Zijn er gevolgen voor mijn inkomen als ik ga samenwonen?

Als u gaat samenwonen, kan dat gevolgen hebben voor uw inkomen of uitkering. Deze wijziging in uw gezinssituatie kan een aanleiding zijn om uw uitkering of toeslag te verhogen of te verlagen.

Kies uw situatie:

Ons advies:

Als samenwonende krijgt u minder AOW dan als alleenwonende. De overheid gaat ervan uit dat het leven voor een alleenstaande duurder is, dan voor mensen die de kosten van wonen en levensonderhoud met elkaar kunnen delen. Daarom is de AOW-uitkering voor een alleenstaande gelijk aan 70% van het minimumloon. Voor een gehuwde of samenwonende is dat 50% van het minimumloon.

Krijgt u AOW en gaat u samenwonen, dan bent u verplicht dit bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te melden. Doet u dit niet, dan kunt u vervolgd worden wegens fraude. U moet uw uitkering terugbetalen en kan het zijn dat u een boete opgelegd krijgt.

Let op:

Ook als u met een broer, zus, grootouder of kleinkind in dezelfde woning woont (en daar ook staat ingeschreven), telt u voor de AOW als samenwonend. Voor de AOW woont u niet samen:

  • Als u een kostganger of huurder in huis heeft van wie u kostgeld of huur ontvangt. Dit moeten commercieel geloofwaardige bedragen zijn, die met de jaarlijkse huurverhogingen mee gaan.
  • Als u uitsluitend samenwoont met uw eigen kind of met uw vader of moeder. In dat geval wordt u (allebei) als alleenstaande beschouwd. Wanneer u met drie of meer meerderjarige personen samenwoont, wordt u voor de AOW allemaal als alleenstaande beschouwd.

Meer informatie over AOW en samenwonen vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Ons advies:

Sinds 1 januari 2015 geldt de ‘kostendelersnorm’ in de bijstand. De kostendelersnorm houdt in dat als u uw woning deelt met meer volwassenen, uw uitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw huishouden, hoe lager uw uitkering. De reden hiervoor is dat als er meer personen in één woning wonen, de woonkosten kunnen worden gedeeld. Meer informatie over de kostendelersnorm vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Naast de kostendelersnorm, kan er ook sprake zijn van een gezamenlijke huishouding. Hiervan is sprake als u samen met een ander uw hoofdverblijf heeft in dezelfde woning én voor elkaar zorgt of allebei bijdraagt in de kosten van de huishouding. Het maakt dan niet uit met wie u samenwoont. Er hoeft dus geen sprake te zijn van een liefdesrelatie. Door de gezamenlijke huishouding kan uw uitkering lager worden, maar het kan ook zijn dat u helemaal geen uitkering meer krijgt.

Krijgt u bijstand en gaat u samenwonen, dan bent u verplicht dit bij de Sociale Dienst van de gemeente te melden. Doet u dit niet, dan heeft dit mogelijk gevolgen voor uw uitkering. U kan zijn dat u uw uitkering moet terugbetalen en een boete opgelegd krijgt. Meer informatie over bijstand en samenwonen vindt u op de website Rechtopbijstand.nl.

Ons advies:

Voor uw WW-, WAO- of WIA-uitkering heeft samenwonen geen financiële gevolgen. Alleen als u een toeslag op een van deze uitkeringen ontvangt, dan telt uw gezinsituatie weer wel mee. Dat kan betekenen dat de aanvulling op uw uitkering vanuit de Toeslagenwet geheel of gedeeltelijk komt te vervallen.

Ons advies:

Samenwonen kan gevolgen hebben op het recht en eventueel de hoogte van zorg- en huurtoeslag. Dat betekent niet altijd dat de zorg- en huurtoeslag volledig komen te vervallen.

Meer informatie over samenwonen en toeslagen kunt u op de website van de Belastingdienst vinden. 

Ons advies:

Als u gaat samenwonen met een nieuwe partner op een manier die te vergelijken is met een huwelijk, dan hoeft uw ex-partner de partneralimentatie niet meer te betalen. Belangrijke criteria hiervoor zijn:

  • De duurzaamheid van de relatie
  • Een gemeenschappelijke huishouding
  • Het elkaar verzorgen

Let wel: niet elke nieuwe samenleefsituatie betekent het einde van de partneralimentatie. Lees meer over de gevolgen van samenwonen voor uw  partneralimentatie bij Nieuwe partner: meer of minder alimentatie?

Kijk ook eens bij

Alle vragen over Samenwonen
Deel deze pagina:
Naar boven

Disclaimer

Het Juridisch Loket is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel advies - per e-mail, via de vraagfunctie of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt het Juridisch Loket geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Het Juridisch Loket of door u aan het Juridisch Loket door middel van de website of anderszins langs elektronische weg.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Het Juridisch Loket is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.

Op de inhoud van de website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de teksten, look and feel, geluid- en beeldmateriaal, afbeeldingen, software, vormgeving, merken, logo’s, enige andere informatie en databanken rusten intellectuele eigendomsrechten welke aan het Juridisch Loket, haar licentiegevers en/of haar partners toebehoren. Deze inhoud mag uitsluitend worden gebruikt om van de website en de daarop aangeboden diensten gebruik te maken. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Juridisch Loket mag u de inhoud niet voor andere doeleinden aanwenden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verveelvoudigen en/of openbaar maken daarvan dan wel het verstrekken daarvan aan derden, al dan niet voor commerciële doeleinden.