Welke regels zijn er over schuttingen, heggen en andere erfafscheidingen?

Als een schutting, heg, muur of andere afscheiding tussen uw tuin en die van de buren precies op de erfgrens staat, is deze gezamenlijk eigendom van u en uw buren. Dat betekent dat u allebei (in overleg) verantwoordelijk bent voor het onderhoud, het schoonhouden en eventueel vernieuwen van de erfafscheiding. Samen met de buren betaalt u de gemaakte kosten.

Het maakt daarbij niet uit wie deze erfafscheiding oorspronkelijk heeft neergezet. Staat de erfafscheiding helemaal aan één kant van de grens? Dan is de eigenaar van de grond waar de erfafscheiding op staat daar volledig verantwoordelijk voor.

Een erfafscheiding moet aan de volgende regels voldoen:

 

 • Een schutting, muur of hek naast en achter een huis mag maximaal 2 meter hoog zijn tenzij er andere regels zijn volgens de gemeentelijke verordening of plaatselijke gewoonte. Vóór het huis is de maximale hoogte 1 meter. Wilt u een schutting van meer dan 2 meter hoog, informeer dan eerst bij de gemeente of u een omgevingsvergunning nodig heeft.
 • U mag geen opening of raam maken in de muur of schutting. Volgens de wet mogen er geen ramen, balkons of muuropeningen binnen 2 meter van de erfgrens zijn die uitkijken op de grond van uw buren.
 • Zonder toestemming van uw buren mag u met uw kant van de gemeenschappelijke erfafscheiding doen wat u wil. U mag er tegen aanbouwen en daarin, tot op de helft van de dikte van de erfafscheiding, balken, bouten enz. aanbrengen, zolang u maar geen beschadigingen aanricht. U mag aan uw kant van een muur of schutting bijvoorbeeld schilderen en/of beugels voor plantenbakken bevestigen. Heggen mag u aan uw kant snoeien.

Kies uw situatie:

Ons advies:

Voor eigenaren geldt dat buren van elkaar kunnen eisen dat op de erfgrens een erfafscheiding komt tussen de tuinen. Een erfafscheiding kan een haag, schutting of muur zijn. De buren zijn verplicht om de helft mee te betalen in de kosten van de aanschaf, bouw en onderhoud. Het is dus belangrijk dat u het samen eens wordt en hierover afspraken maakt.

Komt u er samen niet uit? Schakel dan een mediator in om tot afspraken te komen en die te laten vastleggen. Wanneer dit niet lukt, dan kunt u de rechter verzoeken om de buren te dwingen mee te werken aan het plaatsen van een erfafscheiding tot een maximale hoogte van 2 meter op de erfgrens en voor beider kosten. Uiteraard kunt u ook altijd een erfafscheiding op uw eigen grond zetten.

Ons advies:

Vindt u de gemeenschappelijke erfafscheiding niet mooi? Dan kunt u een erfafscheiding geheel op uw eigen grond plaatsen. Deze erfafscheiding is dan alleen van u. Uw buren mogen er aan hun kant niet aan komen, maar hoeven ook niet mee te betalen aan de aanschaf of het onderhoud.

De erfafsluiting zal wel aan redelijke eisen van welstand moeten voldoen. Daarnaast moet er voor bouwwerken (hekken, muren of schuttingen), die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn, een omgevingsvergunning worden aangevraagd bij de gemeente. Voor bouwwerken die niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg, is geen omgevingsvergunning nodig als ze maximaal 2 meter hoog zijn. In het bestemmingsplan van de gemeente kunnen ook regels voor erfafsluitingen staan.

Uw buren hebben hetzelfde recht.

Ons advies:

Staat er op de erfgrens tussen u en uw buren een gemeenschappelijke heg, maar willen uw buren deze vervangen door een schutting? Dan hebben uw buren uw toestemming nodig, omdat u voor de helft eigenaar bent. U moet daarom samen afspraken maken over een vervanging van de erfafscheiding.

Komt u er samen niet uit? Schakel dan een mediator (conflictbemiddelaar) in om tot afspraken te komen en die te laten vastleggen. Wordt u het niet met uw buren eens, dan moet uw buurman aan de rechter toestemming vragen om op de erfafscheiding een schutting te mogen neerzetten.

Ons advies:

Hebben uw buren een omgevingsvergunning gekregen om te bouwen op de plaats waar nu de gemeenschappelijke heg, muur of schutting staat? Dan geldt dat ze deze erfafscheiding niet kunnen weghalen zonder uw toestemming. De gemeente hoeft bij het verstrekken van een omgevingsvergunning niet te controleren hoe het precies zit met het eigendom van de grond. Dat is een zaak 'tussen de erven' onderling, tussen u en uw buren dus.

Vindt u dat het gebouw, waarvoor een omgevingsvergunning is verstrekt, uw licht wegneemt, een inbreuk maakt op uw privacy of om een andere reden onrechtmatig is? Neemt u dan contact op met het Juridisch Loket voor advies.

Veelgestelde vragen

 • Mag ik in overleg met mijn buren van de regels afwijken?

  Het burenrecht is 'regelend recht'. Dit betekent dat partijen bindende afspraken kunnen maken die afwijken van de wet. De artikelen in de wet zijn opgenomen om duidelijkheid te bieden in situaties waarbij partijen niets met elkaar - vooraf - hebben geregeld. Deze afspraken mogen niet in strijd zijn met ander wettelijke bepalingen.

  Deze afspraken gelden niet direct ook voor eventuele nieuwe buren. Dat kan anders liggen als er sprake is van verjaring of dit is vastgelegd in een notariële akte of in de nieuwe koopovereenkomst.

 • Gelden de regels over erfafscheidingen ook voor huurders?

  De regels van het burenrecht gelden niet alleen voor 'eigenaren'. Ook een huurder kan zich in bepaalde gevallen beroepen op de regels uit het burenrecht. Bijvoorbeeld voor het verwijderen van overhangende takken.

  Voordat u eventueel verdere stappen gaat ondernemen, is het verstandig om dit in ieder geval te bespreken met uw verhuurder. Neemt u contact op met het Juridisch Loket om te bespreken of u in uw geval ook een beroep kan doen op de regels van het burenrecht.

 • Meer weten?

  Op de website van de tv-programma's 'Recht in de regio' en 'De Rijdende Rechter' van de NCRV, www.eerstehulpbijrecht.nl, zijn veel voorbeelden te vinden van burengeschillen over de erfgrens en erfafscheidingen en de oplossingen daarvoor.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Buren
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.