Wat kan ik doen tegen geluidsoverlast van buren?

In de praktijk bereikt u het meest met overleg. Praat met uw buren en maak afspraken met elkaar. Hierdoor kunt u vervelende situaties voorkomen. Hieronder vindt u een stappenplan, wat kan helpen als er problemen zijn met geluidsoverlast.

Stap 1

Maak afspraken met uw buren

Heeft u last van geluidsoverlast van uw buren? Ga dan eerst in gesprek met uw buren. Spreek bijvoorbeeld af op welke tijden er piano gespeeld kan worden. Onthoud dat uw buren ook overlast van u kunnen hebben. Waarschuw uw buren vooraf als u een feestje heeft.

Stap 2

Tref simpele praktische maatregelen

Soms kunnen eenvoudige maatregelen al veel geluidsoverlast terugdringen. Denk bijvoorbeeld aan (andere) vloerbedekking, gordijnen, rubberen doppen onder de wasmachine, het vrij ophangen van speakers waardoor trillingen worden voorkomen, enzovoort. Op de website van Nederlandse Stichting Geluidshinder staat meer informatie over het treffen van praktische maatregelen. Heeft u een huurwoning? Overleg dan met uw verhuurder over aanpassingen aan de woning om overlast te beperken.

Stap 3

Kijk na of er een reglement is

Voor flatgebouwen en woningen van woningbouwverenigingen zijn vaak woonregels of huishoudelijke reglementen opgesteld, waarin ook bepalingen staan over geluidsoverlast.

Huurt u een woning? Dan kunt u deze huishoudelijke reglementen of woonregels opvragen bij de woningbouwvereniging. Staat hier in dat harde vloeren zoals parket en zeil verboden zijn? Dan kunt u de overtreding melden bij de woningbouwvereniging, de bewonerscommissie of bij de gemeente.

Bent u eigenaar van een woning? Kijk dan of u lid bent van een Vereniging van Eigenaren (VVE). De VVE werkt met een splitsingsakte, een splitsingsreglement en een huishoudelijk reglement. In deze stukken kunnen regels ter voorkoming van onrechtmatige hinder zijn opgenomen. Ook kunnen de splitsingsakte het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement vertellen wat de VVE kan doen wanneer de regels niet worden nageleefd.  Zo kan de VVE soms een boete opleggen.

Stap 4

Schakel toezichthouders in

Geluidsoverlast kunt u ook melden bij conciërges, stadswachten, huismeesters of buurtvaders. Als er meerdere buurtgenoten zijn die overlast ervaren, kunnen deze toezichthouders de meldingen bundelen. 

Stap 5

Meld de geluidsoverlast bij de verhuurder

Huurt u een woning? Verhuurders en met name woningbouwverenigingen hebben soms medewerkers in dienst, bijvoorbeeld wijkregisseurs, die zich dagelijks bezig houden met het behandelen en mogelijk oplossen van overlastzaken. Meld de geluidsoverlast bij voorkeur schriftelijk, zodat er een dossier kan worden opgebouwd.

Bent u eigenaar van een woning? Als er een VVE is kunt u de overlast melden bij het bestuur van de VVE. Overleg met de VVE over een eventuele oplossing van het probleem.

Stap 6

Vraag een buurtbemiddelaar om hulp

In diverse steden zijn er buurten waar mensen een speciale opleiding hebben gehad om te bemiddelen bij overlast tussen buren. Buurtbemiddeling is een vrijwillig traject. Dit betekent dat beide buren open moeten staan voor een gesprek.

Neem contact op met uw gemeente of met een sociaal wijkteam en vraag naar buurtbemiddeling. Meer informatie over buurtbemiddeling vindt u op de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

Stap 7

Bel het meldpunt overlast

In veel gemeenten en provincies is een meldpunt overlast. Uw telefoontje kan ertoe leiden dat een rapporteur ter plekke poolshoogte komt nemen. Deze kan dan weer andere instanties inschakelen. Kijk op de website van uw gemeente of er in uw gemeente zo’n meldpunt is.

