk of u lid bent van een Vereniging van Eigenaren (VVE). In een splitsingsakte of huishoudelijk reglement staan soms regels om onrechtmatige hinder te voorkomen. En wat de VVE kan doen als de regels niet worden nageleefd, bijvoorbeeld een boete opleggen.

Meld de overlast bij het bestuur van de VVE. Overleg met de VVE over een eventuele oplossing van het probleem.

Stap 3

Schakel toezichthouders in

Heeft uw wooncomplex of wijk een toezichthouder? Bijvoorbeeld een conciërge, stadswacht, huismeester of buurtvader? Meld de burenoverlast dan bij deze toezichthouder. De toezichthouder kan meldingen van alle bewoners of buurtgenoten over overlast bundelen.

Stap 4

Vraag een buurtbemiddelaar om hulp

Neem contact op met uw gemeente of sociaal wijkteam en vraag naar de mogelijkheid van buurtbemiddeling. Een buurtbemiddelaar is speciaal opgeleid om te bemiddelen bij problemen tussen buren, zoals geluidsoverlast. Buurtbemiddeling is alleen mogelijk als u en uw buren hieraan vrijwillig willen meedoen. 

Stap 5

Bel het meldpunt overlast

In veel gemeenten en provincies is een meldpunt overlast. Na uw melding kan een rapporteur langskomen om de situatie te bekijken. De rapporteur kan als dat nodig is andere instanties inschakelen. Kijk op de website van uw gemeente of er in uw gemeente zo’n meldpunt is.

Stap 6

Bekijk of mediation helpt

Komt u er met uw buren niet uit? Bekijk dan of een mediator kan bemiddelen tussen u en uw buren. Een mediator is een onafhankelijke, professionele bemiddelaar. Mediation kan ervoor zorgen dat de situatie tussen u en uw buren niet verslechtert. Mediation is alleen mogelijk als u en uw buren hieraan vrijwillig willen meedoen.

Stap 7

Neem contact op met de politie

U kunt de wijkagent vragen om te bemiddelen bij burenoverlast.

De politie kan optreden als er sprake is van een strafbaar feit, of als de openbare orde wordt verstoord.

In veel gemeenten is burengerucht strafbaar volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Ook nachtelijk burengerucht is strafbaar. De politie kan bijvoorbeeld een proces-verbaal opmaken, of -na een waarschuwing- geluidsapparatuur of muziekinstrumenten in beslag nemen.

Stap 8

Schakel een advocaat in

Is sprake van onrechtmatige hinder door uw buren? Vraag met behulp van een advocaat aan de rechter om uw buren te verbieden door te gaan met de overlast. U moet dan wel bewijzen dat de geluidsoverlast van uw buren onrechtmatige hinder oplevert. De rechter maakt bij zijn beslissing altijd een afweging tussen uw belang en dat van uw buren. De uitkomst is daardoor wel onzeker.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Waar kunt u geluidsoverlast het beste melden?

  Wanneer u er niet uitkomt met uw buren, kunt u de geluidsoverlast melden via de website van milieuklachten of bij uw gemeente. Is de geluidsoverlast van buren zo ernstig en moet er direct wat aan gedaan worden? Neem dan contact op met de politie. U kunt ook een melding doen bij uw wijkagent.

  U kunt bij uw melding de volgende informatie doorgeven:

  • Op welk adres of plek is de geluidsoverlast?
  • Wat is de oorzaak van de overlast (feestje, ruzie, muziek, etc.) ?
  • Wanneer en op welk tijdstip was de geluidsoverlast?
  • Hoe lang duurde de geluidsoverlast?
  • Komt de geluidsoverlast vaker voor? En zo ja, hoe vaak precies?
 • Wat is onrechtmatige hinder?

  Voor geluidsoverlast van buren zijn geen specifieke wettelijke regels vastgelegd. Geluidsoverlast van buren kan wel in strijd zijn met de wet als er sprake is van ‘onrechtmatige hinder’. Dit is het geval als uw buren zoveel lawaai maken dat dit in strijd is met de wet, iemands recht of een maatschappelijke plicht. Niet elk hard geluid dat uw buren maken is onrechtmatig. Of er sprake is van onrechtmatige hinder hangt bijvoorbeeld af van:

  • het soort geluid
  • de ernst en omvang van de geluidsoverlast
  • de duur van de overlast
  • de gevolgen ('schade') die de overlast voor u heeft

  Voorbeelden van onrechtmatige hinder zijn elke nacht trompet spelen of een hond die dagelijks urenlang blaft of jankt.

  Geluidstechnisch onderzoek

  Om uw standpunt te bewijzen is soms een geluidstechnisch onderzoek in uw woning nodig. Heeft u een huurwoning? Vraag uw verhuurder of hij de kosten hiervan wil betalen. Wil hij dit niet, dan zijn de kosten van het onderzoek voor u zelf.

  Kijk voor meer informatie over geluidsoverlast op de website van de Nederlandse Stichting Geluidhinder. De toegestane decibellen in woningen en normen bij geluidsoverlast vindt u in de NSG richtlijn laagfrequent geluid.

 • Kunnen regelmatige lawaaimakers worden aangepakt?

  Veroorzakers van structurele geluidsoverlast kunnen uiteindelijk uit hun huis gezet worden. Dat geldt voor huurders en eigenaren van een woning.

  Huurder

  Hebben meerdere buren klachten over geluidsoverlast van een buurtbewoner? Houd dan samen een dagboek bij om de geluidsoverlast te registreren en aan te tonen. Doet de verhuurder niet genoeg om het probleem op te lossen? Probeer dan samen de verhuurder te dwingen om de huurovereenkomst met de overlastveroorzaker op te zeggen. De verhuurder is verplicht om te zorgen voor huurgenot van zijn huurders. En om overlast aan te pakken.

  Eigenaar

  Is de overlastveroorzaker eigenaar van de woning? Kijk of de VVE maatregelen kan nemen. Is er geen VVE? Overweeg dan om buurtbemiddeling of een advocaat in te schakelen.

  Sinds 1 juli 2017 is de Wet aanpak Woonoverlast in werking getreden. De wet staat ook bekend als de 'Aso wet'. Hierbij kan de burgemeester een maatregel opleggen bij ernstige en herhaaldelijke overlast. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.

Terug naar boven Shape