Beneficiair aanvaarden: hoe werkt dat? | Het Juridisch Loket Overslaan en naar de inhoud gaan
Stap 1

Maak een boedelbeschrijving op

Als vereffenaar moet u zo snel mogelijk een boedelbeschrijving van de nalatenschap maken. Een boedelbeschrijving is een beschrijving van alle bezittingen en schulden van de nalatenschap per sterfdatum. U kunt dat zelf doen of via de notaris.

Stap 2

Leg de boedelbeschrijving ter inzage

De boedelbeschrijving moet op het kantoor van de boedelnotaris (als die is aangewezen) of bij de griffie van de rechtbank ter inzage worden gelegd. Het doel hiervan is dat de andere erfgenamen en de belanghebbenden de beschrijving kunnen inzien.

U kunt als vereffenaar worden vrijgesteld van de verplichting om de boedelbeschrijving ter inzage te leggen. U moet hiervoor eerst een verzoek doen bij de kantonrechter.

Stap 3

Meld een negatieve erfenis

Wanneer een boedelbeschrijving is gemaakt, zal het duidelijk zijn of de nalatenschap positief of negatief is. Als de nalatenschap negatief is, dan bent u als vereffenaar verplicht om dit zo snel mogelijk te laten weten aan de kantonrechter.

Stap 4

Roep schuldeisers op

Als vereffenaar moet u de bekende schuldeisers van de nalatenschap per brief oproepen om hun vorderingen in te dienen. Dit betekent dat de schuldeisers op de hoogte worden gesteld van het overlijden van de erflater. De schuldeisers moeten daarna aan u melden wat ze te vorderen hebben. 

De kantonrechter kan bepalen dat de vereffenaars de schuldeisers ‘openlijk’ moeten oproepen om hun vorderingen vóór een bepaalde datum in te dienen. Deze openlijke oproeping vindt plaats in de Staatscourant en in één of meer door de kantonrechter aangewezen nieuwsbladen. 

Stap 5

Adres schuldeiser onbekend? Geef het door aan de kantonrechter

Als het adres van een op te roepen schuldeiser onbekend is, dan moet dit aan de kantonrechter worden gemeld. De kantonrechter kan dan aanwijzingen geven voor het opsporen van de schuldeiser. 

Stap 6

Verkoop de goederen

Voor zover het nodig is, moeten de goederen van de nalatenschap worden verkocht. Dit wordt ‘te gelde maken' genoemd. Met de opbrengst worden de schulden zoveel mogelijk afgelost. 

Stap 7

Maak een uitdelingslijst

De kantonrechter kan bepalen dat u als vereffenaar een lijst maakt met de baten en de schulden. Dit wordt een ‘uitdelingslijst’ genoemd. Hierop staan de baten en schulden. Ook staan de schuldeisers en hun wettelijke rangorde vermeld.

Wat moet er gebeuren met de uitdelingslijst?

 1. Dien de uitdelingslijst in bij de rechtbank.
 2. Publiceer de uitdelingslijst in de Staatscourant en in een regionaal nieuwsblad.
 3. Stel de erfgenamen en schuldeisers van de nalatenschap schriftelijk op de hoogte. Schuldeisers hebben daarna een maand de tijd om tegen de uitdelingslijst in verzet te komen.
Stap 8

Betaal de schuldeisers

Nadat de wettelijke periode van verzet is verstreken, kan de vereffenaar overgaan tot het uitkeren van de schulden. Hierbij moet de uitdelingslijst zoveel mogelijk worden gevolgd. Als er een positief saldo is, dan ontvangen de erfgenamen hun deel. De taak van de vereffenaar eindigt als de nalatenschap is afgehandeld.

De kantonrechter kan u als vereffenaar verplichten om rekening en verantwoording af te leggen over de door u verrichte werkzaamheden.

Meer informatie over dit onderwerp
 • Wat is een vereffeningsprocedure?

  Na een beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap zijn de erfgenamen verplicht om de nalatenschap te vereffenen. Dat betekent dat alle bezittingen en schulden in kaart worden gebracht.

  In de wet staat hoe de vereffeningsprocedure gaat. De vereffenaar moet ervoor zorgen dat de procedure op de juiste manier verloopt.

  Zo moet er een boedelbeschrijving komen en duidelijkheid zijn over de schuldeisers. Het doel van de vereffeningsprocedure is dat de schulden uit de erfenis zoveel mogelijk worden betaald.

  Wie zijn vereffenaar?

  De hoofdregel is dat alle erfgenamen gezamenlijk vereffenaars zijn. Het is ook mogelijk dat de rechtbank iemand anders tot vereffenaar benoemt. De rechtbank kan dit op eigen initiatief doen. Maar dit kan ook op verzoek van één of meerdere erfgenamen.
   
  Voor hulp en informatie over de vereffeningsprocedure kunt u contact opnemen met een notaris. Algemene vragen aan de notaris kunt u stellen via de Notaristelefoon.

 • Moet er altijd een vereffening plaatsvinden bij beneficiaire aanvaarding?

  Nee, er zijn uitzonderingen. Ondanks de beneficiaire aanvaarding is er geen vereffening nodig in de volgende situaties:

  1. Als er een executeur is en die ook kan aantonen dat de opbrengst van de nalatenschap ruim voldoende is om de schulden betalen.
  2. Wanneer de kantonrechter zegt dat de wettelijke vertegenwoordiger niet verplicht is tot vereffening. Wettelijke vertegenwoordigers zijn bijvoorbeeld de ouders, een voogd of een curator. De wettelijk vertegenwoordiger moet hiervoor een verzoek indienen bij de kantonrechter en moet aantonen dat de opbrengst van de nalatenschap ruimschoots voldoende is om de schulden te voldoen.
  3. Als er sprake is van een wettelijke verdeling en iemands anders dan de langstlevende echtgenoot de nalatenschap beneficiair aanvaardt. De wettelijke verdeling geldt wanneer iemand overlijdt die een echtgenoot en kinderen achterlaat, maar zelf geen testament heeft opgemaakt.
 • Wat gebeurt er als een vereffenaar zich niet aan de regels houdt?

  Als vereffenaar loopt u een groot risico als u zich niet aan de regels van de vereffeningsprocedure houdt. U kunt dan alsnog voor schulden van de nalatenschap in uw eigen vermogen aansprakelijk worden gesteld.

Terug naar boven Shape