Strafblad

Als u veroordeeld bent voor een misdrijf, of daarvan verdacht bent geweest, kan dat worden geregistreerd. Ook sommige overtredingen worden geregistreerd afhankelijk van de soort overtreding en de opgelegde straf. De registratie van deze justitiële gegevens wordt ook wel een 'strafblad' genoemd.

Gegevens over strafbare feiten waarbij u betrokken bent geweest worden bewaard in het Justitieel Documentatiesysteem (JDS) van Justitie en in de politieregisters. U heeft het recht om te zien wat er in het JDS over u staat geregistreerd. Bent u het met een registratie niet eens, dan kunt u daartegen bezwaar maken.

Een strafblad kan betekenen dat u geen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) krijgt. Deze verklaring heeft u nodig als u solliciteert naar bepaalde functies.

Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.