Kan ik mijn strafblad opvragen?

U heeft het recht om te weten of u een strafblad heeft en wat er over u in staat. Officieel heet een strafblad nu een ‘uittreksel Justitiële Documentatie’. Bekijk hieronder hoe u uw strafblad kunt opvragen.

Stap 1

Stuur een brief naar de justitiële informatiedienst

U kunt inzage in uw strafblad opvragen door een brief of e-mail te sturen naar de Frontoffice van de Justitiële Informatiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Vermeld in de brief of e-mail de volgende gegevens:

 • uw naam;
 • uw adres;
 • uw telefoonnummer;
 • een kopie van uw geldige paspoort of ander identiteitsbewijs.
Stap 2

Wacht de behandeling van uw verzoek af

Bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie wordt opgevraagd of er justitiële gegevens zijn vastgelegd in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS). In dit register staat bij welke strafbare feiten u betrokken bent geweest. Het kan onder andere gaan om veroordelingen, maar ook om zaken waarvoor u een stafbeschikking of een transactievoorstel heeft ontvangen. U kunt ook in het JDS voorkomen als u alleen maar ergens van verdacht bent geweest, zonder dat het tot een rechtszaak kwam. In het JDS worden alle misdrijven en een groot aantal overtredingen geregistreerd, wanneer deze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Stap 3

U krijgt bericht van de justitiële informatiedienst

Als u niet bekend bent in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS), geeft de Justitiele Informatiedienst dit telefonisch aan u door.

Bent u wel bekend in het JDS, dan ontvangt u binnen 4 weken een brief van de Justitiële Informatiedienst dat uw gegevens zijn doorgestuurd naar de betrokken rechtbank. Vervolgens krijgt u van deze rechtbank een brief wanneer u deze gegevens kunt inzien. U kunt de gegevens inzien bij de griffie van de rechtbank in het eigen woongebied. U moet hiervoor een vergoeding betalen (€ 4,54). U mag geen kopieën maken.

In uitzonderlijke situaties kan de Justitiële Informatiedienst inzage in uw gegevens weigeren. U krijgt hiervan schriftelijk bericht. U kunt tegen deze weigering binnen zes weken schriftelijk bezwaar maken.

Stap 4

Verzoek om wijziging van uw gegevens als deze niet juist zijn

Als uw gegevens in het Justitieel Documentatiesysteem volgens u niet juist zijn of ten onrechte zijn opgenomen dan kunt u de Justitiële Informatiedienst schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen.

De gegevens worden alleen gewijzigd, als ze afwijken van het gerechtelijk vonnis of een beslissing van het Openbaar Ministerie (bijvoorbeeld een strafbeschikking). Verwijdering is alleen mogelijk als blijkt dat u ten onrechte als verdachte werd beschouwd, bijvoorbeeld na een onderzoek door het Openbaar Ministerie.

U krijgt binnen vier weken een schriftelijke beslissing op uw verzoek om wijziging of verwijdering. Als u het met deze beslissing niet eens bent dan moet u binnen zes weken schriftelijk bezwaar maken (voorbeeld bezwaarschrift).

 

Meer informatie over dit onderwerp

 • Wat komt in een strafblad?

  Van een verdenking van een misdrijf of een veroordeling, wordt altijd een registratie gemaakt in het Justitieel Documentatiesysteem. Ook van een overtreding kunt u een strafblad krijgen. Er moet dan sprake zijn van een vrijheidsstraf, een voorwaardelijke straf of een boete/transactie van minimaal € 100,-.  

 • Wat is het verschil tussen een misdrijf en een overtreding?

  Misdrijven zijn ernstige strafbare feiten, zoals overvallen, diefstal, moord, identiteitsfraude en handel in drugs.

  Overtredingen zijn lichte strafbare feiten, zoals verkeersovertredingen en openbaar dronkenschap.

 • Hoe lang blijven overtredingen geregistreerd staan?

  Hoe lang overtredingen geregistreerd blijven hangt af van de situatie.

  • Gegevens worden geschrapt 5 jaar na een einduitspraak wanneer de justitiële gegevens zijn verwerkt, of wanneer een strafbeschikking wegens een overtreding volledig uitgevoerd is.
  • Is er een vrijheidsstraf of taakstraf opgelegd dan blijft dit 10 jaar geregistreerd staan.
  • De termijn is ook 10 jaar indien een bedrijf (of rechtspersoon) een geldboete van de derde of een hogere categorie van € 7.600 (per 1 januari 2010) opgelegd heeft gekregen.
  • 2 jaar na het overlijden van betrokkene.
  • Na het vervallen van het recht tot strafvordering door verjaring.


  Sinds 1 februari 2008 mag het Openbaar Ministerie voor een aantal strafbare feiten zelf straffen opleggen. Dit heet een strafbeschikking.

 • Hoe lang blijven misdrijven geregistreerd staan?

  Vermeldingen in het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) over een misdrijf worden in beginsel verwijderd:

  • 30 jaar na een einduitspraak als op het misdrijf een gevangenisstraf van 3 jaar of meer is gesteld en: 
   - waarvan de justitiële gegevens zijn verwerkt, of 
   - nadat een strafbeschikking wegens het misdrijf volledig uitgevoerd is, of
   - 20 jaar na het overlijden van betrokkene.
  • 40 jaar na een einduitspraak indien op het misdrijf een gevangenisstraf van 8 jaar of meer is gesteld en:
   - waarvan de justitiële gegevens zijn verwerkt, of
   - nadat een strafbeschikking wegens het misdrijf volledig uitgevoerd is, of
   - 20 jaar na het overlijden van betrokkene of 80 jaar is geworden.
  • na het vervallen van het recht tot strafvordering door verjaring. De verjaringstermijnen verschillen per delict.

  In bepaalde gevallen geldt er een langere termijn of worden deze termijnen verlengd. Justitiële gegevens betreffende zedenmisdrijven worden bijvoorbeeld pas uit de justitiële documentatie verwijderd nadat pleger 80 jaar is geworden of 20 jaar na zijn overlijden.