Stap 8

Onderzoek of bouwkundige aanpassingen mogelijk zijn

Bij structurele geluidsoverlast kan gedacht worden aan grotere bouwkundige ingrepen door de woningbouwvereniging, particuliere huisbaas of vereniging van eigenaren. Het kan dan gaan om isolatie, reconstructie van vloeren, muren of trappen of het dichten van gaten en het verhelpen van andere geluidsbruggen.

Stap 9

Schakel een mediator in

Komt u er met uw buren niet uit? Denk dan eerst nog aan de optie van mediator, voordat u naar een advocaat stapt. Een mediator is een onafhankelijke bemiddelaar. Juist bij problemen tussen buren is mediation een goed idee, omdat dit minder belastend is voor de verhoudingen dan een rechtszaak.

Meer informatie over dit onderwerp

 • Wat is onrechtmatig handelen?

  Van onrechtmatige hinder is sprake als u iets doet of nalaat in strijd met iemands recht, de wet, of een maatschappelijke plicht.

  Niet elke geluidshinder die uw buren veroorzaken is dus automatisch onrechtmatig. Dat wordt bepaald door de aard, ernst, duur en de omvang van de geluidshinder en de daardoor veroorzaakte 'schade'. Het hangt dus sterk af van de individuele omstandigheden of het burenlawaai juridisch is aan te pakken.

  Om uw standpunt te bewijzen zal soms een geluidstechnisch onderzoek in uw woning nodig zijn. Wellicht wil uw verhuurder de kosten hiervan betalen. Als dat geen optie is, dan kunt u op eigen kosten een onderzoek laten doen. Laat u hierover eerst informeren. Bijvoorbeeld door de Nederlandse Stichting Geluidhinder.

  Als de toegestane decibellen worden overschreden, dan is de geluidsoverlast in ieder geval onrechtmatig. Meer informatie over de toegestane decibellen in woningen leest u in de NSG richtlijn laagfrequent geluid. Bijvoorbeeld 's nachts trompet spelen of uw hond urenlang laten blaffen wordt al gauw als onrechtmatig beoordeeld.

 • Kunnen regelmatige lawaaimakers worden aangepakt?

  Mensen die structureel geluidsoverlast veroorzaken, kunnen hun huis uit gezet worden. Dat geldt voor huurders, gebruikers en eigenaren.

  Als meerdere medehuurders en buurtbewoners daarvan last hebben van een buurtbewoner, kunnen zij proberen de verhuurder te dwingen de huurovereenkomst met de overlastveroorzaker(s) op te zeggen. Als de overlastveroorzaker eigenaar is van een koopwoning, kan het bestuur van de VVE verzocht worden om actie te ondernemen. De verhuurder heeft een verplichting om overlast te voorkomen en eventueel de overlastveroorzaker(s) het huis uit te zetten. Werkten de verhuurder niet mee deze niet mee, dan zal er een advocaat ingeschakeld moeten worden. Om de voortdurende geluidsoverlast aan te tonen, helpt het als medehuurders, mede VVE leden en buurtbewoners een dagboek bijhouden van de overlast.

 • Wat kan de politie of de rechter doen?

  De politie kan alleen optreden als er sprake is van een strafbaar feit, of als de openbare orde wordt verstoord. In veel gemeenten is burengerucht strafbaar gesteld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De politie kan bijvoorbeeld een proces-verbaal opmaken, of -na een waarschuwing- geluidsapparatuur of muziekinstrumenten in beslag nemen.

  Heeft u geluidsoverlast van buren en denkt u onrechtmatige hinder te kunnen aantonen? Dan kunt u een civiele procedure beginnen bij de rechtbank. Daarvoor heeft u een advocaat nodig. In een kort geding kunt u de rechter vragen de overlastveroorzaker een bepaald verbod op te leggen.

  Ook zal de rechter altijd een afweging maken tussen uw belang en dat van uw tegenpartij. De uitkomst is onzeker. Bij verlies van de zaak loopt u het risico om veroordeeld te worden in de proceskosten. Doorloop daarom eerst de stappen van het stappenplan, voordat u besluit om naar de rechter te gaan.