Hoe dicht mag een boom of heg bij de erfgrens staan?

Er zijn regels voor de afstand tussen beplanting en de erfgrens, de grens tussen uw grond en de grond van uw buren. Deze regels worden in twee situaties onderscheiden:

Kies uw situatie:

Ons advies:

Een boom moet minimaal 2 meter van de erfgrens geplant worden. De erfgrens is de grens tussen uw grond en die van de buren.

Er zijn echter wel een aantal uitzonderingen:

1. Als de boom niet hoger is dan de schutting die er tussen staat

Een boom mag wel dichter dan 2 meter van de erfgrens worden geplant, als er een schutting op de erfgrens staat en de boom hier niet boven uit komt. De buren hebben er dan namelijk geen last van. Het moet wel gaan om een schutting of een andere ondoorzichtige erfafscheiding. Bijvoorbeeld een stenen muur.

2. Als de buren toestemming hebben gegeven

U kunt met uw buren onderling afspreken hoe dicht uw boom bij de erfgrens wordt geplant. Zet deze afspraken wel op papier. U moet namelijk kunnen bewijzen dat uw buren toestemming hebben gegeven. Dat de boom er al jaren staat, is niet genoeg.

Als de vorige eigenaar toestemming heeft gegeven voor de plaats van de beplanting, kan dit alleen bewezen worden als deze toestemming is opgenomen in een notariële akte en bij het Kadaster is ingeschreven.

3. Als het gaat om openbare bomen

De regels voor verplichte afstanden tot de erfgrens gelden niet voor bomen die in openbare grond zijn geplant of op een openbaar erf staan. Bijvoorbeeld bomen die eigendom zijn van de gemeente of Rijkswaterstaat. Een gemeenteboom mag dus wel tegen de erfgrens aan worden geplant.

4. Als de gemeente andere regels heeft bepaald

De gemeente kan bepalen dat een boom toch dichterbij de erfgrens geplant mag worden. Dit staat dan in een verordening. In een verordening legt de gemeente de regels van de gemeente vast.

5. Als er sprake is van verjaring

Als uw buren een boom hebben geplant op minder dan 2 meter afstand, kunt u vragen om de boom weg te halen. Het kan echter zijn dat uw recht om dit te vragen, 'verjaard' is. Dit betekent dat de boom staat er dan al zo lang staat, dat hij mag blijven staan. Dit is zo als de boom er al meer dan 20 jaar staat.

De termijn van verjaring is in sommige gevallen 10 jaar. Er moet dan bewezen kunnen worden dat er destijds toestemming is gegeven om de boom op die plek te zetten. Dit kan bijvoorbeeld als de toestemming bij het Kadaster is ingeschreven. 

De buren krijgen dan het recht om de boom binnen ‘het verboden gebied’ te mogen laten staan. Dit recht wordt een erfdienstbaarheid genoemd en kan bij het Kadaster ingeschreven worden.

Ons advies:

De regels voor de verplichte afstand tot de erfgrens gelden niet voor beplanting die in openbare grond zijn geplant of op een openbaar erf staan, bijvoorbeeld heggen en heesters die eigendom zijn van de gemeente of Rijkswaterstaat. Een gemeenteheg mag dus wel tegen de erfgrens aan worden geplant.
Een heg of heester moet minimaal 0,5 meter van de erfgrens geplant worden. De erfgrens is de grens tussen uw grond en die van uw buren. Als deze afstand niet klopt, mag u vragen om de heg of heester te verplaatsen. U mag ook vragen om een vergoeding, in plaats van verplaatsing.

Er zijn echter wel een aantal uitzonderingen:

1. Als de heg niet hoger is dan de schutting die er tussen staat

Een heg of heester mag wel dichter dan 0,5 meter van de erfgrens worden geplant, als er een schutting op de erfgrens staat en de heg of heester hier niet boven uit komt. De buren hebben er dan namelijk geen last van. Het moet wel gaan om een schutting of andere ondoorzichtige erfafscheiding. Bijvoorbeeld een stenen muur.

2. Als de buren toestemming hebben gegeven

U kunt met uw buren onderling afspreken hoe dicht uw heg of heester bij de erfgrens wordt geplant. Zet deze afspraken  wel op papier. U moet namelijk kunnen bewijzen dat uw buren toestemming hebben gegeven. Dat de heg of heester er al jaren staat, is niet genoeg. 

Als de vorige eigenaar toestemming heeft gegeven voor de plaats van de beplanting, kan dit alleen bewezen worden als deze toestemming is opgenomen in een notariële akte en bij het Kadaster is ingeschreven.

3. Als het gaat om openbare beplanting

De regels voor de verplichte afstand tot de erfgrens gelden niet voor beplanting die in openbare grond zijn geplant of op een openbaar erf staan, bijvoorbeeld heggen en heesters die eigendom zijn van de gemeente of Rijkswaterstaat. Een gemeenteheg mag dus wel tegen de erfgrens aan worden geplant.

4. Als de gemeente andere regels heeft bepaald

De gemeente kan bepalen dat een heg of heester toch dichterbij de erfgrens geplant mag worden. Dit staat dan in een verordening. In een verordening legt de gemeente de regels van de gemeente vast.

5. Als er sprake is van verjaring

Als uw buren een heg of heester hebben geplant op minder dan 0,5 meter afstand, kunt u vragen om de heg of heester weg te halen. Het kan echter zijn dat uw recht om dit te vragen, ‘verjaard’ is. Dit betekent dat de heg of heester er dan al zo lang staat, dat hij mag blijven staan. Dit is zo als de heg of heester al meer dan 20 jaar op die plek staat. 

De termijn van verjaring kan in sommige gevallen 10 jaar zijn. Er moet dan bewezen kunnen worden dat er destijds toestemming is gegeven om de heg of heester op die plek te zetten. Dit kan bijvoorbeeld als de toestemming bij het Kadaster is ingeschreven.

De buren krijgen dan het recht om de heg of heester binnen ‘het verboden gebied’ te mogen laten staan. Dit recht wordt een erfdienstbaarheid genoemd en kan vervolgens bij het Kadaster ingeschreven worden.

Veelgestelde vragen

  • Wat kan ik doen tegen bladoverlast?

    Tegen afgevallen bladeren en afgewaaide takken van de boom van uw buren kunt u weinig doen, als de boom meer dan 2 meter van de erfgrens staat. Uw buren doen dan niets fout. Dat bomen hun bladeren verliezen en dat de wind deze in uw tuin blaast is overmacht.

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Buren
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.