Geluidsoverlast buren: wat kunt u doen? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Stap 1

Bespreek de situatie met uw buren

Laat uw buren weten dat u last heeft van hun geluiden. Misschien hebben zij niet door dat u last heeft.

Probeer afspraken te maken om de overlast te beperken. Bijvoorbeeld op welke tijden uw buren piano spelen of tot hoe laat zij doorgaan met een verbouwing.

Praktische maatregelen

Bekijk ook met uw buren of praktische maatregelen de situatie kunnen verbeteren. Bijvoorbeeld (andere) vloerbedekking of rubberen doppen onder de wasmachine.

Heeft u een huurwoning? Overleg dan ook met uw verhuurder over aanpassingen aan de woningen om burenoverlast te beperken.

Stap 2

Houd een logboek bij

Er is pas sprake van overlast als u regelmatig last heeft van uw buren.

Geluidsoverlast moet u kunnen bewijzen. Houd daarom een logboek bij waarin u schrijft wanneer en welke vorm van overlast te horen is. Maak eventueel opnames in uw eigen woning om het volume van het geluid vast te leggen.

Stap 3

Kijk of er een reglement is en meld overlast bij uw verhuurder of VVE

Voor flatgebouwen en woningen van woningbouwverenigingen zijn vaak woonregels of huishoudelijke reglementen opgesteld. Daarin staan soms bepalingen over geluidsoverlast.

Ik huur een woning

 • Vraag de huishoudelijke reglementen of woonregels op bij uw verhuurder
 • Meld overtredingen van deze regels schriftelijk bij uw woningbouwvereniging, bewonerscommissie of bij de gemeente
 • Neem contact op met de verhuurder van de woning(en) om de situatie te bespreken

De verhuurder kan misschien bemiddelen of andere maatregelen nemen om de geluidsoverlast op te lossen. Structurele geluidsoverlast kan soms alleen worden opgelost met bouwkundige ingrepen door de verhuurder of VVE. Bijvoorbeeld isolatie of reconstructie van vloeren, muren of trappen.

Ik ben eigenaar van een appartement

Kijk of u lid bent van een Vereniging van Eigenaren (VVE). In een splitsingsakte of huishoudelijk reglement staan soms regels om onrechtmatige hinder te voorkomen. En wat de VVE kan doen als de regels niet worden nageleefd, bijvoorbeeld een boete opleggen.

Meld de overlast bij het bestuur van de VVE. Overleg met de VVE over een eventuele oplossing van het probleem.

Stap 4

Schakel toezichthouders in

Heeft uw wooncomplex of wijk een toezichthouder? Bijvoorbeeld een conciërge, stadswacht, huismeester of buurtvader? Meld de burenoverlast dan bij deze toezichthouder. De toezichthouder kan meldingen van alle bewoners of buurtgenoten over overlast bundelen.

Stap 5

Vraag hulp bij buurtbemiddeling of mediation

Neem contact op met uw gemeente of sociaal wijkteam en vraag naar de mogelijkheid van buurtbemiddeling. Een buurtbemiddelaar is speciaal opgeleid om te bemiddelen bij problemen tussen buren, zoals geluidsoverlast.

Heeft uw gemeente geen buurtbemiddeling? Maak dan gebruik van mediation. Een mediator is een onafhankelijke, professionele bemiddelaar. Het Juridisch Loket kan u doorverwijzen naar een mediator.

Zowel buurtbemiddeling als mediation is alleen mogelijk als u en uw buren hieraan vrijwillig willen meedoen. 

Stap 6

Bel het meldpunt overlast

In veel gemeenten en provincies is een meldpunt overlast. Na uw melding kan een rapporteur langskomen om de situatie te bekijken. De rapporteur kan als dat nodig is andere instanties inschakelen. Kijk op de website van uw gemeente of er in uw gemeente zo’n meldpunt is.

U kunt geluidsoverlast ook melden via de website van milieuklachten. Handhavers kunnen deze gegevens bekijken als het nodig is.

Stap 7

Neem contact op met de politie

U kunt de wijkagent vragen om te bemiddelen bij burenoverlast. 

De politie kan optreden als er sprake is van een strafbaar feit, of als de openbare orde wordt verstoord.

In veel gemeenten is burengerucht strafbaar volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Ook nachtelijk burengerucht is strafbaar. De politie kan bijvoorbeeld een proces-verbaal opmaken, of -na een waarschuwing- geluidsapparatuur of muziekinstrumenten in beslag nemen.

Stap 8

Schakel een advocaat in

Is sprake van onrechtmatige hinder door uw buren? Vraag met behulp van een advocaat aan de rechter om uw buren te verbieden door te gaan met de overlast. U moet dan wel bewijzen dat de geluidsoverlast van uw buren onrechtmatige hinder oplevert. De rechter maakt bij zijn beslissing altijd een afweging tussen uw belang en dat van uw buren. De uitkomst is daardoor wel onzeker.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat is onrechtmatige hinder?

  Voor geluidsoverlast van buren zijn geen specifieke wettelijke regels vastgelegd. Geluidsoverlast van buren kan wel in strijd zijn met de wet als er sprake is van ‘onrechtmatige hinder’. Dit is het geval als uw buren zoveel lawaai maken dat dit in strijd is met de wet, iemands recht of een maatschappelijke plicht. Niet elk hard geluid dat uw buren maken is onrechtmatig. Of er sprake is van onrechtmatige hinder hangt bijvoorbeeld af van:

  • het soort geluid
  • de ernst en omvang van de geluidsoverlast
  • de duur van de overlast
  • de gevolgen ('schade') die de overlast voor u heeft

  Voorbeelden van onrechtmatige hinder zijn elke nacht trompet spelen of een hond die dagelijks urenlang blaft of jankt.

  Geluidstechnisch onderzoek

  Om uw standpunt te bewijzen is soms een geluidstechnisch onderzoek in uw woning nodig. Heeft u een huurwoning? Vraag uw verhuurder of hij de kosten hiervan wil betalen. Wil hij dit niet, dan zijn de kosten van het onderzoek voor u zelf.

  Kijk voor meer informatie over geluidsoverlast op de website van de Nederlandse Stichting Geluidhinder. De toegestane decibellen in woningen en normen bij geluidsoverlast vindt u in de NSG richtlijn laagfrequent geluid.

 • Kunnen regelmatige lawaaimakers worden aangepakt?

  Veroorzakers van structurele geluidsoverlast kunnen uiteindelijk uit hun huis gezet worden. Dat geldt voor huurders en eigenaren van een woning.

  Huurder

  Hebben meerdere buren klachten over geluidsoverlast van een buurtbewoner? Houd dan samen een dagboek bij om de geluidsoverlast te registreren en aan te tonen. Doet de verhuurder niet genoeg om het probleem op te lossen? Probeer dan samen de verhuurder te dwingen om de huurovereenkomst met de overlastveroorzaker op te zeggen. De verhuurder is verplicht om te zorgen voor huurgenot van zijn huurders. En om overlast aan te pakken.

  Eigenaar

  Is de overlastveroorzaker eigenaar van de woning? Kijk of de VVE maatregelen kan nemen. Is er geen VVE? Overweeg dan om buurtbemiddeling of een advocaat in te schakelen.

  Wet aanpak woonoverlast

  Sinds 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. De wet staat ook bekend als de 'aso wet'. De burgemeester kan een maatregel opleggen bij ernstige en herhaaldelijke overlast. Zoals een tijdelijk verbod aanwezig te zijn op het erf. Of het opleggen van een boete voor iedere dag dat de overlast duurt. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.

 • Binnen welke tijden mag ik klussen?

  In de wet staat niet binnen welke tijden u mag klussen. Soms kan uw gemeente dit wel in een APV regelen. Neem hiervoor contact op met uw gemeente.

  Bent u van plan te gaan verbouwen in uw woning? Bespreek dit met uw buren. Zo kunt u met elkaar afspreken binnen welke tijden u gaat klussen. Op die manier weet u beiden waar u aan toe bent. 

 • Wat kan ik doen als mijn verhuurder zegt dat ik overlast veroorzaak?

  Uw verhuurder moet bewijzen dat u overlast veroorzaakt. Vraag daarom bij uw verhuurder om het dossier. U kunt dan zien wat er over u bekend is bij uw verhuurder.

  Schrijf een brief naar uw verhuurder als uw dossier volgens u niet klopt. Ook kunt u uw verhuurder vragen om een gesprek over de klachten. U laat hiermee zien dat u uw best doet de klachten op te lossen.

 • Kan ik over geluidsoverlast klagen bij de Huurcommissie?

  Zorgt een andere huurder van uw verhuurder voor geluidsoverlast? Wijs uw verhuurder dan schriftelijk op de overlast en geef hem een kans hier iets tegen te doen. Uw verhuurder is namelijk verantwoordelijk voor het woongenot waar u voor betaalt. Geluidsoverlast kan uw woongenot verstoren.

  Doet uw verhuurder niets tegen de overlast? Dan levert dit soms een gebrek op waar u een huurverlaging voor kunt vragen. Als u een sociale huurwoning huurt, vraagt u huurverlaging aan bij de Huurcommissie. De Huurcommissie bekijkt dan of uw verhuurder de andere huurder heeft aangesproken op zijn gedrag. En of uw verhuurder afspraken probeerde te maken om overlast te voorkomen of beperken.

  De Huurcommissie mag uw verhuurder niet verplichten om bepaalde maatregelen te nemen tegen de andere huurder. Zo mag de Huurcommissie niet zeggen dat uw verhuurder een boete moet opleggen aan de andere huurder. Dit mag alleen de rechter.

Terug naar boven Shape